30 Nisan 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

30 Nisan 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EE EE OR ll >» E. l | 6 — KURUN 30 NİSAN 1937 Dünya konferansı Böyle bir konferansın toplanma Yaşınızısöyleyin;| sında bütün siyasiler ittifak ediyor Buna rağmen konferansa hangi dev- letin önayak olacağı Paris, Nisan — İngiliz amele partisi lelrinden ia sbury nin e anya hükümet reisi Hitler > örüşmesi Milletler lerinde pek şiddetli bir sule getirdi. Bu gö istikrarını kv iye edec İe bir konferansın toplanmasma A- rika Olim iel Ruzvelt'in veya hut başka bir a iin reisinin ön ati celbetmektedirler. > r, eğer Al manya ilk madde! ta i komisyonuna iştirak ys imumi konferansın toplanması ümidi daha fazla o kak diyor, m AZI mahfellerin kanaatine göre de dar ciddi bir teşebbüse emi için Lunsbury'ye'ne bir vazife tevdi edil. miştir; ne'de dece amele liderinin salâhiyeti vardır. Sa- mesaisi ir İM il ba ii x hü reisinin teklifiyle. blm olan me ie nişanlısının resmi, İ ev kontratı, İ vergi makbuzu, “| işmektubu ında; angal anahtar, 40 — 50 li- 7 kadar para, çocuğunu; kteb- Amele ye yili en gk teki vaziyetine dair mektebin gön- Fra teleri bir m aya da- | derdiği bir mektub, rşıdan pazar- ha na: di celbediyorlar: dan alacaklarmı unutmamak ' için i “Hitler A e e yazdığı pusula, hesab defteri, elini uzatırken müşaviri rü : selde bir Alman . Belçika mesai bir- ma yar işi inin MALAR iL ikalıları kan- | altın m sigara tabakası, dırmağa teşebbüs etmişti Bu tesa - | 20 — 30 lira kadar para, ecnebi if Alman siyasetinin fırsat kova. | bir memlekette abad bulunan oğ: lamakta olduğunun en zahir bir delil lunun resmi, evle çağında o ir. Biz Fransızlar Alman an kızının resmi, i gözlük, evin mimiyetine ancak silâhları arttırma. | anahtarı, yazıhanesinin anahtarı. larına nihayet verdikleri zaman ina- S9 yaşında: nabiliriz.,, Ii mendil, (biri uzak, biri ya- all > benleri buriti- | kın viçin) iki gözlük, | tor hlarını sızlığını protesto ediyorlar. En resimleri, “1 alekh “tebdilha salâkiyetlar gazelleri Hitler'i in şim- |: vada olan karısının mektubu, söylediği şeyleri Lansbury'ye iie henüz e ımı ikmalsetmediği tmekte: A birşey yapmadığımı | için Lansbury'nin hareketleri e ve ekil ei tarafın e sızları memnun etmediğini ve Bn uş çi teklif mahiyetinde iin nd ezilen dala telâkki edilimiyeceğini söylemekte- olan ve naddelere daha fazl dirler. malik olan develerin en müsald İtalyan gazeteleri Fransanın (Sonu: 10 uncu sayfada) ——— e | ölem | cebinizde ne var bileyim! birçok şey muhtelif ola ların ce- dır. O- şeyleri Hepimizin cebinde şimdilik meçhul! yardı. Bunlar herkeste i nun için, ar ceblerimiz. e ki şöyle tesbit edebiliriz kaysı cekir- 8 patlak top, ir en fazla beş lira NS İ pipo, ya" li tütün tabakası, ya- hut sigara Vek 2 artist resmi, | sevgili mektubu, | mekteb kar- e | paso, “İ tayyare piyango 29 yaş : İçinde on lira kadar para bulu- a cuzdanı, karısmın veya Z Bıçak çekilmiş, boğuşulmuş” “Hiç kadın dövülür mi hele erkek meclisinde Nişantaşında bir evde olan akşam üstü ağı r Öldürmeğe davranışla iki erkek yarâ" tan m ml ene eski dostun Bi, diyor Nişantaşında bir evde, içki içilen bir odada kadın yüzünden olan bir e anın duruşmasma, ağır cezada dün akşam ü- eri başla; anıldı. Suçlu yerinde bulunan 1350 numa. ralı Bm şoförü Salih Ali Nalbant ğludur. vr sinin, eskideh di atlamak iste — a unu teşkil ediyor; “Vediayı bal a müdafaa edecek siz mi kal 1. Xx 1 yerine, ii aşçı rg ai Salih Ali Bia nok sorguya çekildi ve bini en, bu Vediayla eskiden dost - ir iy urmağa Tazı olmuştum! gidince, Ki er im iki ek gi tuttular, ok şarıya. fırlıyarak, o doğruca arakola dereceği e ili in Lanaatlerine göre ye- ni bir koneranam muvaffak olabil- n boylu mesi oylu hazırlık işlerinin yapılmasını p ettirmektedir. Bu - gs ütün devletleri tazyiki altın önüne geçilmek ve yenide: umi ir >> anlaşma projesi vücude getirm ma ve halli müşk: mak esasını bu sl kin tahdidi meselesi ne soke ” gilizlr, mayısın 6 sında Cenev. li olamıyaral zaker mek mriyetide Kakekğı; ni söy ei Pe ansız mahfelleri Hitler'i in yeni yanatını amal ın nce Al manyanın konferansın toplanmasını ei kredi bulmak veyahut m mleke ve esini midinde! itler cok sulh taraftarı göründüğü halde ha reketleri n ini göstermiştir. Bu defa | mülâkatı 'e resmi usulünde des ki :i vam Sühilete ldliğimi bir daha te- yid etti.,, 8 5 K a ” a idam edilmiş bir duke run Vasiyetnamesi “Öldürdüğüm karımın tapındığım tablosunu satıp parasile çocuklarımı okutunuz!,, Asılmış doktorun yirmi iki çift çorabile çamaşırları da eya Katil doktor: karısından mi et - meğe tdi lamış olmasına rağmen onun modellik ettiği bu tabloyu tapmırcasına hâlâ seviyor mu? İĞ arersamasan senenin mayıs ayının İZ sin-| vardır. Tam insan boyunca bir resim- de ng de Bakston ie bir Hint-| dir. V ei hayli müna- li doktor, karısını öldürmekten suçlu) kaşaları mucib olmuş kiymetli bir tab- lk idam edilmi: za lodur. Bu tablonun yüksek bir fiyatla Doktor Bak: idamından yiri satılmasına yardım ediniz ve bedelile dört saat evvel lam şu mektu-| çocuklarımı okutunuz!.,, bu ye Bu tablo şimdi sacli üzeredir. “Avukatım Mister Gardner'de, sev-| Bir kopyası burada görülüyor. Madam gili karım İzobel'inin yağlı boya resmi! Bakston'u “okuyan Madonna,, tavrın- da göstermektedir. Katil doktor Bakston, karısından nefret etmeğe ağ olmasına rağ- men, bu yağlı boya tablosunu hâlâ sev- mekte ona tapınmaktaydı. Onun Şarklı kafasına VE b o, şahsi bir zafer timsal saliydi. Yalnız 0, b gekikle bir tablo yapılmasını düşün- nesinde bir Lankası Bu çay fincanının üze- sekizinci asır er dan e nun “Mador inde, on Phi ko yi io simli kin esmi görülüyor: minyatür linde Li doktora ilham verdi. tablonun büyük m ı düşündü. Ancak mo- #ztilmağından elde & e ali taa kika o Bakston'un e cüklarına gidecektir, ile birlikte, Madam Bakston- un kürkü, ila Saati, doktor Bakstonun yirmi dokuz Çift çorabı, yirmi iki kıra- ari, li silindir şapkası, ve KLankaster- ı, ipek çamaşı iy V Yi a vakanın duru$ cezada başiadı e koştum. Kimin kimi Vi yorum! A ya yabancı erkeğin beklem© sudan bir bahane bulup ta üzerime saldırmaları d4 gi İşin içinde iş, yani banâ seg i cuttur. Bu vaziyet, işin İS”. çe ei üzerine şa tahki bitleri dinlerken, yak arı a kaçan şoförün, kari ğe m olduğunu sö; yliyerek» e bulundu. Ne e n Hik iri me Era içi devi vam mayısa bırâ bıra! keli? P Erek r haricine işliycü adil ağ han vermişti: pr # Liman İşletme müdürü Ankaraya ie * z Ankarada deb” kalacal ayi, . eni tarife e ve prozisyonların eğen bir sayılan e vi esi düne imiş iştir. lm ga mii ri t mii muavini Nihat ği le e ma, a kanunu v ş "2 etik etmiş gi?” erdi nkara bel Kapi — tabelâ da satılığa çıkarılmıştır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: