16 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

16 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fikir, Milliyet t tr n sağında | ek, bol paça- siyah kasketli mintanlı | yanın, kuru bir külhan beyi de 80İdi tekra nu vardı. olmadı k ar lumda idi.. Rejisör daha safın öteki ba: en külhanbe zayık, ele Asrın umdesi “Mi? 16 AĞUSTOS 1930 |., IDAREHANE — Ankara caddesi | tü: No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, Ler abuk. Telefon numaralı: İstanbul 391), 3918, 3913 Rejisör operatöre bağırdı: Başla, çevir müze tertip şladık. sıl bağırıyor — Ağabey, bir cigaran a kendimi | ? po Rejisör | Ben bu lâübahi amma dışar — Ha Gülümsedi ve İmüdafaaya b nut — Daha « Türkler? ea vurmadn ABONE G6 3 aylığı 4 iz vurun ! Ölü mi kullanı Vur r am, . ÜCRETLERİ Ke bee Sen de benim gibi parala 750 1400 ,, İri vangaya yatırıycı galiba | 1409 2700 İSen yeni mi bu ise giriyorsun? —— | Benim bununla dördüncü ola. | cak. , Ufak paran varsa şip di- |at imkânı yoktu. ye yazı mr tura mı oynıyalım. | kafama fena vuruyorlardı i sünüz ip ver. du. Zevcesile mesut birizüldü. Vurun ar rimize yun: meğ aşladı. .. Ben işe girdiğ pişman oldum amım: | 1 sürüyordu. Genç, güzel bir kadındı. Bir | Genç ka üddettenberi kırda oturuyor- | ediyordu. ardı. Her akşam kocasının ge- | Lâkin belime |. eğe sela mera leceğ Ya- İsılardı. ciddi | Gelen evrak geri verilmez Müddeti geçen nushalar 10 kuruş ie tur. Gazete ve matbaaya mit işler için | BN di kaldı. wüdüriyete müracaat edilir. da papelcilik ettim, adam Gazetemiz ilinların mas'uliyetimi | tarım. kabul etmez. saatte onu bekler, kar- (5g; ka Bir aksam genç adam gene |denbire k İböyle kocasını bekliyordu. Fa-| Gel Jkat şiddetli yağmur yağı | yordu. Kapıdan giren koca6i| sini bir tarafa bıraka- - |*" akladı ve sor | 3 İ nımdaki iri çor tutmuyor Bir an oldu ki iri çocukla i en ikimiz sarılmıs vaziyete geldik Şakâ larnakıllı dayak | şemsiy y k Uyan kim İrak zevcesini ku w anlamak istedim. Bir /du de baktım ki, bizim külhanbe. iz k ta işi yu kalı yi ık bu Jâfm yalnız | Yanımdaki iri yarı, İseli çoc Bugünkü hava Dün hararet en çok 29 18 derece idi Bugün hava olacak rüzgâr mütebavvil eseeektir. adamı yutarım... cümle- İy; vi bili İsini işitmiş: Gülümsedi. . Kül | olduğu hanbey hemen sordü: Hafız? on az açık Gi n Te: in değil mi?, asıl geçirdin?. İy — Ne güldün? erdi Be-| nin resmi riki cevap Bu suratla mı?. r.evdeki suratla sustu, başını oejisö-| rün gelmekte olduğu tarafa çe İvirdi.. Ben külhanbeyini gös tererek sordum: — Bu herifi tanıyor musu nuz ?. İ — Hayır, ben ilk defa bura | —isiyim. Bütür kiş diktim, Başka bir ha | Azıcık insaflı vur yahu! gün di- | Görmedin | İtik Sy ne yapalım Bizansir ahbap, emir böyle, hele şu yum ruğu da ye de.. sonra görüşü- Haftanın yazısı Şakaya gelmez! Çok defa siz de, ben de sor muşuzdur: 7,90 sinema artistleri ÖPÜ| ya geliyorum. Liman Şür koklaşırken acaba hislerini | den kadro harici kaldım, iş ol- | Hafızıma d ne yapıyorlar?.. Dünyanın en İçen d işime : b İsun di İhatırı ka güzel erkek ve kadınlarının gör | | 'düğümüz en tahrikâne vaziyet | | Be lerde ne duyduklarını hep me |Y9"*- t rak ederiz. Ben böyle haller- €nseli çocu! de bir şey hissetmezler dım, halbuki başımdan geçen bir vak'a iyi oynanan oyu: da hissiyatın bertaraf edilmesi | se! ne imkân olmadığı di; Ber 1 nla yorum, dis yok li bah Ha, evet.. Sana İdis.. Şimdiye kadar boş duran İşu yanımızdaki köske yeni bir Ikomşu geldi Ereğin k rüz. . - nava: Ken Vay beyim, ne gel, tepelerim cebine tel ör bakıvor hi İbahirle iniyim, JE! lin İbir yere o: arı çatıldı: a bir ses du kendi e- Komşu mu, dedi, nasıl bir şirketin |Jini gelinci : zanneder. | şey bu komsu? - birdenbire ş e geldik... kocası çlığı vard vakit böyle ehemmiyetsiz vesi. leler meydana çıkardı. kadın buna çok ha isminizi nerden bili handan soaro'ne oldü-! El vakit İdi. İka Genç | Genç Ni- ğu niyorum, yalnız kalın bildiği yok! — İsmimi fal — Ya, — Ben İçerledim ar üzülürdü tiyordu. Niç Hafız, d Hafız değil Vurdu ay geçmişin! drrd ma, — Görmedim, dedi, bu kom!mi ik göste ler Rejisör bizin önümüz biraz sinem di, iri çocuğu eni B den mn, lar tarafın Türke zate ma ciddi sö iy sinemaya pek m kım vardır, onün'için memle- « kette alan biten sinema rinden pek uzak kalmam. Her halde t dörie Bundan il vel tanıdı adar ev-- t sene meilerder si tarihi haber v bulunmamı yayım, muayyen kamyonlarla Topk icine | alem, ik 50-60 kişi kadar fipik! ran yani kuru kalabalık'vardi Fiknin #mevzüu Bizans zama nma''ait biri Türklerle | Bizanslılar arasında hir kan ilân ir gevirec .B r bağırdı — Hadi bakalı pia kahvede giyinsin. . e rim de hazır Uz. di ve mer kostümünü “İrakına kap İ pencereye giyinme | tet dakika sonra ! saçık ok ) mle İdi. . Pigüranl tahlil ed detlend h koca darı ancak kalmış, Yırtık in topl rar etmişti Kız kaçırma falan Ben de kim. ındar am ların arası z Bi sözler bilhassa son cüm kal âbi oldum madığın ket eden, ç e rejisö el Art darbe ne çok gör an bir a akdıkt opkapı e yorgunluk Jisör bağırdı Haydi baka ) izilin de i t Bizanslılar 5 itmed Gk oi şündü yeri yenili dam vardı sağlam, kü gır, zirzop arasmda bulun: Anladım ki sinemada ebe çalınamıyo: Bu, vü Kapışt İ FELEK İkançlığın tesirile söylenmişti.) ressamdan amaa ans nnmmmtmmmiiiğmaiaml ananın “Milliyte,, in edebi romanı : 49 nn -bozu az oldnğ Bekaa, birçleri ça gl Eg r da mânasızdı müşte güranla t cümle sar du teme fa huşunet — Canu masın?, , kince m iyen bir kıs mahzunlaş Belma, İlarak yaka Neye acele ediyorsun, Fe! — Bend riş?. Biraz daha otur. si özleri — Yek, yok.. geç kaldım. |anlıyaca Belma, tek gözünü kapıyarak| manalı baktı — Evden mi merak ederler?| mz inandım! Hiç geç kaldığın yok) | son günizrde arala-| ufak tefek kavga-| hurçınlıkları titizlikleri nile unutmuş görünüyor, | Ferbundenin boynuna sarrlı yor, yanaklarından öpüyor, çılgın çılgın gü yapmadı.) ık kalmı-)tür. | Ferhunde, gülmekle iktifa €t|»yacağım arkadaşına yak- |. att, gi. rında geçe ları, a Fe hoppol İyordu Belmanin bütün şimarıklığı |mişti. Belm. aştı, onun çenesi dikler gibi sıkt — Ah, seni Rande vana geç kaldın değil mi? Ferhunde, hayretle gerile- İimişti: Mahmut Yesari stünde ot adaşının fakat yü ruyordu. Bel! sık Belma, ih Nevres için ko| hoppa! Jerhundenin tem ni karsışmda cevapsız kalıyo, gibi #& Ferhunde, ağır duru Belmanın çıngıraklı kah- Inız ediyordu. u tismrİn inde, Rasih Nes ğ İ seviyordu. Fakat bu sevgi İye râğmen başka flörtleri de a, bir zaman Rasih uymaz ver, , i yor, — Sevi; Yemekten ev 7 el,” yemekte tebessümle vzular etrafn gonra, m ne olür- eyi mukabele Ferhune ya dikti: Ne rande İnkâr etme canım, . Se mez miyim?. Rasihle bulu| ,. — İdi miz. Bu taşkın nez. ağır sük * ve ciddiyete, alara çarpık! kırlreren dalgalara benzi İki genç kız, sanki si- imtihan ediyorlardı na, meyus olup gerileme.) | — Fakat Söylerken, ağzm- 5 Ferhunde sabrını kaybedip'dan dökülüyor. Benden de| i bozmadı. mi saklıyorsun?. o Gücendim Bu saatlerce süren gizli ve!doğrusu keli mücadele ancak Fer- ile değildi. Bir müddet, mi Ee ni bi : ii viça iyememiş, im müddet göz yumuverecek |“ İşacaksın, eminim. mamışti — O, senin kuruntun. . — Çok Belmanın ni sanki 3 liyormüş gi vi sa tabii mi htiyatı,Bel n bütün cesaretini kırıyer- , kas k bell va du İşünebilir, nıyan — Bunda gücenecek ne var, rengini, İ şekerim! Senden bir şey sal İmivm? Böyle basit bir şey | hundenin k için mesele çıkması, arkadaşlık | şeklini değiştirdi. Bir kaç gün Bir tatil Güzel m bahçede oturuyordu. Bir jprum Farkında kadın dır zenç ka Bu hiddetle ünde, — Fransızcad. Genç adam bir şirkette çalı- (Genç kadm o gün bütütngün ü in itidalir günü kocası bir sabahtı. ocası seslendi: , gel, içeri gir! Genç kadın itaat etti. Koca-| yaştaki yerli ve arap at v. içerde hiddetindim ne yapa- imez bir halde: O, dedi, sen bahçede otu- sini yapıyordu yapıyordu. « il ni mi mi? Bundan sonra genç kadın ar ye naz oldu İkat bir gün artık dayanama- İdr. Genç kadın koc: İmadığı bir “ saatte bahçeye çık İt. Elinde kitabı olduğu halde ev turdu. Bir az ydu: ayınız, ba a çeviriniz", yerind m sesleniyor: resmini oradan kaçmı Fakat o seslend n gidiyorsunuz sıl çi gistile . bahçesin ıskan: müyoi Bu t im kendi kârın şimd resmini Meçhul bir ez riddet le: r artık, dedi, ba; bahsetme!.. bunu bi İdi: İp uc m bir şey saklamaz-| Peki, onu ş yorüm! Amma nasıl? de, gözler — Senin hiç başından Belma, elini salladı « fakat çeşit çeşit.. sevmedin mi — Pek az.. — Onlardan bir tanesini dü- hatırlıyabilirsin. Belma, Ferhundenin ömzu- ar!na kolunu dayadı, içini çekti: l— Rasihi kıskanıvor musun? böyle geçti. muhafaza yapiyordu evcine ilk Belmanın bu a İni manevrasını pek kavrıyama 1; durgun durgun bakmdı: — Ne gibi? — Evet. Bir tek süalle an- Sen, Rasih Nevre- hakikaten seviyor musun? — Bunu, ne diye soruyorsun? — Sen, evvelâ süalime cevap i Belma Atyarışları (Başı Birinei sahitede) Bu koşuda handikap sikleti 62 kiloyu teca Yarışa 8 at iştirak dan sönra Şa Ferhat , Hö-) d. Heyecan hir Cenup hududum! tecavüz eden erme imiş Mardiri 15 — Vilâyl ibif Bin Gaal'i birinciliğ Et, nün küçük Geşlân'i ikincil W. nin Gümüş, üç e daha İcgiliz at Üçüncü koşuyu dö: karr yaştaki baliskan kısrahları yapmıştır Bu koşuya 1930 #enesi Gazi kı su ile İzmir mükâfatifı kazanan wanlar iştirak edemiyorlardı. Mesafe 2400 metre idi Mi dumuzda şiddeti İmişter. Hududa rin ekserisi ermenidir. B İcoğu çapulculuk; soygi yol kesmek maddelerini kal kimsel İçlerinde siyasi sabıki lanlar da vardır. Vali T Zeyridordaki Fransız 4s) rakoluna bir telsiz çekmi kiyanm fendi taraflardâ ru kaçtığmir, bunun için! lake Jalmak zumunu bildiri İra mahsus ve mesafesi 1400 metre) , Zeyridor karakol Kurt idi, nı hudüda verdiği bir teli | Bu yarışta. 8 hayvan koştu. Prena) kiYaYâ karşı gayet şiddö | Halim B. in Rüçhan"; birinci, Fikret) bifler alındığını bildiri Se- İB. in maltay't i Mehmet B. inf mama diyo- | Mebruk'ü üçüncülükle yarışı bitirdi. Üsküdarda re İ memurluğundan Beşinci koşuya dört ve dahâ yır| Beyoğlunda Sarı kar: yaştaki haliskan Arap at ve kıs-| Yemenici sokağında raklar 6 at İştirak etmiş ve 3000 metre koşmı rdır. Çok heyecanlı bir yı Prens Halim B. in P, ci İbrahim E£, nin Tayyar'ı ikinci Necip | BE nin Güzel İzmir'i üçüncü Bura Andromicus, Mispickel, Giy- fiyat isimli üç hayvan iştirak etti r Neticede birinciliği Akif B. in An- Genç | dramicus'u, ikinciliği Refik B. in Mis pickel'i aldılar l evde Bu koşunun birincisine 600, ikinci- sine 75 Hira ikramiye verildi Dördüncü koşu üç ve dah İstanbul 6 48 İler vahall yal aparumanda mukim iken İ | ikâmetçâbı meçhul Kırapen sonra! z | Fa- Basmacı Rindan mezkür apaıtımanı Ja si hakkında icin m Lifmci maddesi ii İskân işleri bir aya kadar | “wa bitirilecek Vilâyetimiz hududu ilen muhaciplere ait| işlerinden şimdiye kadar! v tamamlanmıyan muamelelerin | kası alı ati te cktir fillivet” in e 4“5'86148:9, e ol z İ hadz 0 hisseli dolayı taht Idular. sonra şmvzr | dahilin- CİN ayor3t 1 li Bugünkü ye açık bilmecemiz adın | Soldan sağa (2) R Vürk sigorta şirketi Harik ve hayat üzerine sig Sigortaları halk için müsait EN i Merkezi idaresi: Galatada Un; | 4p Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aran 9655 Telefon: Boyoğlu— 003 pŞŞ9# — Tabii. — Benden de mi? — Hayır.. Sana emniyetim ar. — Peki, Rasihten?. — Ondan da şüphe etmem Rasih, ciddi çocuktur. a — Madem ki şüphe etmiyor! - Bunlam hepsi bi” sun, © halde sevmiyorsun de- |çıkar. Terkolunmay mek. Kıskandığm da doğru! — Terko İkildir. Belma! — Nihayet terkolu” . Nihayet o da erkek. | Yüreğin yanmaz Mi — Öyle ise Rasihe tamami) yaşarmaz mı?, İle gövenemiyorsun!, Ferhunde, yumruk Ferhunde, bir kahkaha at. (ti: — En acısı — İnsan, tamamile, kendi-|tercih olunmasıdır. sine bile güvenemiyor? İtahammül edemem. İ Belma, sıçrıyarak arkadaşı. | O — Fakat senin İnn boynuna atıldı: lerin var. Onlar, £ — Ah, sen, ne cici kızsın!, , |heyecansız gönül Ne doğru söyledin! İşeme z A» | gönül eğlentileri 08” — Soracağın bu mu idi?. a Belma; deruni bir mücade-| ö.ü lede idi. Evet! mi, demelidi? Hayır mı?., Ferhundenin cevap. ları onu tatmin edememişti İ veğikei Ferhiundenin sevgisi hakkın. | da kâfi ve müsbet bir şey öğre- şe on sss rr Belma, cevap istiyordu ue) Jmememişti imdi | Kaybetmenin İvar! Evlenmek, seyahat, yar ta me | değişmişti, İdu: — O, erkek... tehlikelid l

Bu sayıdan diğer sayfalar: