20 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

20 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

arasında bir munbede ile mütekabilen mekte olduğumu söyl bu muahede- pin diğer devletlere teşmili için uluslar kurumuna teidiflerde ö miştir . Bu meseleye İtalya © unurahhası rey vermemiş, İngiliz mmurahkazı o muhalif tar Akla müsavat komisyonunda Bu komisyona İngiliz murahhas Ali- san Neilans başkanlık ediyordu. Türk mü- rahhasları da Bayan Nermin Muvaffak ve Bayan Lömia Refik idiler. Başkan evvelâ arsrulusa! kadınlar bir- Biği ahlâk komisyonunun faaliyeti halekın- da izahat verdi. Bu izahata göre, komis- yon 3 senede bir toplanmaktadır. Son de İn 1929 senesinde toplanmış, altı sene- denberi toplanamamıştır. Bu müddet zarfmda ber memleketin ahlâk işlerile uğraşan heyetleri, komis yonun koyduğu prensiplerin tatbiki için Şalışmışlardır. Her memlekette genç kız- ların ve kadınların O serbestliklerini iyi #uhafaza etmeleri yolundaki O gayretleri ve iktisadi vaziyetini tetkik etmişlerdir. Komisyon reisi her memleketteki şu- be ile hali temastadır. Bir © memlekette komisyonun prensiplerile aykırı düşen bir vaziyet hasıl olduğu zaman £ komisyon başkanı haberdar edilir. da cezasız kalan mutavassıtların şiddetle protesto edilmesinden bahsediliyordu. Kadın ticareti Bu mesele halkında Bayan o Louise Panlina bir rapor hazırlamıştı. Raporunu müdafaa Louise Panlina, cinsi ter- biyenin ndan © bahsederek “fikri olduğu kadar, bedeni hayatı da kontrol edememek bir nevi karaktersizliktir., de- di, Ve kadınların işten çıkarılmak iste- silmesi gibi iktisadi buhranla alâkadar olan vaziyetler karşısında kız ve erkek çocukların sihhatlerini korumak, her iki cinsin de cemiyet içinde mevkiini sağlam- lâştermak için sile bir terbiye sisteminin tatbiki düzü iğini anlattı. ması" istedi ve fuhuş hayatındaki açılık- ları anlattı. melidir. ,, Kadın polisler ve çocuk mahke- meleri itollânda murahhası Panla o Rosen- dağını, bu sayede zührevi | hastalıkların azaldığını ve bunun kadın polisler vası- tasile takip edildiğini, çocuk mahkemele- ri bulunduğunu ve bu sayede gençlerin Kalpten kurtarılmakta olduğunu söyle - Menfur ticaretle mücadele Romanya I olmadıklarını ve İngilterede zührevi Kaliklarla mücadele edilip edilmediğini sordu » Başkan Neilanı, bu suali memnumiyet- ie karşılayarak dedi ki: a le bir almak belki faydalıdır. Fakat bu her za- man için şayamı itimat değildir. Hastalık 100 sene önceki kölelik hayatı aramız- | dan kalktıktan sonra, kadınlarımız çok te rakki etti, Kadın doktorlarımız, avukat kündür. Kadınlarımız çalışıyor. Sıhhi şe- gaiti olmayan yerlerde oturuyorlar. Biz esas itibarile birçok yerlerden ge « lip bir adaya toplanmışız. Kölelikte esa- sen evlenmek yoktu. Evlenmek insanı, e- ve bağlar, ve dışardaki işinden alıkoyar kanaati hâkimdi. Bu kanaat, o zaman a- daya gelen beyorlarda bile mevcuttu. Bu Nafaka komisy onunun bir içtima Zühre ri hastalıklarla o mücadele ise, ihtiyari sirette yapılacak tedavilerle olur. Bu sisten © seyesinde frengi ve saire gi- bi hastalıklar azalmıştır. Bu bahiste has- talıklı olan kadınlar bilhassa Ufahişedir. ler, Doktor Perihan tekrar sordu: — Fahişeleri mecburi O muayeneye tâbi tutmuyor musunuz? — Hayır, esasen yalnız £ kadınları böyle bir mecburiyet alında bulundur. mak İngilteredeki kadın teşkilâtinim pren İngilterede sıhhat muayenesi yokmuş Mecburi muayeneye gelince, korkarım ki, bu muayeneye ir kişi ötekilerin mecburiyetinin kendisine tab- celer alınıyor. ri hastalıklar verem, kanser gibi değildir. Bunda ahlâk? bir hicap vardır... — Bizde esnaf bile sihhat muayenesine tabidir. Bu hastalıkları niçin hicap veri- ci sayalım? — Evet bu hastalıklar hicap yenildi iğ Çünkü © zührevi o bastalıklar, haya- tın kirli şeraiti içimde almır. Dokunmak- duyduğunu söyledi ve bu suretle müna- kaşa kapandı ve celse tatil edildi Kongre beyeti umumiyesi öğleden son ra saat 14,30 da toplandı. Rüznamede şark ve garp kadınlarının mesai meselesi vardı. Reis Corbett Ashby celseyi açar aç! maz Yugoslavya murahhası kürsüye çı. çıkmaz kongre başkanı Madam Eşbi nin doğum günü olduğunu bildirerek başkanı sürekli alkışlar arasında tebrik i ekl ei Ba tekli elan F verildi. Öğleden sonraki umumi toplantı Alkışlar kesildikten sonra başkan rüz- pameyi teşkil eden şark ve garp kadın * İ larının teşriki mesaisi mevzuu hakkında söz söyliyecek murahhasları birer birer kürsüye davet etti. ğ 'k bildiğiniz gibi değildir kik söz ii 'Hint murahhas Ba - “Şark bildiğiniz gibi değildir, çok değiş- #miştir,, demiştir. Sonra ik tarafın sanat - tan başlıyarak ne yollarda el brlikle yü - rüyebileceklerini tafsilâtile ortaya koy - muş ve çok alkışlanmıştır . Siyah ırkın sözleri Jamayka murahhası zenci Bayan Mar- son büyük alkışlar arasında kürsüye ge- lerek memleketi hakkında ve bütün dün- yadaki zenciler uzum bir mes vee ve sözleri sık sık aikışlarin ke Janaykanın zenci murahbası dedi kiz bu kongrede hararet. <vlerinin kupatılamadığından, ©nden acı acı çikâyet giti , i “Bana gösteriler ii Ki teveccühüem gok uzamuun ve heyecanlı suretle ahlâk düşmüştü. Bugün maalesef, köylülerimizin bir kısmı arasında halâ bu anane caridir. ” Bunun için bir şey yapmalıyız. Doğan çocuklara bir hüviyet vererek onlara sa- adet temin edebilmeliyiz..Kadınlarımız i- çin yapılacak daha bir çok şeyler vardır. Dünya zencileri namına birkaç söz Ben bü kürsüye yalnız Jamayka zenci- leri nâmına çıkmadım. Bütün dünya zen- ileri için söz söyliyorum. Burada çok iyi karşılanmam, bana ve ırkıma cesaret ve» riyor. Afrikayı çok iyi bilmiyorsam da seda dım oradan geldiği için kendimden bir parça sayarım. Onlar için yapılacak bir çok işler ver. İnsanlar renkleri ne o - İursa olsunlar kalpleri birdir. Ayni arzu- ları beşli; Amerikadaki zencileri de biliyorsunuz, gazetelerde son seneler içinde onları ko- ruyacak çekilde yazılar çıkmasından mem nunum. karşısmda inçe ne dersiniz? Linçten daha açık bir barbarlık olur mu? Bana burada gösterilen teveccüh, ha- raretli karşılama, burada mümessilerini görmek yorlar, ve bu tabiatte insanlar için felâ 4 ketli hayata göğüs gerebilmek kolay olu- Yoğ, Nikbiniz. Drkemez için büyük iti: arasında, ye çıkan NA e reisi Bayan Saraul evvelâ “sev; bayanlar ve bağları ia başlan kısa bir nutuk söyli - enli — Size yabancı bir Heanla kitap etmek ten ise ötedenberi in memleketinize ne kadar sevinçle geldi - i Mm elele LK ee İri vapuruna ayak ba » Bu sözler sürekli surette alkışlandık « tan sonra Bayan Şarani çark ve garp ka- drularmın teşriki mesaisinden bahseden Atatürk'ün sihirli işareti “Istanbul Asya ile Avrupayı birleştiren şehirdir. Bu itibarla gerbin beraber çalışması işinin canlı bir timanlidir... Şim diye kadar birçok eskimiş akideler yüzün den beraber çalışamadık. Fakat şimdiye kadar kaldırılması imkünsiz bıraktığı. Cezair kadınlarının cehaleti Mısırlı murahhastan sonra Ceğair mu- rahhası Matmazel Leb söz alarak, Coza- irdeki Arap kadınlarının vaziyetini izah etti ve bilhassa Arap kadmlarının yardı- ına muhtaç olduklarını ve cahil bulunduk acı bir surette anlattı ve bunlar hak kmda kongrenin nazari dikkatini celbet- ti Honololo'da mevcut sulh teşkilât Avusturalya murahhası Madam Bessie Rischbicth şark ve garbin teşrilki mesi- sinden bahse'ken bilhassa Hionololoda mevcut sulh tçskilâtınm faaliyetini anlat ti. Bu teşkilâtin bir itesi | malılar hâkimiyeti Bedü Fazıl o Yaşar Esat oOAliğiza Cevat Eşref, Şeref, Namık, Şaban, Niyazi Takım bildirdiğimiz gibi idi, Yal - nız rahatsız olan Fikret yoktu. Fikref tin hücum battında bulunmaması şüp hesiz ki Fenorbahçe için hatırı sayı - | bir bir eksilelileti, Oyuna F. nin hücumlarile başlandı. Fakat çok geçmeden Viya- aldılar. Kol lıkla Fenerbahçe kalesine üstüste in- meğe muvaffak olan & misafirler, üç maçta da gördüğümüz en büyük za - afları olarak müessir © olamıyor ve ga- yet kolay vaziyetlerde gol çıkaramı « yorlardı Şunu da söyliyelim ki son maçları" Bı Behemehal kazanmak yanalılar müdafaslarını dirmek için merkez merkez muavin mevkiine almışlardı Yerine koydukları, ufak ve genç bir oyuncu asıl merkez muhacim kadar İş göremiyordu. Hâkimiyetleri gittikçe artan Viya« nalılar, sağ açıkları vasrtasile bir hü- cum yaptılar, Durur gibi bir vaziyet alarak Esadı atlatan sağ açıkları, ya” »ındakine pas verdi ve tekrar top ken disine geldiği zaman misafirlerin ilk golünü yaptı. Fenerbahçeliler Bu golden sonra, büsbütün durgunlaştılar ve oyunun yirmi beşinci dakikasma kadar sanki ortu okmuş gibi idiler, Viyanalı- lar müselles paslarla sahanm ortasın- da fevkalâde oynuyorlar, fakat kale- in önüne gelince Fenerbahçe müda» filerini bile hayrette bırakan bece - riksizlikler yaparak hak © edilmiş gol lerini kaçırıyorlardı. Topun daima misafirlerin ayağın - da dolaştığını ve Fenerbahçenin en ufak bir mukavemet gösteremediğini görünce neticeden korktuk. Fakat be- reket versin ki yirmi beşinci dakika» dan sonra Fenerliler oyunlarını dü - zelitiler ve misafirler gevşediler, Üstüste hücumlarla Viyanalıların müdafaasını hayli şaşırtan Fenerbah- çeliler nihayet otuz beşinci dakikada beraberlik sayısını yaptılar. Bu golü Eşref kafa ile kaptı. Niyazi ortaladı, müdafi karşılayamadı, kaleci çıkmış bulundu, Eşref te yetişerek beraber - fi temin etti. Bundan sonra oyunda sonra da inci devrenin heyeti umumiyesi birincisi kadar iyi olmadı. Ne Fener- bahçeliler ve ne de Viyanalılar güzel bir oyun çıkaramadılar. Bununla bo- raber daha tehlikeli hücumlar yapan Viyanalılar, bir defasında ve yirmin- ci dakikada merkez muhacimleri va- sıtasile galibiyet golünü kaydettiler. Bundan sonra Şeref beraberliği temin edecek © kolay ve muhakkak bir golü Kaçırdı. Viyanalıların ikinci gölünden son- ya oyun sertleşti ve bazı Fenerbahçe oyuncuları misafirlere karşı yakışık almıyacak hareketlerde bulundular. Bilhassa Fener sağ muavini, sonradan bazı hâdiselere sebep olan bu hare- ketlerile oyunum son kısmını çirkin bir safhaya sürükledi. Oyun bittikten son ra, zabıtanın müdahalesini davet e - decek şekilde, bazı münasebetsiz hâ- diseler olmasaydı, dünkü mağlübiyet bizi fazla müteessir etmiyecekti. Çün- kü, tekrar edelim ki Viyanalı misa firlerin kale önünde beceriksizlikleri bertaraf, futbol bilgileri, bilhassa to- ni ortadan kaleye kadar götürmekte- i kolaylıkları bizden çok üstündür. Bundan başka, yer tutmaları, kafa ©- yunlatı iyidir. nasebetsizin hakeme hücum etmek ar. zuları da çok şükür ki tatbike konu- Fenerbahçeye maçı kaybettiren ha- kem değil Viyanalıların ne do olsa, futbolde bizden yüksek (olmalarıdır. Bunu takdir etmeliyiz ve yenmek is. tiyersak onları yenecek vaziyete gel- Viyanalılar kale önünde biraz be - ilk yirmi beş dakika e > iniz) söyledi; iz yalnız Fener, takımı için değildir. Her tale? şin böyledir. Takımlarımız bugünkü vaziyetlerile, Libertasla yapacakları on maçtan hiç değilse yedisini kaz bederler. Binâenaleyi h onların seviye. ve üslük me #portmenliğin birinci şartı, EH. SAVCI mu ve şimdiye kadar üç konar dağı ve Asra e a tap b temsil eyelediklerini söy. Avusturalya murahhası memleketi serken Honololoya da uğrayacağım Ulusal kadmlar birliği nâmma bu teş ei ile temasa memur edilmesini teklif Suriye murahhası Baya Demetchende Suriye kai m da pi senedenberi manrifte ve içtimaiyat sahasında çalış - tıklarını gark ve garbin teşriki Moaaisinin iki noktadan mütalca edileceğini bunlar. dan biri fikri diğeri iktisadi olduğunu: söyledi. ; Filistin murahhası da Filistin musevi adımlarının faaliyeti halkında izahat ver g ye gönderinin istediklerini söyledi. »n sonra Fransız murahhası Bayan Malaticr bu hususta karar sure » Milâs tü İnhisar idaresi binasının temel atma merasiminden intibalar MİLAS, (Milliyet) — İnhisarlar idaresi Milâs tütüncülüğünde bü- yük bir rol oynamıya başlamıştır. | Bu seneki tütün mübayaasında gös- terdiği hararet 1931 şenesindenbe- İri can Şekişmekte olan bu ziraat izi yeniden hayata çıkarmış- tır denilebilir. Yabancı kaaiğri ların karşısma kuvvetli bir rakip o- larak çıkmış ve tütün fiatini hiç beklenmedik bir yükseltmiye eriş- İ tirmişti. Bu sene Milâsta tütün ha. | sılatı geçen seneye nisbeten çok faz ladır. Bütün kış günlerinin yağdaş- İı gitmesi, bahar (o mevsiminin ya- gışlı olması iyi bir mahsulün müj- decisidir. Milâs, günden güne, koynuna ye- Aydında elektrik İşi halledildi Belediyeler bankasından 30 binlira istikraz yapıldı AYDIN, (Hususi)-—Şarımızın elek trik işini başarmak üzere belediye- mizin belediyeler (o bankasından 30,000 lira ödünç para alacağını bildirmiştim. Son günlerde Ankar3- ya giden belediye başkanımız Na- fiz Karabudak bu işi başarmış ve banka ile mukaveleyi imzalamıştır. Belediye başkanımız, Ankarada il ira ile olan 5000 firalık i iye hissesi anlı e lağımı da halletisiş ve bunun bele. diyenin maliyeye olan vergi borçla- rına bunu temin etmiştir. Be- lediyemiz bu suretle maliyeye olan borcunu hafifletecek ve kalanı mayıs sonuna kadar ödiyecek- ir. Ziraat mücadelesi devam ediyor Ziraat mücadele (müfettişliği muzır hayvanların öldürülmesi için mücadeleye ehemmiyetle devam e- diyor. 935 yılı başındanberi 3 ay i- çinde yapılan süreklerde (1002) yaban domuzu öldürülmüştür. Ziraat müdürlüğü ziraat bahçesin- | Sıvas - Erzurum demiryolu de yetiştirdiği cins meyva fid: rını vilâyetin her yerine dağıtmış- tır. Vilâyetin iklimi gözönüne alı narak yetiştirilen bu fidanlardan halkımız çok istifade ediyor. Esa - sen bir meyve memleketi olan Ay- dında, birkaç yıldır ziraat bahçesin- den dağıtılan yerli yabancı meyve fidanlarile, meyve cinsleri iyileşti- rilmektedir. ğı altında zin genel durumu üzerinde konuş- malar yapmışlardır. Toplantılara devam edilmektedir. :. “maçlara a af da Ser Lik maçlarına al a devam edildi. İlk maç Söke - Çine arasında yapıldı. Sökeliler bu maçı 7 - O ka- zandılar. İkinci maç Karapmar ko- çarlı kulüpleri arasında oldu. Ka- rapmar 1 - 0 kazandı. tini okudu. ia kararda siyasi Mem ii rını kaybetmek tehlikesine maruz lan gi rm kanuni, iktisadi adalet ve müsavat prensipleri birleşmeleri teklif ediyordu. Bu karar sureti bazı cüzi tadilâ: bul edilerek celseye nihayet veril, . Dolmabahçe sarayındaki çay ziyafeti Dün akşam saat 18 de Türk Ka - dmlar. birliği tarafından Dolmabahçe sarayında murahhaslar şerefine bir say ziyafeti verilmiştir. Bu maksatla sarayın muayede salonu açılmış, $€ - hir bandosu tarafından muhtelif par şalar çalınmıştır. Çayda şehrimiz yüksek mahafiline mensup bir çok bayanlar ve baylar hazır bulunmuşlardır. Kongre bugün | ile ka tüncülüğü İnhisar idaresi binalarının temeli atı.dı, tütüncülük ilerliyor FEDERE ni binalar alarak yükseliyoğ ği meyanda yapılacak olan yenii ilkmekteb binası, halkevi, pp için teşebbüslerde bulunulasiğefi orta mektep binaları hiç şüphe yek ki Milâsa modern bir cephe cekti Yeni inbisarlar idaresi anbarti9 büro binalarının temel atma İri simi yapılmıştır. Bu bina 45 biB! raya malolacaktır. Merasimi at müdürü mimar Nâzım farkası bir hir Merasim, halk tabesiyle açılmış, kurbanlar kesi miş ve davetlilere inhisarların Mf? likörleri ve pastalar ikram edilmif tir. Sivasta yeni bir * Fidanlık Umumi meclis yıllık toplantısını bitirdi SIVAS; (Milliyet) — Bayi vasta yeni bir fidanlığn Ti. prlacağını haber aldım. Mevcut danlıktan Ormantepe, valimiz Sü” leyman Sami Kepenğin le güzel bir şekle sokulmuş bulun yor. Buranın ön kısımları tamas€9 kd aklın anl fazla yön fidanların dikilmesine ve bunlar” dan istenilen şeyin alınmamasi yü- zünden karakaş mevkiinde emlâke ait tarlalardan istifade Sök lerek fidanlık haline konulması w- mumi mecliste konuşulmuştur. se de bu paranın husust i nin yardimiyle yapılması düşünül müştür. Bu şekilde yapılacak yar dımla Sıvas bir fidanlığa daha ka- vuşmuş olacaktır. SIVAS, (Milliyet) — Kış müna- VA A Ka sebetiyle Sıvas - Erzurum 4 lu üzerindeki faaliyet kısmen dür lurulmuş, yalnız tünellerde makla iktifa edilmişti. Ha Divriki istikametine doğ- ru srkı bir e Yolda çalışmak üzere bir çok Yer- Jerden buraya bugünlerde mele ve taş örücü gelmektedir. İişma ve emek oldukları bu temsil adlı şarkılı bir mışlardır. 4 Gaziantepte hal : EE yece on bin li efil PN Babil ye debi medeni bir noksanı ta el ve temiz alış verişini temin ek. miştir. Modern olması İçin çok çöz ışılan hâl, yapılış şekli itibarile de pek mükemmel olmuştur. . 4 Seyhan eski emniyet müdürü ADANA, (Husüst eski emniyet müdürü Bay yeni tayin edildiği Kavaklı pa gitmiş ve vazifesine tur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: