16 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

16 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM Yalova kaplıcalarının os gözel binalarından büyük gazi, gecc arzettiği manzara murları mektebi müdürlü- © günden: »ri saat 9,90 tan 13 e kadar kız | birer istida ile olur. Fazla iza- & erkek talebe kaydedilmekte- hat almak istiyenler Istanbul küçük dht me- | İÇ Pazar, Salı, Perşembe gün. |rine kendi el yazılarile yazılmış Sirkecide ir. Kayıt müddeti ağustos niha | Demirkapıda mektep idaresine etine kadardır. Tahsil müdde müracaat edebilirler. Arzu edi- i iki senedir. Nihari ve mecca-|lirse taşraya matbu, mufassal idir. Talebe tahsil saaamda | deha ar ay meş i ü önderilir. lar: 1 Tükiye Gümimiye ik ir, Mektepten mezun Sıhhat| baasından olmak. 2 — Yaşı yir- nemurlarma ilk senelerde ayda İmiden aşağı ve yirmi beşten yu 49” lira verilmektedir. Sonra- | karı olmamak. 3 — Ahlâki maz- arı kidemine göre diğer devlet but ve her türlü şaibeden ârı bu- lunmak, 4 — Askerlikle alâkası acinurları gibi maaşları arttır) 17: ilmaktadır. SEYRİSEFAİN basında, Beyoğla 2362 seni İstanbul olmamak. 5 — Lise altı derece! sinde olanlar imtihan ile ve on-| Müracaat Sıhhat Vekâletine |dan yukarı tahsil görenler imti- | 18 Ağustos pazartesi "Tr zon birinci Merkez Acemi Gelar köprü Sabr Mahmudiye Hani altında tası yapılmız eya uyahşlli Sıhhat mürürlükle | hansız kabul olunur. Ankara Çebrenanelinden Derdesti ihale olan Adil su tesisatı için bir çok taepler alınmaktadır. Bu işle alâka- dar olmak istiyenlerin evvel iemirde ihtisas vesikalarının ve şimdiye kadar yaptıkları | , | tesisat vaziyetlerini ve yüzde . yedi buçuktan yüzelli bin lira teminat akçalarının emanete tevdi etmeleri lâzımdır. P.T.T.U.M Levazm müdurlüğunden; 1— İdare ihtiyacının temini için mübayaası İn 300,000 metre sahra kablosu ile 30,000 metre dahili tel Igrat ve telefon tesisatına mahsus tek ve çift nakili lastikli ve kalaylı bakır tel kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur ?— Mevadı mezkârenin 16 Eylül 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şârtnâmenin üçüncü maddesine göre ihzar edecekleri teklilname ve teminatla mın: ihtiva edecek memhur zarfları tevdi içinde mezkür tarihe müsadif salı günü saar (4'de Istanbulda Yeni postanede mübayaat Komsiyonuna müracaaleri “||| yl nakliye ihtiyacı için 34 kalem boya ve levazımı sa- ire münakasa ile satm alınacaktır. Münakasa 21/Ağustos/930 perşembe günü saat 14 te ya- pılacaktır. Taliplerin mezkür levazıma ait şartnameyi görmek üzere her gün Galata Karamus tafapaşa sokağında kâin merke #imiz levazım memurluğuna vemünakasaya iştirak etmek için mezkür günde komisyona müracaatları ilân olunur. Roberi Kolec Kölec kısmi - Âli mühendis Kısmı - Sanayi kurları Her perşembe ve cuma gütleri saat Odan 19 e kadar müracat kabul olunur. Yerler mahdur olduğundan istical DE iiiye olun Şesee Manisa vilâyetinden Manisa meclisi Uşnumisinin geçen Içtima devresine alt zabina mesi kitap belinde ve yüz adet olmak üzre tabedilecektir. Beher formasının muhammen kiymeti yirmi Jiradır. İhale eylü- lün Gıncı cumartesi günü saat ön buçuktüdır. Şeraiti anlamak #stivenlerin encümeni “daimli Vilâyete mürüca adar, yacaktır. 'at nostası u ld İzmir sü e tesi 14 Cuma, Sah, o Mudan Gemliğ'e k arşamba, M sant 9 da C ya k sesi , Erepil ık © postalar uğrayârak Mudany mat 8,00 da Tophanede Sey Tiselain rıhmından kalkarlar Pazartesi , © Perşer vapuru tarafını Arm ( Zonguldak, İnebolu, Sinop, Sarasun, Ordu, Gireson, Tra bzon, Stirmene ve Rize ) Is edecektir, Sadık Zade vapuru 19 SALI Ağustos Günü akşamı Sirkeci rıhtı- mından hareketle Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Gi- | | edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mey- İmenet kanı altında acentalığın. İğmüracnet. Telefon:tst 0 RA EŞ ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Seri, lüks karudeniz pöstası Bülent www 1108 PAZARTESİ günü akşamı saat 18 de Sirkeci ihtmindan hareketle (Zonguldak. İnebolu, Samsan, Ordu, Giresun, Trabzon Rizeyı gidecektir. Müracaa? mahalli; İstan”! Meymener hanı altındaki yazı hane. Lelefon İstabul 1154 30 da Gala- 106 paz ta nhtümindan Kalk Salı sabahı > İzmire varır ve çar samba 14,80 da İzmirden kak İN katak perjembe sabahi g Vapurda. mükemmel bir örkesira ve cazhant mevcut ur Mudanya postas Sirkeci rlıtımından hareketle kelelerine Aâzimet ve avdet Türkiye umum Yı deruhde ederek Aleti b İğ vardır. TaliP olanların Birinci 8 Be a 006 i Emva ile muhabere ederek şerai e imetruke Salık anda Pangaltıda “Çayır bedeli | Bey op Hazin 1 hissesi saat Löde &leni m Mimaki den nl h dilerek m müracaatları, Galata ithalat gümrü SADIKZADE “SIRADERLER iDAI vi pemizase li i lüğünden: KARADENİZ MUNT, e | Kilo Gr. YE LÜKS POSTA N 30 İnönü | Time bazat fre lerin satış kor İstanbul 4 öncü icra memurluğun. lan: Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün he olduğu: Bir bap lön bulunduğu mevki mahallesi, s0- numarası: B. 0. Ay, e mii şerif «. e. 57 No. li, Takdir) olunan kiymet: 1750. Arttırmanın ya İpılacağı, yer, gün saat: İst. 4 üncü iç ra dairesinde 20—9—930 T. 5. 14 j- 1 16 ya kadar, 1 — İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 8/9/930 tarihinden itiba İren 929.210 No. ile İst. 4 üncü fera dairesinin muayyen numarasında her kesin göre bilmesi için açıktır. İlânda yanlı olanlardan fazla rslümat al- | bul 21348) mak isteyenler, işbu şartnameye ve) mm İİ 210 dasya nutmarasile memuri- yetimize müracaat etmelid ? — Artırmaya iştirak için yukar.! da yazılı kıymetin yüzde yedi temi. nat gösterilecektir | 3 — Hakları tapu sicilile sabit ol- mayan ipotekli alacaklılarla diğe: kadarların ve irtifak hakkı sahipleri nin bu haklarını ve hüsusile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu Hân tarihinden itibaren yirmi g işinde evrakı müsbitelerile birlikte iemuriyetimise > bildirilmeleri icap İ eder, aksi halle hakları tapu sell İ sabit olmıyanlar satış bedelinin pays laşmasında hariç kalırlar. 4 — Gösterilen günde artırmaya iş tirak edenler artırma şartnamesini bunları tamamen kabul etmiş ad ve CUMARTESİ 16 AĞUSTOS 930 Seyrisefain Idaresi tarafından F. m ç EŞ€ vapuru dün Hmanımıza geldi. Buresim, vapurun bir salonunu göstermektedir. Ticaretibahriyemekt e toplanmıştı. Bu resimde kongreye iş göstermektedir. Resimde ( X ) işaretli zat bâkteriyolog İhsan Sami Beydir. m MERSEDES Büro makinelerinin(yazı makineleri, elekirik ie yazı makineleri, hı trikle muhasebe makineleri). işe başlamıştır. bi âlisi müdürlüğündeti 9 / | — Mektebin derecesi yüksektir, Gayesi tüccar gemileri kaptan ve makinist yetiştirmektir. 2 — Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibatc ve İ sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir, Ti dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 3 — Lise mezunları imtihansız âli birinci sınıfa kabul Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. 4 — İki seneden ibaret olan tâli sınıflara da liselerin eği cu ve on birinci smıflarından naklen ve yahut o derece ti gördüğü alelüsul tasdik edilmiş talebe almır 5 — Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktür. nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını #naa faiz ödemeleri Ii irak vden #illetle- p makineleri, elek- stanbul'da | Ziyaeddin Sait Bev a vekâletlerine ihtiyaç Vakıf Hanında Ziyaeddin Salt 4223230900929609409909908 Msi) ap9 li mühammen ile İstanbul ut (250 ) adet karyolanın tamir ve edileceğini Evk aflevazım müdürlüğün-| Kadil Kişekii ipek mensucat lil yazlı eşya 16.8. 930 tarihinden itibaren arttırma sure- tile satılığa çıkarılarak yirmi gün zarfında forubt edileceğinden müraca ahşap hane maa bahçe, Gayri merku | İolmasına ve gayri menkule okumüş ve lüzumlu malümatı almış | Uü anlamaları rica ve ilân olunur. müdürlüğünden: sokağında 34 numaralı arsânin nakden ve peşinen ödenmek üz 25-803) tarihine müsadif pa- üzayede ile sınlacıkar. Taliplerin Milli Emlâk müdütiyeti eylülün onuncu: çarşamba günü olanların şersiçi an- ihale Gi idaresine v günü de idare ü müdür. rilmezse gayrimenkül ikinci bir artır. ma ile satılır ve bedel farkı ve mah. rum kalman yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrica hükme hacet kalmâir- ve talipleriri mektebe girerken bir teahhütname vermeleri #8 buridir. 6 — Mektebe girmek arzusunda bulünanların hüviyyet danmı, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şal mamölerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve İ adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten mr tinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde mektep müdürlüğüne müraca müracaatları... 2 Muallim mekteplerine * steyenlere imtihan: j Istanbul Erkek muallim mektebi mü dürlüğünden: i 1 — Bu sene kız ve erkek mu İnifl: bir ilk mektepten meli allim mekteplerine ancak aşağı |olmak. daki şartlar dahilinde ve imt-! D) Türk hanla talebe alınacaktır. İmti Jmak, handa vilâyet merkezlerinde ve! 2.— Yukarda yazılan 8 1 Eylül 1930 tarihinde bir im-| haiz taliplerin 30 Ağustos tihan komisyonu huzurunda ya|martesi - gününe kadar pılacaktır. İdukları vilâyetin Maarif İmtihana girmek isteyenle. |lüklerine ve Muallim mi rin şu şartları haiz olmaları jâ- |bulunan yerlerde de do; izi doğruya muallim mektebi > 5, oç İdürlüklerine müracaatlar A) On üç yaşımdan aşağı Ori İnd. edi yaşmdan yukarı olmamak. İp) Hademe Ve Buka Barla ak e e ei likleri ve muallim meki malul, sakat ve kusurlu olma-|de yapılacağından taliplef ma nız bu makamlara müri C) Tam devreli yani beş sr-)melidirler. Tütün Eksper kurs Tütün inhisarı U, Müdürlüğünd Kiak girmek tabiyetini half ın memuriyettimizce alıcıdan tah olunur. Beş numara fıkradaki İşart tahakkuk etmek kaydile üç defa bağrıldıktan sonra gayrı menkul en İ gok arttıran üstünde birakılır. Şart ' tahakkuk etmezse arttırma geri bira- kılıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve teminat ta kalkar 5 — Artırmanın birinci veya ülinci teallâk eden kanuni hakka ve satışın tarzına göre diğer şartlar, Müterakim vergi, belediye vakif icaresi müşteriye aittir. Yazılan bir bap ahşap bane man bahçe yukarda gösterilen 20—9—930 tarihinde İst, 4 üncü icra memurlu. ğu odasında işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnnmesi dairesinde satı lacağı ilân olunur. Beyoğlu dördüncü Sulh hukuk mahkemesinden; Taksimde doğru yolda 40 nu- marali hanede sakin iken tahtı teda- vide bulunduğu Fransada Kan şeh. dinde Snlsan 1930 tarihinde vefat eden madam Horok Sempatiyanın terekesine mahkemece vaziyet edil. diğinden tarihi ilândan İtibaren es- babı matlup ve alakadacının” bir ay ve veresenla Üçay zarlında Beyoğlu iibat olunurlar, Üstünde, bırakılan dördüncü sulh el mrimen Ortaköy'de Feriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul için: 1 - Türk olmak ve (1912-1905) (1328 - 1321) doğumlU lunmak; 2 - Enaz orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak; 3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bul! ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli kabahatlerden dolayı mahküm olmamak lâzımdır; İstekli olanlar bir istida ile Galata'da Tütün inhisari müdürlüğüne müracaat ve; 1 - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 2 - Mektep şahadetnamesi ; 3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamesi; 4 - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetin polis veyâ dairelerinden musaddak hüsnühal şahadetnamesi; 5 - Dört tane fotoğrafı; hemen tevdi etmelidirler, e Ancak yukardaki şartları haiz olup ta bu vesikalar reyi (23 Ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi enleri di mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan Mi al imtihanına girebilirler. İ Müsabaka imtihanı (25 Ağustos 1930) da me orta tahsil derecesinde Türkçe, Hesap, Hendese, Fi “ #3 ve tabiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edece! “ şesbik | Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafınd?” pe İ mazde yeli kadâ edilir, Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden günlerde muhtelif imalâthaneler ve depolar ve fal gibiçalışır; Talebeye hiç bir ücret verilmez.

Bu sayıdan diğer sayfalar: