20 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

20 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İpek sinemasında bu hafta, meş hur Fransız artisti Şarl Boyer ile Florel'in vücude getirdikleri Lili- um ismindeki büyük bir film gös- terilmektedir. “Harp,, filminin u- nutulmaz kahramanı Şarl Boyer bu eserinde de yüksek sanat kud- retini bir daha isbat etmek fırsa- tını bulmuştur. Mevzuunu kısaca hulâsa edelim: Lilium isminde bir (delikanlı Madam Moska isminde bir kadı - nın Hipopolasında reklâmcılık et- mekle hayatımı o kazanmaktadır. Fakat Lilium tabiati itibarile bi - raz serseridir. Tenbeldir. e Ekser vaktini güzel kızlarla alay ederek eğlenerek geçirmektedir. Hülâsa Lilium tam bir Fransız apaşıdır. İşi gücü umurladığı yoktur. Ye- güne zevki hoşca vakit geçirmek- tir. Fakat kâfir delikanlı yakışık- lıdır, güzeldir. Ve Madam Moska- nin kalbini yavaş yavaş kazanma- ğa başlamıştır. Fakat onun ma - damı umurladığı yoktur. Joli ve Mari isminde iki kız bul mus bunlarla eğlenmeğe koyul - muştur. İşin feciine bakın ki Moska bu- nu haber almış ve Liliuma bu genç kızlardan vazgeçmesini, yoksa her ikisini ve hattâ her üçünü birden kovacağını söylemiştir. Fakat Lilium'a her şey gibi bu da vız gelmektedir. Çıkarsa çıkar ne olur? İşte vaziyet nihayet bu:şekilde tecelli etmiş ve Lilium iki genç kız dan biri olan Joli ile beraber a - çıkta kalmıştır. Polisler Liliumun ne matah oldu- Bunu bilmektedirler. Onun için Jo- li'ye bundan vazgeçmesini, günün Fakat Joli de Lilium tabiatlıdir. Önun da kâinata ehemmiyet ver- diği yoktur. Fakat Lilium'un işten çıktıktan sonra akıllanacağını zannetmeyin. Çünkü huy canm altmdadır. Genç ve yakığıklı delikanlı yine etkisi gibi gece gündüz sokaklarda do- laşmakta ve Jolinin kazandığı pa- ra ile geçinmektedir. pi Diğer taraftan Lili; gitme sile Madam Moskanm işleri bo - zulmuştur. Bu delikanlıyı tekrar işe almak- tan başka çare yoktur. Fakat bir şartla: Joliyi bırakacak... Lilium buna razıdır. Artık işe tekrar başlayacaktır. Lâkin bu es- nada Joli kendisine gebe olduğu- nu söyler. , Lilium artık baba olacaktır, Bu vaziyette Joliyi bırakmasına im © kân yoktur. Ne kadar olsa onda da kalb var, İşte bunun için Madam Motka- nın davetini kabul edemiyor, Ve tekrar eski hayata dönüyor. Fakat yaşamak için de para lâ- zımdır. Parayı bulmak için de iş yapmalıdır. İş nasıl yapılır? Lilium, Alfred isminde eski bir arkadaşına müracaat ediyor ve ni hayet beraberce bir iş yapmağa ka rar veriyorlar: .. İkisi bir olacaklar ve bir gece bir banka tahsildarını soyacak - lardır. Bunun için Liliumun bıçak tedarik etmesi lâzımdır. Genç delikanlı vakıa serseridir Ama bıçakla iş görmesini hiç iste- memektedir. Fakat Alfred ısrar &- diyor ve nihayet Lil'un bıçağı a- iyor, Soygun gecesi: arkadas Gü, iki IPEK SINEMASINDA Aşk ve Kan “Lilium,, Sari Boyer ve Florel bu filmde de her zamanki gibi harikulâdedir lar. Nihayet adam sökün ediyor. Fakat iş umdukları gibi olmuyor. Tahsildar mukavemet ediyor. Al- fred kaçıyor ve kabak Liliumun kafasına patlıyor. Kendi bıçağile ağır surette yaralanıyor.. Son sahne: Lilium fena halde ıztırap içinde kıvranmakta ve ölüme yaklaşmak» tadır. Joli geliyor.. Ve Film bitiyor.. Lilium filminde Florel, Şarl Bo- yer'ye hakiki bir arkadaş olmuş - tur. Film Fransız apaşının ruhunu tahlil eden bir eserdir. Fotoğraflar gayet güzel çekilmiş tir. Şarl Boyer, Lilium rolünü ta - mamen benimsemiş ve teşhis ettir- miştir. Yalnız film isminin aşk ve kan diye tercüme edilmesinin mânası nı pek anlayamadık. SUMER SİNEMASINDA Venedikte bir gece Mevzuun man men eğlence'ibir fi m .. Sümer sinemasında bu hafta Ve- nedikte bir gece ismindeki Almanca sözlü film gösterilmektedir. Mevzu- un hayli karışık ve münasız olması- na rağmen artistler o kadar tabii oy- niyorlar, mükâleme o kadar hoş tan- zim edilmiş ve nihayet müzik o ka- dar güzeldir ki, bu film zevkle seyre diliyor. Elen Amerikalı bir milyonerin kı- zıdır. Bir Avrupa seyahatine çıkmış tır, bir de nişanlısı vardır. Elen hop- pa şimarık bir kızdır nişanlısı bir ge ce kendisini dansa götürmeği reddet tiği için ona darılıyor ve otelin bar kısmma yalnız iniyor. Orada bir gençle tanışıyor, bu adam Venedikli bir konttur. Fakat tanışmaları ile sy rılmaları bir oluyor. Kont Venediğe hareket edeceğini söyliyerek gidi - yor. Şimarık bir milyoner kızı için bun dan daha âlâ bir macera olur mu? Elen de kontun peşi sıra Vensdiğe müteveccihen hareket ediyor. . İşte karışıklık bundan sonra başlı. yor.Elenin babası Berline geliyor. Kızının Venediğe gittiğini eda hiz. metçisinden öğreniyor. Nişanlısı ile evlen i ve bal ayı seyahatine çık tığımı zannediyor. O da Venediğe git mek için yola çıkıyor. Ertesi gün E- lenin nişanlısı nikâh dairesine git - mek için Eleni almağa gelince, onun Venediğe gittiğini, babasının kendi- lerini evli zannettiğini ve onun da Venediğe gittiğini öğreniyor. Ve ev li olmadıklarının meydana çıkmama sı için oda hizmetçisile beraber Ve- nediğe gitmeğe razı oluyor. Bilmeyiz, dünyada, kendisini bıra kıp başka bir memlekete giden bir kızın peşi sıra, onun yalanını mey - dana çıkarmamak için, diyar diyar dolaşacak bir erkek var mıdır?,, Ba- husus bu adam nişanlısını çıdlırası- ya sevmemektedir de. Çünkü Vene- diğe giderken trende oda hizmetçi - sine kur yapmağa başlıyor ve neti- cede de onunla evleniyor. Bir çok karma karışık ve tuhaf maceralardan sonra Elen konta ka- vuşuyor ve film de bitiyor. Bu filmde bütün artistlerin rolle- ri ayni derecededir ve hepsi de vazi- felerini bihakkin başarmışlardır. Ti- no Pattieranın sesi güzeldir fakat ne yazık ki, kendisine çok az şarkı söylemek fırsatı verilmiştir. Bundan başka fotoğraflar ve müzikte çok güzeldir. ,.Venedikte bir gece filmi heyeti u- mumiye itibarile hoşa giden bir XA ızlığına rağ Melek sinemasında bu hafta “sev- mek yaşamaktır,, ismindeki fransız- ca duble edilmiş bir Amerikan fil - za gösterilmektedir. Mevzuu anlata ım; Sedi bir aşçı kızıdır. Annesinin | çalıştığı evde doğmuş ve evin “oğlu Mişel ile beraber büyümüştür. Mi - | şel hayatını kurmak için bir t eviöden uzakta kalmağa mpeber ol | muş ve dönüşünde Sedinin güzel bir | genç kız olduğunu görmüştür. .. .. Şimdi Sedi, Tomy isminde haylaz bir genci sevmektedir. Tomy çalış - tığı fabrikadan çıkarılmıştır. Onun tekrar yerine alınmasına Mişel mâ- ni oluyor. Tomy hayatımı kazanınak için Nevyorka gidecek.. Sedide onu takip ediyor. Fakat daha büyük şeh re gittiklerinin ertesi bir dansözü takip etmek için Sediyi yüz üstü bırakıyor. Zavallı kızcağız hayatta, kimsesiz, parasız kalıyor. Ve yaşayabilmek i- çin bir kabarada dansöz olmağı ka - bul ediyor.. Bir gece kabarada onu bir masaya İçağırtıyorlar.. Ve.. Mişel ile karşıla- şıyor... Fakat onu isteten adam Mi- şelin arkadaşı olan bir milyonerdir. Mişel, Sediyi bu masadan uzaklaş - ' tırmak için elinden geleni yapıyor. Sedinin kini büyüktür.. Eğer Mişel, | Tomyyi açıkta bıraktırmaya sebep olması idi, şimdi sevgilisile evlen - miş bulunacak mesut olacak, ve bu hayata düşmiyecekti, Sedi, Mişeli bugünkü hayatının yegâne mesulü addediyor, . .Masada kalıyor. Milyonerin çok İ hoşuna gitmiştir, buna sarhoşlulta yardım ediyor ve milyoner ona ka rısı olmuğı teklif ediyor. Sedi içi yeni bir hayat başlamıştır:: Milyo - ner karısı hayatı... Hizmetçiler... Kürkler,.. Otomo - biller... Mücevherler. Mişel bütün kuvvetile bu izdivaca İmâni olmağa çalışmış, milyonere Sedinin kendisile değil parasile ev - lendiğini söylemiş, Sediye, bu yap- tığının alçaklık olacağını anlatmış fakat bütün gay.etleri bosa gitmiş - tir. Sedi elinden geldiği kadar mesut olmağa çalışmaktadır. Tomyyi hâ- lâ eskisi kadar seviyor, ve bir gece onu tiyatroda tekrar gördüğü 2a- man sevğisini ziyade anlıyor fakat kocasına karşı da sonsuz bir İşefkati vardır; heleson zamanlarda çok içmekten hastalanan ve ölümle pençeleşen Jakı bırakıp kendisini ça ğıran Tomyye dönmeğe vicdanı ra- zı olmamaktadır. .. Kocasını ölümden © kurtarıyor. Maruf sinema artistlerinden Loreta Yung MELEK SİNEMASINDA Sevmek Yaşamaktır Jan Kravfordrolünü güzel başarmış fakat “Dublaj,, iyi yapılmamıştır malarını istiyor; Mişel'de Sedinin ne kadar temiz bir kız olduğunu an - lamıştır, Gidip Tomyyi buluyor fa- kat Tomy kendini içi ate kaptırmış ve ciğerlerini bitirmiştir. Mişel onu bir sanatoryoma koyuyor. Fakat kurtarmağa muvaffak olamı - yor. Tomy, Sedinin kollarında ölü- yor. yda dört baş ay geçmiştir.. «Mişel küçüktenberi Sediyi sevi - yordu, bir kaç zamandır Sedi de onu sevmeğe başlamıştır. Sedinin hayatındaki fırtınalar ar- tık inmiştir, bundan sonra Mişelin sevgisi ile mesut olacaktır. “Sevrsek yaşamaktır,, filmindeki | mevzu güzelliğinden başka fotoğraf güzelliği de vardır ve artistler rolle- rinde ayrı ayrı muvaffak olmuşlar - dır. Sedi rolünde Joan Cravford, Mi şel rolünde Franchot Tone ve To- my rolünde Gene Raymond çok iyi. dirler. Yalnız dublâj iyi yapılm mıştır. Artistler ağızlarmı kapadık. İ tan sonra da konuşma devam edi . | yor bazen de konuşma bittikten ler hâlâ dudaklarını kı- pırdatıyorlar. Bundan başka Joan | Gravford'a mütemadiyen söyletilen “bana viz gelir,, gibi cümleler hiç hoşa gitmemektedir. A'manya yaln'z Kendine güveniyor MM” Başı 1 inci sahifede ni bülmasnı dileriz. Hit i devriyesinde yapılacak yegü- De temenni de budur. Dileğimiz yerine geldiği takdirde dünya, Cenevrenin hi yanetini tasdik etmeye necbur kalacak - Le Folkişer Beobahter gazetesi, Let, ve Estonyanm, Rus - Litvanya siyası na iştirâkleri ve Rusya ile mütekabil yar, dım misakları imzalamaları ihtimalinden endişe ile bahsetmektedir . Jağiltere ve Almanyanın protestosu LONDRA, 19 (A.A.) — İngilterenin Siresa ve Cenevredeki © siyasetine kargı Almanyanın yaptığı şifahi protestoya ce. vap verilmiyecektir . Esasen bu protestonun yapıldığı İ, giliz sefiri Von Bulow mülâkatma ye hususi bir konuşma ehemmiyeti verilmek. tedir Almanyada hava ordusu bayramı BERLİN, 19 (A.A.) — Harbiye ba- kanı her senenin 21 nisanın hava ordu. su için kutlulanacak bir bayram günü o- larak ilin etmiştir . ZI nisan hava kahramanı Baron Von Richtofenin ölümünün yıldönümüdür. Bu | tene 21 nisan paskalya yortularına rast. geldiğinden bu merasim pek parlak ola. tır. Alman ordusuna alınacaklar BERLİN, 19 (A.A.) — Yeni askeri kanuna göre, orduya bünyesi sağlam iyi Bundan sonra yalana artık taham - mülü kalmamıştır. Tomyyi neka- yetişmiş ve sıhhati tam olanlar alınacak- tar. Orduya girecek kur'a efradını boyla. m e evre Muhabir mektup'arı Çorumda faaliyet i Mahsul vaziyeti günden güne inkişaf ediyor—Sanayide görünür canlılık var Çorum ve çevresi büyük bir e- kim ülkesidir. Bütün ekim ve hay- vanat, dikme ve beslemesinin Ço- rum çevresinde toplu olması, belli. dir ki, her kentimize nasıp olmıyan bir verim, gelir kaynağıdır. Çorum ovası, güçlü topraklara, hayvan beslemeğe elverişli otlakla- ra sahiptir. Bu, ova o, kerte veril- lidir ki, her türlü mahsulâtın en Jüsünu çıkarır. Çorumun ar- pası, buğdayı kadar, mısırı, yulafı, çavdarı, nohudu, fasulyesi, darısı da ünlüdür. Ve bunlar her yıl, mın- takanın ihtiyacına bol bol yeter. Çorum ovasında yetişen ürünle- rin en değerlisi buğday ve arpa- dır. Bir yıllık buğday alınışı bir mil- yon yedi yüz altmış beş bin, Arpa- nın 12750000 kilodur, Çorumda, dede ve babadan kal- ma göreneklerle yapılan bu, ekim devrin istediği fenni şekillerde ya- pılacak olsa, muhakkaktır ki, kat kat artmış olacaktır. Çorum, buğdayı esasında dol- gun ve özlüdür. Bütün alıcılar ta- rafından aranan bir metadır. Bu- nunla beraber umulan randıman alınamamaktadır. Buğday toprağı sabuk yoran dolayısiyle, ekildiği yerin dinlenmesini istiyen bir nebat olduğu için, tarla dinlenmeden bir teviye ekilen toprak gücünü gidere- suç toprağa yükletiliyor, Bu a- rada söylemekte ister ki, gübrele- me ve şerbetleme usulleri de hemne hemen yok gibidir. Bakılan, gübre- lenen bir toprağın vereceği verimi ise, bellidir. Çorumda, bugün için en faydalı ekim arpadır. Arpanın BİRA sana- yiinde kullanılması ve bu, güzel iç- kinin, memleketimizde gittikçe ya- yılması, Çorum, arpacılığı için bü- yük bir kazançtır. Zira arpası ge- rek tahlil ve gerek tecrübe ile anla- şılmıştır ki, bu, sanayiin istediği evsafı tamamiyle haizdir, Yarın, u- mulur ki, burada kurulacak yerli bir BIRA FABRİKASI bu, ekimi bir kat daha çoğaltacaktır. Ekicinin vaziyeti Çorumda ekici, kendi başına buy ruk değildir.?O, şu ve bu ağaların artakçısı, daha kuludur... Der- ler ki, Çorum gibi, zengin ve ren- gin topraklarda barmanların bu, fakirliği, yoksulluğu inanılmaz bir şeydir. Doğrudur ama, ekiciyi or- takçısının, efendisinin elinden kur | tarmak şartiyle... Ekici, kendisine gerek olan para, gaz, tuz, şeker, pr- İn, pırtıyı şehirdeki ağasından alır. Bütün yıl, çoluğuyla, çocuğuyla çır- pına çırpma başardığı ürünlerini ister istemez, ortağının kursağına tıkar. Yükünmeğe değer ki, Cümhuri- yetin nurlu pençesi Türk eki sından da kurtarmıya savaşmıştı İstenir ki, bu, büyük ekim üz: Ziraat bankası da çiftçiye anlamıyla yardımda bulunabilsin, Meyvecilik Çorumda meyvecilik ve bağcılık ta geniş yer tutar. Çorumda çıkan çeşit çeşit meyveler, dallarında ak- makta, çürümektedir . Çorumda üzümgen yalnız ceviz- li sucuk, pekmez, pestil yapılır. Ço- rumun bağlarının üzümü şarap için çok uygundur. Bura. nhisarlar daresinin kuracağı şarap imalât hanesi memleket için Faydalı olabi- lir. Çorumda gün geçtikçe dikkati üzerine toplryan bir kazanç yolu daha vardır. YUMURTACILIK . rum ve havalisinde tavuk çok beslenir. Bununla beraber bir metod değildir. Samsunda geçen yıl kurulan yumurtacılık toplami sında da uzun konuşmalar bitimin* de anlaşılmıştır ki, Çorum tavukçif” luk ve yumurtacılığı üretilmesi İ tenen kazançlı bir gelirdir. Çorumda, ötedenberi, hayvan # lm satımı da ehemmiyetlidir. Be” rada tiftik keçisi, koyun, sığır, bol” bol beslenir. Çorumda çok olması, iklim ve havasınm bay” van beslemeğe uygun bulunmafi, yüzünden Merinos cinsi koyunlar İ* gin de uygun geldiği söylenmekt dir. Geçen yıl, sayın ökonomi bö” kanımızın bir tetkik gezintisinde Herekede, kendisine katılmıştı Büyük Fabrikanın göğüslerimizi çin için kabartan varlığı ka; Bay Celâl Bayar, Merinos ko; rının ülkemizde üretilmesi gi önünde değerli, sözler söylemişler” di. Bu; koyunların Çorum çevresi” de yetiştirilmesi, tecrübelerinin Y8* pılmasını ne kadar isterdik. Çorumda tiftik ve yapağı harit* gönderilmekte, Marsilya, Köstem limanlarında alıcı bulunmaktadır. Çorumda sanayi hareketler de belirmiş bulunmaktadır. Bilhasi# bakırcılık, debağlık zenaatleri bif hayli ileri adımlar atmıştır. Çorumda eskiden, büyük bakır haneler varmış.Genel savaştan sof” ra bunlar kapanmış... şimdi, yeni” den dirilmeğe başlamış. Önceleri, iptidai bir halde bulu” nan debağat da çok ileri gitmiş, Ç0* rumda çıkan kösele, bütün komşu vilâyetlere kadar Me Çe rumda kurulacak DERİ fabrikasi nın bu, mıtakada büyük işler ba şaracağı kuvvetle ileri sürülmek!& dir. Sevinerek söylemek isterim ki” Çorum halkı yerli ve öz malların? çok rağbet göstermektedir. Doku macılık yerli tezgâhlara inhisar etmekle beraber, günden güne in€€. zarif Türk malları çıkarılarak mW” hitin ihtiyaçları gideriliyor, Çoru* ma uğrayanlar, dostlarma, sevdik” lerine, Çorum havlısı, yatak, yo” gan örtüleri perdelikler almadan gitmezler. Çorumda ekim ve sınai hareket lerin inkişafınm en mühim sebep- lerinden birisi de yollarıdır. Denile ilir ki, Çorum yolları, hiç bir vi- lâyetimize nasıp olmayan bir dü“ zenlik, üstünlük içindedir. Eski çağların eşkiya uğrağı, mü- tegallibe yatağı , ökenemi. soysal, kültür. bayındırlık ışıkları" na ATATURK Türkiyesinde ka- vuşmuş ve ulaşmıştır. Öyle sanıyo rum ki, onun şu, anda, bütün yilk- selmesi, bahtiyar olması için tek bir isteği, dileği var: —Demir ağlarm, Çorum kırları- nı da sarması, kucaklaması... Cevdet BAYKAL Uşakta adliye ve nüfus UŞAK, (Hususi) — Uşak 103 bin nüfuslu ve sanayi işlerinin enön safında bulunan bir kazadır. Ald- ğım malümata nazaran burada 1073 evlenme türüsü yapılmış, son gizli nüfusta on ikibin altı yüz Yet miş sekiz yurttaş küti il miş, tescil ettirilmişti ok olan bu kazada nüfus “işlerine iki memur bakmakta ve işleri hiç sekte ye uğramamaktadır. k Nüfus memuru Bay Mehmet Ali ve yazganı Bay Sadık kazamız müs fus işlerini muvaffakıyetle ve sü- ratle başararak halkın takdirini ka zanmışlardır. Kazamıza bir yazgan daha gönderilmesi ileri: gelen te mennilerdendir. iz Nüfus işlerimizi bu suretle dirirken halkımızın adli iş düzenli- ğinden duyduğu sevinci de yazma- dan geçemiyeceğim. Küçük bir binada çalışan adli teş kilâtrmız cidden kayda ve takdire değer iyettedir. DEE vr arm ama sr ARA e Zr GR MADAM TANBUL BELEDİYESİ ILANLAR! Çubuklu gaz depolarında yaptırılacak üç tane iki yüz ellişer tonluk tank yaptırılması tur. Tankların için levazım müdürli kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ii if bedeli 15500 liradır. Keşif evrakmı görmek müracaat etmelidir. Şartname ve proje 78 kuruş mukabilinde alınır. Bu işe istekli olanlar 1162 buçuk liralık muvakkat teminat ve 2490 No. lu kanunda yazılı vesikalarla beraber teklif mektuplarını eksiltme günü olan 27- 4-935 cumartesi günü saat 15 e kadar daimi encümene dir (IRAN)

Bu sayıdan diğer sayfalar: