15 Nisan 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

15 Nisan 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

wwe peş w - Buhaftanın filimleri İV erizer (Ne sevimli) rtistik (Raspotin) Opera (Çöl menfinleri) Melek (Ronni) ş Glorya (Bülbül çetesi) Mağjik (Mamy) d Bu hafta hi sinemalar- la geçen filmler iyidir. Bilhasan Elhamra ve Melekte foçen (İl est charmant) ve (Ro- »»y) filmleri Avrupa'da büyük muvaffakiyetler kazanmış olan i operettir. Diğer sinemalarda meselâ Glor yada meşhur Milton'un bir kome disi geçiyor. Majikte Al Jonson'un (Ma- My) ismindeki renkli opereti oy- Banacaktır. , Opernda Bir macera ve Artis- İ tikte de tarihi bi Elhamra'da (Ne sevimlij Artistler: Hanri Garat ve Meg Lenomicr bi Bu film çok güzel ma ia ir, Çekiliş ve fotoğrafi itibarla de melcemmeldir. Bilhas Va Hanri Garat ve Meg Lemoiner tarafından Çevrilmiş olması mü- #mmeliyetini artırmaktadır. Mev 4 hulâsası şudur: Genç bir delikanlı olan Jak mbreval hukuk imtihanlarını yermek üzeredir, fakat, imtihana zırlanacağı yerde bazı arkadaş refakatinde Kartiye Laten de Zelen geçene muziplik yapmakla Meşguldur. İmtihan günü olan er tesi sabah yerinin bile neresi ol- ğunu bilmediği mektebe git- Mek üzere yola çıkıyor. Bir eseri düf kendisini bir genç ve dil e kız olan ve ayni suretle hukuk ir tihanlarımı vermeğe giden bi. kes Jaklin'le karşılaşıyor, İnitihan esnasında Jak, Ja Yanma tesadüf ediyor ve kızm ima than kâğıdının sayesmde muvaf- fakiyetli bir imtihan vermeğe mu yaffak oluyor. Fakat şifahi imti- nda arkadaşlarınm £ kendisine tuflörlük etmelerine ve osasen bü dersleri Jaklin le beraber tekrar- lâmış olmalarına rağmen Jak $i- Bıfta ipka edilirken Jaklin Pek MİR numara ile smıfını geçiyor. Ja Seli k, imtihandan sonra evine i zaman kendisini babasının i Emil Barbaren'le karşı kar *va buluyor. EmiPin sebebi zi Sü ine Jak'ı brbrsmn kendisini baba mesleki olan Noterliğe sülü Künü arzu etmiş olması hasebile “Yom'daki bir noter idarehanesi- Ni kendisine tevdie karar vermiş ha atıdır. Artık Jak için yeni bir arat başlamış ve yeni vazi © her cihetle tekemmül göster- ek istiyen Jak ufak bir kasaba dan Riyomm noterliğinin eski def- rlerini tamamen ortadan kaldı- Firak. Büsbütün yeni bir hale sok m n karar veriyor, ve bu meyan ir çok eğlenceli sahm ydan oi. oluyor. o Apcak »lerin kesreti Jnk'ı bir başkâtibe ihtaç bıraktığından Paris'teki gir arkadaşı vasıtasile bir hukuk Mlebesini başkâtip olarak angaje Yiyor ve bu gelen hukuk talebesi 4? Jaklin'den başka birisi - değil Fakat Jaklin'in vurudu kasa eh, J8 esasen hakkında dedikodu sik olmıyan Jak'la Jaklin ara- « bir rabıta olduğu hakkında ürültülü bir dedikoduya se b lin'i müteessir ettiğinden unun önüne geçmek için bu sefer dere bir arkadaşı vasıtasile Paris d i bir genç kız getirtiyor ve ken- hani metresi imiş gibi etrafa ta şıtmağa kalkışıyor. Fakat bu s0- 3 hareketi aksi tesir yaparak 1AXlini kukandırdığından bu hırs » Yazıhane müşterilerinden biri- e evlenmeğe kalkışıyor. e Film le hoş maceralarını a- an tiyor ve iki eski mektep #rkadaşı birleşiyorlar. Artistikte Artistik'te IRaspotin) Artiştleri: Conrad Veint ve Charlotte Ander ğ Bu film Rusyanın — başına belâ »lmuş olan meşhur Raspotinin ms- i tesbit eden tarihi bir kur elâder, Mevzuun hülâsası şu bi, Aspotin Poskroskor | köyü n türlü vezaletler irtikâp ediyor Ye en nihayet Luasa ismindeki çok #üzel bir kızı da kurbanları. arası- di kaydettikten sonra, artık orada $ tutturamıyacağını — anlayınca buçyi kaçmakta buluyor ve Potes- “a geliyor. tay yok geçmeden Petersburgta ba hay, izeler vücude getiren © İnsanın Vadisleri ahali arasında çalkalan- Rusputin filminde Conrad Veit Virubova, Kasputini hastanın oda» | sma sokmağa muvaffak olur. Ebe veynin gözü önünde de mucize vü- de yelir. Çocuğun halinde he h başlar. Buhran, teh- İike anını o atlatmış, çocuğun ölü çehresi canlanmağa başlamı; tar. Bu anden itibaren Raspotin ilâhi kuv- vetine inandırmış, Çar ailesinin en samimi dostu ve hudutsuz o nüfuz sahibi olmuştur. Onun arzusunu halkım arzusu tekilki eden Çar ar- tık Rasputinin nasihatleri haricine çıkmaz olmuştur. Rasputinin evini her smıf halk sarmıştır. Jeneraller, köylüler, dilenciler, bankerler, saraya mensup kadınlar. Hatâ nazırlar bile nüfuzundan isti- fade etmek istemeğe ( başlamışlar- dar, Yeni tarzı hayatı, Rasputindeki hilki kuvveti kaybetmiş, bütün ge- celerini içki ve eğlence ib ğe başlamış, ve genç olan mülüzmm Şuşkofun Muşa da onun kurbanları meyanı- na dahil olmuştur. Bu kudretli ada- ma başka türlü mümanesat kabil olmaması ona bir suikast — tertibi fikrini uyandırmıştır. Bu suikast hükümet erkân: arasındaki düşman- | ları tarafından da teşvik görmeğe başlamıştır. Çar, dostunun hayatı. pr tehlikede gördüğünden ona Pe- tersburgu terketmesini rica eder. Rasputin köyüne döner: Luşa tek- rar onun pençesine — düşer. Luşa- nın babası Rasputini bir eğlence de o derece pataklar ki, Rasputin haftalarca nöbet içinde yatakta ka İle. Bunlar 1914 senesinde cereyan etmektedir. Rasputin, Çarı © harp edeceğini öğrenir ve buna ma- olmağa karar verir. Harp zamanında Çar Rasputini tekrar Petersburga © davet eder ve onun nasihatlerinden istifade et- mek ister. Rasputinin © kudret ve kuvveti artık büsbütün hudutsuz bir şekil almış ve Rusyanın asıl Ça rt o olmuştur. Nazırlar ve meclis, Rasputinin nüfuzunun memlekete vereceği mazarratı çoktan © takdir dtmişlerdir. Fakat kuvvet tamamen onun elindedir. Ve bunu yıkı ancak katli ile kabil olabilecektir. Prens Yusupof, Şuşkof, Puveş- kiviç ve doktor Larov onu İ etmeğe karar verirler. Her gey ter- ir. Bir gece | Yusupof, eğlenceden alarak sa- Diğerleri de arada. lar, Sözde lenceye devam €dec: lerdir. Evvelâ Prens Yusupof, Ras putinle yalnız kalır. Ve ona 7* İki bir şarap içirir, Zehir tesirini gi termez. Bunun üzerine silâba mü- racant eden Yusupof — bir kurşunla tip edilmişti Rasputini bir rayına getiri Rasputini yere serer. Diğer arka-| daşlar yetişinceye kadar Rasputi fevkalbeşer bir kudetle ayağa kal karak dışarı çıktığını görürler. Bah | ço kapısı önünde Puvaşkiviçin bir| kurşunu Rusyanın alelâde bir sını: | findan saraylarına kadar nüfuz ©-| dn bu sahte papasın hayatın hatime gecer, Manny #lfminde A1 Jonson Opera'da (Çöl menfileri| Lorotta Yun; Forbes ve İren Rich. Ralf Fransız lejiyon ordularında ge- İ ! | vardır. Ve hepsi, yanındaki “si Amtuvama' z | peretin başrolünü oyniyacak olan “larda Ronni gen bu filmin mevzuu şudur: Fransız Lejiyon © askerlerinden ufak bir müfreze Araplar tarafın. dan kılıçtan © geçiriliyor. Ve bun lar, biraz daha ileride, kumlar üze“ rinde çimentodan bir binanın Leji yon etranjer © mabpuslarından bir kınmını barmdırdığının farkına var. mıyorlar. Onların arasında, ber milletten i arka| daşınınkinden başka bir cinayetin cezasını çemektedir. Bu mahpus- lar içinde, Otis Medisan, isminde bir Amerikalı ile Con Smit isminde bir İngiliz bulunmaktadır. Bunlar altı gün aç ve susuz yürüyerek 0- raya gitmişler ve hiç bir kurtuluş ümitleri yoktur. Otüş, İngilize, İzabel Brandon'a oldağundan ve İzabelin ken- isini vahşi bir başçavı cinayet üzerine kardeşi kamını aldığından © dolayı kürek mahiümleri taburuna © gönderilen isminde bir şah Fakat siyasi harekât, akibetlerini değiştirecekti Emir'le maşukası, Fr karşı bir kıyam kararlaştırımlar. Kervan, Lejiyondan katlolunan lara esirlerin ilticagâhı, mevkiinin | yakımında © tevakkuf eder, Emirin adamları i bakarken| orada hayatta kalınış bulunan Otiş ye Con'u görür ve onları dışarı karır .. Emir, Con'u Lejiyon fire-| ak itibarile dostça kabül 6 de ir. Fakat hakiki maksadı onu Fran- sızlara karşı yapacağı hücumda kul lanmaktır. Emir'in maşukası Me lek, Otiş'e âşık olur ve Fransızlara malümat vermek üzere onu serbest bırakır. Buna mukabil de, Otiş'in kendisile evlenip Parise götürme sini şart koyar, İ Otiş kaleye vasıl olmak için fer kolâde müşkülâla - kat zamanında ye bodi'ye kendilerini kurtarmak üze-

re Sipahileri göndermesi hakkında- ki mektubu tevdiş muvaffak olur. Sipahiler yetişir ve harp (bep lar, kendi elile düşmanı Emi- rini öldürür. Lejiyon yaptıkları fev | kalâde hizmetten dolayı, Otiş ve Con hakkındaki bülüm ( refedil Artık gitmeğe hazırdırlar. Con, iza bel'in yanma, Otiş de Melek'le Pa- rise gidecektir. Fakat, Otiş Meleği bi; “iğ. bodi'nin kolları arasında > Yür Artık kendisinin dor yanına gitmekte serbes anlamıştır. Melek'te (Ronny| 'i Arbistleri; Kate de Nagy, Mars | Daützer ve Lucen Baroux, Şehrimizde (Kaptan © Graddak), veya (Monte Carlo bombalar al- tında filmi ile büyük bir rmav. t kşazanan sahhar ve son de- rece senpatik olan Kate'de Nagy ilmdede ötekinde olduğu gibi Artist ruhlu ve kibar bir deli- kanlı olan Peruza prense saray tiyatrosunda oynamak için tertip eti operetin elbiselerini Vi. bir mağazaya ısmarla- mıştı. Kostümler tamamlandıktan sonra bunların Peruza'ya nakli kostümlerin ressam olan genç ve dilber Ronni ile yazıhane hademe di ediyor. Bu o aktris provalara başlamadan tam üç gün evvel bir bahane ile rolü kabulden iştinkâf edince bu b. cak kadının güzel olması esasiyeden çünkü prensin hoşuna giderek üzerinde nufuz sahibi ola tak ve bu suretlede bu nufuzdan nazırlar bilistifade krala her iste diklerini yaptıracaklar. Bu oana- beraberindeki köş- tüm sepetlerile Peruza'ya vanil © luyor ve bir eseri tesadüf ol prensle karşılaşıyor. Ronni'yi Viya na'dan gelecek başartist zanne- 'den perens hemen saraya koşarak muvasalatını haber veriyor. Pren | sin bu yanlış zebabından istifade kaçırmak istemiyen tiyat ro ü hemen ni'ye koşu. yor ve operette baş rolü kabul mesini rica ediyor. Ronni her ne | bilhassa vaziyetin. le kabul ediyor. Provaları mütea kip verilen ilk oyun fevkalâde mu vaffakiyet kazanıyor. Artık Ron- ni meşhur bir artisi mertebesine yükselmiştir. Fakat Prensin Ron. ni'ye karşı moftuniyeti nazırların gözünden kaçmadığından Ronni” yi prensin metresi yapabilmek ga yesile heyeti vükelâ Monbiju şato sunda Ronni'nin şerefine bir ziya fet tertip ediyorlar. Ancak Ronni tarzından adeta nefret ettiğinden prense karşı barit davranıyor di- ğer taraftan Ronni'nin kendisine karşı olan muamelesinden mütees sir olan prens de Ronni'nin hemen memleketten uzaklaşmasını üm kızı sarayı terke mecbur bıra kıyor... Fakat bu müfarakat uzun sürmiyecekti; den sevmekte in pre si i teşriki hayatı tabintile kabul edecektir. Glorya'da (Bülbül çetesi) Atistiz Milton | Bu film Milton'n diğer Filmleri Ronni filminae sahhar Kethe de Negy omik bir kurdeladır. Mevzuu söyle hülâsa edilebilir, Bülbülü hu defnki filminde bir | birlikte Titine isminde bir koşu atı | mırlar, taksi şoförü olarak görüyoruz. Evli , We sevimli füründe baz artise Meg Lemomuer ii filminde oynayan kadın isele n Mouwssia karısı güzeldir. Fakat kocasına hayatmı zehiretmektedir. Bülbül ve adamları bir gün bep | satın aldılar, Bu at da Canme'da ya pılacak koşulara iştirak ettirmek mi. | yetinde idiler. Bir gün Bülbülün otomobilini saldılar. Ayni gün de Emillenne iş minde bir genç kız yarm milyonluk mücerherakı ile ortadan kaybolmuş m. Bülbülü tevkif ettiler, Genç kızin nesi il ihtiyar hizmetçisi bu iş lün yaptığını iddin ediyor de. Bülbül kemi oi masumiyetini isbat etmek için, ha kiki faili arayıp bulmak hususunda polise yardımı vadetti. Yanmda si- vil bir memur ve kızım annesi oldu. ğu halde Nise gitti Bin türlü maceralar arasında Bülbül emsalsiz. komüklikleri arasın dn Fmilienne'i buldu. Bu suretle masumiyeti sabit ol- muştur. Yalnız bu me ya? Ayni zamanda da zengin oldu. Çün kü Canne'da yapılan koşularda bi- rinci gelmişti, Majik'te (Mammy — ameme| Al Joson Bu film Al Jonsonun büyük şöhre tile mütenasip bir filmdir. Bilhassa Alin şarkıları enfes tir. Mevzuu şudı Medov Merri Minstrel kumpaı yası, başlarında bayrak ve ross, potaları olduğu halde şarkta kü- çük bir köye gelirler ve ahali rafından zevk ve neş'e ile ka, Bu güzel kumpanyanı baş mu ğanmisi Al Fuller -— AlJonson — patronun kızı lice sevmi Bu lâtif çocuk Al'in kendisine göstemekte olduğu dostluğu tak- | diretmekle beraber bütün kalbile sevdiği Vesti'ye ba #undanAl'in asil his edememektedir. Fakat, Nora, kal binin intihap etmiş oldı son derece maymun iştahlı oldu ğunun farkında değildir, Akşam verdikleri temsilde Me dov kumpanyası (fevkalâde bir muvaffakiyet elde eder. Fakat sahnede ufak bir hâdise olmuş ve oranın nahiye müdürü de temsilde bulunmuş olduğundan direktör ledov fona halde sikilir ve mü- dür tyafından fena bir muamele ye maruz kalmak korkusile he- men küçük şehri terketmek ister. , Fakat, Medov, nahiye müdürü nün fikrini sui tevil etmiştir. Ertesi gün nahiye müdürü kum panyaya nakten muavenet ederek kendisi de birlikte civar bir şehre giderler. Nahiye © müdürünün © birlikte bulunması kumpanyanm itibarını artırır, Çok para kazanırlar refa Bn ne demek olduğunu anlar. Fakat muvaffakiyetin mest ot Al, kalbini sasturmamakta- dır. Binaenaleyh mümkün olduğu kadar çabuk, Nora'dan uzaklaş- mağa karar verir. Yalniz kumpan yayı terketmeden evvel, kederini anlayacak dünyada tek bir kimse olan annesini görmek ister. Oğluna perestiş eden annesi onun kederini izale ve Al'da istas yonda bulunan annesine vagonun taraçası üzerinde meşhur “Tomy Mammy — Anneme — şarkısını taganni ed, Al, veda için arkadaşlarına verdiği bir ziyafette yese kapıla- rak içmeğe başlar ve sarhoş olur. Kumpanyanm adamlarından biri olan Tombo bu vaziyetten istifada derek onun bütün paralarını a- hr, Vesti,onu, Aldan haksız ola- rak aldığı paraları iadeye icbar eder. Tombo, paraları iade etmek le beraber intikam almaya karar verir. Sahneye gider ve tamaşa esna sında kuru sıkı atılan tabancayı kurşunla doldurur. Akşam bir sahne cenasında, Al, Vesti'ye ateş etmeğe mecbur olduğundan, kapsul yerine kurşun la doldurulmuş olan tabanca ile oyun arkadaşını ağır surette yara lar. Masum olmasına rağmen Al ittiham edilir. Masumiyetini bağı rarak söylediği halde Vesti ve ha kimleri ona inanmazlar. Yalnız Nora , onun böyle bir harekette bulunmıyacağına kana- at etmektedir. Kendini ittiham edenleri ikna etmekten aciz olan Al, polisin e- linden kaçmağa karar verir. Kararın ona bildirilmesi gecik imez. Hapishaneye se ürildiği ha; üzere bindiri! ve bu suretle Al kaç- mağa muvaffak olur. Meksika'ya vasıl olmak ve ora da yeni bir hayata başlamak ümü dile günlerce yürür. Fakat Al görmek ister. Kalbi kırık, annesinin bulundu ğu şehre gider. Onu gören annssi sual bile sormaz, ittiham ettikleri cinayeti yapamıyacağına kani olduğundan kalbinin üzerin de sıkmakla iktifa eder, Fakat gece olunca sefaletleri yeniden başlar, Bir cok acı sergüzeştlerden son ra yolda Medov Merri Minsrel kumpanyasile karşılaşır. Al'i kole ları açık karşılarlar. Hayatta oldu fundan dolayı memnun olan Vesti bile onun elini sıkar, Nora kolları sevgili — annesini | arasma atılır. lahzada kumpanya onun etra virir ve tebrik ederler. kaç gün evvel Tombo cina yetini itiraf etmiştir. İadei namus eden Al, tekrar kumpanyanın yıl dızı olur. Nura'nın ona karşı olan aşkı da tezauf ettiğinden bir çokk mihnetlerden sonra nihayet ha! ki saadeti tatar, berleri * Pembe köşkün esrarı Fomar ni filme slmaenktır. fim | Sinema Almanya hükümeti Amer kan sinema sanayii hakkında tet- kikatta bulunmak üzere Hariciye nezaretinden bir zati Amerika'ya göndermiştir. * Warner Bros firması marul İngiliz devlet ricalinden Çorçil'in kızı Diana Churcbill'e dolgun biz mukavele teklif etmişti; * Uğradığı otomobil kazasın. dan tamamile iyileşen Jhon Barry more “Müddeiamumi,, © isminde bir film çevirmeğe başlamıştır. * Nevyork'ta Brood Way'da “ef canlı resimler yösteren bir si: nema açılmıştır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler