17 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

17 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET lalkevleri cuma günü merasimle açılıyor! Ekonomi | Otomobiller için yen bir esans formülü lenzin ithalâtının yüzde 25 nisbe- tinde azaltılması düşünülüyor Ticaret odası © otomobiller n yeni bir esans formülü üze ide tekikat yapmaktadır. Mülli alkol istihsalâtmı hi. iye ve benzin ithi ik için benzinle ispi ilarak otomobil ve motörler kullanılmak üzere bir esans mülünün muvafık olup olma sağı tetkik edilmektedir. Böyle bir formül kabul edil. ji takdirde, benzin ithalâtı- ! yüzde 25 nisbetinde “azala- jı tahmin edilmektedir. Bu sistem bazı memleketler bilhassa Bulgaristanda tat- edilmeğe başlanmıştır. “Ünifiye,, birden yükseldi Dün borsada Ünifiye üzerin. hararetli muamele olmuş ve i ifiye tahvillerinde mühim tereffü kaydedilmiştir, Bor- 'a 45 buçukta açılan Ünifiye buçuktan 54 e kadar yüksel ten sonra 52 de kapanmıştır. dolu Şimendifer kâğıtların- da mühim tereffüler müşahe edilmiştir. . Obligasyonlar 27,30 liradan liraya kadar, aksiyonlar da 10 liraya kadar yükselmiş- Bu tereffüatın Paris borsa. laki yüks. İe alâkadar ol. : tabii telâkki edilmekle be »r, bilhassa Paristeki hâmil- müzakeratınm müsait bir ba çinde cereyan etmesine de medilmektedir. ftik ve afyoncuların bir toplantısı 'iftik ve afyon tacirleri İs- “ul meb'usu Sadeddin Beye tcaatla kendisinden bir ran 1 istemişledrir. Dün Tica. »*dasında tiftik ve afyon ta- ri Sadeddin Beye mülâki aşlar ve isteklerini bildir. erdir, Sadeddin Bey bu ar- rm husul bulması için çalı- ığımı vadetmiştir. Oda'nın senelik kongresi icaret odası senelik kongre * şubatta yapılacaktır. Oda bu seneki kongresinde şu hesele müzakere edilecek- — Hakkı Nezihi Beyin ih- naddelerimizin istihsal ve yet fiatlerile ihraç masraf. dakkında raporu, — Hereke fen kısmı müdü #şat Beyin Türkiyede men ———— Borsa fiatları Kapanış viçre frangı va orin aron Ç ing A zata ark oti nge y (16/08/00 4127114 i 6/10)40 1/99İ80 4127114 3 85İ80 7991/00 inar 126 8600 Tahvilât © | Kapanış Dahili 00 00 20 Muvahhade (53 « Demiryolu (28 Borsa Harici İan 9736 ecidiye | 49.50 sucat sanayii ve hali hazır vazi yeti hakkındaki raporu, Çekoslovakya kuru üzüm alıyor Bundan bir müddet evvel Çek alayakyanın kuru üzüm it- alâtını menettiğine dair bir haber şayi olmuştu. Ticaret o- dasına gelen resmi malümata amm bu haber doğru değil. ir, Nevyork esham borsasında NEVYORK, 16 (A.A.) — Eshamın paraya tahvili ve te- mettülerin alınması dün fiyat- larda 1 ilâ 7 puan tedenniye se. bebiyet vermiştir. Öğleye doğ- ru biraz salâh görülmüşse de pek az para getiren temettüle- rin neşri üzerinde zail olmuş- tur, Kapanışta hafif bir tenezzül görülmüştür. Mamafih, hükü- metin kredilerin tevsii j hakkında borsada şevk tenaküs etmemişti Esasen son zamanlarda yö- rülen sür'atli tereffü dolayısile muhakkak surette bir tenezzül vukuu içtinabı nakabil bir key- fiyet idi, borsa oyunccuları satış karşısında borsa- iyi muhafaza et. miş olduğu mütaleasındadırlar. Almanya'nın harici ticareti BERLİN, 16 (A.A) — Al manya'nın 1932 senesi harici ti careti “muvazenesi (muhtelif memleketler tarafından konu- lan gümrük tahdidatından pek fazla mütesessir olmuştur. Bu suretle Alman ihracatı 542 milyon mark tenezzül eyle miştir. Fransanın harici ticareti PARİS ,16 (A.A.) — 1932 senesi kânunsanisindeki 1931 senesi kânunusanisi zar. fındaki ithalâta nisbetle 1,445 milyonluk bir noksanlıkla 2 bin 340 milyona ve ihracattada 1931 senesinin ayni ayı zarfın- daki ihracata nisbetle 765 mil .| yonluk bir noksanlık 2,340 yonluk bir noksanla 1,806 mil- yona tenezzül eylemiştir. Ecnebi Garsonlar Garsonlar cemiyeti reisi ne diyor? Bir kısım garsonların vilâ- ü ederek bazı mü- çıkararak yerlerine ecnebi gar- son aldıklarından şikâyette bu- lunduklarını yazmıştık. Dün bir muharririmiz * sonlar cemiyeti reisi ile görüş- müştür. Reis Nuri Bey demiştir ki: — Bu derin bir derttir. Mü- teaddit defalar icap eden ma- kamata müracaatta bulunduk. Şimdi bütün ümitlerimiz küçük esnafın himayesi içim çıkacağı haber verilen kanundadır. Hâ. len bazı müesseseler vardır ki Türk garsonu almamakta ısrar ediyorlar. Hatta bunların ara. sında öyleleri var ki şimdi bile hariçten garson getirtiyorlar, Türk garsonları bu suretle iş bulamadıklarından cidden müşkül bir vaziyet içinde kal- mışlardır. Cemiyete mukayyet azan mikdarı 2500 kadardır ki bunla rın da ancak dörtte biri Türk- i|lip buradan Almanya'ya avdet Vilâyette Mektum Emlâk Muhbirlere ikramiye verilmesi bildirildi © Metrük ve mektum emlâ- ki ihbar edenlere ikramiye ve- rilmesi hakkındaki kanun dün vilâyete gelmiştir. Vilâyet, kanunu tamim et.| miştir. | same: | Gelecek ecnebi Tayyareler Bir çok ecnebi tayya- reler gelip geçecek İ Yakında muhtelif ecnebi tay yarecilerin şehrimize geleceği haber verilmektedir. Mart ipti- dasında İngiliz kadın tayyareci lerinden Mm. Monro Saygan- dan hareketle Konya | ta: şehrimize gelecektir. Min. Mon ro'nun martın (ilk haftasında şehrimizde bulunması muhte. meldir. Havai tetebbüatta bu- İ Kusmakta olan Alman Dr. Kru- / ze Almanyadan hareketle Mr-| sır'a gitmiştir. Dr. Kruze tay- yaresile Mısır'dan şehrimize ge | edecektir. Fransiz tayyarecilerinden Peron, Gandran 192 markalı, 95 beygir kuvvetinde, Samson İ Sisteminde bir tayyare ile $u- bat sonlarında Hindi. çini arasındaki mesafeyi en az İŞİ saman zarfında katetmek re korunu kırmak üzere seyahate çıkacaktır. Peru, Paris'ten © hareketle şehrimize uğrayacak ve Halep. ten geçerek Hindiçini'ye gide- cektir. Tayyareci aynı yoldan Parise avdet edecektir. Fran- sız tayyareci rekoru kırmağa muvaffak olduğu takdirde mü. kâfat olarak Fransa Reisicüm. huru tarafından mev'ut olan kupayı alacaktır. Viyana'da bu lunmatka olan İrak Başvekili Nuri Sait Pş. nın oğlu Sabah Sait Bey bugünlerde Belgrad, Sofya tarikile şehrimize gele- cek ve buradan Konya, İskende run, Halep tarikile Bağdada gi decektir. ika zengi n den Meli, Malgerie Durand, pi- lot Sagot'un idaresinde bulunan bir tayyare ile devri âlem seya- hatine çıkmıtşır. Elyevm Kıb- rısta bulunan Meli. Malgeric Durand'ın bugünlerde şehrimi. ze vürudu beklenmektedir. Bun lardan maada tenezzüh maksa- dile seyahat etmekte olan İngi hiz zenginlerinden Lady Çeytus Almanyadan hareketle Frank- furt, Viyana, Belgrat ve Sofya tarikile İstanbula gelecek ve buradan Avustralyaya gidecek. tir. Lady Çeyturs ayni yoldan Almanyaya dönecektir. M. Neville Stack Aero klüpte Çekoslovakya kundura kralı M. Bata'nın son seyahati içi angaje etmiş olduğu tayyareci Neville Stack şehrimizde tayya resini tamir ile meşguldür, Bir cektir. o Kumandan © Neville Stack'ın, evvelki akşam Aero kulüpte şimdiye kadar kırdığı rekorlar hakkında verdiği kon- feranstan sonra, ressam Sait ve Abdurrahman Beyler tarafın. dan birer resmi yapılmıştır. Tay yareci bu resimlerden birini bir hâtıra olmak üzere kulübe he. diye etmitşir. Perşembe akşa- mı şerefine kulüpte bir danslı akşam yemeği tertip edilecek- tir, Pazar akşamı da kulüp aza larma mahsus olmak üzere bir maskeli balo verilecektir. Balo- | da bir zarafet müsabakası ter. | tip edilecek ve kazanan hanı- ma Paris'e kadar gidip gelmek üzere bir tayyare bileti hediye | grafiğini neşretmiştir. Bu | hazaran hapisaneye giren mahküm- hafta sonra Prag'a avdet ede-| tir. Halkevi cuma .. .. günü merasimle açılıyor Hars şubelerinde çok kıymetli ve | mümtaz elemanlar var , İstanbul Halik evinin açılma res- mi cuma günü sxat üçte mutani bir şekilde yapılacaktır. Bu husk bütün hazırirklar ikmal edilmiştir. N Açılma resmine memleketin bül ün münevver ve güzideleri, bütün senelik ve — davetlidir. Hlk evi- ns aza kaydolanlarm adedi günden züne sayan; takdir bir surette art maktadır. Şimdiye kadar yazılanla” rın adedi binlercedir. Bilhassa do- kuz hars şubesine çök © kıymetli ve mümtaz elemanlar girmiştir. Bugün #debiyat ve tarıhçiler bir içtima ya” parak tarih ve dil şubesinin teşkilâ. t etrafında görüşeceklerdir. Yarm da Güzel San'atlar müntesipleri ayni maksatla bir ictima yapacaklardır. Ayrı ve müstakil san'at ve hars Hapisaneye girenler her sene artıyor lÜç sene içinde mahkümların adedi bir mislinden fazla olmuştur Istanbul hapitanesi 1931 senesi grafike ların adedi her sene biraz daha art- maktadır. Hapizansye 1920 senesi zarfında 1350, 1 i sartında 2006, 1831 seken satimi isanedi küm çıkmıştır ve senesinden 1932 senesine 699 mahküm devredil- miştir. Bu mahiümlardan 135 inin <beveyni vardr, 140 nın yalnız ana- sı, ISI inin yalnız babası vardır. 273 103, 1930 senesine nisbetle de yüz. de 60 nisbetinde artmıştır. Cürüm itibariyle tasnif 1931 senesinde hapisnmeye giren lerden 617 isi (o cernimi adiyeden, 497 isi hıruzlık ve ikten, 196 isı borçtan, 192 isi katil ve cerh. ten, 62 isi para cezasından, 41 i fili şeni ve izaleibikirden, Tİ i şakavet. ten, 5 1 komünistlikten girmişlerdir. Bunlardan biri ölüm cezalı, ilkini mü | ü ebbet cezalı, 16 ide 30 sene mahkü. mudur, Yaş, memleket, din ii. bariyle tasnif Mahkümlardan 1645 ; 15 je > yaş arasında, 1328 i 25 İc 45 yaş a Tasında, 201 de 45 yaşından yukarı) dır. 1369 mahküm İstanbullu, mahküm cenebidir. 2006 makkür İzmirde Gazi heykeli İZMİR, 15 — İzmirde rekzedile. cek olan Gazi heykelinin muvakkat kabul muamelesi bugün heyet huzu- runda yapılmıştır. İzmir belediye bütçe- sinde açık var İZMİR, 15 — Şehir meclisi bu- gün son içti yaptı, Belediye rei si bu içtimada bir nutuk irat ederek bütçe vaziyetini izah etti. Bu izaha. te göre bütçede 350 bin lirr açık vardar. Belediye, yeni kanundaki müsa. adeden istifade ederek ruhsatiye rü- sumu namı altında otel, lokanta, han, hamam, berberlere bir defaya ka mah huk 384 teşekkülleri halinde Halkevi haricin- de çalışan birçok teşekküllerin Halk evinin hars leri dahiline girerek çalışacakları ümit edilmektedir. U- mumi teşkilât için tetkikat ve ihza- Tat yapım ihzari (komisyonda da mümtaz zevat vardır. Hasan Reşit Bey Istanbul Halkevinin resmi küşa- dırı ve faaliyetini idare edecek he- yet meyanında bulunan Muş meb'u- $u Hasan Reşit B. dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. Mumaileyh büzün ve yarınki iç- timalarda bulunacak, O Halkevinin gaye ve faaliyetini izah edecektir. Hasan Reşit Bey, dün Vali mua- vini Fazlı Beyi ziyaret etmiştir. müslüman erkek, 643 mahküm mis- lüman kadındır. Bu miktar giren ve çıkan mah- kümlar üzerine yapılmıştır. Çalışma ve okuma â kunduracılık, 11 i demirei- lik, 13 ü terzilik, 19 u matbaacılık, 34 ü de muhtelif san'atlar yapmak- tadır, 430 mabicüm da okumaktadır. Girenlerin meslek ve sanatları 1931 senesinde hapisaneye girem ine devredilmiş, 4 marhaneye gönderilmiş, 12 etmiştir. Vakit refikimiz.. Milliyet'in yedinci yıl dönümünü Cağ alâkadarlara tiği halde henüz naldolunmamıştır. Mahkemelerde Bir eroin Kaçakçısı Dün altı ay hapse mahküm oldu Lazari isminde bir genç he. roin kaçakçılığından maznunen ağır ceza mahkemesinde muha keme edilmiş, altı ay hapse, 100 lira para cezasma mahküm ol. muştur, Tütün kaçakçısı : usta çırak ç Beşiktaşta Köyiçinde kahve silik ve tütüncülük eden Türk tebaasından İranlı 58 yasında Abbas Efendi ile 65 yaşındaki çırağı Leon tütün kaçakçılığın- dan maznunen dün ikinci ceza erer me muhakeme edil. mişlerdir, Bu usta ve çırağın ça lıştığı dükkânda 7 kilo 500 gram mikdarında kaçak tütün. den mamâl tönbeki bulunmuş, maznunlar da bu kaçak tönbe. kiyi sattıklarını itiraf etmişler. dir. Her iki maznun birer ay hapse, 40 lira nakdi cezaya mah küm olmuşlardır. Belediyede Mahalle Kahveleri Belediye tarafından teftiş ediliyor Belediye mahalle ve cenaf kab vehanelerini teftişe başlamıştır. Bu kabil kahvelerden bir kısmının gayri e gi, atluğu alayını. Bu gib vehane sahipleri tecziye edilecek ör. Otomobil tamirhaneleri Mn verilen mühlet bit- bir tamirhane , e ba bu sasta verdiği mühleti mayısa kadar temdit etmiştir. Itfaiye efradına yeni elbise Belediye itfaiye efradı için yeni dibise yaptıracaktır. Elbiseler yerli malından olacaktır. Tesçil edilmemiş olan hizmetçiler İnhisarlarda İnhisarların Nakilleri İkinci komisyon dün de toplanarak tetkikatına devam etti İnhisar idarelerinin tevhidi kabil olan servislerinin birleşti. rilerek Ankara'ya nakilleri me. selesini tetkik eden İnhisar ida releri teftiş heyetleri reislerin- den mürekkep komisyonun ver diği raporu ikinci derecede tet- kike memur ve tütün, mü: t barut ve tuz inhisarları umum müdürlerinden mürekkep ko- misyon dünde toplanmıştır. Teftiş heyetleri reislerinin verdikleri raporda İnhisar ida- relerinin Ankaraya nakilleri ru olmayacağı hakkında beyanı mutalaa edilmiş isede ikincci komisyon henüz bu me- seleyi tetkik etmemiştir. Komisyon, İnhisarlar ve Gümrükler vekâletinden inhi- sarların faaliyetinin teksif ede- rek birleştirilmesi hakkında ve- rilen talimatı nazarı dikkate ala rak mevcut teşkilâta nazaran, hangi şubelerin tevhidi — kabil olacağını tetkik etmektedir. Tütün, müskirat, barut, tuz inhisarları muhasebe © vezne, satış kısımları ile teftiş beyet- leri, hukuk müşavirliği ve mü. | rakiplerin © birleştirilebileceği ve muhasebe teşkilâtında o her üç şubeye ait dört inhisar muha sebe işlerile meşgul olmak üze dört kısım bulunacağı anlaşıl. mıştır. Dört inhisarda mevcut olan teknik ve imalât kısımları nın birleştirilmesine imkân gö. rülememektedir. Komisyon müzakeratına de- vam edecektir. Uşak şeker abrikası Vaziyeti tamamen ıstah edilmiş olacaktır Uşak şeker (o fabrikası müdürü iraaz Bey şehrimizde bulunmakta Remzi Bey dün kendisile görü yen bir muharririmizin . sorduğu muhtelif suallere cevaben şu beya» natta bulunmuştur: run sat i bir mera. simin icrasından ibarettir, Esas itiba tebrik ve hakkımızda iltifatkâr neş- | Maksat bütün müstahdemini muaye. rile fabrikada en büyük hissedar ve riyatta bulunan Vakit refikimize te- sekkür ederiz. Bir himaye heyetinin yardımı Altıncı ilk mektep Başmunllimli. öinden: Maarif vekâletince tanzim : Maarif ye tebliğ olunan talimatnameye tev mahsus olmak üzere bir senelik gay-| tebin Fi safi iratlarının yüzde Altısı mispe- tinde resim tarhma teşebbüs etmiş- “ Alâkadarlar bugün Halk fırkası merkezinde idare heyeti reisi Hacim Di görerek ai bu teşeb. üz mesi delâletini is. ediler, bu parayı veremiyeceklerini söylediler. İzmirde ihtikâr yapanlar IZMİR, 15 — Şehrimizde - bazı müesseselerin ihtikâr yaptıkları hu. | #usunda ısrar ediliyor. Ticaret mü- dürü Ziya Bey boyanatımda, şirket. i bu hususta tetkikata Trabzon stadyomu TRABZON, 15 — Mıntaka spor kongresi toplanmıştır. Yarım stadyomun ikmali vilâyet umu- wi meclisinden tahsisat istenmesine | ee en EA e Ban için küramlu bir şekilde ve. âhn başlanmış ve mektep bahçesine Mk ve me ; vesi bu himmetlerinden dolayı hima ye heyetine arzı teşekkür eğer Fırkasının halka doğru yürüyen büyük kültür oca ğıdır. 19 şubatta bu ocağın kapı- ları halkaaçılıyor. ne ve tesçil (olduğundan, verilen mühlet geçmekle beraber bütün müs tahdeminin muayene ve | tetçilinin Sokaklardaki karlar Sokaklarda yığılı karlarn kaldırılmasına dün de devam e | bankası dilmitşir. Bir kısım yerlerde de Tarlabaşı caddesi Galatasaray - Tarlabaşı cad desinin inşasına ( başlanmıştır. Bu yol 45 bin liraya ihale edil. miştir, Umumi meclis bugün toplanıyor İstanbul umumi meclisi bu gün saat 14 te içtima etmiş. tir, Gelen seyyahlar Transilvanya vapurile şehri- alâkadar Sanayi ve Maadin bankası. nın üç milyon liradan fazla alacağı yardır. Sermayenin nısfı kadarı ban kaya aittir. Zararlar dolayısile zayi nuş sermaye çıkarılmcn ortada ha kiki sahip olarak banka kalır. Kanu- ni muamelenin ikmalinden sonra Sa- Bayi ve Maadin bankasmın ve diğer milli le temas ederek yeni teşekkül meyda na getirilmesi hükümetçe tensip edli Ziraat 10,000 tondur. 929 dan 31 senesine kadar ise | sırasile 23,000 — 30,000 — ton pancar yetiştirilmiş. tir. 929 Senesine kadar © senede 90 yağonu geçmeyen şeker | istihsalâte 929 da 320, ve 930 da 490 ve 931 de 873 vagonu bulmuştur, Sütçüler cemiyetinde heyeti idare içtima: mize 280 Amerikan seyyahı gel | içti: miştir. Seyyahlar şehrimizin şayanı temaşa yerlerini ve mü- zeleri gezdikten sonra dün ak. kaydı lâzım gelen esnafın ne suretle kaydedileceği meselesi- ni müzaki ere etmiş iş ve esnafın

Bu sayıdan diğer sayfalar: