11 Nisan 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 14

11 Nisan 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

298 İCTİMAİ MÜSAHABE : Weoremle Mücadele Veremle Mücadele Cemiyetinin Kongrasi — İctimai mühim iki dert — Çareleri. Çocuk Ha'tası Veremle Mücadele Cemiyeti müddetle meşgul ol 93 nisandan itibaren bir hafta memleketin her tarafı çocuklarla mağa hazırlanırken, Istanbulda türk Ocağı bu hafta içinde sılonlarını çocuklara hasretmek için tertibat yaparken, çocukların bu şen ve Şatır günleri başlamadan evvel, Istanbul Verem Mücadele cemiyeti senelik kongrasını 5 nisanda 'Dürk Ocağında akdetti. Cemiyet azasından başka kim isterse içtimaa gidebilecektir. Bedence kudretim olsaydı gide- cektim, gidemedim. Birkaç gün evvel, yevmi gazetelerde intişar etmiş olan beyanatında Muhterem fazıl müderris Dr. Kadri Raşit Paşa çocuklarda veremin art- makta olduğunu söylemiştir. Her sene elinden binlerce hasta çocuk geç- olan bu âlim zatın mekte ikaz ve ihtarı pek ehemmiyetlidir, ihtisas ve selâhiyet o sahibi olmasiyle sözü bir vesikadır. Çocuk haftasına yaklaşırken çocuklarda vere- hatıra çogaldığı getirilmesi derdi min iki büyük içtimai birden teemmüle bizi sevkeder ve anlatır ki birini unutup yalnız birine zihin “ saplamak doğru değildir. dert ki bizde fakrü zaruret ziyade olduğu, hayat baha- Bunlar öyle iki büyük ictimai lhlıgı birçok aileleri kırıp geçirdiği için ve diğer esbapla daha başka türlü görünse de medeni âlemin her taralında bu dertlere çare aranmak- tadır. Çocuk tevellüdatının arttırılması, doğan çocukların küçük yaşta ölümden sakınılması ve yaşadılması, yaşıyan çocukların memleketine müfit olacak yolda büyütülmeleri, terbiye edil- meleri hayati Bunların, bu asra göre ehemmiyet ve azametini kavrıyanlar yir- meselelerdir. minci asra <« Çocuk asrı demekte tereddüt etmemişlerdir. Avrupada, muhtelif omemleketlerde tetkik UYANIŞ ırkları ictimai No. 1704—19 seyahatı yaparak geçen hafta içinde avdet etmiş olan“ Ankara Sıhhat ve Içtimai Muavenet müdürü Dr. Saffet Bey İstanbul. gazetecilerine beyana- tında Avrupada gördüğü şayanı dikkat müessese- ler meyaninda çocuk bakım evlerini ve verem mücadele dispanserlerini gösteriyordu. Bizde Himayei Etfal cemiyeti şüphe yok ki işe başladığı zaman nasıl muazzam ve müşkül Bir mesele karşısında bulunduğunu idrak etmiştir. bir tarajtan cemiyet meselenin türlü safhalarına göre mesaisini tanzim ettikçe sermayesini tezyit, bu nisbette hizmetini tevsi yolunu tutmak mec- buriyetini anlamış, böyle hareket etmeğe başla- miş, diğer cihetten bu hayırlı iş için bütün memlekette, her sınıf halk arasında bir alâka uyandırmağa çalışmıştır. Çocuk haftası da bu yolda bir hatvedir. Memleketin içtimai dertlerinden vereme gelince bu mühlik ve müthiş marazın minimini yav- rularda artmiş olması memleket için bir afet olmakla beraber, verem büyük, küçük, ihtiyar, genç, firsat bulunca, hiçbir ferdine aman vermiyen bir belâdır. İnsanlar geçen asırlarda kolera gibi, veba gibi asmüani birer musibet şeklinde telâkki ettikleri, yolunda birçok kurbanlar verdikleri hailelerden, ilmin terakkisi sayesinde kurtulmuş- lardır. Verem ise, medeni âlemin her tarafında, eski ve yeni dünyada, bir insan yavrusu do- gunca birkaç gün içinde bu körpe vücuda gi- ren, faaliyet için daima firsat bekliyen, fırsat düşünce insanın her çağında faaliyete geçen to- humlariyle korkunç tahribatına devam ediyor. Bu derece ilerilemiş olan ilim henüz vere- min kati ilâcını bulamamıştır. Veremin tedavisi kabildir, deniliyor; ancak şu şartla ki veremli- lerin imdadına çabuk, hastalık ilerilemeden ye- tişmeli, veremlileri temiz ve sağlam havalı yerlerde yaşatmalı, iyi bir gıda ile, deva ile vücudun verem mikroplarının savletlerine kar- şı mukavemetini ziyadeleştirmeli.. v.s. Malüm ki verem mühlik bir hastalık oldu- gu gibi saridir de .. buda fecaatını tadır. Küçükler ve büyükler arasında veremin fazlaca intişar etmiş olduğu yerlerde küçük ve büyük herkes bu tehlikeye maruzdur. Yiyarı, mevkileri ne olursa olsun in- artırmak- sanların hepsi de veremin tehdidi altındadır. Herkesin başında büyük bir tehlike olan, her- kesi tehdit eden bu azim beliyye ile herkesim ?

Bu sayıdan diğer sayfalar: