11 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

11 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TARIMI TEFRIKA:85 Ni I h | p b İttihat ve Tem | Terakki! (BAHAEDDİN ŞAKIR BEYİN BIRAKTIĞI VESİKALARA GÖRE) Yeni taraftarlar ne suretle merke- ze takdim ediliyorlardı Bunları size uzun uzadıya an - İatmaktaki maksadım, buradaki adamlarla ittihat ederek bir cemi- yet teşkilinin imkânsız ve faide - tiz olduğunu size izah etmektir. Bugün öyle bir zamanda bulunu- yoruz ki baba oğlüna ve oğul ba basma emniyet edemiyor. Şayet burada biz ittihat edecek olursak ve Abdülhamit te bunun fark; varırsa, netice ne olacak bilir siniz? Birçok Türkler haklı hak- sız, Abdülhamit tarafından telef ettirilecektir ve bizim arkadaşlar buna kaşı yerlerinden bile kımıl- damıyacaklardır.,, Dr. Bahaeddin Şakir Beyin Ana- doluda açmak istediği şubeler için | oralarda seçtiği arkadaşlarından şte aşağı, yukarı bu mealde cevap lar geliyordu. Bununla beraber Abdülhamit idaresi aleyhine çalış mak, samimiyetle çalışmak iste - yenler az değildi. Bunların mevcu diyeti sayesinde Trabzonda ve sa ir yerlerde Osmanlı Terakki ve İt. tihat Cemiyeti namı altında Paris teki merkezin şubeleri tesis olu- nabilmişti, İstanbula gelince, orada da ke- za Dr. Bahaeddin Şakir Beyin teş- vikatı sayesinde eski cemiyet taraf tarları daha fazla faaliyet göster- meğe sevkedilmişlerdi. Bu faali - yet, bir taraftan Paristen gönde - rilen evrakı ve gazeteleri alâka - kadarlara tevzi etmek ve diğer ta raftan cemiyet için yeni ve ciddi taraftar kazanmak işlerine inhisar ediyordu. Yeni taraftarlar ekseri - ya şu suretle merkeze takdim edi- liyordu: “Size şimdi bir vatanperver da- ha takdim ediyorum. Bu zat ta bi- zim gibi hergünkü tedennimize ve perişanlığımıza ah ediyor. Kendi- sinin namusuna ve metane- tine, mazisinin temizliğine katiyen bulunduğum için, her şeyine kefalet ederim. Bu namusu cessem ve halim zatın aramızda bulunması lâzımdı. Kendisi tah- silini bitirdikten sonra diğer genç- lâhazasızca ve rezilâ- ne bir netice hazırlayan hükümet memuriyetine girmeği, Abdülha - mit hükümetinin seyiatıma azçok âlet olmağı kabul etmediğinden, tüccar kâtibi olmağı her şeye ter- cih etti, Kuvvetle ümit ediyorum ki tak- dim ettiğim Mehmet Şükrü Efer- dinin fırkamıza dahil olmak üze- re cemiyetimize kabulü münasip görülecektin Mumaileyhin elyazı- de izah etmektedir: “Gazete ve sair matbuaları da- ha emin ve külliyetli alabilmek i- çin iki yol gösteriyorsunuz. Birisi İngiliz ve Avusturya postahanele- rinde kutu kiralamak ve diğeri de doğrudan doğ'uya hane veya dai- reye teslim edilmek. Ingiliz ve Avusturya postahane İeriiie kutu kiralamak zor değil dir. Fakat arzu ettiğiniz gibi ara- ya konulacak, ecnebi dostumuz yoktur. Maamafih gene kendimiz uydurma bir ecnebi ismi takmarak kutuları o nama ki; Nete - kim bir zamanlar Fransız posta - hanesindeki kutumuz da bir ecne- bi namına muharrerdi, Yalnız şu nokta unutulmamalı dır ki Fransadan gelen posta, İs- tanbuldaki ecnebi (opostalarına Türk posta idaresinin delâletile tevzi olunmaktadır. İngiliz ve A- Yüsturya postalarında kutu kirala- madan evvel bu cihetin düşünül - mesi lâzımdır, Gazetelerin ve matbuaların ev- ere veya daireye teslimine gelin- <e, teslim edecek olan zatın ga- yet emniyetli ve namuskâr olması gerek sizce ve gerek bizce bilin. melidir. Eğer tevziatı yi lan adamın namus ve ahlâkı hak- kında tam bir emniyet hâsıl ede - cek olursak, tevziatın bu suretle yapılması daha muvafıktır. Evle - imiz şehirden uzak ve vapurla gi- ip eglinmesi zor olduğundan, ken ile şehrin en yakın ve münasip bir yerinde de buluşabiliriz. Biz iş adamı olduğumuzdan ve daima evde bulunmadığımızdan, bazı ye işlerinde bizi evde bulamıyarak geri dönmesini, evrakı eve bıra- olursa ailemizi şüpheye du- şürterek maksadımızın akamete uğramasını istemeyiz. Zannetmeyiniz ki evlerimizin adresini korktuğumuz için vermek | istemiyoruz. Bizi tanıyan ve niçin ve ne maksatla çalıştığımızı bilen bir adam, evimizi tanımasa dahi, bize karşı istediği fenalığı yapabi- lir.. Son zamw'arda sizden gazete ve matbua gel:nediği için bunların müuzır evrak diye iade edilmiş ol masına ihtimal vermiyoruz. Bir de tıhb'ye, mülkiye ve harbi- ye mekteplerindeki talebe ile ta- nışmamızı tavsiye ediyorsunuz. ze maalleessüf itiraf etmeğe mec- buruz ki bütün mektepler simdi hafiye sürülerile doludur. Hocalık kürsülerini işgal edenlerin bir ço- ğu da hafiyelik yoluna sevkedildi- İer. Bunların birçoklarını taniyo. ruz.: Sultan Hamitten (aldıkları paralarla öyle rezilâne geçiniyor. lar ki hamiyetli olup ta bunların hallerine acımamak kabil değil- dir. Onların bütün arzüları gece ve gündüz hafiyelik yapmak, bu faa- liyetlerinin semerelerini elde et- mek ve yavaş yavaş bu sayede ser- vet ve itibar (!) kazanmaktır. Ittihat ve Terakki cemiyetinin ilk teşekkülü zamanında mevcut o- lan eski vicdanlı (talebe nerede? Yeni talebenin kısmı âzamı ruhsuz dur, hafiye sözünü işitir işitmez kaçacak delik arar, korkaktır ve şecaatten külliyen mahrumdur. Mekteplerin, husus'le yüksek mek- teplerin ne halde (o bulunduğunu, mektep sıralarından uzaklaşalı- danberi çok zaman geçtiği için, pe- biliyoruz. Bununla O beraber yüksek mektep talebesinden na- muslularile ve vicdanlılarile temas ettikçe refah ve hürriyet © yolunu kendilerine göstermekten geri dur- mıyoruz, Vatanı, vukuu yakın olan müthiş felâketten kurtarmak için kuvvet ve kudretimiz yettiği kadar gayret, metanet ve hamiyet göstereceği- miz tabiidir.,, Doktor Bahattin o Şakir bey Is- tanbulda en ziyade doktor Ali Hü- seyin Beyle muhabere ediyordu. Doktor Ali Hüseyin Bey Abdülha- mit idaresine karşı birleşen Türk gençlerinin İstanbulda çalışan en faal azasındandı. Bahattin Şakir Bey doktor Ali Hüseyin Beye yaz- dığı mektuplarından birisinde di- yordu ki: “O kadar meşgulüm ki bir fi- kir hasıl edemezsiniz. Evvelâ ciddi tahsil ile meşgulüm. İnstitut Me- dico - Lögal'e talebe kabul edildim. Morg, lâboratuvarlar, nazari ders- ler, ileli akliye derslerini takip et- mek vaktimin büyük. bir kısmını dolduruyor. Saniyen, Osmanlı Te- rakki ve İttihat cemiyetinin muha- | berat ve teşkilât kısmma memür ol- duğumdan fevkalâde meşgul olu- yorum... : — Bitmedi— Amerikada bir zenci lincedildi BASTARP, (Louis'ana), 10. A. A. — Halk, beyaz bir kadına hü- cum etmekle maznun genç bir cinin mevkuf bulunduğu hapisha- nebin kapısına hücum etmiş, kır- mış, zenciyi bir meşe ağacının da- lina asmıştır. ECNEBİ Bartu'nun seyahati ve/ İtalyan matbuatı M. Barthow Balkan memleketleri- ni ziyaret ettikten sonra şimdi de Lon draya gidiyor. M. Barthounun yabancı memleketlerine yaptığı siyasi ziyaret lerin adedi çoğalıyor. İki ay evvel Var #ovaya ve Prağa, sonra Bükreşe ve | Belgrada gitmiştir. Şimdi de Londra- yı müteakıp İtalyaya gideceği anlaşı- lıyor., M. Barthounun büyük bir devlet adam: olması hasebile Avrupa sulhü- ne faideli bir unsur olacağını ümit e- deriz. Bununla beraber M. Barthou seyahatinde bu ümidi bize göstermedi. Hariciye nazırının seya - ürü bir seyahat oldu; bu saretle vahim suitefehhüm - ler zuhur etti | ve beynelmilel sulhü müşkül bir vasiyette bıraktı. Çünkü bu seyahatler askeri ittifaknameleri yenileştirmiş ve huvvetlendirmiştir. Cihanı kandırmak için sulhü umumi- yi temin etmiş gibi bir takım mutan tan sözler ilân edilmiş, hakikat halde de Fransa“hükümeti bu memleketler ile askeri iftifaknamelerden başka bir gey yapmam: Fransa umumi emniyeti şu suretle tatbik etmek istiyor: Araziye müteci- lik misaklara emniyet mı veriyor. Her devlet ile yor. Küçük itilâf devletlerinin misa li MİLLİYET ÇARŞAMBA 1i TEMMUZ 1934 HARİCİ HABERLER! Almanya hadiseleri 70 kadar komünist yaka- landı ve vesikalar bulundu! Londrada bulunan sabık başvekil Doktor Brüning Almanyaya avdet etmek istemiyor BERLİN, 10.A.A. — Alman- yanın muhtelif" yerlerinde 70 ka- dar komünist tevkif oolunmuş ve müteaddit vesaik yakalanmıştır. PARIS, 10. ALA, M. Hes'in evvelki gün Kocnigsberg'te söyle miş olduğu nutuk, Paris gazetele- ri tarafından hemen hemen tama- men iktibas edilmiş ise de bu hu- susta uzün uzadıya mütalâa serde- denleri yoktur. Almanya hadiseleri ve İngiltere LONDRA, 10.A.A. — Avam ka. marasında Almanyadaki son diseler dolayisiyle hükümetin Lo- karno muahedesinin tahmil etmek te oldukları teahhütlere riayet edip etm:miş olduğu tarzında bir me- bus tarafından sorulan bir suale cevaben Sir John Simon, Lokarno müuahedenamesinin akdini icap et- miş olan menafiin bir güna tebed. düle maruz kalmamış olduğunu söylemiş ve demiştir ki : | Her halde altına imzamızı ko- muş olduğumuz bu vesikadaki im. zamızın şerefini korumamız icap | eder. Sehleicherin imzası Londradan Paristeki bir gaze- teye bildiriliyor : Bir müddettenberi İngilterede bulunmakta olan sabık (Alman başvekili doktor ( Brüning birta- kım İngiliz gazetecileri taral “Amerikada Gayri ahlâki filmlere karşı mücadele ediliyor NEVYORK, 10. A.A. — Protes- tan ve Yahudilerin iştirakile kato- lik kilisesi tarafından gayri ahlâ filmlere karşı açılan mücadele vü. sat bespetmiştir. “ Nezahet cemi- yeti” ne iki milyon kişinin iltihak ettiği bildirilmektedir. Telâşe dü; sen film sanayii, filmleri tevziden evvel sansüre tâbi tutmak için bir komisyon teşkil etmiştir. Felemenkte Sükün avdet etti, grev- ciler işe başladılar AMSTERDAM, 10 (A.A.) — Havas ajansı bildiriyor: Vaziyette sükünet vardır. Dün sabah Jouraan mahallesi ile diğer kalabalık mahallelerden hiç birin- de kargaşalık olmamıştır. Yalnız şimal mıntakasında bazı bakkal dükkânları yağına edilmiştir. Cumartesidenberi grev halinde bulunan liman âmelesi ile diğer amele yeniden işe başlamışlardır. Polis, gayri meskün bir evde gizli bir komünist matbaası keş - fetmiş ve bir takım hicivnameler müsadere eylemiştir. Süküna rağmen, askeri kıtaat şehirden ayrılmamıştı AMSTERDAM, 10 (A.A.) — kına (Kumandanların O birleşmesi) | tesmiye olunabilir. Balkan misakından sonra Türkiye ve Yunan devletleri da ha fazla silâhalnarak yeni silâhlanma projelerini tatbik edi, » Balkan misakına dahil olan devletlerle küçük itilâf devletleri arasında bir dörtler misakı iliyor ve harp erleri edilen M., Barthou Bi takta, mantıksız. vanyayı Alsan» Lörene benzetiyor ve herhangi bir devlet Transilivanyaya taarruz ederse Fransa devletine taar- ruz elmiş nazarile bakılacağını maka mi tehditte söylüyor. M. Barthow'yu sö bay mrahedesi ilelebet de- ö iyecektir. Bununla beraber Milletler Cemiyetinde aktedilen misa kın , 19 uncu maddesine tevfihan hü- zum görül akdirde herhangi bır muahedenin tadili lâzmgeldiğini ha- tırlatmak lâzımdır. Bu maddeyi red - detmek veya harp ile tesdit etmek u » sulleri sulhü umumiye hizmet etmek imkânların selbediyor. Harbi umuzmide galip olan devlet- lerle Macaristanın hudut vaziyetinin yeniden gözden geçirilmesi hakkında Fransa hükümetinin taahhüdatta bu - lanmuş olduğunu M. Barihou unutma mıştır, zannederiz. 12 Nisan 1920 ta - rihinden yapıdan muahedede Mille - rand'ın imzası mevcatur, Bundan do layı Barthounun nutukları Orta Av- rupa devletleri üzerinde fena bir te - rek cezasını çekecekti sama Sanam dan ziyaret edilmiş ve kendisine Almanyadaki son hâdiselere dair bazı sualler sorulmuştur. Sorulan suallere , sabık başve- kil hiç bir cevap vermemiş, yal nız, İngilteredeki' ikametinin hu- susi bir mahiyette olduğunu söy- lemekle beraber, son hâdiselerin inkişafına kadar da Almanyaya dömek niyetinde olmadığını beyan etmişti: ran, Berlinden Viyanaya bildiriliyor; Teşrin ayı içerisinde Erciburg şehrini ziyaret eden jeneral Sch- leiher'in imza ettiği a'tın kitapta- ki sahife Freiburg belediye reisi tarafından yırtılmış ve belediye albüreündeki jenerale ait olan re- simler de tamamile kaldırılmış - tır, Almanya ve protestan klisesi BERLİN, 10.A.A. — “Dahiliye nazırı M. Frick balen Almanyi le protestan kilisesi arasında mev- cut ihtilâf hakkında her türlü u- mumi münakaşeyi meneden bir e- mirname neşretmiştir. Nazır ki- lisen'n dahili sulhu teessüs etmek- ten uzak olduğunu ve hükümetin kilisenin dahili mücadelelerine karışmamakla beraber, bunların milli birlik eserini sabote etmesine müsaade edemiyeceğini bildirmek- tedir. Avusturyada Naziler tethiş hareketlerine hâlâ devam ediyorlar VİYANA, 10 (A.A.) — Avus- turyada nazilerin tethiş hareketi devam etmektedir. Viyana yaki - ninde bir Nazi, bir © gazinonun kumar salonuna bomba koyarken tevkif edilmişti: Caristhie'de de bir jandarma devriyesine hücum eden ve jan - darmalardan © birini ağır surette yaralıyan üç Nazi tevkif edilmiş- tir, Almanyadaki işsizler BERLİN, 10.A.A. — Geçen ha- siran ayı zarfında Almanyadaki işsizlerin adedi 47 bin azalarak 1 temmuzda 2 milyon 482 bin olmuş- tur. Hapse tıkılan banker NEVYORK, 10.A.A. — M. Roo- sevelt'in 1933 senesinde kanuna muhalefet eden bankerlerin tevki- fini emrettiği zaman tevkif edilip bilâhare vesikaları tahriften dola- yı dört buçuk sene hapse mahküm olan sabık Harrison National Barik and Trust Kumpanyası müdürü M. Harrison, © Pensilvanya'daki Le- visburg hapishanesine gönderile- —— Polis, boş bir evde komünistlere ait matbaa malzemesi ve neşri- bulmuştur. MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ sir yapmış ve İngilterede ihtiyatkâra- ne bir lisan ile neti v * M. Barthounun Londra seyahatin- le mühim meselelerin baştan başa tet- kik edileceğini ümit ederiz. ngilterenin hedefi umumü bir silâh, sızlanmaya matuftar. İtalya hüküme- tinin silâhsızlanmaya dair yaptığı pro je, Fransanın silâhsızlanma projesi - ne dayanıyor. Projemizi Almanya hü- 'kümeti de kabul ediyor. Londra seyahatinde deniz program ları, İtalyanın inşasını kararlaştırmış olan ve Fransanın hoşuna gitmiyen 35 bin tonluk iki zırhlı, Vaşington mua- hedesinde aktedilen İtalya ve Fran - sa arasındaki deniz kuvvetlerinin mü savatı, Belçikanın emniyeti, İngiltere- nin yeni hada programları, velhasıl Avrupanın en mühim müşkül mesele leri, mevzuu bahsolacaktır. Fransa akdettiği bloklardan maa- da İngiltere devletini de ihmal etmi- yor. ve le İngiltereyi - mak istiyor ve bu hedef ü kışıyor. Lâhin ngilterenin vaziyeti şüp , helidir. Fransanın İngiltereye bağlı ol ması bir taraftan İngiltere için faide- li ve diğer taraftan da tehlikeli olaca ğını kimse inkâr edemez. ngiltere dev leri azun müddetli ittifaknamelerden hoşlanmıyor. Mussolinin yaptığı dörtler misa- ke, Avrupa sulhünü temin edecek en pe e çi makul ve en pratik misak idi. Maale- sef Rusya ve Lehöstân devletleri tara tından şiddetle reddolunda, Halbuki Yeniden 25 buğday mubayaa mer- kezi ihdasına karar verildi ANKARA, 10 (Telefonla) — Ziraat Vekili Muklis Beyin riyaselin deki buğday komitesi mevcut yirmi buğday mübayaa: merkezine ilâve * ten yirmi beş buğday mübayua merkezi ihdasına karar vermiş « tir. Yeni mübayan merkezlerinin yerleri tesbit edilmiş ve İcra Vekil- leri Heyetinin tasdikına arzolunm ştar. Ziraat Vekâleti teşkilâtı ANKARA, 10 (Telefonla) — Ziraat Vekâleti yeni teşkilât kanun projesi hazırlanmaktadır. Yeni teş kilâtla Ziraat, Orman müdürlük - leri tevhit ve teşkilâtları tevsi edil mektedir. Suriyede Türklere aif emlâk ANKARA, 10 (A.A.) — Hükü netimizle Fransız hükümeti arasın - da Artkarada 27 Teşrinievvel 932 tarihindeki imza olunan Suriyede Türklere git emlâk ile Türkiyede S mriyelilere git emlâk hakkındaki iti- lâfnamede derpiş olunan ve 10 Kânunusani 934 tarihinde temdit edil- miş bulunan mühletler 11 Temmuz 934 tarihinden itibaren ve Fransa büyük elçisi ile teati olunan mektu pve olbaptaki kanun mucibince altı ay müddetle tekrar temdit edilmiştir. Mussolini söylediği nutukta müneve rin hakimiyeti aleyhinde bulundu ROMA, 10 (A.A.) — M. Mus solini dün Pontins bataklığı çiftliğin de çalışan işçilere şu sözleri söylem iştir Kooporasyon asrı, semere: müneöverler asrın kapayacaktır. ve millet için bir tehlike olan bir kesim Roma, kendi imperatorluğunu her * halde ne okumak ne de yazmak bil miyen köylülerle yaptı. İmperatorle © Zun tedennisi okumuşlarla münevv erlerin hâkim olmasile başladı. Der | çe öğleye kadar harman makinesin in dibinde köylülerle birlikte çalış - yaştır, Antalya muallimlerinin seyahati BURDUR, 10.A.A. — Üç gün- denberi memleketimizde gezinti yapmakta olun Antalya small. ri dün saat 15 te İspartaya hare ket etmişlerdir. Misafirlerin hare | ketinden evvel muallimler bi ndan yemek ziyafeti veri ISPARTA, 10.A.A. — Yaz ta- tilinden bilistifade komşu vilâyet. lerde seyahat yapan Antalya mual limlerinden mürekkep 34 kişilik bir heyet Burdurdan şehrimize gelmiştir. Misafirler şerefine ak- şam Halkevinde şehrimiz mual limleri tarafından ziyafet verili tir, Ziyafet çok samimi bir heye- can içinde geçmiştir. Maarif men- suplarısm bu münasebetle olan ta- nışmaları mesleki bağların bir kat daha takviyesine | medar olmuş- tur, inle, Erzurumda yağmurlar ERZURUM, 10. A.A. — Iki gün denberi Erzurum ve civarma şid- detli yağmurlar yağmaktadır. Dün gece yıldırım düşmüş ise de insan- ca zayiat olmamıştır. Yalnız bir duvar yıkılınış ve bir beygir ölmüş- tür, Nümune köyü KUTAHYA, 10.A:A. — Halke- vi komitelerinin int hapları bit. miştir. Şubeler toplanarak faaliyet programını tesbitle meşguldürler. Köycüler şubesi içtimamda şehre beş kilometre mtsafedeki Zigara köyünün nümüne köyü olarak a- bu köye giderek köyi rile yakından alâkadar olacaklar ve aynı zamanda tertip edilecek heyetler sık sık geçen sene olduğu gibi bu sene de köyleri dolaşacak- lardır. | 47 bu teklif Almanya ile Fransa arasın- daki vahim müşkülât halleden bir tarz olarak telâkki olunayordu. Fran sız devlet adamlarının daha itidalli ve insaflı hareket edeceklerini ümit ede- viz, (Giornale #'Italia) Almanyada hücum kıt'alarının tarihçesi Nasyonal Sösyalist hücum kıtaatı (SA.) fırkanın en eski ve esaslı bir teşkilâtıdır. Resmen teşekkül tarihi 3 Ağustos 1921 dir. Bazı istihalelerden sonra 1930 eylülündenberi bugünkü ehemmiyetini iktisap etmiş bulunuyor du. 5. A. nan asıl teşekkülünden mak sat: Fırkanın içtima salonunun ve iç- timaalrının himayesi ve propaganda idi, Sonraları müdafca sporları ve #alimleri yapılmağa başlandı. $. A. kı taatı Roehm'ün hendi ifadesine göre! Nakyonal Sosyalist fırkasının irade ve fikirlerinin alemdar idi. $. A. hizme- ti gönüllü hizmet olup mensuplı adedi Nasyonal Sosyalist mahafi işarına göre tariben 2 milyon A. 7 ana gruba ayrılmıştı: 1 nci ana grup Şarki Prusya Jene- Litzman 2 — Pomeranya, M. Layken, Sehle- vig, Macklenburg, 3 — Brandenburg, M. Heines, Si « 4 — Saksunya, M. Fon Killinger, 5 — M. Steinhoff, Vürttenberg, Ba mensuptur, SPOR Dünya sür'at rekoru ANGER, 10 (A.A.) — Dün Fram- sız Madam Helene Boucher, hafif bir Caudron Renault tayyaresile 1000 ki lometrelik bir mesafe üzerinden sa atte 254 kilometre yapmak sureki dünya sürat rekorunu kırmıştır. Sofyadaki müsabakaların ikinci günü SOFYA, 10.A.A. — Balkan De- katlon müsabakalarınm ikinci ve son gü: aşağıdaki o neticeleri vermiştir: 110 metre manialı yarış, birinci Buratoviç Yugosalv, ikinci Doiçef Bul garistan, üçüncü Kalay Yugoslav. Disk atma: Birinci Doçief Bulga * ristan, ikinci Kalay Yugoslavya, üçün cü Travlos Yunanistan. & Sırıkla atlama: Birinci Doçief Bul garistan, ikinci beraber olarak Bura: Cirit atma: Birinci Sakalany Ro * manya, ikinci Papazcorgiu Yunanis - tan, üçüncü Travlos Yunanistan. 1500 metre koşu: Birinci Gogo Ar navutluk, ikinci Papazoorgiu Yuna * mistan, üçüncü Saklany Romanya, Dekaltonun nihai tasnifi neticesi şudur; i Birinci: 7289 puvanla Doçef Bulga ristan, ikinci: 6710 puvanla Buratoviş Yugoslavya. üçüncü, 6638 puvanla Travlos Yunanistan, Dördüncü: 6289 puvanla Kalay Yugoslavya, Beşinci: 6256 puvanla Papazcorgicu Yunani#” tan, Altınciz 5781 puvanla Saklanf © Romanya, Yedinci: 5289 puvanla Go“ go Arnavutluk. Müsabakaları müteakıp, Galipler? kupalar şahsen Prens Kiril tarafından tevzi edilmitşir. Staviski işi PARIS, 10.A.A. — Staviski işi tahkikatile meşgul olan parlamen to komisyonu sabık mesai nazır! M. Dalimier'nin ifadesini adliye nazırma göndermeye karar ver- miştir. Sabık ticaret nazırı M. Ju İten Durand'ın bir alâkası görüle- memiştir. Diğer cihetten, Cümhu- riyet müddeiumumisi sabık adliye nazırı M. Renault'ü nüfüzü sujis timal tecrim eden ittihamna mesini imzalamıştır. 4 Avustralya ve silâh | ticareti CENEVRE, 10.A.A. — Ayustir. ralya hükümeti, Milletler Cemiye* ti umumi O kâtipliğine, muharip devletlere harp malzemesi nakliya' tına mâni olmak için icap eden birleri aldığını bildirmiştir. Fakat Avusturalya, bu husustaki beyan# | tna, silâh ve mühimmata vuku" | bulacak ambargoyu fili bir şekle sokacak olan tedbirleri diğer de” letlerin almasma intizaren, tehir ettiğini de ilâve etmektedir, —— —— den, Hesen, Thüringen, i 6 — M. Lutze, Aşağı Almanya. 7 — Bavyera M. Schneichaber. Ana gruplar tali graplara ve ti gruplar bölüklere, ilâh ayrılmıştı. S. A. nın en büyük şefi Hitlerdir. $ denilen muhafaza kıtatı da SA y# mensuptur. Başkaca 1 ve 2 nü 5. A. ihtiyat sınıfları ve Nasyonal Sosyalist otomobil ketaatı da 5. A, ye (Nev Fria Pre,

Bu sayıdan diğer sayfalar: