17 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

17 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.—.. f KARAŞ amaa ymm Milliyet 17 ŞUBAT 1932 İdarehane: Ankara enddesi, 100 Ne. Telgraf adresi: İst, Milliyet Telefon Numaraları: Başmuharriz ve Müdür 24316 Yazı işleri Müdürlüğü 24319 İdare ve Matbaa 24310 ABONE ÜCRETLERİ: Türkiye için O Hariç içir Gelen evrak geri verile Müddeti geçen nüshala tuştur, Gazete ve matbaaya ait işler için-müdiriyete o müracaat edilir, Gazetemiz İlânlar mes'u- liyetini kabu! etmez BUGUNKU HAVA Yeşilköy askeri rasat o merke- İzinden aldığınız malömata na- İzaran bugün hava bulutlu ve kıs- İmer yağışlı olacak, tahavvil! esecektir. 162.938 tarihinde hava tazyiki 1265, en fazla hararet 2 ve cena? İnakıs 4 samrigrat idi Tasarruf — Fransızcadan — Bu küçük kasabanın Estakat isminde elli beşlik bir o adam: vardı. Bu adamm bir işine te. sadüf etmek güç seydi. Çünki Estakat iki metelik için kendi sine mükemmel bir dayak ziya feti çekilmesinden hiç te kaçın mayan hasislerdendi. Bir barakada oturur ve ba- rakasınm etrafındaki küçük bah çede ne yetiştirebilirse, onunla geçinirdi. Eğer o gün iki me. telik tasarruf edebilmişse, dün yada ondan mes'ut adam yok. tu. şularından tedeki başka bir kasabada, şöh reti çepçevre etrafı tutmuş bir ihtiyar yaşıyormuş. Adı Penat imiş ve hasisliği artık son hu-| duduna kadar varmış imiş. Kendisine bu kadar yakın bir yerde böyle müthiş bir ra- kibi olduğumu işitince kızma. dı, kıskanmadı. Bilâkis böyle bir üslattan acaba öğrenilebi lecek yeni bir tasarruf dersi var mıdır, diye düşündü. Çün kü insan her yaşta öğrenir. Bu kararla Estakat ertesi sabah, kunduralarını fazla eski mesin diye boynuna astıktan sonra, yalın © ayak on iki mili yürümek suretile komşu kasa- baya vardı. Üstadının evine vardı. Üs- tat henüz yatağından kalkmış ve parmaklarile saçlarını tara- makla meşguldi sözler de bile lasarruf yapan üstat sadece: — Bonjur, demekle iktifa et i — Siz beni mı? Kasabadaki meşhur tanımadınız. Esta. kat'ım. — Ben de Penat. — Biliyorum ve zaten onun için geldim. Bana (dediler ki siz tasarruf © yapanların kralı imişsiniz. Onun için sizden bir — Çok iyi yaptınız? Yemek i yediniz mi Daha yemedim. Çünkü kasabadan sabah çok erken yo- | ! la çıktım. — Öyle is benimle bizde ye! Estakat'ın kaşları çatıldı. İlk rast geldiği adamı yemeğe davet etmek.. Bu ne biçim ta- rruf? Üstat dedi ki: — Eğer benimle rsen, evvelâ pazara beraber gide- — Gidelim. Belki nasıl pa görür de, bir | şeyler öğrenirim Ve çıktılar. Bir önünden geçiyorlardı. Penati — Dur, şuradan bir ekmek J alalım, dedi. imadık. Ekmek değil, İ Ve fırıncıya sord — Ekmek taze 5 — Taze olmaz olur mu? Bu günkü kadar iyi ekmek çıkı tereyağı maşallah" Penat arkadaşına döndü: — Bu adamın dediğine ba- karsan, madem ki tereyağ ek- mekten daha (iyidir, öyle ise gidip tereyağı alalım. Oradan kaymakçıya dılar: — Biraz tereyağı istiyo- ruz, Bari tereyağınız iyi mi? — Olmaz olur mu? Bal gi bi tereyağ.. Penat başını salladı ve tek rar arkadaşma döndü: Madem ki bal tereyağın dan iyidir, gidip bal alalım. Oradan bakkal dükkânma gittiler: uğra- — Biraz bal istiyoruz. Her| halde iyidir ya balınız? Olmaz olur mu? Bi fa şu bala bakınız. Su dü: — Biz ikimiz de budala. “dedi, mademki su baldan öyle ise gidip çeşmede ii yiyelim.. Ve çeşmeye gittiler. z Doktor Rusçuklu Hakkı Beyoğlu, İstiklâl caddesi yük Parmak kapu, Afrika na bitişi ye No 21.— Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18, Doktor “Hafız Cemal Dahiliye hastalıkları mütehassısı Cumadan maada hergün öğ- ieden sonra saat (2,30 dan Se) kadar İstanbulda Divanyolun- da 118 numaralı hususi daire- sinde dahili hastalıkları mua- yene ve tedavi eder. Telefon: İstanbul 22398. Sıra numara- sını beklememek isteyenler, kabineye müracaatla veya te- lefonla randevu almalıdırlar, Milliyet'in Edebi Romanı: 12 GÖZYASLARI! Gülüşleri, şen kahkahaları ve bayıltıcı gözleri karşısında eriyordum. Birden her şeyi u- mutuvermiştim. Yine kalbim 0 sundu, yine kendim onundum!. Ve., sanki o bunu Ohemen farketmi yi gözlerini gözle- rime dil rmağı ile yanağı- nm bastırdı, Me uzattı: — Heydi buradan öp te seni affedeyim.. Dedi. Düşünmeden, muhake | me etmeden, manyatize olmuş, | caksın?. iradesi i hükme hizmetkâr edil miş gibi ben de başımı uzat tım; ince, zarif, güzel parmağı- nm işaret ettiği yanak çukuru. na dudaklarımı götürdüm, Bu götü m lek manası © vardı: Her şeye rağınen kendi. mi tamamile ona oem 0 bun Etem İZZET ne diyeceğimi beklemeden yine emretti: — Haydi kalk gidelim. Otomobilde idik ve.. Yeşil- köy yolunda gidiyorduk! Ben de açılmıştım, o da. Artık ko. muşuyorduk ve ilk defa fikirle. rimiz ve geçen hâdise üzerinde ciddi bir münakaşa yapıyor. duk. Benden söz aldı: — Ne söylersem kızmaya- Ve,, teminat verdi — Yalnız senin dediğini ya- pacağım. Seni seviyorum, Fa. kat, Acık pk konuşalım. Salla ke dim: — Hiç kızmıyacı Sami. ermcmın | MİLLİYET ÇARŞAMBA 10:000 figüran ile yapılan Du film İMajik'te 20.000 İ İstanbullu gördü ve alkışladı İ kaç tasarruf dersi almağa gel- | dim NEW York'un Metropolitain Operası İstanbul'a geldi BERNİCE CLAİRE ve ALEXANDRE GRAY ALEV ŞARKISI'nı Majik'te: Tiyatro musahabesi Size “Yalova türküsü, nden bah | setmedim; çünkü kark yıllık ismini değiştirip ortaya "Ben musikili bir | komediyi, diye de çıkın opmret yi. ne her şeyden evel bir musiki eseri| dir ve ondan bahsetmek benim işim | Ne sizin bunu deme ne de Behzat'ın kı arkı söylemesine. İ bahsetmek lâzımdı. ç | alaturka olsun, ister mlafrange—hi anlamam. Bundan duymuyorum; fal | me yalan söyliyeyim, tamı da! Bir kaç defn gitmeğe İ dim, niyetlendim ama ayaklarım) İ bir türlü Hem doğrusu tuttu, Mademki! iyesleri gidip yalnız | defacık oynandıktan sonra afiş ten kaldırılmasına sebep oluyor, ben de onun hoşlandığı operetleri gidip | dinlemem. İ “Darülbodayi,, mecmuasında ba “Yalova türküsü,, nün bazı parçaları m okudum, tüylerim ürperdi. İnsan bunlara, dünyanın en güzel bestesi De de bürünse, nasıl tahammül ede , anlıyamıyarum! o Aman one sözler! İnsan bunları ancak küfür beddua makamında ağzma ala iy, mecmuası dedim İ delen geldi: Onu hiç okuyor mu sunuz? Eni başta Perde | ri, sonra > birtakım hoş makaleler, | Hele Vasfi Rıza'nmkiler. Son iki nushadaki “Tenor oldum, ve “Alİ lah uzun ömür versin,, isimli iki yazı sı ne güzel şeydi. Ne hafif ve alaycı bir üslubu yari Vasfi birer, gayret etse zönnederim çok güzel komedi- ler yazar, Bittabi derin, insan ruhu nün karanlık dı inen piyes ler yazar, bir Shakespeare veya bir Moire olar demiyorum, ho Guitry'ye taş çıkarır... Sonra Ne I'in krokileri var; Bedia Hanımın “Herdem taze, diye bir karikatürü nü yapmış, bayıldım. Oyununu be- ğenmedim ama resmi çok hoşuma gidiyor. Bir album yapıverse ne iyi €der!,.. Hasılı bu Darülbedayi mec munsı en canli mecmunlarımızdan ? biri. Bilir misiniz niçin? Çü yazı yazanlar hep biribi kafaları biribirine uygun adamlar ve bir gayeleri var: Tiyatroya hizmet etmek, sahnelerinde ne yapmak iste halka öğretmek. s bu mecmuayı karış Urarak perdenin açılmasını bekliyor Birden aklıma geldi: Darülbe i mademki operet oynuyor, niçin opcra da oynamasın. Meselâ “ no güzel bir opera olurdu. Zaten Fa ruk Nafiz'in manzum tiyatro telâk- opesa yüftesi esaslarına yakla şiyor. Meselâ piyeste üç delikanlı : Bunlarm ile söz ziyade bi lanmış bi ler umuası,, dr. Faruk Nafiz iki man zum piyes daha hazırlıyormuş, Ha rit Bey onları besteles> ne iyi Hein hiç şüphesiz Faruk Na| fiz'in vezni, kafiyesi düzgün m arala rı öna “Yalova türküsü, nün güfte lerinden daha güzel ahenkler ilham edebilir. Perde açıldı ve nefis bir dekorla karşılaştık. Bunun için o Ertuğrul Muhsin'i ne kadar tebrik etsek ye ridir. Bu çadır dekoru, zannederim. Avrupa'nın birçok tiyatrolarımını b” e | iftihar edebileceği şeylerdendir. Yal İ nız direk pek yassı gözüküyordu; nim! Hiç bir Okayda bağlan. mak istemem.. Diyordu. Ben de — Hayır. Bağlanmak mecbü riyetinde olduğun esaslar var!. Diyordum. Ve Naran.. de. vam etti: — Monden bir kadın her er- kekle konuşur! Niçin bir erkekle bütün bir ömrünü bitirmeli!... Erkekler nasıl hoşlarına gi- den her kadma bakıyorlarsa Kadınların da bakmak hakkı- er! Muhakkak kocaya varmak Izım gelmez ya?. Kızlık ta ne?.. Erkeklerin hodbinliğinden başka (o bir şey mi sanki?. Her kadının mutlaka anne olması İâzımgelmez ya?.. Doğrusu dans ta ederim, flort te yaparım! | da muvaffak olsn esi Akın onu da gerek düzeltmek pek zor olmasa Tepebaşı tiyatrosunun zaten de rin sahnesi, ışıkların ustalıkla kalla cek dereced toğrul Mu tertip etmeği l der. Fakat eşyayı bu bam Ert Muhsin me yazık ki insanlara ahenkli vaziyetler verdire- miyor; mesi 3 sahnede üç de- Hikanlı pek darma dağın duruyorlar | dı. İnsanları ve elbiselerini de dekor | İn imtizaç ettirmek; | Muhsin buna emmel bir re- İsör olacak, Elbiseleri, bilhassa üç delikanlı mınkini pek beğenmedim. İstemi Han'ın tahtı olan sandalye de pek iyi bir şey değildi. Fakat, tekrar &-| diyorum, bütün bu kusurlara rağ men dekor, sahne tertibatı bakika- | ten alkışlanacak bir şeydi. Size bir şey itiraf edeyim: Ben o! akşama kadar Ertuğrul Muhsi" sahnede görmemiştim. Çoktan beri! kendini oynamıyor ve artık bizzat oy namalıtan ziyade sahneyi idareye ehemmiyet veriyor. Daha zor ve da ha cazip bir meslek. Ne yazık ki o alışam Muhsin bi- raz rahatsızdı ve sesi kısıktı. İyi oy | madı; bazı parçaları ben onun gibi| anlamıyorum. Meselâ üç delikanlıyı matıl tasavvur ettiğini anlattığı sah nede. Zannediyorum ki bunu bir rü ya görür ve o rüyası ile mestolur ibi anlatmah idi, Başbuğlarla konu şap kızın kesilmesini kararlaştır. dıktan sonraki sahneyi, yani kızı ie karelaştğı sahneyi çok iyi oy- Neyir Hanım zel, Granaraca tabiri ile, “iyi müdafan etii,, Fakat o da Suna'ya daha saf bir kız bâli verso daha iyi ederdi. Diğer san'iticirlara gelince... M. Kemal'in, Galip'in, E. Beliğ'in, Ha #an'ın relleri pek ufacıktı ve bir şey yapmalarına cidden imkân . yoktu. Şaziye Hani Zehra Hanım vakıa, sahnede © epeyce duruyor ama bir) #ey söyledikleri, bir şey yaptıkları yok. Demir rolünde H. kemal, Bumin de Talât, Bayan'da Sabih Beyler, ne yazık ki, “hiç iyi değillerdi. “A- kım,, » Ankara'da “amateur, gençle. rin nasıl oynadığını bilmiyorum; fa- kat Haydar Nami Demir rolünü, hiç süphe yok ki, Hüseyin Kemal Eey- anlamış ve daha iyi “Akm, m mevzuunu anlatacak değilim; onu bu sütunlarda İbrahim Necmi Bey tahlil etti, bütün gazete | ler de uzun uzun anlattı, Piyesin edebi kıymetine gelince: Farek Na fiz bugünkü şairlerimizin en çok ta ammışıdır ve herkesin onun hak- kımda bir kanaati vardır; bu yeni eseri de o kanaati takviye ediyor. Nurullah ATA Askeri tebligat Beşiktaş Askerlik şubesinden: Şmedo mukayyet harp malüllerile şehit yetimlerinin 932 senesi tütün ikramiye defterinin tanzim ve teshi- | üne başlanmıştır. Yetlerinde bulu- nan vesaik ile şubeye müracantları. Gİ emi di nülecek ne kalır?. o Hiç olmaz ise içine girilen bu âlemde bu- dalalık etmemeli ve iyice yaşa. masını bilmeli. Bir an daha çok açıldı, daha aykırı oldu, içinde ne var ise dökmeğe başladı. — Ben artık değişemem Cemiyetin ahlâk kanunları. na hiç kiymet vermiyorum! Onlar çok geri şeyler!, Hep kadını küçültmek, er. keğe esir etmek, tapulu mal edindirir gibi bağlamak için kon muş kayıtlar? Kadın erkek artık müsavil, izim erkekten &e farkımız Erkek neyse kadın da ol. “ Erkek hoşuna giden kadını hemen kendisine çekiveriyor da kadına bu hak niçin çok görülü yor?.. Hem bir kadmın iyiliği ve fenalığı niçin zevk kayıtları ile ölçülüyor. Bir kadın <rkeğin İ kumbacanın 2604 temsil ediyorlar. Mevzi: kuvvetli bir dram ve güzel bir romans olan bu filmin nümessilesi NORMA TALMADGE Mme DUBARRY gibi lüks ve zevk w reddediyor KUDRET HEL İyi Perşembe gününden itibare: Richard Tauber tarafından, ope- İretin bestekârı Frank Richard'ın bizzat iştirakile Neşeler Diyarı ZAYİ — İş Bankasının Beyoğlu Şubesinden aldığın 335 mumcrolu | umerolu cüzde- nını kaybettim. Yenisi alınacağın- dan zuhurunda hükmü olmayacak tar. Karabet Demirciyan. İstanbul İkinci mesinden: Ticaret Mahke- Cinsi Tiftik Menşei Kütahya Balyesi » ” “ Ea " * 20 * “ 16 Bolvadin Karahisar 10 0 3 Karahisar hafif 11 Amerikan Ekspres bankasına merhun balâda cins ve mikdarları muharrer tiftiklerin satılması ve sa tışın bu ayan 23 Üncü salı günü sazt birde ve talip bulunmadığı takdir. de müteakip günlerde Ticaret ve Zahire borsasında icrası kararlaştı- rılmış olduğundan. talip olanların mezkür gün ve saatlerde Borsa'da hazır bulanmaları ilân olunur. Konya Harik (Hayat Sirgortalarmızı ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. Türkiyede bilâfasıla icray: Kaza Bütün İstanbul halkı bu büyük renkli ope, görecektir Bu akşından İtibaren c EEE pes akşam, İssnbul Beleişesi Saat 21,30 da ŞehirTüyatrosu: Açın Destan 3 perde | İl | Faruk Nafız NN | ECONOMOU ei RET HEYETİ İ FRANSIZ TİYATROSUNDA l Bu alışam saat 21,30 te RİRİKA | Yarm akşam ilk defa olarak YA SENA HRİSOMOU Pek yakında: Soulamitis, Horos tis Tihis. İstanbul Beşinci icra memurlu- undan: 931-3818-4778-4449-4812- 5189 numerolu dosyalar mücibince İstanbulda vezir hanında kirep dö- şin fabrikasi sahibi Karebet Dök- meciyan efendinin Romankal ve Armandi vekilleri avukat Mekki Hikmet beyin alacağına mebmi mahcuz olan fabrikasmda mevcut makinelerinin o paraya çevrilmesi mukarrer olmakla 18-2-932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 den itibaren ikinci artırma usülile mü- zayidesi icrâ kılmacağından talip- derin mahallinde hazır bulunan me- muruna müracaatları ilân olunur. Sekizinci icra dairesinden: Bir deynin temini için Güneş şirketin- den tahtı hacize alınmış olan elbi- hinde saat İZ den 14 tet kadar paraya çevrileceği ilân olumu. Otomobil ve Galatada Ünyon hanında kâin i muamele etmekte olan ÜNYON Kumpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır. maymız. Telefon: Bej Di işin de öyle. Ne farkımız var? İş, zekâ, çalışkanlık, tah. | olamaz. sil, anlayış, idare filân gibi esas lar kadmım ölçüsü olmalıdır! Evlenecek kadın mutlaka tanı evdiği, beğendiği, anlaştı ğı, erkekle evlenmelidir. Bunun için de ilk şart tanışmak ve ko- diklerini dinledim dinledim ve ona cevap verdim. O anda ne- ler söyledim, ne kadar söyle dim bilmiyorum. Fakat, onun. kileri gibi benimkilerin de esası hatırımda sayabilirim. Bir: Sosyete, asrilik.. diye saydığınız şeyleri öz manasile bilmiyorsunuz. o Asrilik sadece açılıp saçılma, sosyete erkek. lerden sakınmamak, mondenlik israf, sefahat, çılgınlık, ne yap tığını bilmemek değildir. Monden bir kadın. fazilet, vicdan, irfan, insan ahlâkı deni len şeylerle hamuru yoğrulan, hele kadınlık gurur ve sevgisi. bi her şeyin üstünde tutan ka dındır. ğlu 4886. gibi zevk ve şehvet < düşkü , © serbestliği kendisin. de bulamaz. Tabiat bile bu hak kı ona vermemiştir. Hem, ka. dın kendisini israf kıymetini arttıran bir meta hük münd Üç: Kaz kalmak ve kocaya kız varmak. Çok (yerinde bir tedbirdir. Bu, belki iptidai lik sayılabilir, Fakat, en ileri zamanlarda da daima karısını çocuklarının annesi bilecek ve onu en aziz, en kıymetli varlı. ğı tanıyacak bir baba; (yahut nm mazisiz ve İekesiz olması lâzımdır. Kalp istirahati, vic- dan istiraha mat ve dürüst | lüğü bundan başka hangi şey temin eder?.. Ve. dalgın kız kendisinde bu hususiyeti kay- ! bettiği içindir ki daima kendi benliğine döndüğü zaman göz- lerindeki ıslaklığı Okurutacak bir tesellinin yoksulu olur kalır. Dört: Bu şarkın dışına çık. tı.. diye bir genç kadının Lr disini kapıp koyuvermersi OPERA Sinemasında Halkın en fazla sevdiği artistler DOUGLAS FAİRBANKS BEBE DANİELS'i «İlk sözlü ve şarkılı alen ih öce fat eden eczacı Mehmed rekesi mahkemeğ deftere geçirilmiz old maileyhe karşı al Kartal Kartala? sin nazarı İtibar acağı ki inin 861 inci maddef mücibince ilân olunur. al sunu meden İstanbul icra riyasetinden: Beyi oğlunda İstiklâl © caddesinde, 38İ Dumaralı deri mamulâtı ticarethani si sahibi Viktor Gallerini Efendi nin konkordsto için mühlet 2 tale sula müracaau Üzer! lebinin nazarı a ve iflâs ii maddeler iki ay mühüe verilmesine ve İstanbulda, Birinci Vakıf hanında avukat Fahri Beyit komiser tayinine ve işbu. mühletid ilânile beraber icra ve leri ve.tapu sicil | memurlu bildirilmesine karar verilmiş ae ğu ilân olunur. ies d m İstanbul ikinci ticaret mahkeme sinden: Ankarada At pazarında Çi kur handa Tiftikci o Kara kollukçi oğlu Hamdi Beyin o Yeni Kayısefi Ümit nakliyatı umumiye şirketisi Tehnettiği kırk bin balya | tiftiği tutarı olan ve navlun ve #aire, dolayı medyun olduğu 574 ira bil kuruşun tesviyei deynedilmemesi zerine alacakir vekili mezkür e sa üzerinden paray: ei rilmesini talep eylediğinden bu ii sus hakkında borçlu Hamdi Beyif bir itirazı bulunduğu tak hi ilândan itibaren üç gi mahkemeye (bildiril ticaret kansmunun | İstanbul asliye mabisemesi bi &i Ticaret dairesinden: Terika vi Taderlere rehnedilüp mahkemece # olan yeğ günü saat onda Sultanhamam; Topalyan hanında Tarika Birades lerin arziyesinde hazır bulunmala! ğer bir budalalık e etmisşe tün varlığı ile bunu ye çalışmalı, © keni çok sakınmalıdır! Beş: Erkekten elbette farkl hısmız, Yaratan bu farkı orta” ya koyduktan sonra biz, kem di kendimize mi bunu yok edi bileceğiz? Gün gelir mühendii te, doktor da, avukat ta, askef de, müderris te olabilirsiniz! fakat kadın o olmaktan, onun Yalana uymaktan © kurtular ta bir koca için evlendiği kadı| | bağladığı ve her şeysini ve İkazla evlenmez. Alanler yü de bir, » Sağınıza, solun İza, bütün etrafımıza o bakmız | Dediğini şartlar içinde id Benlerin sayısı söylediğimi & İmez. Erkek her vasıftan ev. vel karısında tam bir erniyel ister. İtimada istinat etmiyo: : İ şüphe içinde bunalan evlilikl, daima kendiliğinden çürüyen ve kopan bağlar olmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: