20 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

20 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Haşarat uyanmadan yu- valarını ve tohumlarını Fayda ile Tahrip ediniz Yas geliyor. Tahta kurum, sinek, sivrisinek, güve ve bütün haşarat uyanmağa başladı. Havalar mndıkça haşart çoğlır. Bütün bşaratı kökünden kesmek için haşaratın yuvalarına ve cezaların üzerine ve odalarınhavatına ve tahtaların, duvarların kenarla» rına, aralara, bolca Fayda serpiniz, ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahri; hanelerde, hamamlarda bulunan küçük vöcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, Hasan deposu: Ankara, İstanbul Beyoğlu. ETORBA,, ALÂNETI FARİKA Her yerde aranan marka Her vakit tercih edilen marka Herkes için emniyet markasıdır. peklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve Ismarlama Kadın Kunduraları Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Feyoğlu Şubesinde Yüksek zevk sahibi ve muktedir bir san'atkâr tarafından idare edilen ısmarlama atölyesi en meraklı ve müşkülpesendleri bile memnun eder. Fiatlar da mutedildir. Hazır Beykoz Kunduraları Erkek, kadın ve çocuk için her çeşid ve her biçimde sağlam, güzel ve ucuz hazır kunduraar Yerli Mallar Pazarlarının bütün şubelerinde bulunur. Anvara - İstanbul - Beyoğlu - - Galata - Izmir - Samsun > r | r Akay iş.etmesi Müdurıugunden : Saçlar ıdökülenlere b Adalar — Anadolu — Yalova hattında 22 nisandan itibaren tatbik olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere asılmıştır. © Cep tarifeleri gişelerde satılmaktadır. Seferler Perşembe günleri akşamı Saat D. Adalar — Kartal — Pendiğe 19,45 Anadolu hattına 17,40 Kadıköy — Haydarpaşaya | 2030 Cuma günleri sabahı “Adalar — Kartal — Pendiğe Anadolu hattına Kadıköy — Haydarpasaya 8,00 Kanzuk eczanesi müstahzaratından Saç Eksiri Komojen Kanzuk Saçların dökülmesine ve | kepeklenme- sine mâni olur. Komojen, saçların kökle- rini kuvvetlendirir ve besler. Komojen, saçların gıdasıdır. Tabii renklerini boz maz, lâtif bir rayihası vardır. Komoji iz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartırını Jarda, mutbaklarda yemeki İstanbül — Bahçekapı OROZDI-BAK Bütün Şarkın en büyük ve her yerden ucuz ve iyi mal satan ticarethanesidir. 1855 senesinde. tesis edilmiştir. izi, erzalımızı telvis eden hamam böceklerini, abeest- ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutu büyük S0kuruştur, Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. ZAMANDAN İSTİFADE EDİNİZ Orozdi-Bak Müessetatında: Sizin, çocuklarınız ve eviniz için her ne ihtiyacmız varsa bulacaksınız. PARADAN ISTİFADE EDİNİZ Orozdi . Bak Mücsecsatı: spekülâsyon yapmaz. Fiatlar ucuz ve katiyen maktu Satılık Eşya İstanbul gümrükleri Başmüdür üğü Sy komisyonundan: 928 senesinden evvel gümrüğe gelmiş ve sahipleri tarafından alınmaması yüzünden ambar.arda toplanan aşağıda miktar ve kıymetleri yazılı eşya hizalarında gösterilen tarihlerde satılacaktır. Satış 2490 No. lu kanuna ve bedava verilen şartneme dahilinde yapılır. Satılan eşyanın mikdar ve cinslerini gösterir cetveli Başmüdürlükdeki ilân tahtasına asılmıştır. Bu eşyayı almak isteyenler h zalarında göste- rilen kıymetin 6, 7,5 olan teminat akçasını müzayede saatinden bir saat evvel vezneye maları lâ- zımdır. İstekli'erssatış saatine kadar komisyona müracaat ettikleri takdirde İstedikleri bilgiyi alabilir ve eşyalarıda görebilirler (1724) 2552 Kap Muhammen kıy. Teminat Müzayede günü E K. L ve şekli 4126 68 310 22-4-935 Saat 15 tran- sit açık arttırma Cinsi eşya 4154 küsur kile skletinde muhtelif fabrikalar mamulâ- tı toz ve tablet sakkarin Muhtelif cins pek çok ecza mustabzarat maden sular! tu valet eşyası ve saire Adresli kâğıt, mukavva, etiket mantar, kapsül ve sa'; mu'te HE eşyı Sensiz dolu sinema filmleri 137 29.4-935 saat 14. tram- sit açık arttırma 720 4965 30 373 132 728 84 55 29-4-935 saat 16 tram- sit açık arttırma 33 910 6-5-935 saat 14 tran- sit kapalı zarf 65-935 saat 15 arttırma 57 12126 65 v2 75 167 Bisiklet, otomobil, bunlara alt aksam sair makineler ve muk- telif oşyalar İmhaya ayrılmış cep fener pilleri tahta parçaları kâğıt vesair eşya açık 521 78 05 6-5-935 saat 17 açık 2552 arttırma İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan ; Jandarma dikim evinde elbise dikiminde kullanılmak üzere cins ve mikdarları ile tasarlanan bahaları ve ilk güvenmeleri aşağıda yazılı dikim harçları cinsleri karşılarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf ve açık eksiltme usullerile Gedikpaşada eski Jandarma anbarı binasındaki komisyonumuz tarafından satın almacaktır. Her eksiltmede yazılı harçların o eksiltmede hepsi nin bir istekliye veya her cinsinin ayr sayrı isteklilere ihalesi gerektir. Eksiltme şart kââdları komisyonumuzdan parasiz alınabileceği gibi nümuneleri de görülebilir. Açık eksiltme istekli- lerinin istiyecekleri cinslere aid ilk güvenme Malsandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ve 2490 No.lı kanunda ve şart kâatlarında yazılı sair belgelerle beraber belli gün ve saatlerde komisyonumuza gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesi isteklilerinin de yine isti- yecekleri cinslere aid yukarıda yazılı makbuz veya mektub ile belgeleri ve teklif mektuplarını havi zarflarını belli saatten bir saat evvel komisyonumuza vermiş olmaları. (1929) Mikdarı Eksiltme gün ve Saati Tasarlanan İlk güvenme Eksiltme şekli bahası Lira Kr. Lira Kr. 44220 metre 12766 40 o 957 48 Malzemenin cinsi ) Kapalı zarf 15-935 Çar- şamba günü saat 10 1-5-935 Çar- şamba günü saat 11 Astarlık beyaz ve siyah Amelikan Mavi ve kırmızı çuha Halkalı ve dört delik- li irili ufaklı mat ve maden düğme Büyük ve küçük kop- ça Pantalon tokası ) 124 53,75) 256 05 ) Açıkeksiltme ) 1660 50 3414 00 369 ,, 787000 aded 175000 çift ) 34390 25 79,25) ) 52000 aded 693 metre 130 00 866 25 9) Sane kale yengi 64 96, ) şapka muşambası / Şapka ve alâmet mu- kavvası. Çiriş Kanaviçe Hâki ve beföz şerit Kurşuni kaytan > 76 50 ) Açık eksiltme ) 13 12,50) 2025 ) 104 10 ) 2280 ) 177 mii Açık eksiltme 1-5-935 Çar- şamba günü saat 14 8500 levha 1020 00 500 kilo 1800 metre 82400 30400 5,270,000 ) 175 00 270 00 1388 00 304 00 2371 50 Kurşuni iplik 1-5-935 Çar- (makara i Hâki 1323 00 99 22,50) Beyaz |, 360 00 2700 ) Her renkde iplik ayrı ayrı isteklileri de ihale olunabilir. ” Göz Hekimi — Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıt riyat mağazalarında bulunur . OPERATOR Doktor Nimet Ankara caddesi Zorlu apart- manı No 2i Cumadan masada hergün #aat $ -6 saaralarını kabul eder 2396 kesmi uânlar lürk Limited Ş.raet:nden: Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık © © Vazifesinden ayrılmış olduğundan kendisinin şrket aamna ner bengi bir parayı almağa ve muamele yapmağa salâhiyeti kal mumun amp madığı ilân olunur. KARYOLA Lâke, bronz, nikel ve çocuk karyolalarının envai çeşidini Fabrika fiatine İstanbul Riza Paşa yokuşunda 66 No. | Asri mobilya mağazasında bulabilirsiniz. Telefon: 23407 AHMED FEVZİI Dr. 5. Şükrü Ertan Birinci srnıf mütehassıs (Bâbali) Ankara enddesi No. 60 238v Neşriyatı idare eden : : MÜMTAZ FAİK İ Gazetecilik ve "*-""ncılık T.A.Ş. En şiddetli ağrıları GRİPİN keser “Herkesin evinde şeyden evvel MAZON bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide ve barsaklara zarar vermez ve alış- tırmaz. Güç bazimleri kolaylı ştarır. Kabızlığı defeder. Mide şişkinlik ve yanmalarını giderir. Fazla bir ye O madan anma

Bu sayıdan diğer sayfalar: