20 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

20 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Dün Cağaloğıunca şimdiye kadar Türkiyede neşrediler tıbbi eserleri gösteren bir sergi açılmıştır. Kadın Kadınlar kongresi Arsrulusal kadınlar o birliğinin ©n ikinci kongresi otuz ülkeden gelen kadm murahhaslarının işti- râkile geçen gün Yıldız saray nın salonlarinda açıldı. Kadınlar kurumunun amacı, acun kadınlığı- nı. yurddaşlığn en yüksek siyasal hakkı olan saylav seçmek ve say- lav seçilmek £ hakkma kavuştur. maktır. Tesadüfün garib cilvesidir ki kongre Atatürk'ün önderliği al- tında Türk kadınlığının bu hakka kavuştuğu yıl içinde ülkemizde toplanmaktadır. üç yıllık bir kurumdur. Birlik 1902 yılında ilk kongresini Waşing- ton'da topladığı vakit, Türk kadı- nı sultanlığın baskısı altında ka- fes arkasında saklı ii Kafes ar- kasından. Kurultay kürsüsüne w- zun bir yoldur. Türk (Okadmı cu- murluğun -on Yılı içinde bu uzun yohu katederek en ileri amacına vazdı ve bugün de başka ülke ka- dımlarını o amaca ulaştırmak için kurum “içindeki yükümünü, büyük Türk ulusuna yakışır bir vakar ve çalışkanlıkla yapmaktadır. Kadın- | İarımızın siyasal, (o ökonomik ve soysal durumlarındaki büyük de- ğişim, Türk devriminin en değer- li bir safhasıdır. Arsrulusal “kadınlar | birliği, kongrelerini her üç yılda bir, ayrı bir ülkede yapar. İlk kongre 1902 yılında Waşington'da toplandık- tan sonra, sıra ile Borlle ez penhag'da, (o Amsterdam'da, Lon- dra'da, İstokholm'da, Budapeşte'- de, Cenevre'de, Roma'da, Paris'te ve 1929 yılında da sonuncu defa olarak Berlin'de / toplanmıştı. Ö- konomik sıkıntı dolayısile kurum, 1932 yılında kongresini toplıya mamıştı. On ikinci kongresini Av- rupa ile Asya'nın birleştiği, doğu ile batının birbirine ulaştığı bir şe- hir içinde toplaması, kadm ile er- kek arasında siyasal, ökonomik ve soysal ayrılıkları kaldırmak yolun- daki amaçlarının, her türlü zor luklar karşısında, ilerilediğini, pekleştiğini ve Avrupa'nın sınırla- rını da aşarak başka kıtalara geç- mek üzere bulunduğunu gösteriyor. Arsıulusal kadınlar birliği, otüz üç yıl önce, bir amaçla kurulmuş tu: Kadınlığı siyasal hakka kavuş- turmak. Gerçi demokrasi hayatmı yaşıyan uluslar için bu, en yüksek ve en ileri bir amaçtır. Ancak ara- dan geçen otuz küsür yıl içinde acunun ökonomüik ve soysal kuru- mu o kadar büyük devrimler geçir- miştir ki, erkek ile kadın arasında- ki bütün ayrılıkları kaldırmak gibi daha geniş bir çerçeve içinde $i- yasal hak beraberliği, şümulü dar. İaşan bir amaç vaziyetine giriyor. Bir çok ülkelerde kadın, siyasal bakkına kavuştuğu halde, erkek yine kendisinden ökonomik ve s0y- sal beraberliği esirgemiştir. Bunun içindir ki, kadınlar birliği kurumu, son yıllarda çalışma sahası geniş- leterek, kadm ile erkek ai ökonomik ve soysal sahadal lıkları da kaldırmak amacını güt- miye başlamıştır. Kurumun bir ko- lu henüz siyasal haklarını elde et- miyen ulus kadınlarına yardım e- diyor. İki ir kol, çalışmak bakı- mından erkek ile kadın arasındaki ayrılığı kaldırmıya çalışıyor. Bun- lardan başka, acun barışını pek- lestirmek, kadını kötü yollara düs- mekten korumak ve evli kadınla- rın haklarını müdafaa etmek te birliğin amaçları arasındadır. Bir kaç gündenberi ülkemizin değerli konuları (misafir) olan o- tuz ülkenin kadın murahhasları görmüşlerdir ki, bu amaçlar tama- mile Türkiye cumurluğunun da amaçlarına uygundur. Bizim amaç- larımıza da uygun olduğu içindir , kongrenin şehrimizde toplan- masını Türk kamusu yürekten ge- İen sevinç ile karşılamıştır. Uzak ve yakın ülkelerden gelen kadınları saygı ile selâmlarken, ve kendilerine muvaffakıyetler di- Jerken, Türk ulusunun duygularına terceman olduğumuzdan şüphe et- Miyoruz, bah umami toplantı rin Veronne'in' başkanlığı lanan bu komisyon bilhassa ailede her evli kadınım nafaka ve emlâkini idare Dolmabahçedeki çay ziyafetine iştirak Arsrlusal kadınlar kongresi dün sa- yapmamış, yalnız saat onda ahlâkta müsavat ve kadının müsavi şerait dahilinde mede- erkeklerle ni haklarını kullanması komisyonları top- Medeni haklar komisyonunda Fransız murahhaslarından ve Fransa Bn tamınınış avukatlarından Bayan Ma- altında top- türlü haklan erkeğe verilmesi dolayısile ini hu- susunda ve çocukları üzerinde baba ile ayni hakka malik olması gibi meseleleri tetkik etmektedir , Bü komisyonda Türk © marahhasları, Safiye Hüseyin ve Necile Tevfik bulumu. yorlardı. Bu komisyonun asıl başlınnı bulunan evli kadınların hukukunu müdafan için hazırlamış olduğu raporu göndermiştir Bu raporda, nafaka ve erkeğin ailesi- Bayan Süzanme Grinberg, kongreye gele- keki ” İ ni terketmesi meselesinde uluslar kuru- munun nazarı dikkatinin cefbedilmesi is- teniyordu. Bu meselede en ziyade müdafaa edi- len nokta, ailesini terkeden erkeğin mab keme tarafından hükmedilen © nafakayi, bazan vermekten istinkâf etmesi ve ec- nebi memleketlere gitmesi meselesi teş- kil ediyordu. Rapor, bu noktadan © bahsederken mahkemelerin nafaka hakkındaki hüküm > yen erkeği hapsetmekten ise kendisinin çalıştırma müesseselerine sevkini ileriye sürmekte idi. Da” Devamı 7 inci sahifede © İnelerdir? Mevzuu etrafında söz söy- -İliyeceklerdir. Sahib ve Başmuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN 10 uncu sene No. 3301 oOCUMARTESİ 20NISAN 1935 Kongresinde ikinci gün | Kongre dün kadın ticareti ve fuhuş meselesi ile uğraşdı. Şark ve garp ka- dınlarının teşriki mesaisi kabul edildi Janaikli kadın zenci ırkı | zencueri lınç etmek acaba nın ıstıraplarını anlattı, ) barbarlık değil midir, dedi Hint marahhassı fikirlerini anlatıyor. ER Tee e Yarınki miting Kadınlar kongresi münasebetile yarın saat 17,30 da Tepebaşı bele diye tiyatrosunda bir miting yapı- lacaktır. Bir çok hatipler vatandas sıfatile kadnm hak ve vazifeleri | Bulgar kabinesi Kabineyi B. Andre Tosef kuracak SOFYA, 19 A.A. — Bulgar ajansı bildiriyor: Kral yeni kabineyi teşkile eski diplomatlardan ve tanınmış mü elliflerden Bay Andre Toşefi memur etmiştir. Bay Toşef bunu kabul ct - miştir. Kabineyi teşkile memur edilen Bay Toşef 1867 de doğmuştur. Tahsilini Brükselde bitirdikten sonra 1902 de siyasi mesleğe girmiş ve Bulgaristan Pazartesi günü de üniversite konferans salonunda, sulh hakkın da bir miting yapılacaktır. Bu m tinglere herkes gelebilir. Vıyanalıar galıp "Libertas:2-Fenerbahçe:1 Ufak tefek hadiseer o'masa idi mağiübiyetten az teessür duyacaktık Ka iv Dünkü maçta heyecanlı bir an Libertas son maçını dün Taksim sta- dında Fenerbahçe ile oynadı. Beş binden fazla seyirci misafirle- rin, Fenerbahçe ile yapgcağı bu oyu- Karadağ, Atina, Belgrat, Istanbul ve Viyana orta elçiliklerini yapmıştır. 1918 de siyasi meilekten ayrılmış ve müellifliğe başlayarak bir çok eserler iştir. İlim akademisi ve müte, addit kültür cemiyetleri azasından dır. Bulgaristenın silâhlanması ve 'unanistan ATİNA, 19 (Hususi) — Başbakan Çaldaris buradaki Yugoslavya elçisi i- le urun bir mülâkatta bulunmuştar Aralarında Balkanlarda bilhassa Bul. hlanmak istemesi ihti - onuşulduğu tahmin e - veri LEE A manya yalnız Kendine güveniyor Mlz Artık Almanların kimseye itimatları kalmamış BERLİN, 19 (A.A.) — Hitlerin 46 cı doğum yıldönümü hakkımda yazı yazan bir çok gazeteler diyorlar ki: “Uluslar kurumunun umumi © kararı Almanyayı mahküm etti. Bu karar, Al- man milletini, kendisinden © başka hiç kimseye itimat etmemeye ve Hitlerin et- rafında mütesanit bir şekilde toplanmaya sevketmelidir. , , Doyçe Algemayne © Çaytung, diyor y. lehine 3-1 neticelenen » İkinci küme muhteliti maçından sonra evvelâ Viyanalılar, yine ilk maçlarında olduğu gibi be- Devamı 7 inci sahifede “Milletimize, bu acı tecrübeye göğüs Devamı 5 inci sabi ay , gelecek ve yeni Fransız - Sovyet anlaşması esaslarını görüşecektir. Müdür, İdare ve Matbanı 243) 24518, Yazı İşleri müdürü, 28) 10 TURKİYENİN EN BUYUK GA ZETESİ 32 sahife EN DEĞERLİ TURK YAZICI ve GAZETECİ- LERININ MAKALELERİ, FIKRALARIYLE Sofya'ya, Belgrad'a, Bükreş'e, Atina'ya gönderdiği hususi muhabirlerinden ala- cağı telefon ve telgraf haberleriyle, ANADOLU ve TRAKYADAKI MUHABIRLE- RININ MEKTUPLARI ve TELGRAFLARIYLE Kadın, Moda, Çocuk, Meraklı dünya hadi- seleri, Spor, Sinema ve her sınıf halkı alâ- & kadar eden daha birçok yazı ve resimleriyle i #AAİM 23 nisanda 32 sahite Olarak çıkıyor Yeni tefrikalarımız şunlardır: AZİZ HÜDAİ AKDEMİRİN VESİKALARA DAYANAN ESERİ Fatih Istanbulu Nasıl aldı? Tarihte bir çağ devirip yeni bir çağ açan en heyecanlı bir sayfa Hitler'in bütün dünyada bir çok dedikodular doğuran eseri Burhan Cahidin şimdiye kadar yazdığı romanların en gözeli Edgard Wallece'in en meraklı polis romanı Stendhal'in şaheseri olan “Kırmızı Siyah ,, ismindeki roman VE BUTUN BUNLARLA BERABER HER SINIF OKUYUCUYU ALAKADAR EDEN CANLI HAVADIS ve GUZEL RESIMLERLE 23 Nisan salı günü Büyük bir havadis gazetesi olarak 32 Sahife Çıkıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: