2 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

2 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM PERTEV Müstahzaratı fabrikası Pek NEFİS olan ve TÜRK eseri san'ati mamulâ- tım ehaliye eder; KREM FVRTEV mubterem takdim ri; Gün PEFTEV Pertev O; ma- cunu, Pe © kö- lonyala | Perte DRALARI Me emi emmi ve ee hı venlerin kemeri ef teryik! saş boyunuzu smretile adresinize gönderme Ğ şa eya *.# Fiat 17 Posta e gönderiler madığı takdirde 1 edilir Gazi Osman Paşa Orta Mektebi Müdürlüğünden 3 1 — Mektebimizde Tecdidi kayda baslanmıştır, 2 — Geçen sene Talcbesiniden 1$ Eylül 930 tarihine kader mü: diğ etmeyenlerin © yerlerine alınacaktır. 3 —*Yeni kayt olunacak telebe- nin mektebimiz semilerinde Mdımdır. 4 — Terfi sınıf imuhanına tabi talebenin mektebe müracaatları ilân olunur. İLÂN Anadolu Tuhlisiye mıntakasının Alacalı VE havalisindeki Tahlisiye binalarının bazılarının tamiri ve bazılarının dahi 1€cdiden inşası mükarrer bulunmasına binsen yirmi gün müddetle ve kapal zât usulile münakasıya vazedil miştir. Meakür - binaların ihalesi 29 Eylül 900 pazartesi günü saat 14'de isra kılımacağından taliplerin bubap- keşifiname ile şerelii fenniye listelerini görmek Üzere Galatada Rıhtım ceddesindeki Idarel Merke- Ziyeye mliracaatları. SEM P.LEK 5 a İMPLEX) KALORİFER KAZANLARINI Tercih ediniz Aynı harareti temin et mek üzere diğerlerinden "540 moksan kömür sarfeder, ve istimali son derece suhu- letlidir. Fabrika şubesi olarak depomuzda her zaman leri Harbiye mektebi mdüeüğumden: Askeri Tıbbiye mektebine talebe ve kubulüne başlanmış ür; Şeraiti görmek isteyenlerin Haydarpaşada AS. Tıbbiye Mektebi Dahiliye müdürlüğüne şifahi veya tahriri müracaatları; ilân olunur. tak kayıt “mikiarda ve muhtelif o kuvvette kazanlar ve enayi cins radiatör bulunur. Proje ve keşif için: Borsa han ittisalinde, Türbe caddesinde KIRKOR JAMGOÇYAN müessisesinde Kalorifer mühendisi ANTRANIKYAN a müracaat, Satış : Fabrika fiyatınadir. GÜN”: NSİN güülliyet Ankara Sivas > hattının resmi küşadina alt iki hiymelli ve tarihi intiba Tahliye Umum Kudurluğunden; Anadolu tahlisiye mntakası- Alacalı ve havalisindeki tah ye binalarmın bazılarının ta miri vebaâzılarınn dahi tecdidern inşası mükarrer bulunmasma binaen'yirmi gün müddetle ve a zarf usulile vünakasaya İm amir Yiüyeli Maari İzmir vilâyeti ilk mekteplerin alebe için lüzumu o- Maarif vekâletinin neşredeceği fiat listesi esas ol - mak üzere 24-8-930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müna kasaya konulmuştur. Taliplerin Devredilecek ihtira beratı “ Tüfenle kundak tertibacna ve makanizmanına mt İslâkat , hakkın cat için sinai mü di #ma- mivesinden istihsal edilmiş olan 20 Ağ st0s 1928 tarih 8077 Nolu ihtira beratı hakkırıda bu kerre baş- kasma ferağ ve'ahnt İcare verilece Binden mezkâr ihtirayi satın almak ve yahut isticer etmek — arzusunda bulunan zevatın İstan urküsunda © Aşır Efendi Jlesinde numaralı kâin WALTER İSTÖK efendiye müracânt eylemeleri ilin olunur. İvazedilmiştir. Mezkür binaların ihalesi 22 eylâl 930 pazartesi gü 'nü saat 14 te icra kılmacağındar | dee idarei o meşkeziyeye tlar. İ Mudurluğnder münaksa şeraitini anlamak üze re İstanbul Maaârifmüdürlüğüne pazar günü saat 15 te İzmir vi- âyeti caatları. Te ve inşaat bay. İ © İstanbul Belediyesinden: hiye kilo arpa ile 557870 kilo samar kapalı zarfla mi aya konmuş tur. Taliplerin şartname «lmak | icim her gün levazım müdürli güne» gelmeleri teklif mektup. | larim da ihale günü olan 23 Eylül 930 salı günü “saat on beşe kadir © mezkör müdürlüğe vermeler taliplerin bu baptaki keşifname |3 ile şeraiti fenniye listelerini gör | mek üzere Galata da Rıhtım cad |z ve ya İzmir de Maarif müdüriye | 4 tine ihale tarihi olan 14 eylül930 | daimi encümenine müra- | vanları için lüzumu olan 519874) BEN >» Haşarat: muzahrafat arasin da tekessür ederler, pislik ten hoşlanırlar, naklettikle- ikropları yemeklerinize yet ettirirler. Onlar sizi öldürmeden evel siz onları öldürünüz ve bunun İçin Filti istimal ediniz. Olüm habercileri / Filt sinek, sivri sinek, pire, Rüve, karınca, hamam bü” ceği, tahta kurusu ve em- sali haşaratı itlâf ve yum- larını kat'iyen imha 8- der. Tehlikesizdir ve kati- yen leke yapmaz, Fliti haşarat öldüren diger mayilerla karıştırmayınız. Sari teneke - siyah kuşağa dikkat ediniz tam “bir sıhhate malik İyi bir hazım olmaksızın tam bir. sıhhat milinkün olmaz CARLO ERBA n Opopeptol müstahzerini tecrüb. ediniz. Yemeki CARLDOERBA SA MILANO y. iwvelâ SAYFİYENİZ — sonra kısa mevceli İçin uzun ve FiLiPS)! ıl Radyo Makinesi! Elekirik cereyanı veya pli ile isler. 10 " 2400 metre mevceli İstasyonları ali” | Müstesna ve gayri kabili kıyas | kuvvei telrikiye ve safiyet. Gramofon on Plaklarınızın | Sesini yükseltmek için bir tecrübe EL) Müessesat: Galata He- pi zaran Han ği No. l4 posta kutusu Galata 400 At yarışları * Sant 18'de Sip: ik Istanbul Muhasebei Flususiğe yarışı yapıl

Bu sayıdan diğer sayfalar: