17 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

17 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a karan. Adeta buçuk YENİ MODEL TELEFUNKEN 340 RADYO AHİZELERİ GELMİŞTİR aralar va Türkiye Umumi Acentaları ; G.A A. BAKER Lid İsra damn vi İsteme! SANCIYI İZALE EDER BOURLA BİRADERLER «Ş” GALATA VOYVODA GADDESİ, W. 38-43 / Dr. A. KUTiEL | Jandarma satınalma komisyonundan | Cil ve zührevi hastalıklar mü- | N ii iğ tehammsr. Karaktiy, büyük mahalle” 4000 : 4200 adet kaputun imaliyesi kapalı zarila münalcasa- bisi yanımda 34, ya çıkarılmıştır, Münakasa 27 Şubat 932 cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her DEVREDİLECEK İHTİRA gün ve münakasaya iştirak için de muayyen gün ve saatte ko- BERATI misyona müracaatları. (481) Tıraş bıçaklarının Yüksek kıymetini düşürmek için yapılan höreketlere rağmen dalma mükemmel ve hepsine faiktirler. Her yerde araymız ı» KISARNA Böbrek, kum, ve barsak hastalıklarının tabii ilâcıdır. ÜR ar. Büyük ve küçük şişelerde her yerde satılır. İğ S7. | KARON Sabunsuz Beyoğlu, Beyazıt, Kadiköy i TELEFUNKEN Norjske Orfent Linie Yakında muvaselet edecek vapur lar; ANKARA vapuru 22 şubata doğru Bmanımıza muvaseletle Donkergue, Hamburg TRABZON POSTASI | ve İskandinevya limanları için em. İİ GKARADENİZ) 17 Şubatili tai ticariye tahmil edecektir | Halihazırda Samsunda eşya tahmil ÇARŞAMBA —— 18de Galata Rıhtımmdan İRENA MARİA kalkar, vapuru Şubatı mibayetinc kadar “. b lmanımızdan Anvers için eşyayı ti M.M. V. Hava Müsteşarlığından: MERSİN POSTASI | cariye tahmil sizcektir - İyi İngilizce bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. İğ, (/M23OLU) 14 şubat Sar Take için Gala Prenkyanla “| Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Kayseri de Tercümanlık İl alar. TİR ağar Si EREK a İRAŞ olu- | ça ve İngilzce Türkçe muhaberatı yekdiğerine çevirmek vazi- $ e a yorum | telerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde SARIYER —— — —— . | Yüzüm dalma muattar ve yumu | istihdama bir hali olmadığını gösterir Polis vesikalarını ve mi VAPUR MÜCEHHİZİ NAİM B. şiktar, Taharrlişat ve kırmızılk | sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallerden hüsnü. | | Mal üdürlüğünden: ADANA kalmamıştır. bla çileli va id kartla een alkil Baltalimanmda dutluk na- | vapuru 18 Şubat perşembe günü e Ap ei mile maruf olan sebze bahçe | «kşamı Sirkeciden hareketle İzmir, olmadığına dair vesikalarını ve muvazzah adresile bir kıta | ; üç sene milddetle ve | Küllük, Bodrum, Antalya, Ally, Mayiata hava karıştirmağa mah sit islâhat” hakkındaki at için Sinaf Müdiriyeti umumi- yesinden istihsal edilmiş olan 15 Mart 1930 tarih ve 1144 maamarah ih- tira bera vere ferağ veyahut i- cara verileceğinden mezkür ihtirayi satın almak veyahut isticar etmek arzusunda bulunan © zevetın İstan- bul Bahçekapı Taş Han No 43-48 de mükim vekili H., W.İSTOK E- fendiye müracaatları, SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprüjğ! İl başı B. 2362. Şube A. Sirkeci İİ Mühündarzade han 2. 3740. ALMAN KITAPHANESİ Beyoğlu Tünel meydanmda 523 Iş Bankası'nın tesis et- tiği büyük ipek kumaş fabrikası pek yakırıda mamulâtını piyasaya çıkaracaktır. Muhakkak bir defa tecrübe ediniz. En sert sakal bile derhal ve ağrısız tara olumar. Tübü her yerde 50 kuruş YiAONİN LD DİŞ ve NEVRALJİ Muhammen tanısın Defterlarlığından: zayedeye konulmuştur. Talip- lerin memuriyetimize müra- caatları, İttihat Değirmencilik Türk Anonim Şirketinden: İttihat Değirmencilik Türk Ano nim Şirketi hissedaran heyeti umu- miyesi 1932 senesi Martını yirmin ci pazar günü saat 10 buçukta Şir- ketin merkezi idaresi olan Galatada Ömer Abit Hannda 11-15 omer hı merkezi idaresinde zirdeki me vaddı müzakere etmek üzre adiyen fotoğrafını istidasma ilişik olarak Milli Müdafaa Vekâleti Ha- ön Mersin ve Payas'a yolcu ve eşyayı AZ VE Ni ç vi i B Mart 932 pazar günü saat 14| N R ii va Müsteşarlığına müracaat edilmesi, (562) 46 ihale edilmek #mretile imü- ticariye alarak azimet ve avdet 6- va Istanbüil Evkaf Müdürlüğünden: Lâleli camii şerifi kurşun ve saire tamiratına ait münakasa- nın (2 Şubat 932) cumartesi günü icra edileceği mukarrer iken sehven (20 Şubat 932) salı olarak ilân edildiği anlaşılmakla keyfiyet tashih ve taliplerin (20 Şubat 932) cumartesi günü mü racaatarı ilân okunur. (534) istanbul Belediyesi ilân Fatih Belediye Müdiriyetinden: Fatih Hafız Paşa caddesin- İİİ | de 6 No, lı arsa ve dükkân mahalli icara verileceğinden talip decektir. Tafsilât için Galata Site fransez No, 13 de kâin Şarl Suma ecentanı- na müracaat, Tel. B. O, 1041. O Tatanbul 6 ncı hukuk mahkeme sinden: Mediha hanımım kocası 0- lan Eyüpte Topçularda Şeyh Raşit efendi köşkünde mulim Akif Şük- rü efendi aleyhine ikame eylediği boşanma davasından dolayı bu bap- ta verilmiş olan arzuhal sureti mu- maileyhin gösterilen adreste bulü- namaması hasebiyle kendisine teb- liğ edilemediği tebliğe memur mu başirinin tahşiyesinden © anlaşılmış Mahallesi Sokağı Cinsi vo. sr kıymeti â ve buna binaen mümaileyhe ilinen Lira İNİ | olanların Martın 9 cw çarşamba günü saat 14 tedaire encüme- | içtimaa davet olunurlar: tebliğat icrası kararğir olmuş oldu- Meyda (— Hükümet caddesi Fevkan! odalar 117ilâ 123,13 14000 nine lüzumu müracaatları ilân olunur, (572) Ruznamei Müzakerat: | gundan mahkeme divenhanesine te- Ni 1 — Meclisi İdare saporu kırsat | Kik edilen mezkür dava arzuhali su bap mağaza ve Eclediye Mülüriyetinden: Unkapanmda elvan zade | “25 Mürakıp caporu hrant ve | ça kacamak 1 çi i vap ita edilme, iki bap depoyu inin hacı Yakup sokağında 36/1 No, lı dükkân icara | yapan. w refere zin müştemii kâğli verileceğinden talip olanların Martın 9 uncu . çarşamba günü | 4 — 31 Kânunevvel 1931 tarihin. | okunan 3-3.932 perşembe günü saat hane. saat 14 te daire Encümenine lüzumu müracaatları ilân olunur. | de kapatılan hesabat ve bilânçonun | 13,30 da İstanbul Asliye mahkeme- Evsafı balâda yazılan kâğir binanın mülkiyeti bedeli sekiz Sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile kapalı zarfla bir ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23 Şubat 932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te müracaatları, (463) | i 7 i TÜRK PUDRASI — CİCİ PUDRA | Avrupa'nın en meşhur pudralar İ ayarmdadır. Terkiplerinde tene 2a- Tar verecek hiç bir madde yoktur. İkinci çoruğunuza da cih eder. Deposu: Sultanhamam No. 11, lerbeyinde Burhaniye mahallesin. de Çamlıca caddesinde 20 Nolu hanede sakin Çimişkesekli Mehmet oğlu Ali Dursun efendin aleyhine açtığı boşanma davasından dolayi dildiği halde yövmi o muayyende tahkikatın 17-3-932 perşembe günü saat 14 te talikma ve giyap kararı Bir kumbara alınız! ğiyap kararı ve ilânmame mahkeme divanhanesine talik edildiğinden haz olunacağı gaztte ile de ilân ©- (573) Istanbul Türk Anonim Su Şirketi Sermayesi 880.000 Türk Lirasıdır. Hisse senedatı hamillerine: Meclisi İdare ve Murakıp raporlarınm istimâ, “Envanter” Tuvaletine meraklı hanım FARU- | Bilânço, kâr ve zarar hesaplarını tasdik, 1931 senesi kârın su- Kİ rtriyatmı daima diğerlerine ter- | reti taksimini tespit, Meclisi idare azalarile mürakipleri tekrar intihap, Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince Mec- lisi İdare azalarma verilecek mezuniyeti tayin ve Şirketi Mü- diriyeti umumiyesini tedvire memur meclisi İdare azalarile mü Üsküdar hukuk © hâkimliğinden: | diranma ita edilecek aidatı tespit eylemek üzre Meclisi İdare- Emine Zişan hanımm kocası Bey- | miz hisse senedatı hamillerini alelâde olarak inikat edecek olan içtima umumiyeye davet eylemekle kesbi şeref eyler, (Ticaret kanunu: Madde 348 ve 372 ve şartnamenin 37, 38 ve 44 üncü maddeleri). Mezkür içtima çarşamba gününe müsadif 30 Mart 1932 ta- mümaileybe ilmen tebliğat icra €- | çitinde sabah saat 1l de Şirketin Beyoğlunda İstiklâl cadde- gelmediğinden hakkın. | sinde Terkos Çıkmazmda kâin 3 numaralı dairei merkeziyesin- daki tahkikatın giyaben icrasma ve | de akdedilecektir. İçtimaa iştirak eyleyecek »evatın isme veya hamiline mu- #mda Hünen tebliğma karar veril. | harrer lâakal yirmibeş hisse senedatına malik olmaları mukte- miş olduğunden bu bapda yazılan | zidir, (Şartname madde 33), Hamiline muharrer senedata sahip olan zevat içtimaa da- yövmü mezkünda müddesleyli Dur. | bil olabilmek için senedatı mezküreyi içtimadan eekiz gün ak- sen Eİ, gelmediği surette evrakı| dem (Ticaret kanunu: madde 371) şirket veznesine veya İs- dava tetkik: ve icap eden karâr Keti: | eanhulda Osmanlı Bankasma tevdi edilmesi lâzımdır. İçtimaa iştira kedecek zevata mahsus dühuliye varakası verilecektir. tasdikile temettün sureti tevzii ve işbu devrei müsmelât hakkında Meclisi İdare ve mumakıbım zim- metlerinin ibrası. 4 — Meclisi İdare azasııdan müddeti hitam bulan bir azanm in- tibabı şirketin dahili nizamnamesi- nin 33 fneti maddesine tevfikan, #- #aleten veya vekâleten lâakal on Tan meolisi mezkür içtimamda ha- xw bulunabilmek © Özre içtima gü- nüne takaddüm eden on gün zar İmda hamil oldukları senedatı gir- ket veznesine tevdi eylemeleri Mâ- zumdır. Şebrimiz mali mücasesatın- dan senedât mukabilinde verilen ve &aik hisse senedi o makama kaim olur, Mectini İdare ———— İstanbul asliye mahkemesi birin- ci temret dairesinden: Tarika bira- 'derlere rehnedilmiş olup mahkeme- ce astılmasna karar verilen muhte- lif mumarada kulu o markalı erkek karmen markalı deri çocuk kundu gaları ve muhtelif o renk ve muma #i altıncı hukuk dairesinde ispatı ücut edilmediği taktirde işbu bo- şanma davasma ait tahkikatı gi- yaben icra edileceği malim olmak Üzere keyfiyet ilân olunur. Kilimli Kömür Madenleri i Ma Türk Anonim Şirketinden: Alelâde heyeti umumiye içtimar na davet; Şirketimizin 1931 senci hesabiye- &ine ait alelâde heyeti umumiye iç timar Martın 31 inci perşembe gü- nü saat iki buçukta Yeni Cami'de İş Bankasında dairei mahsusasında akdedilecektir. Ticaret kanununun ve esas mu kavelenamemizin 26 mc maddesi- ne tevfikan sahibi rey olan hisse- darların asaleten veya vekâleten iç- timada hazır bulunmaları ve hamil oldukları bizee senetlerini içtima tarihine takaddüm eden on gün zır #mda İş Bankasmdaki daire mahb- sunamıza tevdi eylöyerek o mukabi- linde dühuliye varakası almaları ri ca olunur. Ruznamei Müzakerat: 1 — 1931 senesine nit Meclisi f- dare ve murakıp raporlarının kı- rant ve taavibi. 2 — 1981 senesi bilânçosunun ve kâruzarar ve faizi mubassas besap- larının tetkik ve kabulile Meclisi İdarenin ve murekiplerin ibrası. 3 — 1931 senesi #mürakeplerinin tayini hususlarından ibarettir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: