21 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

21 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

abun âmillerinin müracaatini vekâlet reddett İstanbul cuma günleri nasıl eglem_vor... Salacıkta şirin bir köşe... uaîdeğıl ] dün ambalaj tah- | taları için h tacirlerin müra- tatı reddedildi | bun âmil ve tüccarları İtikatörleri harice ti sabunların ambalâjı i- İlanılmak üzere hariçten ketimize getireceği mmq estelerin teşviki sanayi fihdan istifade etmesini t af tu- | Suııstimal Tay_varc Cemiyeti dava açtı. Zimmete geçen para nekadar? 'ayyare cemiyeti şubelerin- | bazılarında istimaller meydana çıkmış ve eshabı der - l |hal mahkemeye verilmiştir. Sulistimal — yapılan şubeler Beyoğlu, Eminönü ve Küçükpa zar şubeleridir. Beyoğlu ve Kü- çükpazar şubelerinde zimmete en para miktart üçer bin ve nönü şubesinde de iki bin li ra kadardır. Tayyare cemi Eminönü kaza eti bu paraları u nahiye mutemedi İsr " |kr Beylerden talep etmektedir. Bu baptaki davaların birinci | d bulunmasına ve s: ve incir gibi kutulu hariçten t iki Z İy en sabun ambalâji ahtaların gi | nkân| dm Pş. Hz. nin tUAgrafı ve Gazi nin mukabelesi a, 20 (A.A) — Meclisin Münasebetile Gazi Hz. ile M. Reisi Kâzım Pş. Hz. la Şu telgraflar teati edi -| cümhur Gazi Mustafa Kıy, al Hı retleri il Yasetpenahilerine arzı ta vedar mütazm su Süleyman Sır-| ini müttefikan| hsi hörmet ve arzederim efen- k Millet Meclisi Reisi Kâzım ta Tıirkiy., Büyük Millet tclisi yüksek reisliğine 'Vhll:t Meclisinin bu İ içtimama nihayet verir- hakkımda izhar ettiği yük-| kadir şinaslıktan dolayı te- Ürlerimi takdim cderim e- Reisicümhur: el A *Eşiş kanununu tatbik için hazırlık Ökara, 20 — Tağşiş kanunu hatbikatı için İktısat vekâle arlıklara başladı. Kanunun n her maddesi için husust illeri muhtevi bir talimat-| Yam — etmektedir. hazırlanmaktadır. tanbul, İzmir, Mersin, Sam © Trabzon gibi mühim ihra İherkezlerinden ihraç edile- İöztianm umumi ve hususi t dahilinde kontrolü için is açımıştır. İkik edilecek, müddet tetkikatla hukuk mahkemesinde rüyetine başlanmıştır. Bundan başka Tayyare cemi mında bir Davaya sebep muma leyhin, Tayyare cemiyetile yap- tığı mukavelename mucibince, ma mukabil cem mesi lâzımgelen hisse' seler tophttınla ak, Fuhuşla mücadele için yeni- den bazı tedbirler alınmıştır. Yersiz yurtsuz ve otellerde kalan kadınlar teker teker tet- leleri nezdine iade olunacal lanlarda umumhane- ola leıe gönderilecek, bu suretle so| kak ortasında ve serbestçe icra| yı fuhşun önüne geçilecektir, Saat 12 den sonra umumhane e müşteri kabulü menedilecek tir. Umumhanelerin bulunduğu N |sokaklardaki kahve ve meyha- neler de kapatılacaktır. Polis zabıtai ahlâkiyesi son 15 gün içinde 30 kadar uygun - suz kadını yakalamıştır. Bundan başka 14 Türk ristiyan randevu evi seddedi miştir. Sarapçılık İzmirde büyük bir fabrika açılacak.. Misket ve siyah üzüm bağlari le razakı bağlarının mahvolmak tan kurtulması için İzmirde şa raplık üzümlerin Müskirat İnhi sarı tarafından mübayaasile şa- rap imali için bir fabrika açılma sına emir verilmiştir. İzmirde bulunmakta Müskirat inhisarr şarap hassısı M. Bufar tetkikatın: Mumaileyh Burnavabağlarında tetkikat yap tıktan sonra — Bursada da bir meşgul ol - olan müuştur. Aldığımız malümata göre irat inhisar idaresi bu se aileleri bulunanlar | ne yaş üzümlerden fazla miktar da şarap imaledecektir. Bunun için fazla şarap imal edebilecek ON tesisatı yapılacaktır. Sukan suyu harası » 19 — Sultan suyu lcn h:ır:lşı bu seneden iti İ geniş bir kadro ile faali- şılryacaktır. Müessesenin de Karaca -| harasr gibi kendi varidatı i tre edilmesi meclisin ta: Vİktiran etmiştir. Bu mü -| Memleketin ikinci büyük olacaktır. lunan büyütk hir binü sranbrüketa Sarap fabrikası yapılacak bi na henüz bulunamamıştır. Ge- çen sene Kemalpaşa kazasında şarap imal edilmemesi ve yağ- murların bastırması yüzünder yüzbinlerce kilo yaş üzüm mahı olmuştu. Bu sene buna mevdar verilmemek için inhisar idares' tedbirler alacaktır. Halk türküleri Türk masalları Amburg rac Halk bil- İerneğine müracaat ederek Masallarından istemiştir. | Halk bilgisi derneği tarafın- » Grg radyosu bu masalları|dan gelecek ay içinde cenubiAna 3hcaya tercüme ederek abo | doluya bir tetkik seyahati yapıla he anlatacaktır. caktır. Bu seyahat esnasında he Ü hileisi derneği gönderi | yet halk türküleri ile masalları eti Hacı Hüseyin Efendi na - | zat aleyhine de dava | murları » |!t hanede mukim iken ortadan |Maaş teyhidi cetveli |20 lira maaşla olmuşlardır. | Memurlar tadil edildi. Varidat ve pul memur- larının dereceleri Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkımdaki | kanuna merbut cetvelde bazı ta| |dilât icrasına dair kanun dahili ye vekâletinden vilâyete tebliğ | edilmiştir. devlet me - murları ma adülü ha |x kanunun i but cetvelde aşağıda yazılı tadi mıştir. A— Maliye vekâletinin etimi B yet memurlarından merbut ( umaralı c de adet ve dere celeri gösterilen pul tetkik m merkez kadrosuna ledilmiştir Bir numaralı cet (11) dereceli 15 vi İmümeyyizi 30 lira n dereceli 27 maaşla, 14 derceli varidat müdürü ele nazaran İki mutmaralr cetvele ın—.nnî dereceli 22 pul tetkik n | k memuru 45 receli S memur 50 lira receli 8 memur 35 11 derceli S meur 30 lira kez kadrosuna nak aşla, Mezarlıkların tesbiti Emanct mezarlıkların adet ve tlerini tespit etmektedir Tespit edilen mezarlıkların derhal duvarla ihatası için de bir tarftan keşif yapılmaktadır. Belediye kanunu ; nan talimatnamelerin zarlıklar hakkında d Ter vardır. Bu maddelerc le me| rlıkların nasıl inşa ve nasıl zikredil - la| me muhafza edilecekleri ,|mektedir. Büyükada Rum mekte- | bının kazanç vergileri —| ida Rum mektebi mü dürünün, muallimlerin almak - mıkdarını as lmdan daha a ermek sure tile kazanç vergilerini noksan olarak kestiği ve bu yüzden ha zineyi izrar eylediği hakkmda bir ihpar vâki olmakla Adalar | mal müdürlüğünce tahkikata bulammqır Riza Tevfık nerede — | Türk Sözü refikimize naza - | ran yüz elliklerden Filosof Rıza Tevfik Şarki Erden hükümeti başvekili Halit Sayyadi Paşa i- le Suriyeye geldi. Bunlar Bey- rut ve Halepte bir müddet kala caklardır. Antakya lisesi türkce ve edebiyat muallimliğine geti- rilmiş olan yüz elliklerden Ali İlmi Beyruta gidip Rıza Tevfiki Antalyaya getirecektir. Filoso- | fun bu yazı Antakyada geçirme si çok muhıiıe.ldğ_.___ ral ra ma- |razda ısrar Hanılacaktır. Katil Ismail | —easar—— Balıkesirde salben idam edildi. Ismail Hanifeyi nasıl öldürmüş ? Sındırğının Osman köyünde mukim Kepsüdün Hotoşlar kö- ünden berber Osman hemşire i ve İsmail Hakkı kızı Hanife nin zorla biktini izale ettikten sonra zavallı kızı boğup öldür |düğlünden dolayı mukaddema ağırceza mahkeme! ce salben idamma karar verile n Rizaiye mahallesin- Hacı Ali oğlu İsma| el saat 2 de bele. y cra edilmiştir. İdam Balr nil B. s müdürü ve jandarma küu mandanı beyler hazır bulunmuş lardır. Nakdi ceza Emanetçe nasıl tarholunacak ? Yeni bir talimatname hazırlanıyor. Yeni belediye cezaları kanu- nu tatbikatı için bir talimatna- me hazırlanmaktadır. Zabıtai b:lcdwc memurları cürmün vu | uu anında derhal bir zabıt Va* kası tanzim edrek cezayı tah | sil edeceklerdir. $i ayin edilen cezaya es habr tarafından itiraz edilirse za | bıt varakası 24 saat zarfında cür | mün vukubulduğu mmtakanın | daire müdürü tarafından tetkik edilerek bir karar verilecektir. Zabıt varakası muhteviyatı daire müdürü tarafındanı 'da tas| dik edildiği takdirde cezayı nak dinin v mecburidir. İti cek - olunursa 1 esnasınd İt | |i; | nan para c yatırılacak diğer e Mi Ph bilecel Sçyyahların “otomobillerin- den gümrük alınmıyacak || Memleketimize gelen ecnebi seyahların nakil vasıtalarmın gümrük resmi, depozito süretile | nakden alınmakta idi. Bündan sonra Avrupada olduğu gibi böy | le seyahlar için triptik usulü kul cihetten |8 nakil - vasıtalarından || resmi nakden alınmıya | ng kulübün v :rr;cği| bir vesika ile iktifa olunacak - tır. Yani Hayvan hastalığı Bergama kazasının Kınık ve Turnalı nahiyelerinde, Poyra - cık, Tekeli, Sarıcalar köylerin- de zuhür etmiş olan hayvan has talıkları ittihaz edilen tedbir - ler sayesinde sönmüştür. zt köylerde çıkan hayvan hasta- lıkları da zail olmuştur. Burnava Nahiyesinin Pınar başı Keçilerinde Keçebaşı hasta lığı zuhur etmiştir. Hayvanlara aşı yaplacaktır. — n yarısı bir vaj yenler ne yapar?. yer.. arasında sıkışıp kalmış iki tali siz iskele! Leyleğin başından at tığı yavru gibi, ne Şirketi Hay- |Haremle Salacığa başbel atleri pek belli değildir. sandalı gibi müşteri az - olunc. kalkmaz. vardı da, dedi ki: sı daire vezne olsun. Kadıköyüne (22) kuruşa neye müracaat edile- yün yarı yolu olduğu halde biz- den bağırta çağırta (28) kuruş alırlar!.. dı. Fakat haksız da değildi ha-| şalmış ise bunun başlıca sebebi ni Şirketin fahi de aramalıdır. Her gün İstanbul | |çoktur. mak, Boğazdan yüz evin daha| fediyorum. İstiyorum ki, Üskü boşalması demek olduğu unu - |dar kıyıst bu sayede Biraz şen- | tulmamalıdır. niz: bis bir Türk, güzel bir pilâj Çal ve Davas kazalarında ba-| tırıyor. Adam kıtlığında'bizi dcîwmuım yorgunluk duyma - davet etmiş | | yazarsınız!, ÜUsküdarın on dakika ileri bir bahçe ve çok inde ç D 8 ok mükemmel izel bir plaj. Boğazla Marmara arasında sıkışmış iki iskele - Kızkutesi kar- şısında - Müjdeci başının yalısı-Şair Nedim, Selim sırtlarına kadar bütün Ha | — Vardı 'amma gitti. - Göc e|lici, ve tâ Ahırkapı fenerine ka yur daha var. | dar Saray burnunun her tarafını| aığa gitmek isti-| sağda Beşiktaş sırtlarını, solda gün uykusuna yatan birer kü - | Üsküdar vapuruna biner- | çük kedi gibi sakin ve müsterih ler, oradan Salacık ne kadar| dinlenen Adaları, bir anda ku - cakladım. Harap Üsküdar kıyılarında | böyle bir mamure bulacağımı doğrusu tahmin edememiştim. | Burası sade bir bahçe değil, | erine mal eder, ne de Sey | bir plâj değil bir bedialar meşhe | isefain.. Şirketi Hayriye - hangi hayrı şliyor bilmem ..- Ötedenberi na ciğa vapur var mı? — Ya, Salı İşte. size Boğazla Marmara | ri imiş.. Sanki bir kaç bin sene evveli ne avdet etmişim de Buhtun nasrın meşhur asma bahçelerin de dolaşıyorum. Etrafı beton kemerli tutturul | |muş setlerin üzerinden İstanbu | ? yor z zarile bakar.. Günde mxıa vapür ıx':hr' amma bu vapurların hareket sa | Dolmu: İbiyim, a Ka | / İşte Aşırların bikâretini sol Ne ise, mademki öyledir, ba- | durmadığı tarihi Kız kulesi.. Ve i Üsküdara gidelim, dedik. — | içte “ hâlâ enzarı temaşanın üze 'Tonton da zaten hazırmış. At|rine titrediği,, İstanbul.. Sonra ladık. Göğertede elindeki bile-|ayaklarımm altında, sahil has- te bakıp bakıp başını sallıyan bir | ret yolcu nazarı dikkatimi celpetti.niş, sessiz ve lekesiz deniz.. i bir bakışta söndüren, ge İ Benim bakışımın o da farkma | çindeki çakıl taşlarını sem birer birer sayabileceğim. —Hikmetini anlıyabilene aşk |O kadar berrak.. Ya, o sığlığı.. Yla o temizli Denilebilir ki Boğaz harici is tisna edilirse İstanbulun hiçbir sahilinde banyo yapmağa bun - dan daha müsait yer bulunamaz. | Şu Şirket, güzelim boğazın| Hasılı, hava, mevki, manza - katili olacak vesselâm.. İra itibarile dengi olmıyan bir Belli ki, cant yanmışlardan- | yer.. Bahçenin ilerisinde ameleye | nezaret eden bir zat görerek iler ledim. Buranm sahibi olduğu- bilet ücretlerin 'nu anlayınca kendisini tebrik ettim. Dedi ki: iem Bu da bir hastalık zahir.. 20 senedenberi buraya emek ve | Yap - riyorum. Avüç dolusu para sar gider geliriz. Üsküdar Kadıkö- ni.. Boğazın yarıdan fazlasr bo-| da işinin başma bur olan bir adam i Biletlere on para zam lensin.. Bu gördüğünüz bahçe, birkaç | sene evveline kadar harabe ha- | linde duran iki yalı ankazı üze- | eyim: Wn e yapılmıştır. Bu )..ıılan.an b - İbiri Kara Ali Paşanın, öteki de yap | Müjdeci başnın yalıları idi. Ü- e a Salacıkta ne işin var mr dedi Müsaade ediniz de söyl Efendim.. Burada müt! dan çalıştım. | Eh.. bir şeye benzer igbi olu | yor. Fakat, iş bu kadarla bitme Zaten bu hafta için tasarlan- | di.. Görüyorsunuz ya.. Bir kaç mış bir yerim yoktu: gündenberi denizi temizletiyo- — Pek âlâ giderim, dedim, ;mm Yakında çakıl da döşetece — Gelin, görln, beğenirseniz | Yahut ta bir son bahar 3 |İa tayyareden temaşa eder gi- |* Vatandaşlıktan ıskat Birinci kordonda 370 numara Borsa haricinde muamele ölmüyacak kaybolan Takfor oğlu Aram zev cesi Meryem, gene İstanbullu dikran oğlu Agop, Kirkor oğlu mele yapanlar çoğalmıştır. Bu halin önüne geçmek borsa ile Ticaret odası bir kara Mihran Davityan ve Mersinli Ahmet oğlu Halil Salim müsa adesiz tabiyetlerini değiştirdik- leri için Türk vatandaşlığından çıkarılmışlardır. ğirmenci her on günde bir or Mensucat!-. birliği borsaya bildirecektir. Memleketimizde yeni inkişa - fa başlıyan mensucat sanayiinin şeri bir surette terakkisini te - min için yünlü pamuklu ve ipek li mensucat sanayiile uğraşan ze | vat bir mensucatçılar birliği te sisini düşünmektedirler. Bu mesele sonbaharda topla aacak mensucat sanayil kongre Konyada et ucuzluğu Konya belediyesi ete şu fiat leri vazetmiştir. Erkek koyun eti okkası 45, kemikli fırın kebabı 150, kemik- siz 140 kuruş. Konyada et fiatlerinin halâ da düşeceği tah- min adilmektedir. Zahire borsası haricinde mua için ittihaz etmişti. Badema her de gün zarfındaki istihsali, değir- men haricine çıkardığı malı ve | kimlere sattığını bir sirkülerle | dişi koyun eti 40, tiftik eti 35 sığır eti 25, kuyruk 60, içyağı30 da bir köşk. Birkaç adım atınca | tirse col Kız kulesi istikarretinde Srrltan Ve işte Üsküdar iskelesinde- | ğim. Sahile inen setlerin altımn- yim, Salacığa gitmek için vasıta | da kayalıklar var. Bu kayalıkla | mı yok. Sandaldan otomobile ka | rın arasından şelâle şeklinde su | dar her nev'i hazır. lar akıtmağı — düşünüyorum. Ben bunlar. içinden ihtiyar |Sonra plâj yapacağım. Ayrıca bir muhacirin tek atlı arabasını kadınlar ve erkekler için deniz tercih ettim. hamamları filân olacak. Tabii Bir çeyrek saat sonra yeni| bunlar bu sene içinde ikmal edi boyanmış demir parmaklıklr bir | lemez. Simdilik bahçeyi hazırla kapmın önünde araba durdu. |dık. Belki gayret ederse: ağus —İşte yeni yaprlar bahçe bu|tosa doğru hamamları da aça- rası'.. İki sıralı palmiyeler, yeşil m(İ İSlanbulun en büyük bir ihti lanlar arasında uzanan kum dö- | yacını tatmin edecek olan bu şi şeli bir yol... İlerde, çam, kök- |rin deniz hamamları ve bu gü nar, sedir, at kestanesi, akasya, |zel bahçe için sarfedilen gayre- Trabzon hurması ve daha yüz- |tin her halde boşa gitmiyeceği | lerce ağacın gölegelediği geniş, | muhakkaktır. bir bahçe.. iSrketi Hayriye de hic ol- Ortada muazzam fıskiyeli | mazsa cuma ve pazar günleri i- mermer bit havuz ve yanı başın cin burava birkaç vapur işle ( iyi olur Salacıktan r n t t D. Ibrahim Pş. köşkü enin eski bir köşli n nı gösterdiler: —İşte, dediler, d: him paşanın Damat İbrahim Pn__ı Lâla bahçeleri.. Nedim ve zevkü ta- rapla dolu uzun sefahat senele mat İbra- Kendi kendime düş Hamamiye şairi, elinde ya- semin çubuğu, bahçenin ortası- na serilmiş bir işret sofrası.. Ve |hassas şair, Marmaranın engin sularına karşı meşhur mısramı okuvor * Nim sun peymaneyi saki, tamam ettin benit, günü, praklar birer ikişer dökülü - yor, Ada açıklarından serin bir rüia gâr esiyor. Nedim, müteessir, sahilden geçen bir sandal içli de dildadelerinden birini görüp uzaktan yalvarıyor: * Kurbanın olam, geçti boğar seyci zamanı, Sert oldu hava, çıkma koyundan kuer M. $. Poliste Feci bir kaza Bir ihtiyar trenin altında kaldı Dün öğleden sonra Pendik- ten Haydarpaşaya 2,5 postasını yapan tren Suadiyeden geçer- ken köprüden — geçmekte ©- lam Rumeli muhacirlerinden 70 yaşlarmda Davut Ef, kenara İkaçmak istemiş isede muvaffak olamıyarak trenin altında kal- mıştır. Bu kaza neticesinde Davut Ef. sağ ayağı kesildiğinden fa- |külte hastanesinde tedavi altı- a alınmıştır. Küstahlık Türklüğü tahkir eden bir Rum Ad liyeye verilmiştir. Bu mütecavir Taksimde Sıra Servi lerde 103 numaralı dükkünda tatlısı- lik eden Dimitri iaminde biridir. Bir hasar davasmdan dolayı karakola davet edilen Dimitri davete icabet et polis memurunu da tahkir etmiştir. Mütecaviz bununla da kalmıyarak Türklük aleyhine de tefevvühatta bu- lunmuştur. Makine başında ölüm Evvelki gün Defterdar mensucat fabrikasında boyahane ustası Recep Efendi makinenin başında çalışırken birden başına kan hücum etmiş ve kalbi durarak vefat etmiştir. Galatada cerh Galata rıltımında bir kavga netice sinde 17 yaşında Mihal ismindeki ço cuğu arkadaşı 16 yaşında Yorgi be çakla yaralamıştır. Zorla güzellik olur mu? 2 — Samatyada Kuleli sokağındı 41 numaralı haneye dün gece bir ta arruz vukü bulmuştur. Buna sebep bu evde oturan Matı Yorgi ismindeki gence verilmemiş ol- masıdır. Bundan muğber olan Yorgi arkadaşlarından ikisile bu evi - taşla- maştır. — Carih yakalanmış Evvelki gece Balatta Hamami Mu- hiddin mahallesinde Halil oğlu Hasip isminde birisinin ağırca yaralandığı- ğini yazmıştık. d Tesviyeci Hasip Efendiyi varan Havir vakalanmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: