21 Şubat 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17

21 Şubat 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A No. 1697—12 ihracat komisyonları için teesssüs etmişti. Hiç bir ecnebi bankanın senai bir teşebbüse'girişmemesi de bariz bir misaldir. Yalnız |Lozan|) muahe- desinin diğer bir maddesi mucibince mmuahede- nin tasdikinden (5) sene sonra gümrüklerdeki takyidat kalkmaktadır ve buda yakındır. Bu madde (1929 ) senesinin Avustosunda meriyet mevkiine girmektedir. Nitekim, İktisat vekâleti ile Âli iktisat meclisi bu ciheti tetkik etmiştir. Memlekette senayıın teessüsü, lüks ve fazla eşyanın ithal edilmemesi için yeni bir gümrük tarifesi hazırlamıştır. «Himaye üsulünü takip eden bu gümrük tarifesi( 1)Avustos(1929)da tatpik edilir edilmez (1000) kuruşluk madde de hükümden sakit olacaktır. O zaman | Londra | borsasının “Türk kambiyosu hakkındaki tahdidatı kalkacaktır. Ve şüphesiz lehimize de : hareket edilmiyecektir. Bilakis kambiyomuzu düşürmek istiyeceklerdir. Çünkü Türk parasını idare edecek bir devlet bankamız yoktur. (150,000,000 ) liralık paramız ise ne dahili ve harici bir istik- razdır, ne de devlet bankası bankinotudur. Bu parayı kıymetleştirmek için devlet bankasının kurulmasi girişmesi mecburidir. Son (10) senelik istatistikleri tetkik edecek olursak (150,000,000) dan fazla mal ithal etmiş olduğumuzu görürüz. Acaba, paramızın miktarı kadar olan bu fazla ithalâtımızı ne ile ödedik? Paramız, hudut haricine çıkıyor. Memleke- Sabık Almanya imparatoru 2nci |Vilhelm| zevcesi ve küçük oğlu ile bir arada. UYANIŞ Sabık Alman imparatoru 2 nci VİLHELM 70 YAŞINDA timize de hariçten istikraz ve senai, zirai mües- seseler tesisi gibi işler vasıtasile para girmiyor. Halkın bankalarındaki altınlarile bu açıgı ödüyoruz! | Londra| borsası "Türkiyede (20,000,000) altın kaldığını ve her senenin fazla ithalâtı olan (20,000,000) liralık eşya için sendde (2,000,000) altının harice gittiğini ilân etmiştir. Bu, | Lozan | muahedesinden mütevellitti, Fakat çömlek bu muahedenin maddeleri hükümden sakit olunca, tedbir zemanı gelmş olua. Sabık Almanya imparatoru Sabık Almanya imparatoru (2) nci | Vilhel- m Jin (70) inci doğum senesinin yıl dönümü tes'it edilmiştir. 'Bu merasime Almanyanın muhtelif yerlerinden heyetler giderek iştirak etmişlerdir. Vakıa Almanya, umumi harpten sonra tes- men cumhuriyetle idare olunan bir hükümettir, Fakat Alman milleti bu hoktada iki ayrılmıştır. Asılzadeler ve zenginler imparas torluk taraftarıdılrlar. Diğer halk sınıfları ise müteveffa |Ebert| ile mütefekkir arkadaşlarının tatbik mevkiine koydukları cumhuriyet idare- sinin müdafiidir. Bu, yeni bir noktai nazardır. Asılzadelerle zenginlerin partiye fikri ise, felsefi bir mazisi olan masyonal bir nazariyeye İstinat etmektedir. filozoflarından İHegell in ortaya attığı bir düşüncedir, ki bilâhire (Fihtel ile kemalini bulmuştur. 3u nazariye Alman Biz, bu vesile ile sabık inparatorun zevce- sinin ve çocuğunun resimlerini dercediyoruz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: