26 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

26 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sporcularımız Gidiyorlar Kafile 49 kişidir Rusyaya gidecek vlan spor kafilesi bugün saat 18 de Galata | rıhtımda Trausmeri Sovyet vapurile hareket ©- decektir. Kafile 13 denizci, 10 güreşçi, 22 fut- lerinde Su sporu İstanbul su sporları klübü reis- liğinden: 29 Temmuz 1934 pazar günü saat 10 - 12 de Moda yüzme ha- vuzunda yalnız klübümüz azaları- na mahsus olmak üzere bir yüz- me, atlama ve su topu müsabakası tertip edilmiştir. Müsabakalar hanım ve erkek, yaşlarına göre, muhtelif smıflar arasında yapılacaktır. Bütün faal (Oazamızın o gün saat 9.30 da Moda deniz hama- mında (toplanmaları, (hazırlık ve kayıt muamelesi için 26 tem- muz 1934 perşembe günü saat 15 te klübe ve yüzme havuzuna gel- meleri rica olunur. Vefa - Kumkapı idman yurdu Vefa « Kumkapı İdman yurdunun gaki haline avdet edeceği haberi klüp idare heyeti tarafından tekzip edil - ektedir. Klüp görülen lüzum üzeri - ne mukayyet bütün azanın kayıtları- nin teedidine karar vermiştir. Kayıt- er yeniletmeyenlerin klüple alâka ektir. Recep Bey geldi Cumhuriyet Halk fırkası wwumi kâtibi Recep Bey Ankaradan şebrimi- ze gelmitşir, Fırka umumi re heye ti Beyin ri tır. Bu içtiman idare heyetinin yeni azası Cevdet Kerim Bey de iştirak et- Fırka İstanbul Vilâyet idare heye- ti Reisi Cemal Bey teşkilât merkezle- rini teftişe başlamıştır. Cemal Bey evvelki gün Beyoğlu, dür de Fatih kaza merkezlerini teftiş etmiştir. Galatasaray muallimle- rinden M. Dubois öldü Galatasaraylılar cemiyetinden : Mek- tebimizin eski ve sevgili hocalarımdan vefatile elem duyan | ce- Saint Antoine kilisesinde bu sabah'de- kuzda icra edilecek cenaze merasiminde hazır bulunmalarını reca eder. YENİ NEŞRİYAT İstanbuldan Londraya Faik Sabri Bey tarafından (İstan- buldan Londraya şileple bir yö). isimli bir kitap neşredilmiştir. Bu ki tapta Faik Sabri Bey bizzat yapmış olduğu bu yolculuğa ait ihtisaslarını yazmış ve İngiltereye ait kıymetli ma İematı bu kitaba ilâve etmi Bu eserin birçok coğrafya muallimleri ta rafından kitap m ee imi tenilmiz ve mekteplerde çoğral ya kr- olurak okutulması faideli görül e Dün ayrıldı (Başı 1 inci sahifede) hmefendinin selimlarını e otmış Madam bundan mer ii olmuş “ve Türkiyede geçirdiği Muhütün, Ali Rıza Beyler anat 17, 30 da vapurdan avdet etmişler, Ves- ta vapuru saat 18 de hareket etmiştir. M. Suriçi cisi ça il garislanla Sovyetler arasında siyasi münasebatın iadesi için İstanbulda Bulgar sefiri M. Antonoff ile müza- kereye girişliğinden hareketini tehir etmitşi. Bu meselede iki hükümet ara sında Har'ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey de dostane tavassutlarda bulun- Dün Vesta vapurunda M. Suriçi teşyi ederken kendisine Bulgar - Sov- asebatının iadesi etrafındı fikrini serduk. M. Suriç bize dedi ki: — B ldiğiniz veçhile iki hükümet ayasındaki münasebat 23 temmuzdan beri iade olunmuştur. o Bu meselede MİLLİYET PERŞEMBE 7 26 1EaMUZ Yunan tayyarecileri dün sabah Bükreşe gittiler Üç tayyareden mürekkep bir hava filomuz misafirlerimizi teşyi etti Filo kumandanının beyanatı Şehrimizde misafir bu İunan Yunan tayyareci- leri dün sabah saat do- kuzda Yeşilköyden Bük Teşe müteveccihen uç - muşlardır. e Misafirler Yeşilköyde Tayyare ce- miyeti İstanbul şubesi reisi Fehmi Beyle ida - ve heyeti azası İstanbul kumandanlığı erkânı - harbiye reisi Miralay Tevfik, tayyare müfre- zesi kumandanı Tevfik Çan Beyler tayyarecile- rim'z tarafından teşyi edilmişlerdir. ISTANBUL, 25 A.A. — Bu sabah 8,50 de ha reket eden Yunan hava filosu kumandan: kay - makam Temelis, Ana - dolu Ajansının bir mu- harririne şu beyanat « ta bulunmuştur; — İstanbuldaki ika- metimizin pepk kısa ol- masından bütün arkadaşlar mütees » sirir. Burada gördüğümüz candan hüsnü kabul, büyük samimiyet, ayrılı şamızın teessürünü kuvvetlendiriyor. Gerek Türk hava zabiti arkadaşi gerek tayyare cemiyeti erkân; aye buat, velhasıl temas ettiğimiz herkes bize yüksek bir alâka ve teveccüh gös terdi. Bunu burada şükran ve minnet- le kaydetmek isterim.,, Üç tayyareden mürekkep bir hava filomuz da Yunan tayyareleriyle bir- likte havalanarak İstanbul afakında misafirleri teşyi etmiştir. Sıcak devam Ediyor (Başı 1 inci sahifede) matla göre, sıcakirk vaziyeti daha bir müddet bu şekilde devam edecektir. Fatin Bey ne diyor? Rasathane müdürü Fatin Bey dün kendisile görüşen bir muharririmize, hava vaziyeti hakkında şunları söyel miştir: — Ortada anormal bir vaziyet yök tur. Bunlar, mevsim sıcaklarıdır. A - ğustosun 15 ine kadar havalar bu şe- kilde devam edecektir. Asıl gayrita- büilik, Amerikadadır.,, Dünkü hava İSTANBUL, 25 (A.A.) — Sıfır de recci hararete ve deniz seviyesine in dirilmiş barometre bu sabah: saat 7 de 758,5, saat 14 te 757,5, derecei ha Taret 7 de 25,5, 14 te 29,5, azami de- recei hararc! 30,5, asgari derecei ha- raret 22,5. Rüzgâr poyrazdan esmiştir. mi sürati saniyede 6 metreye ei bir, Antalyada derece gölgede 43 ANTALYA, MA.A. — Antalya üç gündür kuvvetli sıcak dalgalarma maruz kalmıştır. Bugün gölgede de - Tece 43 tür. Gece bir derece düşmüş- tür. On senedenberi rasat istasyonu bu derece yüksek ve devamlı subut kaydetmemişt'r. Londrada bora ve yıldırım LONDRA, 25 (A.A.) — Şiddetli bir fırtına esnasında muhtelif yerlere yıldırım düşmüştür. Londrada bir ki- si ölmüş, Fottenhal'da bir yaralanmıştır. Vimbledon'da Da finali maçları tehir nın fenalığndan hava müdafaası ma- nevralarına devam edilememiştir. Amerikada sıcaktan ölenler yedi yüzü buldu NEVY: gasınm ücü tesirleri artmakta - dır. Binlerce ehli hayvan, sususzluk- | tan ölmek tehlikesindedir. Orman yan gmları artmaktadır. Yalnız Oklahoma hükümeti dahi- me ke a SE yem yen gm olduğu bildiriliyor. yısı şimdi 700 olmuştur. ales 20 si, son 24 saat içnide Cincinatide ölmüştür. EAGLEP ASS, - Texas - 25 A.A — mıştır, Birçoğunu tür. Mahsul, mah: yirmi gün Rusyaya avdeti mukarrerdi. Fakat Bul|....... mmm Türkiye hükümeti © hayırhahlık eseri göstermiştir. Müzakeratın Türkiye tap top rağında cereyan Se olmasından bil hassa M. Suriç on sene memleketimiz - de dostumuz Sovyet Rusyayı tems'l et miş bir diplomattır. Bu müddet zar - fmda herkese kendisini sevdirdiği gi- bi, Türkiye - Sovyetler münasebatmın bir kat daha dostane bir şekii alması için çok çalışmıştır. M. Suriçin mem- Jeketimizden ayrılmasını teessürle kar şılerken kendisine yeni vazifesinde muvaffakıyetler temenni ederiz. 25 (AA.) — Sıcak dal | Hava filosu humandanı Yunan ataşemiliteri ile beraber Filo kamandanının bir cemilesi ISTANBUL, 25 (A.A.) — Yunan hava filosu kumandanı kaymakam Temelis, bu sabah hareketi esnasm- da tayyare şubesi müdürü Hasan Feh mi Beyle vedalaşırken, burada gör - dükleri çok sam'mi hüsnü kabulden çok mütehassis oldukları ve şehri - mizden unutulmaz hâtıralarla ayrıl - dıklarını söylemiş ve tayyaresile uçu şa başlarken elinde tuttuğu bir Türk bayrağını açarak yükselmiştir. Yunan tayyareleri, meydan üzerinde bir de- vir yaparak, tejyie gelenleri selâmla- muşlardır. : Fransadaki buhran (Başı 1 inci sahifede) Bu beyannamede hükümet reisi, M. Tardisu'nün Staviski komisyonu huzu- runda böyük bir şiddetle kendisini mü- dafaa etmiş olduğumu ve fakat bununla — barıştırma (— banun mevcu- diyetini tehlikeye koyadönk surette ve teammüden hiçbir (ikre itaat O etmemiş bulunduğunu söylemektedir: M. Doumergue, büitdan sonra vaziye- ti hülâza ederek, eğerti M, Tardisu'nün kabinede kalması, radikaller tarafındın gösterilen müzaherete b'r mani teşkil ederse, mütarekezin Yerhal bozulacığı- Ayni âvretle eğer, eder ilen isüfayi kabul ederse, be mütareke yeni- den bozulacık ve bu sefer bu bozulma- Bn mesuliyetini bizzat reis deruhte et- ümet, vaziyeti hazıra- Yı nazarı dikkate alarak ya haliyle ik- tidar mevkiinde kalmak veya müştere- *n etmek mecburiyetindedir. Bu son şeki'de M. Doumerguc, herhalde yeni gelecek hükümetin reisliğini deruh- te etmiyeceleir. M. Doumerguc, Fransa'da süküneti temin edeb'imek için arkadaşlarınm va- tanperverliğine müracaat etmiş ve M. Sarraut, beyannamenin kırsati bittik. ten sonra M. Doumergue'in bu müh hitabesinin tesirini yapacağını ve bükü- metin vazifesine devam edeceğini bil- dirmiştir. M. Herriot ne diyor ? etmiştir. M. Dowmergue, dün akşam Reisicüm- burun nezdine giderek kabine müzake- rat: neticesinden kendisini haberdar et- Dünkü meler neticesinde siyasi mahafilde ba- sıl olan intiba daha ziyade | nikbinane- dir. Her ne kadar alâkadar nazırların cümlesi de gayet ketum davranmakta i- salarde umumiye düşünüldüğüne gö- metin icraatı ikmâl edebilmek üzre her türlü şahsi ve fırkavi izzeti nefis kay- gusunu memleketin yüks:k menfaatleri uğrunda feda edeceklerdir. Eğ nazırlar, bunun halâfma bir düşünceye malik iseler şu halde tevellüt edecek bü- tüm metayici ile birlikte fırkalar müta- rekesini feshetmek mesuliyetini üzerleri- ne alacaklardır. "PARİS, 25. A.A. —P, iâmento ma- yarın radikallerin â eki ax nikel bayi ölmeli; yeniden tecessüs etmiş olan siyasi vazi- yeti hiç bir hadisenin bozamıyacığı ü- fena olacağı bir zamanda M. Dowmergue in, sarsılmaz azmi sayesinde mes byi he'lstmesinden — do'ayı bilökadüşart memnaniyetlerin. izhar etmektedir. 1934 Nafha işleri (Başı 1 inci sahifede)) smandan Paşalarla belediye reisi, fırka idare heyeti reisi, devair müdürleri ve- külete mensup müesseseler mümessil - | deri ve halk tarafından tezahüratla kar- Tren istasyona girerken müzika İz- mir marşını çalıyorda. AK Ma askeri kıt'a ile polisleri se vali ve kumandan Papalada Basmahane istasyomunda bir müddet istirahat ettikten sonra Burno- vaya gittiler. Hattı Halkapınardaki şi- 'mendifer fabrikasını tetkik ve teftiş et- miştir, “Vekil Bey ziraat mektebinde biraz istirahat ettikten sonra bana şu be- yanatla bulunmuştur: — Devlet Demiryolları umum rü dürü İbrahim Bey ve fen mümessille- ri olduğu belde satm almarak Devlet Demiryollarına ilhak edilen hattın he- yeti umumiyesini bir defa da yakm- dan gözden geçirerek yapmakta oldu - ettirebilmek gayesile İzmire geldim. Ayni zamanda bütün hatlarda tec- rübe etmelste olduğumuz yeni tarife ti ek İzmirde, o gerekse eceğimiz yerlerde me edilmekte oldu: ğuru tethile ediyoruz ve edeceğiz. Mühim olarak telâkiri ettiğimiz öp lerden birisi de İzmir - Afyon ve İz- mir - Bandırma yolcu trenlerinin kom- pozisyonunu «n yakn bir zamanda da- ha iyi ve daha rahat vagonlarla tebdil etmektir. İzminde elektriğin kilovatı — yirmi buçuk kuruştan 19 kuruşa indirilmiş- &r. Yakında keyfiyet vekâleten şir. kete tebliğ © olunacaktır. Bu &en: hesabımı hayat endeksine istinat etti- ren bir komisyon kararıdır. Elektrik kilovatnın 19 kuruşa düş #mesi dolayısile elektrik ve amele üc» retine istinat eden tramvay tarifesi de de yüzde on tinde bir tenez- zül olması zaruri: İzmir Su şirketi nin senelerdenberi bakılmamış olan işlerini bir yonumuz tetkik et- mektedir. İzmir - İstanbul şimendifer ve deniz yolculunğunun halledilmesi elzem olduğu kanaatine o vardık. Bu meseleyi de herhalde müsbet bir şe - kilde ilk işlerimiz sırasında halletme- ğe çahışacağım. İzmirde üç gün kalacağı dığımız hattın ve diğer bü! işlerinin vaziyetlerini İzem, Vekil Bey İzmir Palasta ikamet et mektedir. AFYON, 24 (A.A.) — Nafia vekili Ali Bey (demiryolları u- mum müdürü ve diğer nafa ec kânı ile beraber bugün şehrimize gelmiş, şehir halkı mümessillerin- den mürekkep bir heyet tarafın. dan vilâyet hududunda, halk ve memurlar tarafından istasyonda karşılanmış ve askeri kıta darafın- dan mlanmıştır. Ali Bey sehirde resmi makam- ları, cümhuriyet halk fırkasını, belediyeyi ziyaret etmiş ve halkın ziyaretini kabul etmiştir. Ali Bey şehrimizde dikilecek zafer abidesinin hazırlanmakta o- lan kaidesini, yapılacak Antalya hattı güzergâhmi , istasyonların vaziyetini ve şimendifer tarifeleri üzerindeki ihtiyaçları tetkik et - mişlerdir. Bütün devlet demiryolları $e- bekesi üzerinde köylülerin — şehir ve kasaba pazarlarına gidip gel- meleri için ucuz bir tarife tatbik edilmesi etrafında etüt yapılması- ni not ettirmişlerdir. Öğle yemeğini belediye reisi Beyin evinde yedikten ve bir müd- det istirahatten sonra saat 16 da da çok © kalabalık bir uğurlayıcı kütlesinin samimi tezahürleri ara- sında İzmire müteveccihen hare- ket etmişlerdir. : | Posta, Telgraf Ve telefon (Başı 1 inci sahifede) Postalarımıza gelince, ( bu işte süratin temini için her şeyden ev- vel demiryollarımızm çoğalma- sının, şoselerimizin yapılmasını el- zem olduğunu müdrikiz. Şehirler arasında işliyecek tayyare postala- rımm mektup, havale ve paket sev- kıyatında ne büyük kolaylıklar do- ğuracağmı da biliriz. Fakat aylar- danberi bir türlü (O muntazam bir servis haline konamayan Ankara - Itsanbul hava postalarınm İstan- buldan buraya ve buradan İstan. bula günün gününe mektup ve ga- zete getirip götüremediğini göre- rek müteessir oluyoruz. Türkiyenin en manalı bir şehri olan Ankara ile en güzel şehri olan İstanbul arasın- daki uzun mesafeyi kısaltacak va- sıta varken, (o bundan dilenildiği tarzda istifade edememek olduk- ça acı! Devral Mecdi SADRETTİN Yüksek Ticaret ve İktisat mektebi müdürlüğüne tayin edilen Nihat Bey dün yeni vazifesine başlamıtşır. ““Vilâyet aygır deposuna men- | sup aygırlar 15 nisanda şim is- tasyonlarına — gönderilmişti. Bu aygırlar 15 temmuzda aşim mev- simi nihayet bulduğu cihetle mer- keze getirilmiştir. Maarif Vekilinin Beyanatı (Başı 1 inci sahifede)» saslı tetkikata başlanmış ve bu tetkik- lerin neticeleri alındıktan sonra mev- zuun ehemmiyetine binaen mi rasında müzakere ve münakaşası hü zumlu görülmüştür. Kat'i karar bu meseleler maarif şurasında müzake - re edildikten sonra verilecektir. Geçen sene başında açılmış olan or ta mekteplerin muallim kadrolarımı- zm darlığı delayrsile ikmal mektep - leri halinde ve aşağı yukarı orta mek tepler programile idamesi takarrür et- miş ve bu mekteplerde muallimlik e- decek olan namzetler seç'lmeye baş- cek olanlar Galatasaray Hsesinde a. tığımız ve bilhassa tedrisatın daha a- teli ve hayati olması gayesimi istih - daf eden kursa sevkedilmişlerdir. Bu sene yüksek muallim mekte - bile Gazi terbiye enstitüsünden me - zun olan gençleri mekteplerimize mu alim olarak tayin edeceğiz. Muhte - 4 deri grupları ehliyetnamesi almak üze re üniversitede açtığımız imtihamlardan istenen netice alınmış değildir. Diğer taraftan yüksek mektep mezunları çin Üniversitede bir imtihan açmış bu İanuyoruz. Bunun neticesi henüz alın mış değildir. İmtihanlar ay sonunda yapılacaktır. Bütün bunlardan başka Avrupadaki talebemizden imtihanla» rmı verip dönecek olan hanım ve efen diler de kadromuza dahil olacakalr - dır. Ders saatleri 2517 mamaralı kanun orta tedrisat mavallimlerinin haftada en çok 24 sa- | at ders okutmalarmı kabul etmiştir. Bu şekil mua'limlerimizin fazla işle yo | rma, mâni © olmak ve okutulan dersten zaman ve keyfiyet itibarile tam istifade temin etmek bakımların- dan çok mühimdir. Esasen çalışkan, vazifelerini sever olduğuna lan şahit odluğum muajlimlerimizin bu kanunla tedris ve terbiye işlerini daha geniş bir imkân içinde muvaffakıyet- le başaracaklarına eminim. emeli Bre delirir sebep ol ok dulara ol. muştur. mr vekâleti bu mesele hak: kında ne gibi tedbirler almıştır? şok dedikoduyu mucip olduğu sörlesiler bu imtihanların © meticeleri tetkik nazarından geçirilmiştir. Bu we ticeleri doğuran sebepler pek çok ve mmahtelif cephelidir. Biz eylil mezu niyet imtihanları için ayrı ve gelecek seneler için daha esaslı ve ayrı şekil lözundır. 1934 - 1985 ders yılı, gerek (orta inekteplerin, Hiselerin ölk snf - na bundan evvelki ecnelerinkinden da- “e ziyade telebe geleceği anlaşıldığın- dan rmusllim kadromuz, bütçemizin im- kân: ve binaların istiap haddi nazera o buna göre tertibat ve bazır - bk yapılmıştır. Bu cümleden olarak en ziyade ta- iebe hücumuna maruz olacağı tahmin edilen İstanbul mekteplerin! daha ziya- de müs bir vaziyete getirebilmek üm çok sıkışmış e ba- min a köy lisesi eski Tıbbiye bina öy iisesinin Şu tal ve ade a e madan geniş, istenildiği kadar ; gündüz talebesini alabilecek iki devre- K bir dise meydana gelmiş olacaktır. leri tahsilden mahrum bırakmamak için Kabataş ve Istanbul erkek liselerinin ya- & kısımları Haydarpaşaya nakledilecek olan Kadıköy lisesine devredilmiştir. Bo mekteplerde yabılık dolayısile edil minin Pam gep edecek gündüz talebesi kâfi yer bu- tepler hususi birer müessese olduğu 2a- man hatıra gelebilir. Maarif grupu içinde yatı talebesinin şu veya bu s30seye ir müesseselerimizin umumi beyetine tesir etmez. Yatı talebesinin a- meze Istanbul ve Kabataş liselerin- de yeniden tadilat yapmağa lüzum yoktur. Istanbul Hsesi içinde eski mevcudiye- tini tam idame ettiremiyen muallim mek- tebi de binanın eski as- keri bbbiye kısmına daha kapar bir vaziyet verilerek geçecektir. Haydarpa- şada açılacak bu İise okutma bakımın- dan ve lâboratuvar ders İevazımı cihetin den çok kuvvetli eleman vasıtalarla tec | hiz edilecektir. Yüzlerce gece talebesi- | ni sinesine toplayabilecek olan bu mücs- sesemin Cumhuriyet o maarifinin en ve- | rimli ocaklarından biri olacağına ve çok zaman geçmeden umumi efkârde değei olduğu mevki alacağına eminim. i (Başı 1 inci İkinci mevkide, kuruş olan biletler ruş olacaktır. yetini tetkik loo İw Tramvay, pe gü mi hatlı etmek i lar inşa a zam mecmua 2 milyon Kira mektedir. yaptılelrı kârı meb ri safi 25SEM61 en, sali . Elektrik — ç Hery seli veride sarifi 2,780,350 ira, 1997442 ilradır. Tünel ri safi varidatı 126 bin Tramvay şirketinin b p 157 bin lira, zararı 31 bi Ba bilânçoya göre © pan elektirk şirketidir. etmektedir. Tramvay yarım milyon Vira üç şirket hakikatte | duğu için, metice öt yüktür. Tramvay şirketinin namesine nazarın bükü &n alma hakla 1943 ren başlamaktadır. Birmensteyh satn al 9 sene yardır. Şirketin 923 murkavelesii Türk birasıdır ki, İsviçre fraagına tahvil 1926 mukavelerile müstacel ve ihtiyari il sermaye 8 İ ei milyon Türer. Tümel Eği a bilâhartii va rılarak 35 milyon İsviçre liğ edilmişi Elektrik fiatları da tı Her öç ayda bir. tarife komisyonu an Crranşir Beyin yla riymeelisii içtima saat 18 ze kadar tir. Da de, müdür temsil etmiştir. Dünkü trik teni görüşülmüştü” Halen elektrik kilovat, tar. (Buna iki kuruş hi dahil değildir.) 15,5 kuruştan daha aşağı Wi temiştir. Şirket buna itiraz © selenin bir esasa raptı © ne kakmıştır. Esasen çi bik edilen 15,5 kuruşa ia Bunmaktadır. Fakat Nafia vekâleti eski kararını tasdik edi met mümessilleri saat ni ileriye sürecektir. Başkonsol ir (Başı 1 inci sahil gidilmiş ve üç parça mul te kaçak eşya bulu Rauf Hayri Beyin ayni bir eşyası konsolosluk kavası yı yası bulunduğu anlaşılmn!f | ü üç günlü$ isticvap neticesinde Rauf “4 eşya getirmek suçile ih sine vermeğe karar Hayri Bey bugün ihtisat si Istanbul gümrükleri baş” Bey demiştir — Odesa başkonsolori ri Beyin kaçak eşyayı mak istemesi etrafındaki fi Se bitürdük y VapurculuğU Tamamen Devlet mi y: (Başı 1 inci Vekâlet bu tecrüb€ tice vermezse vapurC! devlet elile işletmek dır. İktisat vekâletindö komisyon bu meseleY' kik edecek ve icap sularında seyrüsefer hasıran Dev! ; Desi resine Yerken vel

Bu sayıdan diğer sayfalar: