20 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

20 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İsmanlıcadan türkçeye “karşılıklar kılavuzu yazılmıs. ayrıca örnekler de konulmustur. çek,, kökünden gelen şekil gibi. İnfirad — Teklik, tekkalma nek: Hali infiradda âciz olan insan- lar, birleşince büytik bir kudret iktisab ederler — Teklik halinde o eksin olan insanlar, birleşince büyük bir erk edi: ” bizdeki Tak “Bı iü Bu, tek bir hâd ferid bir hâdisedir — ve “ — Teker t Örnek: Münferiden geliniz — Teker teker gelini, etmek — Tekleşmek $ Alıran ve emsali arasında te. “etti — Taydaşları ve benzerle- 3 Tİ arâsında tekleşti. © “Jnfisah — Bozulma (Bak: Feshetmek) — İnfisal etmek — Ayrılmak, çıkarılmak © İbidam — Yıkılma, yekılm © Maili inhidam (Bak: Müşrifi harab — İmhilâi — Dağılım — (Pr) Dissolutien * İktısadi sebebler bir cemiyeti uğratabilir — Ekonomik se - bir sosyeteyi dağılıma uğrata - n — Açılma — (Pr.) Vacance » : Bu vazifelerde hiç bir inhilâi olmadı — Bu ödevlerde hiç bir açılma İNİ (bozgunluk anlamına) — Çözün- Il bir kurumda gö- Sin ün: Dai maddeler — Erirler N ; Suda kabili i — Suda erirler şunlardır. — Açık — (Fr.) Vacant Örnek; Münhal yerimiz yok — Açık yok. Hakk (Bak: İptilâ) — Düşkünlük Örnek: Onda kitab okumak inhimak derecesindedir — Onda kitab okumak ©, düşkünlük derecesindedir. İnhina — Eğilim, başeğme Örnek: İnhina bilmez bir irade — E- gilim bilmez bir irde, — Eğriç Sapma Örnek: Doğru yoldan inhirafı sebe - biyle bu hale düştü — Doğru yoldan Kapması yüzünden bu hale düştü . iraf etmek — Sapmak inkisaf — Tutulma Örnek : Hakikat inhisaf bilmez bir gü- — Hakikat tutulma bilmez bir e İĞ rinin, yi m Tekit (Bak:Hasr) almak (Monopolize etmek) — p © © Tekitlemek (Bak: Hasr) Li üşüm — (Fr.) Dâclin, af - lagizlik — (Fr.) Abaisscment Bu topraklariski inhitat — : ki ingiz — Alçalma — (6r.) Dögradation — İngiz — (Fr.) Abaiss& © Örnek: Münhat olan yerler — İngiz , olan yerler . tü inhizam (Bak: İnkıraz) — 1 — Bağıtlanma, 2 — (Meclis iy — Yansıma Örnek: Evler ve ağaçların durgun su- ya inikâsı çok güzel görünüyordu — ş İer Ve ağaçların durgun suya yan- sması çök güzel görünüyordu. ös etmek — Yansımak © Örnek: Yürek temizliği insanın © resine inikâs eder — Yürek temi insanın çehresine yansır. etmek — Çevrilmek nek: Nazarları ona initaf edince — l şevrilince “İnkâr — Yadısa © Örnek: İnkâr nedir bilmiyenin ima - munda olmaz — Yadısa nedir — ,bilmiyenin inapımda değer olmaz, çeh- e nek: Bu şeklin dört inkısa- a Parçaya inkısa şeklin dört parçaya bölün - bale Kırılma, yi pi Netice onu İnkişara TU ği son i- e dn iç onu kırım: hi sözleri duyunca içimde acı bir ân. duydum — Bu sözleri duyunca acı bir kırgınlık duydun yil “3 Uni : Bu işte inkisarı'hayale düş - tüm — Bu işte umusaya düştüm. Mi hayaie uğramak — Unsal iya — Yalkırı $ Yazı yazmakta çok inkişaf et- Yazı yazmakta çok açıldı . larımızın bedenen de inkişafna 7 — Çocuklarımızın beden galışmalıyız. *k — Kesilmek mek (Tebaiyet) — Bağınmak, © (3 — Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullandan ekilleri alınmıştır: Ash ak olan bak, aslı üğümoölan hüküm, türkçe biliriz (bağmabiliriz) Inkıyad ettirmek (Tebaiyet ettirmek) — Uyarmak Örnek: Başka milletleri emrine inkt - yad (tebaiyet) ettirmek istiyordu — Başka ulusları emrine uyurmak isti - * yordu İnkıza etmek — Sonalmak İnsaf, nısfet — Ekit Örnek: İnsafına sığınırım — Ekitine Örnek: İnsaf etmez misiniz? — Ekit « mez misiniz? insan — İnsan İnsani — İnsel Örnek: İnsani hislere hürmet göster - melidir — İnsel duygulara saygı gös termelidir . Kızılırmak, Karadenize insibab Kızılırmak, Karadenize dökü- lür İnsicam — 1 — Tutarlık, 2 — (Edebi - yat terimi) Örnek: Sözlerinde insicam yoktu — Sözlerinde tutarlık yöktu. Insidad etmek — Tıkanınık, kapanmak İnsilâh etmek — Soyunmak, yüzülmek Örnek: Sanki insanlıktan insilâh et - mmişti — Sanki insanlıktan soyunmuştu İnsiyaki — İçgüdel İnşa etmek — Y: Örnek: Bu evi 1895 te inşa etmi Bu evi 1895 te yapmıştı . İnşin etmek — Şavmak (Bak: Eşia) Inşiab (Teşaub) etmek — Dallanmak, kolsalmak Şube — Kol Örnek: Bu yol dört şubeye ayrılır — Bu yol dört kola ayrılır. İnşikak etmek — Yarılmak, çatlamak, i- iye ayrılmak İnşirah — Ferahlık, iç açılma Örnek: İnşirah içinde geçen bir gün — Ferahlık içinde geçen bir gün İntaç etmek — içlamek, — bitirmek, sebeb olmak Örnek: Bu işi intaç edemeden — Bu işi bitiremeden (sonuçlıyamadan) Bu hastalık ölümünü intaç ctti — Bu hastalık ölümüne sebeb oldu. Söyletmek, dile getirmek adı dağları taşları intak edecekmişçesine — Haykırışı dağları taşları dile getirircesine (söyletircesi- ne) İntaş etmek — Çimlenmek, yeşermek rnek: © Tohumlar intaşa başladı — Tohumlar çimlenmeye — (yeşermeye) başladı . Intıba — Duyuş (Bak; his), iz — (Fr) İmpression. Örmek: Onun bende © bıraktığı intba biç de iyi değildir — Onun bende bı- raktığı iz hiç de iyi değildir. tebak etmek — Uymak İni Inufa — Sönme Intıfa — Faydalanma, asığlanma Örnek: Parasından © daha çok intifa fikriyle — Parasından daha çok fay - dalanmak (asığlanmak) fikriyle, İntihab — Seçi, seçim Örnek: Mebus intihabı henüz bitme - di — Saylav seçimi henüz bitmedi. İmtihab etmek — Örnek: İkiden birini intihab etmelisi. niz — İkiden birini seçmelisiniz. Müntahab — Seçken Örnek: o Miemurlarınız meyanında en müntahabı bangsidir? — İşyarlarınız ında en seçkeni hangis.dir ? tahib — Seçmen Örnek: Mebus intihabında müntahibi saniler tey verir — Saylav seçiminde ikinci seçmenler oy verir . İntihar — Ölünç Örnek; İntihar da bir cürüm. kat cezası da cürümle birlikte çekilmiş olur — Ölünç de bir suçtur, ancak ce- , Zâsıda suçla birlikte çekilmiş olur . & öhar etmek — Ölünmek, kendini öl - dürmek lüntehir — Ölmük Örnek: Müntehir, intihar evvel © yazdığı yazınında kendini öldürmelilen önce yazdığı yazı, sında, İntikal İntikal — Anlayış, varış Örnek; Ser.ülintikal bir adam — Ça- buk anlayışlı (çabuk varışlı) bir adam İntikam — İ İptizal — Bayağılaşma EE ŞAN m k haftası ıD Çocuk Esirgeme kürumu ahiliye Vekâletinden: > eniz D olları Vilâyetler Evinin arkasındaki (mesaha ve tarifatı fenni ve| İŞLEİMESİ bayramı hazırlıyor mali şartnamelerinde yazılı) sahanın şartnameye ilişik krokide amala « Karaköy Köprübaşı 23 nisan çocuk haftası için Çocuk E. | gösterildiği şekilde tesviyei türabiyesi kapalı zarf usulile mü -'İ Tel 6362 — Sirkeci Mühürdersmde | sirgeme Kurumu vilâyet, kaza, nahiye | nakasaya konulmuştur. Han. Tel. 22740 kolları çalışmalarına devam etmektedir. ler . 5 z ZE Aş i Bu kollar, kendi mındakaları dabitin. | olub müvakkat teminat mikdarı (516) beş yüz on altı liradır. deki mekteplerin iştirükile büyük eğlen. celer-hzzırlamaktadırlar.. Bunlar arasında Alomdar kolu da 723 nisan salı günü Gülhne parkında bir müsamere © verecek ve bu müsamerede gürbüz çocuk müsabakası yapılacaktır. , Müsamereye mıntaka dahilindeki 1 in- ci, 2 inci, 44 üncü, 49 uncu mektep ta- kebeleri iştirik edecektir. Ayni gün akşam da dektor Bay İbra- him Zati tarafından © saat 21 de kolun Divanyolundaki merkezinde çocuk bakı- ime hakkında bir konferane verilecek. leti Eksiltme Komisyonundan alabilirler. Eksiltme, 6 Mayıs 935 Pazartesi günü saat 15,30 da Dahi ye Vekâleti binasında toplanacak komisyonda nuna vermeleri ilân olunur. (1919) Maarif Vekâletinden: 2798 ür. İner piyasası 1 — Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih - coğrafya, fen Son hafta içinde piyasada incir fiata. | bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, ingilizce muallim rı üzerinde iyileşmeğe doğru bir hare - | muavini olmak isteyenler için bu sene imtihan açılacaktır. ket belirmiştir. Büyük taneli ve iyi cira | 2 — Imtihanlar I Temmuz Pazartesi günü Istanbul Univer- sitesinde başlıyacaktır. 3 — Bu imtihana dahil olacakların: A) Türk olmaları, B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevin- den mahkümiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilâyet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (Halen me - mur ve muallim olanlar bu kayıddan müstesna olub mensub ol- dukları Daire âmirinin vereceği vesika kâfidir.) D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mâni vücud arızalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim rapo- ru ibraz etmeleri. i Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallimlik etmiş bulunmaları lâzımdır. 4 — Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta - yin edileceklerdir. 5 — Yüukarıdaki şartları ha z olan namzetler bir istida ile Vekâlete müracaat edeceklerdr. Bu istidaya şu vesikalar bağ- lanacaktır. A) Nüfus tezkeresinin asıl v.ya tasdikli sureti, B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vesikalarmın a- sıl veyahud suretleri. incirlere çok talip vardır. İncirlerimir, | Hamburgda son hafta, 17,5 marka sa almıştır. Konya valisi Akşehirde teft şte bu undu AKŞEHİR, (Milliyet) — Konya valisi Bay Cemal Bardakçı şarımı- za gelmiştir. Bay Cemal Bardakçı durakta kaymakam Bay Talât Boz- oğlu, belediye başkanı Agâh Yalçın fırka başkanı Bay Aziz Perkün ve bir çok zevatla beraber sanatkârlar idman yurdunun bandosu tarafın- dan hararetle karşılanmıştır. Bay Cemal Bardakçı doğruca belediye- ye inmiş, öğleden sonra Akşehir başkanının yeni yapılan banka ve sinema yapısını gezmiş, ve Konya- ya müteveccihen buradan ayrılmış- tır. Valimiz Bay Cemal Bardakçı sehrimizle olduğu gibi gençlikle de yakından alâkadar olmaktadır. Va- İimizin mayısın ilk haftasında bu- rada yeni yapılmış olin Akşehir bankasının banka ve sinema yapısı- nın açılma merasimine gelecekleri söylenmektedir. C) Hüsnühal mazbatası, - : D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfikan tasdik sinde © en ehemmiyetli bir şeydi li sıhhat raporu, E) Mahalli Maarif Idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, F) Altı aded 4x6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflar, Bu vesikaların en son 1-6-1935 tarihine kadar Vekâlete gön derilmiş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Vekâlete gelmiş o- lan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istida - lar hakında muamele yapılmıyacaktir. Keyfiyet ilân olunur. (1957) 2849 Yasa, bir ülkenin çevriminde #n ö - Demli bir şeydir. zımam etmek — Katılmak Örnek: Önümüzdeki Iâyüad müşMülâ. ta bir de bu inzimam etti — Ösümür- deki sayısız güçlüklere bir'de bu Katıl. dı. İnzivagâh — Çekilge Örnek: Bir zamanlar şehirlerin hercü- mercinden el çekerek bir küçük köyü inzivagâh ittihaz etmiştim. — Bir za- manlar şehirlerin © kargaşalığından el çekerek bir küçük köyü çekilge edin- mmiştim İpka etmek — Bırakmak, alıkoymak Ipka kalan — Dönek İpka kalmak — Dönmek, kahınak İptal etmek — Çürütmek Örnek: Taahhldatını iptal etmek için binbir yola baş vurdu — Bağstlarını gürütmek için binbir yola baş vurdu. İptidai — Ham — Mizel vamı iptidaiyenin malümâtı Askeri Fabrikn'ar Satınalma : Komisyonundan: Askeri fabrikaları için aşağıda yazılı 6 kalem malzeme ayrı ayrı pazarlıkla mübayaa edileceğinden isteklilerin 22-4-935 pa zartesi günü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satınal- ma komisyonuna müracaatları. (1923) 1 — Kalörifer malzemesi Muhtelifilcins Şartnamesine göre 2 — 500 metre boru Nümunesine göre da, mahareti de iptidaldir — İlkel u - E YA usların bilgileri de, uzelliği de ilkeldir : e ni ” ” Iptilâ — Düşkünlük ir top eleklik bez. vw 5 — 10 adet aleminyom levha 5x2000x1000 mm eb'adında 6 — 20 adet bileyli roleli yatak Resmine göre Dahi'iye Örnek: Oyun eyi bir şeydir, yalnız ip- tilâ derecesine varmamalı — Oyun e- yi bir şeydir, yalnız düşkünlük derece- sine varmamalı, Müptelâ — Düşkün Örnek: O adam işrete müptelidir — O adam içkiye düşkündür . Müptelâ ölmek — Düşkün olmak, uğra - mak, yakalanmak Örnek: 1 — Bilmem neden bu sirada oyuna müptelâ oldu — Bilmem neden bu sırada oyuna düşkün oldu. 2 — Korkulu bir hastalığa müptelâ ol- du — Korkulu bir hastalığa © uğradı (yakalandı). Vekâletinden: Vilâyetler evi için almacak halılara ait şartnamede yeniden bazı tadilât yapılarak münakasa sı 4 Mayıs 935 Cumartesi günü- ne kadar tekrar temdit edilmiştir. Muhammen bedeli 9994,35 lira olup muvakkat teminat miktarı 749 lira 58 kuruştur. Gerek işinedkek ola yol ve gerek oda halıları 28-32 ğe el ke Ri 5 Dilek ül ÜR â | | Şartnamedeki değişikliği görmek isteyenlerin her vakit Da - ame Kam im hiliye Vekâleti eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri. Mü- nakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 4 Mayıs 935 Cumartesi günü saat 14,30 a kadar icap eden bitikleriyle beraber teklif mektuplarını eksiltme komisyonuna vermeleri ilân olunur. (1920) Örnek: Bu yoldaki (o mütaleslar artık iptizale uğradı — Bu yoldaki oylar ar- tık bayağılaştı. Irade (İhtiyar anlamına) — İrde İrade (Kudret anlamına) — Enerji İrade etmek — Buyurmak Örnek: Böyle yapılmasını irade etti - Örnek: İntikam, yüreği kemiren bir kurttur, — Öç, © yüreği kemiren bir kurttur. İntikam almak — Öcalmak. Örnek: İntikam almak için onu öldür. dü — Öcalmak için onu öldür. İntikamcü — Öçgüder Örnek; O ne intikamcü bir adamdı — O ne öçgüder bir adamdı. İntisab etmek — Kapılanmak Örnek: Zenginlere intisab başka bir şey bilmez kapılanmaktan İntisab etmek Örnek: Bir işe intisab etmek — Bir i- $8 girmek, intişar etmek — Yayılmak, çıkmak Örmek; Yeni bir haber intişar etti — Yeni bir haber çıktı , İntizam — Düzenlik İntizar etmek — Beklemek, gözlemek Örnek: Vürudunuza çârıçeşm ile inti- gar ediyorum — izi dört gözle etmekten Zenginlere başka bir şey bilmezdi. > Bi Geliriyle geçinir bir adam. Irad etmek — Getirmek, İstanbul Milli Emlâk müdürlüğünden: Muhammen kıymeti Lira 600 600 ler — Böyle yapılmasını buyurdular. İradi — İrdesel yri iradi — İrdesiz, irdesizce Mücerred harekâtı iradiyesin- den mesul olan insanlar, gayri iradi hareketlerinden © ceza görmezler — Yalnız irdesel hareketlerinden soravla- nabilen insanlar, yadirdesei hareketle- tinden ceza görmezler , iradeli — İrdeli, enerjik İras etmek — Vermek Örnek: Çekirgeler toprağın verimlili- MERCAN: Kalpakçılar mahallesi Yenihan Saka çeş- mesi sokak eski 23 yeni 19 sayılı dükkân oda EMİNONU: Ahiçelebi mahallesi Limoncular cadde si eski 60 yeni 41 sayılı dükkânm 6-120 payı. BAKIRKÖY: Anbarlı karye Karye derunu mevkii ğine zarar iras etti — Çekirgeler top- eski 39-40 sayılı ev ve bahçe ve yoğurthane. 750 bj öp üne ar ve. BAKIRKOY: Anbarlı karyesi İskele mevki caki 48. Örnek: İradiyle geçinir bir adam — gazino. UMAR, Divanı âli mahallesi Gedikpaşa cadde- si eski 67-69 yeni 71-73 sayılı üstünde odaları müştemil dükkânın 1-2 payı. 1800 Yukarıda yazılı mallar 30-4-935 salı günü saat on ikiyi o- ikinci tertip tasfiye vesikasile ve açık arttırma ile satıla- l g buçu akı > vakti teklile ” vermek irad etmek — Örnek: Ii — Nutuk Söylev vermek , 2 — Misal irad etmek — Örnek getir- mek. Muhammen keşif bedeli (6680) altı bin altı yüz seksen ira| Isteyenler bu husustaki kroki ve şartnameleri Dahiliye Vekâ- yapılacaktır. ! Taliplerin 6 Mayıs 935 Pazartesi günü saat 14,30 a kadar ica - ? beden belgelerile beraber teklif mektuplarını eksiltme komisyo- AYVALIK YOLU İ MERSİN vapuru 20 Nisan, CUMARTESİ günü saat 19 da İzmire kadar. © (2024) 2882 MERSİN YOLU CUMHURİYET vapuru 21 Nisan PAZAR saat 10 da Mer- sine kadar. NOT: Bu posta yalıız bu se- fer gidiş ve dönüşte Ro'osa uğramıyacaktır. (2026) 2883 ——————— TRABZON “OLU CÜLCEMAL vapuru 21 N; san PAZAR günü saat 20 de R rev» karar 1209» 28B4 e Geliboluda, Alâadei... Yalı sokağında 36 No. da ki Hibolu Değirmencilik Türk O Lim'tej Şirketine ait ve sağ tarafı Riza z den Hacı Yakoya geçen mukelm bahçe elyevm kâğir mağaza v. z çıvan İsmail veresesi bahçesi sol £ra- fı yol arkası Hüseyin ağa veressi ha nesi ve Mustafa kaptanın hamnnı Je bahçesi, cephesi, şosa yolu hudutlarla mahdut un fabrikası binasile deri: da mevcut makine alât ve esisvalı te- sisatı tasfiye münasebeti'e ; maya çıkarılmıştır. 1222 metrodan ve sağ kısmı Gori ws ye bir bodrum, sol kısmı üç katlan ibaret kâgir binalarile © müştemilâtı, 120 beygirlik bir İngiliz buhar ma» kinesi, bir buhar kazanı, altısı Alman i Fransız sekiz adet 60 santimlik dir makinesi, takımlarile beraber 'ransız taşı, iki adet buğday fırçası, iki evrika, Z çop şasör, beş a- det Fransız triyorları, bir lavaj maki» nesi takımlarile beraber, üç beygirlik İngiliz gaz motörü, AEG markalı bir dinamo, bir Zürich markalı vals tor- âhı, 2 denki, bir Anne Gieserke filtre 4 irmik eleği, markalı üç adet bilanşi kalı 2 adet otomatik lar, adi ve kontrol elekler, kepek fur- çası, kayışların ipekleri, yedek angremajlar, yedek si mangeceler, anahtarlar ve fal müteallik bülün «lât ve edevat. Talip olanların mezkür binaya ve derunun- da mevcut makine alât ve edevata er. babı vukufça takdir edilen kıymetin yüzde yedi buçuk nisbetinde pay ak - çelerile beraber müzayede günü ola- rak tayin edilen 5 mayıs 1935 pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar İstan bulda Bahçekapısında 4 ncü Vakıf ha m 4 üncü katında 11 - 13 No.lu yazı hanede tasfiye memurlarına müracaat et meleri ve teklif olunan bedel haddi lâ yıkı olduğu takdirde yevmi o mezi ve bulunmadığı takdirde muteber kalmak şartile 15 gün som halei kat'iyyesi icra kılınacağı ve fazla malümat istiyenlerin İstanbulda Tütün Gümrük, Yağcılar sokak 30 - 32 No. hu mağazaya müracaatları ilân olu- nur. Hali tasfiyede bulunan GELIBO. LU DEGİRMENCİLİK TÜRK LMD. Şirketi Tasfiye memurları Avukat Yeşun, Salamon Serago- si. Nesim Asa HASAN TIRAŞ BIÇAG. Dünyanın en mükemm Tıraş bıçağıdır ün mal ve en fevkalâde olduğu tahakkut: etmiştir. Piyasada mevcut traş çaklarını şaşırtmişlir. Hasan tıraş bı. çağının 1-234 numaralı © gayet kes- kin ve hassas tarafları vardır ki her bir tarafile lânkal on defa tıraş olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa traş yapılmak mümkündür ki dün yanın hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz hal- de başka marka verirlerse — aldanma yınız. Taklitlerinden £ sakınmız. Fi- atı: Oladedi 5 kuruştur. 10 ade- di 45 kuruştur. Hasan Deposu: lee

Bu sayıdan diğer sayfalar: