16 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

16 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

U sene “ontevkifler lir ve Adana ko-|Mülhak bütçe ile ida: istleri getiriliyor |re edilen müesseseler İkçi Ismail serbest Darülfünun 931 senesi b 1 baremden istifade ırakıldı ae Barem yen nereli i vekileye sevkedilmiştir. ik. Mevsuk istihbaratı - | özeller heyetçe tastik edildik ö kuf ko-| “ni sonra tatbik edilecektir. Şimdiye kadar barem tahsi - satından istifade etmiyenlerin bu tahsisat hangi aydan itiba: alacakları Heyeti tastikinden sonra anlaşılacak - tit. Bu dairelere ait barem tah- sisatmda tadilât yapılmıştır. Bu defa baremden istifade ©- decek olan daireler arasında da- rülfünun yoktur. Darülfünun, 1931 haziranında baremden is- tifade edecektir. ire Vakit küresi Galata kulesile rasat- hane arasında kablo ami : Rasathane bir elektrik düğmesile küreyi düşürecek Şehremaneti telefon şirketi - 'ne müracaat ederek vakit küre- sini işletebilmek için Galata ku tesi ile Rasatane arasında bir kablo temdit edilmesini intedriş| tir. yakalanan komünist maz int alâkadar eden malü - irileceklerdir. “bulda komünistlik pro - Zusr maznunlarından Ha İn kocası İsmail geçen gün edilmişti ilmi: sarhoş polise hücum etti Rumeli hisarından Kandilli- ye bir kablo geçirilmek suretile küre rasat merkezine raptedile cektir. Küre buradan basılacak bir düğme ile düşürülecektir. Şirket bu işe ait olan keşfi hazırlamakla meşgul olup ya-| kında kablo tefrişatına başlana | caktır. Küre tmamile hazırlan mış bir vaziyette olup elektrik tertibatı biter bitmez derhal iş- liyebilecek haldedir. Recep P. Niğdede Niğde, 14 (A.A) — Nafıa Ve kili Recep Bey bugün 3 buçuk *İta Niğdeye gelmiş ve istasiyon ğa başlamışlar. Ayni tten bir otomobil gel - ite olduğunu görünce dur- ve içinde bulunan âi b mail ile marangoz Hüse- silâh kendi taraflarından, vekilenin | MİLLİYET Yeni hatlar | Usküdar-Kadıköy tramvay sonra başlanacak Üsküdar tramvaymın Hay- 'nakasa müddeti bitmiştir. İnşaata muhtelif grup ve şir ketler talip olup yirmiyi müte caviz teklif vardır. Bunların hep si ayrı ayrı tetkik edildikten sonra müsâit şerait görüldüğü takdirde ihale yapılacaktır. Ma- amafih ihale yapılsa da malze- me sipariş ve celbedileceği ci - hetle inşaata ancak bir buçuk, i ki ay sonra başlanabilecektir. Bir ediz karnından yılan çıktı Geçen gün Konyanın Beyşehir ka- zasında fakir bir kadıncağızın karnın. dan yeşil bir su yılanı çıkmıştır. Ka- dın; iki ay evvel kasabadaki doktora giderek şişen karnını göstermiş, için! den tuhaf sesler geldiğini anlatmış. Doktor; zavallının midesinde bir, aw yılanın bulunduğunu anlamış, uğraşmış, çıkmayınca Konyaya gitme sini, orada aldırmasını tembih etmiy- tir, Kadın fakir olduğu için Konyaya gelememiş, iki ay korku içinde yat- maş. : Nihayet geçen gün komşularile 0- tururken dehşetli bir sancı duymuş yerinden fırlıyarak apdesaneye koş muştur. Yılan kadını çığlıkları arasmda, diğer komşu kadınların gözleri önün- de helâya düşmüstür. Yeşil renkte ve (50—60) santimet re boyunda olan yılanın kadın uyur- ken ağzından girdiği zannedilmekte- ir, Sulh vapuru karaya oturdu fakat kurtarıldı Kalkavan zadelerin Sulh va- puru, din sabah Giresun liman: civarında, moloz burunda kara ya oturmuştur, Vapur tehlikeli bir vaziyette idi. Sulh vapuru limanda bulu- nan Seyrisefainin Karadeniz va puru #arafından fedakârlıklar ihtiyarile kurtarılmıştır. Sulh vapurunda hasar yok- tur. Karadeniz vapuru yoluna memurini hükümet ve halk ds atmdan karşılanmıştır. NN A an ' Yaralanmıştır. Tahkikat ya aktadır. elöy gazi dayak velici Fenerli bahçe - Belvü gazinosunda tayyare | İYeti menfaatine verilen bir İinere esnasında eczacı Şe! B. le gazino müsteciri Hri Fâsında cemiyete ait bir he - Yüzünden çıkan münakaşa ümüş ve netice de Şevket | İristoyu döğmüş olduğu i - | tahkikata başlanmıştır. ARON AŞ lana hapisanesinde : , kanlı bir vak'a ana hapisanesinde bir mahkü- katli diğer iki mahıkümun ya- imasile neticelenen kank bir ar- > ço lmigtur in ia uhtelif cürümlerden Adana en uf ve Cindo İskabile şöhret ba- e “ ini Zeris oğlu Fazlı ile katil suçun-| Seyrisefain İ mevkuf Vanlı İsa ve Kayserli Ah|landadan satın bir grup. İzmir ve Konya DA vapuru dün saat beş buçukta telerinde çıkardığı müteaddit vü- elmiştir. ar, e sürgün edilen Selânik | MAnMMUZAE: z Hüseyin Avni, Silifke hapi- inden sürgün edilen Halepli Şe- LA Km bir gurup. . € bü iki gurup arasında bundan ce) bir ihtilâf çekmeş ve bu- rala: « ıların arkadaşlarından ğer guruptan Ahmedi ve onun laşı Şevkiyi yaralamışlardır. nküi vak'a bu geçmiş vak'ann! umıdır. tüller evvelâ Halepli Şerifi iki| ane arasındaki methalde bıçak lar fakat Şerif koğuşa kaşmışsa *ini bırakmamışlar ve 17 yerin- umumi me müdürü Burhaneddin Beyler tarafından karşılanmıştır. önünde şamandıraya bağlanmış ve vaktin geç olmasma rağ * men vapur Holanda gemicile « | rafından tesellüm edilmiştir. vanıdır. Gemi 20 yaşında ol - Itır. dir. Diğer mecruh Carip ise hafif ya- adar ” Katiller kullandıkları” bıçaklafın “5 İ saplarını bez ve mendillerie” sürüş” Ege vapuru geldi. Vapur tertemizdir, sürati 15 mildir İstanbul ile İskenderiye hattında işlivecek ni papurunun Üst kat salonu d nin Ho - masına rağmen çok temiz ba aldığı « Eğe » kılmanın neticesi oalrak yeni hijdir. devam etiniştir. i i «Eğe» Türk deniz ticaret ge inin en büyüğüdür. 5,247 Eze vapuru daha Yeşilköy Ön) sondur. Sür'ati 15 mildir. Boyu lerinde bir motörle Seyrisefain| 40. 06, eni 49 ve derinliği de |, , BU bâdise Bürhaniyede 60 bin, Şar müdürü Sadullah, islet-| 296 kademdir. « Eğe» nin birinci de 77, i- kincide 49, üçüncü de 40, dördün | sın 100,000 lirayı mütecaviz olduğu «Eğe» limanda Seyrisefain | cü'de 40 kamarası vardır. Yeni gemi bazı tadilât yapıl temiz ve darpaşa —Kadıköy kısmınm mü CUMARTESİ 16 Tütünler Bu sene harice elli ı istiyenler |milyon kilo satacağız Inşaata ancak iki ay |Tütün inhisar müdürü nün beyanatı İzmirde bulunan Tütün * inhisar müştürz — Tütünün bu seneki umumi va #iyetini size şu suretle irah etmek İs- terim; Vaziyet umumi piyasaya na zaran şudur: Bu sene, memaliki ecnebiyede da- hilen yetiştirilecek tütünlerden maa- da 125,000,900 kiloluk tütün ihtiyas! &ı vardır. Bunun 50,000,000 kilosu Türkiyeye, 50,000,000 k nistana ve 25,000,000 kilozı garistana isabet etmektedir. Bu Öz memleketten birisinde #yni evsafta, bu miktaflardan fazla mahsul “olursa İyi tütün yetiş- ekliğimiz bundan doğu- yor. Türkiye, Yunanistan ve Bulga- Tristan olmak üzere bu üç hükümet ten birisi 50,000,000 kilo ti tirir ve satarsa tütünleri, demektir. Şu hale nazaran biz birinci derece yi ve birinci mevkii işgal etmekteyiz. Diğer hükümetlere nisbeten Türkiye harice 50,000,000 kilo tütün satabile- tiştirsir, . Bu sene mücadele yapılan yz) den Gövurköy tütünleri de düzelmiş” tir. Bu sene Gâvurköyden başka yer lerde de mücadele yapmak ihtiyacını hissedersek devam eyliyeceğiz.. Çün- kü geçen seneki mücadeleden çok iyi neticeler aldık. İstanbul Maltepe tec- rübegâhında yetişen tohumlardan kâ- fi derecede tevziat yapılmıştır. Tev- zinta devam edilecektir, Bu seneki tütün mübayaasma baş- lanmak üzeredir. Mübayas memur- ları yakında gelecekler ve mülhakata dağılarak derhal idare namına müba- yaata geçeceklerdir. Bu sene Nike ve Kuşadası tütüne leri çok iyi imiş. . Bu mıntaka tütün- lerine şimdiden Amerika kumpanya- si talip olmuş. . Kisaca söyliyeyim ki bu sene tütünleri iyi olmıyan yer yok gibidir. İrmir mıntakast tütünleri tahtı em| niyettedir. İzmir tütünlerinden zerre kadar korkumuz yoktur. Tütün inhisarı tasarruf sandığı Tütün inhisır idaresinin tasarruf lara sebep olmaktadır. | Tütün inbisarr memurininin maaş- larından terkettikleri birer miktar pa ra ile teşekkül eden tasarruf sandığı” tun şimdi bir milyon iki yüz bin lira. lik bir sermayesi olmuştur. Memurlardan bir kısmı Sandığın tasfiyesini istemektedirler. Bu me murlar sandığın parasırun mitemavi- yen taksimini münasip görmektedir. ler. Diğer bir kısım memurlar ise bu 1.200.000 lira ile bir banka tesisini istemektedirler. Tütün inhisarı tasarruf sandığın.) dan memurlar yüzde beş faiz ile para! zi alabilmektedirler. Fakat memurlar bu faizi pek fahiş bulmaktadırlar. Bize verilen rpalümata nazaran bun dan bir möddet evvel memurin komi yonu hey'eti teftişiye reisi Raşit Be- yin riyasetinde toplanarak sandığın! vaziyetini tetkik etmiş ve sandığın bir kâr temin “etmediği noktasında! iktifak ederek feshine karar vermiş sir. Fakat meclisi idere bum'u kabul et- Memiştir. Behçet Bey İzmir'den avdet edince bu inesele görüşülecektir. Balıkesirde şiddetli bora- nın yaptığı hasar Dört, beş gün evvel Balıkesrin Bür haniye kazasile Şarköyünde şiddetli) bir bora esmiş ve bunu müteakip yu- pe büyüklüğünde dolu düşmüş. ir, Dolu, kırda bulunan köy halkın. dan bazılarının başlarını yarmış, ta- vuk, kaz ve leylekleri derhal öldür. İ köyde isc 35 bin zeytin ağacının ta- neleri tamamen dökülmüş, bağlar da gok mütesasir olmuştur. Maddi zara- tahmin edilmektedir. AGUSTOS umum müdürü Behçet Bey tütün vaf siyetf hakkırtla şu beyanatta bulun | gibi heriftir. sandığı son günlezde hayli dedikodu-| di İidi. Beni Allah karşısına çıkar- 1930 50 milyon kilo kadar tütün ihracat yapacağı Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? Boğaziçinin ensessiz köyü: Beylerbeyi yorlardı. Birisi dedi ki: — Bırak şunu.. Yaz nezlesi Buluş hoştu doğrusu.. Yaz nezlesi. . Nezlelerin şüphe yok en kötüsüdür. Onlar tramvay- dan inip gittiler. Ben de tanıdık İların arasında yaz nezlesine İbenziyen birini hatırlamağa ça- İlışıyordum. Nihayet buldum. Böyle yaz nezlesine benziyen birini t) uyordum, Ona yolda bir tere yakalanmak, dokuz ke- re nezleye yakalanmaktan be- terdi. Çene yarışmda belki bütün dünya şampiyonlarını geride bt rakırdı, * Tuhat şey. . dedim, nerden de hatıfıma geldi bu yapışkan he- rif? Tramvay köprü üzerinden ge çerken baktım biri kolumdan çekiyor. Başımı çevirir çevir- mez dehşetli bir manzara gör- müş gibi gözlerimi kapadım. si. Biraz evvel yaz nezlesi ismini #hdisine pek yakıştırdığım za töşerif... Artık orada ne hale girdiğimi size tarif edemem. Fakat, çare yok, çaktırmıyacağız.. O. gor- lu: — Nasıl by tesadüf, hiç hatı- rından geçiyor mu idi? —Geçmiyordu ar, 1 derim, de| min zikri cemilin geçti. . Tabii işin farkında olmadı: — Kimin arasr/la? — Bilmem dedim, benim tanı diğım kimseler değil... Tram- vayda iki kişi az evvel senden bahsediyorlardı. Yaz nezlesi bugün pek neşeli mış. Şimdi tabii beraberce ge- dolaşacakmışız. Boğaziçine gidip bir deriz havası almağa niyet ediyorınuş ama gene ben hilirmişim! İstersen Kavağa kadar pek âlâ gidilebilirmiş. Dedim ki: — Yok,. Bugün değil.. Ora- ya; balık kavağa çıktığı zaman gideriz. — Yoksa verilmiş bir rande-! vu. MU EŞ... — Verilmiş randevum yok a- ma sıkılmağa başlıyan bir ca- nım var. — Neden sıkılıyor canm? — Bilmem, demin bir. şeyim yoktu. Anladı; — Bu havada bu kadar gezile cek yer varken insanın ne diye canı sıkılsın, . , lumdan çekerek merdivenlere ! doğru sürükledi: | — Hadi, gel seninle Kavağa gidelim, bak ne kadar eğlene- çeksin, . Tahlisiyeye kadar gi- derdik, . Muammer Cavit B. ailesi mak üzere bu akşam Halice alı : * nacaktır. Vapurıçok dava ikame edebilecek «Eğevnin eski ismi « Taba- İ postayı Karadenize yapacak - ———— —— | Bundan sonra İzmir - İsken- Serifin de hayatı tehlikeli") deriye seferini yapacaktır. * yara alan Şerifin de hayatı deriye lerin yapcak. : ilah Beyin bu gemi ile bir kik seyahati yapması muh -|kuk mahkemesinde © baş *emeldir. 4 Türk denizcileri ta - İmünasip olduğundan Haliçte| Gelen malümata nazaran Dev ve rinden Tü ben ASE yaa i veilk let Şürası Altunyan çetesinin | Pek üstüne varmış olmıyayım.. tevkifi esnasında vurulan komi ser Cavit B, in ailesinn müra - caatı üzerine alâkadar makam- lar hakkında dava ikame edebi. leceğine karar vermiştir. Davanm “yeniden 1 iyei hu- muhtemeldir. rhuş, b Dedim ki: — Oradan da Sivastopola.. değil mi? — Yok.. Hani sen bilirsin... Yürüdük, Vapura girdik. Me- ger yanlış vapurmuş. Öteki va- pura girerken izimi kaybede. yim dedim, olmadı. Beni arayıp lu. Yüz nezlesi, köşeye yaslan. Dün tramvayda iki kişi, ora- da bulunmıyan birini çekiştiri- Aman Allahım! O. . ta kendi-| Köprünün üstünde beni ko-|dur Z mz, — Ayol benim bildiğim, ora- sı bataklıktır. . — Yok. . Şimdi öyle değil, ku ruttular. Devam etti: — Bugün de Kavağa niyet et miştim ama sen istemiyorsun. Hemen atıldım; — Ben mâni olmam. Zaten vapur da Kavağa gidiyor... — Gidiyor ama yalnız tadı çıkmaz. Hay bu tesadüfe ne di- yeyim bilmem ki... Bana ağız açtırmıyor. Bir aralık gülerek, dedim ki: — Berber Cemiyeti idare hey eti istifa etmiş diyorlar, — Bana ne? — Yok, hani müracaat etsen fena olmaz. Belki seni reis ya-| parlardr. . Uzun uzun güldü: — Tıraşçı mı demek istiyor- sun? — Yok, estafurullah. . Vapur Üsküdara geldi, onun anlatacağı şeyler bitmedi. Kuz- guncuğa geldik; hâlâ anlatıyor, / Beylerbeyine geldik, Yeni bir hikâye başladı. Baktım ki beni sahiden Ka- /vaklara kadar sürükliyecek, Ne zakete aykırı olsâda yerimden fırladım: — Dostum, Beylerbeyinde bir la... Diyip iskeleye kapağı at- tım. Beylerbeyi vapur iskelesinde bir başka sırnaşığa rastlamanın imkânı yok. Bu köyde hiç kim- seyi tanımam, Uzaktan bir iki yere davetliyim. Kal sağlıcak-| tü, İskele önündeki kahvede kahve höpürdetip narkile takırdatma... Yaz nezlesi gibi - Zikricemilimiz geçiyordu - Balık kavakta iken gideriz - Beylerbeyi iskelesinde... ları yer.. Koca köyde çıt yök Ne otomobil, tramvay, Hatta ne araba gürültüsü. . f En işlek mevkii olması lâzım gelen iskelenin önü bile tenha.. Akşam ezanile beraber uyku- ya varıp sabah namazından ev- vel uyanan eski Türk mahalle- lerinin birinde olduğumu anlı- orum. İskele önündeki kahvede kal: lâvi bir fincana koyup getirdik- leri köpüklü kahveyi içerken karşımda oturan ihtiyara bakı- yorum. Ne kadar nurani bir yü zü var, Fakat hiç: konuşmuyor. İlerde, çay bardağı da murakabeye dalmış gibi gö rünen adam da konuşmuyor. Tabii ben de konuşmuyorum. Kahveye yeni bir müşteri gel di. İçerdekileri uyandırmaktan ihtiraz eder gibi bir sesle nar. gile istedi. ği Çırak, ocaktaki adama seslen — Doldur bir! Kırçıl bıyıklı adamm önüne kehribu taklidi, mışrpucu karar- mış bir nargile getirdiler. Şimdi hiç olmazsa nargilenin gurultusu var. Onlar susuyor» lar, Beh susuyorum. Söyliyen yalnız nargile... Derken vapurun düdüğü öt- Fincandaki son yudumu bo- şaltan çımacı gerinerek kalktı, “İskelede bir iki yolcunun a yak sesi duyuldu. Vaktile bir arkadaşımın Bey- lerbeyi için söylediğini şimdi sr aşinamız olsada hepsi iş güç sahibi adamlardır, Beylerbeyi, doğrusunu ister- seniz, başı dinç olmak istiyen- lamadık. Kocasını öldürtmüş, cesedini de yaktırmış Zonguldağın “Balçık, köyünden Emine İseinde bir kâdın polise müra çaat etmiş, kocasi “Hüseyin Çavuş.. un kaybolduğunu bir cinayçte kur. ban gitmiş olmasmdan korktuğunu söylemiştir. Zabita, dört lâz işçiyi cinayetin fa- ili olmak üzere tevkif etmişt Balçık köyünden Rasimin rehperli ği ile zabıt “Hüseyin Çavuş., un öl dürüldüğü yeri keşfetmiştir. Yerde görülen yağ lekeleri ve du- yulan fena koku, cesedin burada par- galanarak yakıldığı zannı uyandır. miştir, Filhakika; kül yığınları arasm du bulunan kemikleri bu. zantt teyit etmiştir. Neticede de cinayetin failleri ola. rak maktulün zevcesi Emine, biraderi Bayram ve Balçık köyünden Şakir ve Şevket pehlivan tevkif edil. miştir. Cinayetin hakiki mahiyeti şu- i Maktul Hüseyin Çavuş; zövcesi E- mine ile uzun bir zamandanberi ayrı yaşamaktadır. Cinayetin işlendiği gün karı koca bâkim tarafından barıştırılmış, fakat kain| parası kazanmaktadır. rası gelmişken söyliyeyim: — Bu kadar Beylik yeter. . bi Su igin a benim Beylerbe- lerin tam arayıp ta bu > M. S. Poliste derkenar usulü nav Ca ar kadın Polis müdürü Ali Rıza Bey poliste gittikçe çoğalan derke- narlarla “evrak atlatmak,, usu- lüne nihayet vermiştir. Ali Ri- za Bey; verdiği bir emirde tah- kikat evrakına şüpheli derkenat lar yazılmasını menetmiştir. Tahkikat yapan yer; aranan şahıs ve talep edilen şey için tamamile müsbet veya menfi ce vap verecektir, Yeni mesih kim imiş? Mesih imzasile Rum patriği, ne gönderen şahsın Hiristo is- minde muhtellişşuur bir adam: dır. Şehir haricinde kırlarda ika met eden 50 yaşlarında olan bı adam yalın ayak başı kâbakgez mekte, hamllrk ederek ekmek —: ğ .Buğazı yüzerek geçti Hisarda berber kalfası Ömer Efendi, boğazı yüzerek geçmiş- tir. Bıyıun için (41) da'ikalık bir zaman sarf etmiştir. Lise tahsiline ehemmiyet kadın bu karara kızmış ve kocasını verilecek .. gene bırakarak köye, kardeşi Bayram! (Bu seneki Lise ve orta mek- ihya arkadaşlarile beraber dön.| tep imtihanlarında pek az tale- Kem be muvaffak olmuştur. e aş yedi olan) Bu vaziyet maarif vekâletinin yda katile Ezsine, ve Maia ga ee ny iniz vüğun zi tec kür şekilde? öldü Mürle, ALM) Vekâlet Liselerden çıkacak » sonra cesedi gençlerin âli mekteplere daha mücehhez bir surette yetişmele. ri için Lise ve orta tahsile bü- yükbir ehemmiyet verecektir. Bunun için bü sene ikmale kâ ir, Vatandaş! Yerli malı kullan İ anlatıyordu: — Geçen hafta Irvaya git- 1. Arpan o derenin güzelliği. v İlan talebenin sene başında ya pılacak imtihanlara çok dikkat M.İ, ve tasarruf cemiyeti

Bu sayıdan diğer sayfalar: