14 Mart 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3

14 Mart 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Resimli | UYANIŞ HAVADIS VE İLAN KISINLARI 1700 —15 m 14 Mart 1929 | Uyanış, muhterem kari- | lerinin bayramlarını tebrik ve seadetli yılları idrak etmelerini temenni eder. MaliyeVekâleti Bayram er- tesi Devlet Bankasının teşekkülü için hazırlıklara başlayacaktır. CelbedilenAlman banka mü- tehassısıde yakında gelecektir. İslâhatı Maliye komisyonu bayram tatili dolayısıyle ancak iki hafta sonra toplanacak ve yeni Arazi Vergisi lâyihasını müzakere edecektir. Ankara Hukuk Mektebinin Adliye Vekâletine merbüt kal- ması Heyeti Vekilece een tırılmıştır. Lİ Memutin maaşatının yekunu ve bütçeye tesiri derecesi hak- kında Maliye vekâletince yapı- lan tetkikat henüz bitmemiştir. Bu tetkikatın Bayramdan sonra intacı muhtemeldir. Cemiyeti Belediye intihabati reyleri tasnif edilmiş ve mütte- fikan Fırka namzetlerinin ka- zandıkları anlaşılmıştır. İl m) pi e İzmir sür'at . vapuru 15 Mar i zârrtesi avdet edecektir. bir orkestira ve cazbant mevcuttur. Karadeniz | Anafarta 4 rıhtımından: TürkiyeSeyrisefain idaresi | GÜVERTE MÜDÜRİYETİNDEN 1929 Cuma 12de mir | i Galata mi haraket ve pa- Vapurda mükemmel apuru 21 Mart 1929 perşembe akşamıGalata rıhtımından: Mersin v 'at postas puru 19 Mart ei salı 12 de MahmutŞevket paşa 4 'g Galata rehitımından. Antalya postası Vapuru 17 Mart 1929 pazar 10 da Bütçe encümeni, Maarif Vekilinin huzuriyle toplanarak 999 Maarif bütçesini müzakere etmiş ve bitirmiştir. Yeni maden kanununun ka- nunu medeni ahkâmına muhalif olan maddelerinin tetkiki için kanunun ŞurayıDevlete havalesi hakkındaki müracaat İktisat Ve- kâletince terviç edilmiş, kanun Şurayı Devlete gönderilmiştir. İzmirde Martın 6 ıncı günü saat dokuzdanberi devam eden şiddetli yağmurlar, büyük, kü- çük bir çok köprüleri tahrip ettiğinden şehrin mülhakatla münakalesi' kesilmiştir. Cadde- lerin ırmaktan farkı kalmamış- tır. Dükkâncılar ve tacirler ev- lerine gidemeyerek mağazaların- da sabahlamışlardır. Tramvay, araba, otomobil işliyememiştir. BeyoğluAmerikan kulübünde yapılmakta olan Voleybol müsaba- kalarına dün de devam edilmiştir. Düyunu Umumiyedeki ev- rakı naktiye sui istimali tahki- kat evrakı Maliye Vekâletinde tetkik edilmektedir. Marmara 4 Kocaeli İzmit postası Ereyli > ve avdet ederler. Galata Mersin t de Sirkeci rıhtımından: (Gülnihal) vapuru cumartesi, salı: ( akşamları idare rıhtımından ii Karabiğa 4 senmi 'Tırabzon İkinci postası (Antalya ) vapuru cumartesi, çarşamb (Gelibolu) vapuru pazarertesi akşmları idare rıhtimından. Mudanya postası Vapuru cuma, pazar, çarşamba 9 da idare (| rıhtımından: pu illa haraketle mütat iskelelere azimet; 63 Maliye müsteşarı Ali Riza Bey de bu mes'elenin tahkiki için cumartesi günü İstanbula gelmesi mühtemelti. Adanada pamuk fiatı çok yükselmektedir. Havalar fena gittiğinden zer'iyat yapılama- maktadır. Tr Pariste basılan «Pax» gazete- sinin 24 şubat tarihli nüshasında İsmet Paşa Hazretlerine atfedi- len beyanat temamiyle uydurma olup bunun asla vaki olmadığı tasrih olunur. Berlin 6 (hususi ) — Kont Zeplin balonu martın sonua do- gru bir seyahata çıkacaktır. Balon İsviçre, İtalya, Yuna- nistan, Anadolu üzerinde uçac- ak, sonra Bulgaristan, Yugus- lavya, Avusturya tarikile avdet edecektir. Balonun 27 martta hareket etmesi muhtemeldir. * Küveit arazisine Vahabilerin tearruzu, İngiliz tayyarelerine rağmen devam etmekte ve Kü- vet emareti tehlikede görül- mektedir. Ayvalık sür'at postası İl Vapuru 19 Mart 19929 salı 17 Bandırma postası ! vapuru pazartesi, perşembe pazar, salı, perşembe 9 da idare a İİ ————

Bu sayıdan diğer sayfalar: