2 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

2 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haitalık mali icmal i İngilterede elyeüm 205000 giz amele vardır. Mevkii ikti- arda amele partisi bulunduğu dalde bile buna bir çare buluna “iyor. İşsiz ameleye hükümet vakten yardım ettiği için bu hal bütçeye bar olduğu gibi amele- nin de tembelliğe alışmasını mu “İP oluyor, Alemşümul şöhret sahibi bir iktisatçı olan Mr.) M. Keynes, ahiren, sanayiin. kişafı suretile işsizliğe | MÂNİ olmak üzre, hükümet ve İngik tere Bankasma isterlin fiatini düşürecek bir enflasiyon politi- kası takip edilmesini tavsiye €- diyor; fakat öyle bir enflasiyon ki isterlinin istikrar fiatine do- kunulmaksızın dünya kambiyo flatlerinin hep beraber sukutu- au müstelzim olsun. Bundan nâksat İngiltere dahilinde hs- satı suni surette pahalilaştır- mak, ve amele yevmiyelerinin tenkisi imkânsızlığını bu vasıta “ile gidermektir. Milli paralarını dün fiatle e- sasen istabilize etmiş bulunan memleketler, İngilterenin hatı- Tt için hayatı pahalılaştırmakta , hiç bir menfaat göremiyecekle- rinden, bu tavsiyenin hükmü İn > Biletreye münhasır kalacağı süphesizdir, N İşsiz amele derdini çekmiyen memleket hali hazırda yok gi- Bidir. İngiltereden sonra en mü- himleri cemahiri müttehide ve Almanyadır. Almanya, sanayii- nin İnicişaf çaresini maliyet fiat lerinin indirilmesinde, yani ame le ücretinin tenkisinde gördüğü halde, Amerika, bilâkis, halâs Şaresini, müstehlik adedini art- tırır kanaatile, bu ücretlerin tea yidinde görüyor. Memleketimizde — iktisadi bilhranla müterafık bir amele meselesi mevcut olmaması hele Şu sırada büyük bir nimettir. Geçen hafta zarfında İzmir Ve sair ihracat merkezlerinden büyük mikyasta kambiyo vürut) etti, İthaldt tacirleri ihtiyacla- tinı kolayca temin ettiler, Faz- Is arzolunan miktarı (tabiatile Bankalar Konsorsyomu müba- Yaa etti, , Dünkü gün icra kılınan mü- bayaa 200 isterlin) da da- hili hesap edilecek olursa Kon- sorsyormun bu hafta zarfındaki alışı 725,000 isterlin gibi mühim bir yeküna baliğ oluyor. Geçen hafa tnihayetine kadar 280,000 isterlin açığı bulunan Konsors- Yom bu suretle 445,000 isterlin kadar malcı vaziyetine girmiş Hulunuyor. İki hafta evvelki ic- Ralimizde Konsorsyomun açık ân kambiyo satışından dolayı diyasada gayri müşmir2,500,000 ürk lirasının mevcudiyetin« sahsediyorduk. Elyevm vaziyet leğişmiş, Konsorsyomun bu mühim isterlin pozisyonundan tolayı piyasada türk lirası kat- aşmıştır; o derecede ki Konsor! iyomun, ya Ziraat Bankası va- itasile Osmanlı Bankasından — şartnamesinde derpiş edildi- ti üzre — türk lirası avans ak Nasına, veya badema ( isterlin hübayaatını, türk lirası fiktanı Akvamın önümüzdeki bahseden hariciye nazırı M. Mirones: ko, sulhü ve muahedeleri takviycve matuf ker türlü teşebbüslere muzahe rete Romanyanıtı smade bulunduğu- nu söylemiştir. Besarabya halisine çok büyük zulüm va- - İstikrazı dahililere 99 a alecı varan Çimento 26,40 lira da tamdir. ayi hısseleri yine yüksekli, 7,90 liraya aranılıyor. Birinci ve ikinci tertip Ana- dolu Ş$imendifer obligasiyonla- rının kuponları | Teşrinievvel- de tediye olunacağı için, bu tah viller de 31 lirada rağbettedir. Diğer esham fiatlerinde mü- him bir değişiklik yoktur. Kota harici Mısır Kredi Fon siyelerin fiati ber vechi âtidir: 167 1/2 lira 113 "nı 1886 tertibi 1903 1911 Avrupa birliği VİYANA, 31 A.A, — Noye Ira- ye prese gazetesine beyanatta bulu- dan Başvekil M. Cböber, | siyasi ve milli derdiyetlere riayet edilmek şarti le Brisnü muhtırasının prensiplerini takibe karar vermiş olduğunu söyle- miştir, Cemiyeti Akvam BÜKREŞ, 31 A. A, — Cemiyeti içtimamdan Dobricada | Bulgarlar Köstence ve Silistrede birçok Bulgar müneverlerinin evleri ta harri edilmiş, bazı tevkifat icra olunmuştur. Emniyeti umumiye müdiriye tine göre ihtilâl komitesinin ya tağı Tolça'dır. Bulgar milli ce- miyetinin merkezi Varna olup m tahtr idaresindedir; eşhur (İvan Aci Ayvanof) ın Son günlerde bir kaç dariilfti nun talebesi ve Köstencede a- vukat Verbanof tevkif edilmiş tir. Verbanof bizzat propagan- da yaptığı tebeyyün etmiş, evin de hitabile yazılan, tamamile isyana, kan dökmeğe teşvik eden “Ey Dobrica Bulgarları,, Dobricalıları bir beyanname bu- lunmuştur. Besarabyada tahkikat Besarabyada bazı memurlar tarafından yapılan zulüm ve iş kence kümeti hâzıra bu mes'uliyeti ört bas edebilmek için berayi tah- kik bir memur izam edilmiştir. matbuata aksetmiş, hü e Son , ezcümle Zgurita'da bir kaç kız mahza kitap okudukla - rmdan dolayı işkenceye maruz! kalmışlardır. Bu husustaki o rapor kırala takdim edilecektir. Sonbahar manevraları Romanya sonbahar manev- ralarının 1 teşrinievvelde icrast takarrür etmiştir. Bu vesile ile baş kumandanlıkta büyük bir faaliyet ve istihzarat hüküm: - fermadır. Hicabi iflâs etmi Yüzelliliklerden Hicabi hai- âil oluncaya kadar, Yalnız hü- | ni Köstencede Evkaf dükkânla- “ümet nam ve hisabına yapma-| rından birinde bir muhallebici ma zaruret hâsıl olacaktır. BİZ| dükkânı açmıştı. Bu dükkân üç Wi son şıkkı tercih ederizi GÜN“) yüz r ile meydana gelmişti. Mezkâr dükkânda İstanbul usulü birçok sütlü yemekler ya, ü bu suretle hem hükümet ken İ işini görmüş olur,hem de ankaları türk lirası sıkıntısın an kurtarmış bulunur, Esham ve Tahvilât Borsada gayret ve hüsnü ni- £t eksik değil, fakat (alman ei ordinolar müşkülâtla icra ilebiliyor, çünkü kontrıparti oksandır. Pariste mali gazete- hali hazırda sanayi kâğrtla nın yüzde 4 1/2 temin ettiğin üjdeleyerek halkı mübayaata vik etmektedirler, Halbuki zde cn az getiren âbili izah değildir. Hafta zarfında Paris Borsa- da Osmanlı Bankası aksiyon “1910 dan 960 a ve Ünifiye 46 Mı SI & kadar fırladı. Mar ye Vekili Saraçoğlu Şük- A f. nin yapmakta olduğu kerelerin bunda dahli bu- al söylenmektedir. eşraf ve rından i > dan poliçe mukabi mişti,. sırra kadem etmiştir. cce alâkâsızlık göstermesi N verdiklerini giz. Komite! rara girmiştir. sabah vekil beyle $i Sonlre Yalovaya gitmiştir - Hamele 109 1/2 kuruş üzerine) f i ış üzerine #kubuldu, edecelet bin leye yakın bir sermaye pılmakta imiş. Bu üç yüz binley Köstence münevveranınn baz İB. ler tayin edilmişlerdir. Bey- İstanbulun yeni teskilâtı Zima Girin illede — Vilâyet mektupçuluğuna tayin! edilen Fuat Bey dün yeni işine| başlamıştır. Vilâyet umumi meclisi baş- kâtipliğinden Belediye ihsaiyat müdürlüğüne tayin edilen Züh- tü Bey dünden itibaren işe baş-| lamıştır, Çalışkan bir âmir olan Zühtti Beye muvaffakiyet te- menni olunur. Bir yerde olacaklar Vilâyet idarei hususiyesi ile birleştirilen belediye muhasebe- sinin bir dairede birleştirilmesi Dahiliyeden tebliğ olunmuştur. Yeni merkez memurları Dünden itibaren polis teşki- lâtı da yeni teşkilât ile telif e- dilmiş ve 32 merkez ona indi lerek Beyoğluna Yunus Vehbi, Eminönüne İsmail Rasih; Beşik taşa Ali Ekrem, Sarıyere Meh- met Necati, Fatihe Hazım, Ada lara Ahmet, Kadıköyüne Fuat oğlu ve Bakırköy serkomiserlik olarak bırakılmıştır. Açıkta ka-! lan merkez memurları Emniye- ti Umumiye emrinde olarak po- lis müdiriyeti maiyetine veril- mişler: Yeni bir vazifeye ta- yin edilinceye kadar maaşlarmı alacaklardır. Belediyenin vaziyeti Yeni belediye kanunu dün - den itibaren mevkii tatbike kon muş ve vilâyetle emanet bilfül| tevhit olunmuştur. Bu münase- | betle dün emanette ünvanları değişen bazı rüesanın kapıların- daki lavhalar tebdil edilmek üze re indirilmiştir. Bu meyanda emanet muavinlgri belediye reis muavini müfettişi umumi teftiş heyeti müdürlüğü namını almış lardır. Şirketler komiserliği fen işleri müdürlüğüne raptedilmiş- tir. Şehir meclisi toplanıp müşterek bütçeyi tanzim edince | ye kadar vize heyetinin vazifesi | devam edecektir. Müşterek büt | çenin tatbikinden sonra sarfiyat evrakı Divanı muhasöbatça Vize | edilmeğe başlanacağı için vize heyetinin vaziyeti o zaman taay yün edecektir, Yeni ka; ve nahiye müdürleri dün faaliye te başlamış kaymakamlar vazife lerini belediye müdürlerinden devralmakla meşgul olmuşlar - dır. Vaziyeti mecrayı tabiisine sokmak için daha bir kaç güne ibtiyaç vardır. Emanet müfettiş leri de dünden itibaren bütün menatıkta teftişe başlamışlar - dır. Bu teftiş işleri intizama gi- rinciye kadar devam edecek ve müfettişler her akşam bir rapor vererek tesadüf ettikleri noksan ları bildirecekler ve bu noksan- lar da derhal ikmal olunacaktır. Tevhidin neticesi olarak gene dünden itibaren zabıtai belediye polise devrolunmus ve bütün za bıtai belediye memurları derece lerinin icap ettirdiği polis elbi- selerini giymişlerdir. Seyrüseler işi de zabrtai belediye ile bera - ber polise verilmiştir . Bu işle meşgul olmak üzere teşkil edi- len polis altıncı şube müdüri - yeti Sirkecide Gülbenskyan ha- nında işe başlarştır. Tefsrrüa- ta ait aksamın biran evvel bitiril mesine büyük bir gayretle çalışıl maktadır. İman ve hatip mektebi lâğvedildi ane suretile, bir kısmı linde cemedil ün mahut Hicabi Ge a srmaş, ilânı iLâ8 “Romanya,, gaztesei diyor ley vere düş- iste ile meşredece- 4 te 100 bin ley Z&- e —— Maarif emini Yalovada. Maarif emini Muzaffer B.dün örüşmek üze ; Muzaf- B. bugün şehrimize avdet ir. er İebi lâğvolunarak yerine muhte Şehrimiz imam ve hatip mek lit bir orta mektep açılmıştır. Talebe kaydına başlanmış 0- lup bu semtle şehrimizde mek - tep buhranı önüne geçilmiş olacaktır. Serbest cumhuri- yet Fırkası Ey va —Başı birinci sahifede— yarın Fethi B. Nuri, Ağaoğlu Ahmet, Reşit Galip — Beylerle birlikte İzmire haraket edecek- tir, Fethi B. hazırladığı nutku İzmirde okuyacaktır. Teşkilât için orada ne kadar kalınacağı belli değildir. Fırka yarın Taksimdeki Kal- mis apartımanma taşmacaktır. , Kaza teşkilâtı bilfiil başladı- Zı için yarından itibaren kayıt için gelenler mensup oldukları kazalara gönderilecektir. Yakın da nahiye teşkiline başlanacak- tır, Vilâyet ocak heyeti mer- kezi idaresi İstanbul vilâyeti ocağı idare heyeti azası tesbit edilmiştir. | Heyet 9 zattan mürekkep olup Darülfünun o müderrislerinden İsmail Hakkı, icra reisi sabıkr Refik, avukat Sadi Rıza, Sabık meb'uslardan Murat, avukatNe- cati, Bahriye kaymakamı müte- kaidi doktor Salâhattin, erkânı harp miralay mütekaidi Hasan Tosun, avukat Orhan. Mithat, İstanbul jandarma alay kuman dan: sabıkı ve Elâzız meb'usu | Naki Beylerdir. Fakat bütün bu teşkilâta me| mur ve heyet azaları muvakkat; tır. Çünkü nizamnameye göre lintihap aşağıdan yukarı olacak tır, Bu heyet idare azası kendi! aralarında bir reis intihap ede- ceklerdir. Fethi B. in cevabı nutku uzun olacak Fethi Beyin cevabi Butku - İsmet Pş. Hz. ninki kadar uzun dur. Bilhassa iktısadiyatâ te - mas eden kısmı çok geniştir. Belediye namzetleri olarak tesbit edilenler arasında ekalli- yetlerden de aza bulunacağını dün Tahsin B. teyit | etmiştir. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler için er namzet gösterilecek- kalliyetlerin girmesine müsaa- de edilecektir. Duhuliye aidat parası nekadar olâcak Fırkaya kayıt için para alın- mayacağı yazılmıştı, Aldığımız haberç göre bu parayı, gerek İşehri aidat ve gerek duhuliye, jancak vaziyetleri müsait olmı- yanlar vermiyeceklerdir, Duhu- liye asgâri 25 ve aidat olarak 5 kuruş tesbit edilmiştir. j Bu sabah saat on o buçukta idare heyeti içtima edecektir. Fırka umumi merkezi o ancak teşrinisanide Ankarayâ gidecek tir, Fırkanın gazetesi ne zaman çıkıyor? Fırkanın organı olmak üzre eylülün yirmisinde bir gazete neşre başlanacaktır. İmtiyazla- rı alınmış bazı gazetelef fırkaya bu hususta müracaat etmişler fakat kabul ( edilmemişlerdir. | Fırka gazeteyi kendi çıkaracak ur. Gazete sabahları intişar €- decektir. Ağaoğlu Ahmet, Re- şit Galip, İsmail Hakkı Beyler makale yazacaklardır. Sabık Hareket gazetesi sahip Şi İtir, İktisadi etşekküllere de ©)” Belediye intihbatı| 19 Tesrinievvide —Başı birinci sahifede— beş ilâ onar kişilik birer inti - hap meclisi ayrılacaktır. Bu mec lisler mahallelrin tanzim ettikle ri delterleri tetkik edecekler | ve muvafık olduğunu tasdik ey- liyeceklerdir. Ondan sonra da cedveller asılmağa başlanacak - tır. Cedveller bir hafta asılı ka- lacaktır. Bu bir hafta geçtikten sonra üç günlük itiraz müddeti vardır. İtiraz edenler olursa hu üç gün zarfmda mahalli sulh| mahkemesine müracaat edecek-! ler ve sulh mahkemleri de niha-| yet bir hafta içinde kararlarını! vermiş olacaklardır. Üç gün ge| çtikten sonra hiç bir itiraz din- lenmivecek ve bütün bu muame lât behemehal eylâl içinde bit - | miş bulunacaktır. Ondan sonra! da reyler toplanmağa başlana - | caktır, Bütün reyler de her ta - rafta nihayet teşrinievvelin İ9u ncu günü akşamı toplanmış ola| cak ve 20 inci günü tasnife baş-| lanacaktır. Teşrinisani onünda da şehir meclisi ilk içtimamı aktedecektir. Halk Fırkası intihap etraf'n- daki hazırlıklarına devam et - mektedir. Fırkanın kaza ve na- hiye reisleri dün de fırka merke | zinde fırka müfettişi Hakkı Şi -| nasi Paşanın riyasetinde bir içti ma aktetmişlerdir. Bu içtimada intihap işleri etrafmda görüşül müştür. Halk Fırkası tam manasile esaslı bir teşkilâta ve kahir bir ekseriyete malik bulunduğu için vaziyetinden emindir. Her ne kadar karşısında yeni bir fırka! varsa da bilhassa bu intihap için rakip bile telâkici edilmemekte- dir. —— omer — Sıvas belediye reisi- nin bir tekzibi Yarın gazetesmn 22 Ağustos ta- rihli nüshasında Sıvastan alındığı be- yanile bir mektup neşredilmiştir. Sıvasta Galip adında bir esnaf ve Recep adında bir muallim © yoktur. Şu halde bu mektup ya yazısının al- tana imzasını koyamayan bir fazilet- sizin işi yahut Yarın gazetesinin 4y- durmasıdır. Herhalde Sıvas şehri; memleket içine Fesat tohumu ekmek istiyenle- rin vicdanından daha temiz ve daha az mütealfindir. Sıvas belâdiyesi, diğer yerler gibi varidat nisbetinde iş görmeğe çalı- şan ve çalıştığını eserlerile göstermiş olan bir müessesedir, ve bir bütçe ile hareket eder. in resmiküşadı Sıvaslı- lar için emsali idrak edilmemiş tarihi bir bayramdır. Sıvas - eğer gücü yet- 8e idi - bu bayramı milyonlar sarfede derek tesit ederdi. Maaleset bunun imkân olmadı. i Belediye vilâyetten aldığı yardım- ls beraber resmi küşat içine sekiz bin lira tahsis etmiştir. Ve yalnız bir ak- şam ziyafeti hazırlamıştır. Davetlile- rin adedi 320 dir. Resmi kayde isti- nat eden bu sözler haricindeki tefev- Yühat, kâmilen yalandır. Tevsik edilmiyecek; yatanlar uy- durma ve neşreden Yarın gibi bir ga- | | İ lerinden Fak * Kemal B. de bu) zeteye cevap vermek tenezzülünde! tılan incirlerin beher gazete de iş alacâktır. “Müumai-| bülunmam... Efkârı umumiye karşı-| muhtelif, 12 ilâ 30 kuruş. süz- !2721 çuval incir satılmıştır. Lozan kahram —Başı birinci sahifede— liyor. O sırada bir jandarma ona Gaha fazla sokulmak istiyen! halkı dağıtırken İsmet Paşa e- lile işaret etti: — Daha yumuşak... daha yu- muşak... Bir alkış koptu ve halk, onun bu sözünden cesaret alarak bir adım daha ilerledi. , Belediye reisi sözlerini bi dikten sonra çoşkun bir gencin hitabesini dinledik. Sıra ona gelmişti. Ağır ağır kürsüye çık tı. Heyecandan kısılmış sesile, | arada bir terliyen alnını silerek Sıvas şehri ortasından, bütün | dünyanm kulağını verdiği nut- 'kuna başladı. O söylüyordu ve biz o söyler ken anlıyorduk ki her söylediği bir hakikattir. Neticede öğren- dik: demiryolu siyaseti bu de- mirden iradenin elinde durma- dan yürüyecek Memleketin hiç bir tarafı demiryolu istilâsından kurtulmıyacak. Biliyoruz ki bi ze düşman istilâsı göstermiy. cek olan işte bu istilâdır. ... Kalabalık arasında (ihtiyar bir adama rasladım, Bu adamın gözleri kördü. Fakat belli ki görmiyen yalnız gözleri idi. Yoksa her seyi imanmın göz lerile görecek kadar uyanıktı. Gafletle sordum: — Nasıl, treni görün mü? Susamış bir adamın yanma! bir bardak suyu koyun. Sonra ellerini bağlıyarak: “Bu sudan i« niyeceksin!” diyin... Alil ihtiyar, tıpki böyle bir mahrumun çektiği ıztırabın can hı bir ifadesi idi. Banki “Allahım beni yaşata- caktın da niçinbugünlere eriştir din?” dive sitem eder gibi başı- nı yukarı kaldıraraki — Göz yok ki görek... Ne di- yem görenler sağ olsun... Sonra hazin bir iç çekişi ara sında sordu: — İstanbula iki günde varıy- miş dorgu mu? Trenin önüne doğru yürüttü ler. Sevinçle ilerledi:, — Aha işitiyim, hırıldıyan o değül mü? | i i nı ile Sıvasta a Yürekten bir sesle ilâve etti, — Hey gözünü sevdiğim pa şam... İşte muhterem İsmet Pa- şaya yedi senelik emek ve zah- metini unutturacak iki çift söz. ..u — Kahvenin önünde Sıvasın yer lileri toplanmışlar, İstanbuldan ve Ankaradan gelen gazeteciler şuraya buraya koşuyorlar. Ar; da bir hava fişekleri, y yükselip yıldız halinde üstümü- ze dökülüyor. Meşalelerin kızıl dilleri eski kerpiç evlerin karan hk cephesini alevden buselerle yalıyor. Davulların tantanalı ahengi hiç susmiyor, Sıvas, belki Sıvas olalı böyle bir bayram — gecesi yaşamadı. Şehir sabaha kadar gözlerini kırpmadı. İstasiyon önündeki muhte- şem tak, altından geçen trenin şerefine bütün gece pırıl pırıl yandı. Güzel bir büfe davetlile- re kapısını açmıştı, Tren hare- ket edinciye kadar şehirle ista- iyon arasında otomobiller dur- madan yolcu taşıdılar. Tam sa- at 12... İsmet Paşa ağır ağır istasi- yondan âyrılan — trenin içinde manevi saadetin bütün hazları» nı duyarak halkı (o selâmlıyor. Oğultulu bir alkış sesi yüksel- di. Bağrı yanık türk Anadolu- nun bu öz şehri onu bir o daha görmek için istasiyonun önüne yığıldılar Bizans Ayasofyasının bina edildiği gün, galeyana gelerek: -- Ey Süleyman, sana gale- be ettim! diye bağıran İmpara- tordan çok daha bu gurura hak kazanan İnönü-İzmir-Mudanya Lozan yolunun kahramanı hiç olmazsa: — Ey müşkülât! sana galebe ettim! diyebilirdi. Halbuki ha- yır! O sadece bu eserin o türk. milletinin itimad: sayesinde ka- zanılmış olduğunu söylemekle iktifa etti. İsmet Paşayı Sıvasta dinli- yenler, büyük müşkülâtlarla çar pışan bu demir elli adamı her zamandan kuvvetli ve canlı 'duklarına, evet, asıl buna sevi diler. M. Salâhaddin İzmir incir rekoltesi . ne halde? “İZMİR, 1 A.A, — Şehrimiz | me 32 ve elleme 18 ilâ 32 ve pa- ticaret odası tarafından tanzim| çal 15 ilâ 20 ve naturel 1i ilâ 17 olunan rapora nazaran İzmir ik-| buçuk kuruştur. 929 senesinde usadi mmtakasının bu seneye | muhtelif incir 20 ilâ 26 ve süz“ İ İ i İ i sit incir rekoltesi en son tahmin lere göre 25 milyon o kilodur. Mıntakasının 929 senesi incir re koltesi 23 milyonu kuru Ovel3 milyonu hurda olmak üzre 36 milyon kilo ve 928 senesi rekol tesi 32 milyon kilo idi. Bu sene ilk mahsul 24-8-930 pazar günü piyasaya arzedilmiştir. Bu sene mevsim iptidasından3! ağustos 930 tarihine kadar borsada 785 bin 88 kilo incir satılmıştır. 1930 senesinde ayni tarihlerde borsa da bir milyon yedi yüz yirmi üç bin dokuz yüz yirmi kilo ve 928 senesinde ayni tarihlerde 5,632 500 kilo satılmıştır. Bu sene sa- okkası me 30 ilâ 40 ve elleme 26 ilâ 32 ve paçal 19 ilâ 28 kuruşa ve 928 senesinde ise süzme 28 ilâ 40 ve elleme 24 ilâ 3i ve paçal İ8ilâ 30 ve naturel 14 ilâ 20 kuruşa sa tılmıştı, Bu sene mevsim ipti- dasından 1 eylüle kadar muhte lif vapurlarla Hamburg, Oter- dam, Liverpol, Köstence, Vene dik, Tiryeste, Bücnosayres li-. mnalarma 71201 kilo incir sev. kolunmuştur. Piyasa vaziyeti sağlamdır. Dahilden incir meva ridatı muntazam bir tarzda ce- | reyan etmektedir, : İZMİR, 1 A.A, — Bugün 19 ilâ 49 kuruşa kadar 7549 çuval üzüm ve 14 ilâ 35 kuruşa kadar leyh dün Ağa oğlu Ahmet Be- İamda söylemek mecburiyetinde. bu- yle bu hususta uzun o müddet | unduğum bir iki sörün muhterem görüşmüştür. Gazetenin başmur-| gazetenizle intişarını istiyorum. AL harriri Ağaoğlu Ahmet B: ola- | dığı mektubun Sıvastan yazıldığını cağı söylenmektedir. Neşredile |tevsik, etmek, yalan ve fesat neşce- cek gazetenin ismi o mektum İden bir paçavra olmadığını isbat et- tutulmaktadır. mek, Yarma düşer hürmetlerimi ka- Gazetenin idarehanesi eşki|bul buyurunuz Et, Tanin matbaası olacaktır. Bura- Sıvas belediye Reisi #r ayni zamanda (vilâyet ocak Hayri merkezi İstanbul şubesi olacak . a i ter. Yarın bu binada bir içtima | hatleri, İzmir iktısadiyatının yapılarak gazeteye âit mesail yakından ve esaslı surette tet- Kunduracılar cemiyeti Kunduracılar cemiyeti heyeti umumiyesi bugün bir içtima ya Yunanistandan şehrimize gel miş olan İngiliz bandralı Saliri-|kimize göre İsmet Paşa Hz.) mirden sonra diğer komşu vilâ- no yatı yarın limanımızı terke| pek yakında İzmire gidecekler) yetleri de ziyaret etmeleri çok decektir. Salirino ile şehrimize!dir. Başvekilimizin İzmir seya- | muhtemeldir. İsmet Pş. Hz. Amerikalı birmilyoner kadın ile | hatleri takarrür etmiş olmakla| halkımızla temas ederek kendi- bir barones ve bir İngiliz kolone| beraber, henüz günü tesbit edil) lerinden ihtiyaçları ve iktisadi li gelmiştir. Milyoner madam | memiştir. Maamafih © gelecek | vaziyet hakkında yegân yegân Türkleri çok sevdiğini; şehrimi- | hafta oratlarına doğru teğrifle- |malümat alacakları gibi alâka- 26 bir kere daha gelmeği tasav-|rine intizar olunmaktadır. konuşulacaktır. kikile alâkadardır. Başvekil Pş. Hz. orada iktısadi vaziyeti tet- Ismet Pş. Hz. kik ederken halkla da temas e- Yakında Izmiri mi - İyliyecekler ve bu suretle İzmir. in ihtiyaçlarını öğrenerek lâzım teşrit edecekler ? gelen emirleri vereceklerdir. Başvekil Pş. Hz., İzmir ikti- sadi mıntakasmın vaziyetini tet İzmirde çıkan Anadolu refi- | kik arzusunda oldukları için İz- Izmirde belediye o |. Şeker fahark- simüdürü intihabı hazırlıkları | Ankara, 1 ( Telefonla ) — Uşşak şeker fabrikası sabik mür İZMİR, 1 A.A. — Yeni bele- diye kanununa tevfikan intihap encümenleri teşkil edilmek üz- ei re bügün belediye dairesinde Alai VE mahallâttdh gelen murahhaslar d dan müteşekkil bir içtima yapıl mıştır, İzmir merkezi ve gerek- se intihap şubeleri için aza ve yedek azalar seçilmiş ve mazba' talar tanzim edilmiştir. Traktör tecrübeleri devam ediyor Ankara, | ( Telefonla ) — Traktö; tecrübeleri devam et - mektedir. Bugünden itibaren yerli nebatı yağlarle işleme tec rübelerine başlanmıştır. Mücadele kursları : ş Ankara, 1 ( Telefonla ) Dişe vena üne İzmir ve Adanada açılacak mü.) İstanbuldan Ankaraya nakolu cadele kursları derslerine haşa-| nacakları yazılan lise ve orta rat müderrisi Recep; haşarat mü Jmektep muallimlerinin adedi tes dürü Aziz Beyin ziraat baş mü: şavirliğine tayini mutasavver- reisliğini bugünden deibaran Hi ya başlamıştır. Ankara şehre » minliği ünvanı mülgadır. —— Maaş başladı Umumi maaş tevziatina t başlanmıştır. dar daireler de bu hususta ke: İsmet Pş. Hz: nin bu — seya-|dilerine raporlar vereceklerdir. | tehassısı Süreyya ve ziraat lâbo! pit edilmiştir, Bunlar 15 dir. İ— Yatuvarı mütehassısı Recep B.- | simleri bir kaç güne kadar tebey ler idare edeceklerdir. İyün edecektir, e

Bu sayıdan diğer sayfalar: