30 Nisan 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

30 Nisan 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N Nü İsan — Birleşi i mes'ul makie nz alem; hale sline z Takat barut fi mek arzusunda. Ne kanı asın mi akkmda, ahali La ni rin di düşündük! iye, kr m —— i ye Aiiller mad mümtaz k lr Pe kanm ne — İ at bir Pota Brüklen - o İ el ekle muhare- ka- bita- İrili Mi p da imtiyazlı ve pet- iy an Ve silâhları hak- amuk dey, Maddy eşmil edilmi- arı bulun. > a ihr a lr .. mse men kl a iL, AN ke EN ayar Yaklara göre Ame- Bu beylik de R tahmin” ettiği bi- ü e etle, ŞI yy bi dayan T arasındaki bir hi; a ha ve zuht be, Dap “rg, “Ora Amerikayı İ eyi ta, bey, bir vaziyet al ” a pil ee e uha. N Lİ Um, etler azaran ti m in imi işa, y me 6 m 1? İcerip, göre Am: tag, sini çil üne lu ia ne efra- dermemeğe ederek ir harp takdirinde ynerikanın vaziyeti ider mesele olmıya başladı Avrupada zuhur edebilecek bir müsa. m egim eğe müvazene. rmiştir, Ama ini bozmamağa k balik ari denizinde üstünlük-| leri bulun. giltere ve Fransaya ya ine eti bulunacaktır. Bundan başka çarpışma baş gö r göster. iye de a siyasetihin muhariplere kar- mez Mi gibi efkârı umumi Ameri! Amerikan donanması bir manevrada gi alacağı vazileti tekrar münakaşa et. meğe - başlıyacak “ve iirideikelikesi “sempatilerini,, kazanan zamanlarda di. gi 5 z Se 2 dl ? efkâ mi- yesinin hararetli taraftarı buluş ması Birleşik hüküme tin siyasetine tesir ei ve i di bunun için bita. raflığın n temini çareleri- ne le dr ri 7 KURUN 30 NİSAN 1937 Oyun kursunda bir saat Çocuk bahçelerinde çalışacak öğretmenler nasıl staj görüyor Bu yıl açılacak çocuk bahçelerinin On b vim — 0. topu Ykm aa eri esas itibarile kaçmadı p! ek ilan bu sözün alt tarafını din- lemedi; — Yirmi beş kuruş... — Neden? — Top kaçtı: Ceza. ora üzerfinde ça Vip bakın iliği tik öğ aktı. Topu damın üzeri — salladı: — Ne ise kurtuldunuz, Ben şimdi çıkar onu altrım. Sonra gene öbür tarafa döndü! — Dikkat. İki sıra olun.. Oyuna baş lıyoruz.. uyor. Biraz bu tarafa ge- retmeni gösterilen tara- rinde görünce ... hesi El neresi > merak edi aöl ? Beni vi fazla mi rakta bırakma: yim: İs tanbul kız Tisesi saksi al ayların- da İstanbulun türlü semtlerinde açıla- K II ktif Her iki teşekkülde çalışacak O € 1 100 kadar öğretmene burada muhtelif . . çocuk oyunları öğretiliyor. til ayla- My e mi? rında çocukların en mühim bir ihtiyacı onları toz ve toprakla dolü olan so- (Be sayfadan devam) kaklarda oyun oynamaktan kurtaracak o Eğ bir fani göze çarpmak” |'temiz ve &: ir oyun bâhçesi hâzır- areket noktası bu olunca bu- imak gerektir ii ktik, Mil yea Öziş yeri e ittifaklar vü- cüde için de nun derhal; ame adm kendini hissettirir Meselâ e — Roma anlaş- ması bu mevzii paktlara bir misal olarak ileri sürülmekt tedir. Ve şüp hesiz z c har eketlerin gi tigii zı yeni bümbek nk nazırı Bek'in Bük ati hak- kında bu ekilde Sila YizİME dır. diplomatların sözlerine, nu- diplomasinin teme- ye zii paktlarla Milletler e yeti faaliyetine karşı bir cephe al. değildir. TE ukların bu ihtiyacını ski yıl olduğu gibi muhtelif epin e cak çocuklara topaç, raket, bahçe topu, 1 e bahçelerde li We dü pimler mecmua VE yevmi gazete- ler yenil ire ayi ve ik, öğretmenle, mak mümkü nkü rmel ukarıdaki malzemeler) ye mevzii paktların Gendileribi tetinin | va yunları Ye öğretebil edeceği tahmin edile tüsyleer kü. melerini kolaylaştırmak, ea oynar- çük milletlerdir. “Bu küçük millet- Heri olduğu ka- ler, e muahedelerini. garanti mi yediren en bunların te decel çin onlara bir hazırlama kur let balam Bulam ileriyi > EM R göre de bu mevzi par. işine Bu kur n derslerini tanınmış be- candan gönülden « sarılama zlar. en Güretmenlediden B. İlhami veriyor. Bize gelince, hiz inkişeierzi için dünyanm sulhune muh Dün yanın ka eki ye ki vo izi de muztarib eder, Bu ıztırabı ciddi surette hissedenler bi. zimle beraberdirler. Sulha babala. sulthu bir sıtası sayanlar için -| lektif bir şekilde korunabilir. Türk Basım Birliğinden: Son kuruluş toplantısında arkadaş - Ea mi 1 e arzu ve idare etin üzerine saat 18 de gelmeleri rica olu: Haftada bir defa olmak üzere iki üç haf ta daha devam edecektir. Yavaşça bahçenin bir kenarına çekil. çok eğlenceli olacağı tahmin ediliyor dim. ii öğestmeni Bay İlhami- nin sesi gene yükse eldi, Bayanlar ez sıraya buraya! Bay- lar öbür tarafa onlar da tek sıra ola- cak! Dikkat Şimdi çocukların pek sevdikleri çem — Bir... ti d üç. a ge Çemberler o çevrilmeğe id andı. ğretmei ne güz ember çe- viriyorlar: katle iğ a- ib edi Çemberler dönerke: — Şimdi (Baseball) alaz rel e erine... bu Sırada elinde çemberi bir öğretmen yaklaştı. Bayan Nimet iki efa çemerin vurdurdu. Oyundan çı- kar değil e tabii. Bayan Nimet oyun- dan çıksın. Söker gene öteki gurupla meşgul ol- mıya başladı. — Herkes yerine geçsin; oyun baş- yor. Baseball b el or- tada oyunu idare ediy: e r öğretmen srra ör baran a ni vurmaya çalışıyordü. Üç to pu vuramıyan oyundan çıkıyordu. Bir bayan öğretmen jimnastik öğ- Tetmenine işi di? « yerinizi aa ii bam öyi bizim ibi siz > çıkı Bir gülüşme nl Biraz sonra « yun çam başladı, Öğretmen seslendi; — Bayan İffet sıra şimdi sizde. Top tekrar ii a topa gene vuramadı. k m iki.. kat > sayımız kaldı. Öğret- men ii dikka Öğretmi ay gir En karşıdan gelecek topa vermek için hazırlandı... Top gene ld — Sa; — e Bu sefer yuf yoktu. Öğretmen topa vurmuştu. a. — Jimnastik ai “> İlhaminin ra yaklaşı endimi ll zn bei başla dım; bana şu i- “— Çocuk bahçelerinde ve kem ip“ larda çalışacak öğretmen arkadaşların işlerini ayri kendilerine muh rr gösteri ik im. Çocukların muhtelif yaş- larda oyi yayla birçok oyunlar var. Gene bunların arasında öyle li nlar vardır ki çocuklar 14 - 15 y arından onra u u e Be en kaleli li top, Baseball Hentbol, ve gene ferdi oyunlardan çe: ber, meharet oyunlarından pttates ya- rışı, çember yarışı, araba yarışı tatbi- katr yapr m. u oyunları öğret- men ark ar büri öğrenecekler, irler. Bun! nu de- e n gene yn bir oyun alen göste- yi o daşlı ada a payi dilediklerini tatbik edebi- n başka tayyar, Jimnastik öğretmeni he İlhami ço- ve kampların açılma- sai ür El hangi ikale sl işe rr dll nu birer birer anlatmıştır. Oyun kursunda bulund Cim iki sa- at zarfında edindiğim kanaa! yıl gerek çocuk kam yevi ve sıhhi ve hakikaten çocuğun meş gul ii yerler olacaklardır. Öğ retmenlerimi mu işi ta anasile ba- daime. muhakkaktı! asan, di Ülgen

Bu sayıdan diğer sayfalar: