13 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 12

13 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

449 UYANIŞ No.1713—28 Polonyanınmn büyük şâiri ADAM MİCKİEWİCZ Hayatı ve asarıi Polonyanın büyük şâiri Adam MickieWicz (Mikiyeviç) yalnız lehliler arasında değil, beynelmilel bir şöhrete ma- liktir. Mütemeddin beşeriyet ken- dine malettiği yüksek zekâ- tükçe, yahut bu vesiyleyi oyine kendi bulup düşürerek, hörmetle ları, vesiyle di yadeder, böylece? takdir ve şükran hislerini,zaman/zaman göstermiş olur. Bu son günlerde Fransanın yevmi ve edebi matbuntiyle, Polonya matbuatı bu büyük şâirden pek çok bahsettiler, bizim de bahsetmemize sebep oldular. Balsa biz de karıştık, çünkü elebiyat tarihine aittir, bir de bu yük- sek şâir, toprağı çekmiş olacak, ahiri ömründe İstanbula gelmiş. Burada vefat etmiştir. Medeni âlem, bırakdıkları eserleriyle hâlâ nur saçımakta olan zekâların hatıralarını tepcil için ekseriya onların yıl dönümlerini kollar. Bu : yakınlarda Adam MickieWicz in yıl dönümüne müsadif bir gün yoktu. Ancak Pa- riste Alma meydanında rekzedilen muhteşem heykelinin, Fransa Reisicumhuru, bir çok Fransâ ricali, Lehistandan Parise giden hey'et- ler erkânı huzuriyle küşat resmi yapılmıştır. , Mickiewicz'in ressam Wankowicz tarafından yapılan resmi Lehistanın büyük şâiri hakkında birçok yazı- ların intişarına bu heykelin rekz ve küşadı iırsat vermiştir. MickieWicz 1855 te İstanbulda ölmüş olma- sına göre belki 26 sene sonra İstanbul gençleri 100 üncü yıl dönümünü bir takım merasimle tes'it ederler. MickieWicz 1798 senesi 94 kânumevvelde Novogrodek şehri yakınında Zaosie kasabasında doğmuş. Şu halde 1898 senesi velâdetinin 100 üncü yıl dönümüne tesadüf ediyordu amina lihistanın rus çarlığı. istipdadı altında inle- diği o tarihte cismi, canı, bütün eserleri vatan ve hürriyet hisleriyle meşbu olan MickieWicz için tezahurat mümkün müidi? Bu sefer Pariste leh şâiri için ihtifaller yapılmış olduğu gibi Varsovte de Lihistanın diğer taraf- larında MickieWicz namına —«Le 'Temps» ga- zetesinin hususi muhabiri tarafından gönderilen uzun bir mektupta izah edilen, şenlikler ya- pılmıştır. Varsovie deay da bir defa intişar eden <Pologne litteraire» macınuası da nisan mushasının 12 büyük sahife- sini tamamiyle MickieWicze hasretmiştir. Biz de mecmuadan ve <İllustration» dan iktibas etti- ğimiz resimlerle ve büyük hayatına dair bir züpte ile hatırasını yadediyo- TUZ. Pariste, heykeltıraş Antoiv Bourdellein eseri olan, Lehis- tan tarafından Fransaya hediye edilen heykelin küşat resmin- de Fransa maarif nazırı M. P. Maraaua irat ettigi kadir- şairin şinasane onutkunda şâirin hayatını tahlil etmiştir. Adam Mickiewicz Türkiyede (1855) (Piotr Suchodolski arafından tersim edilmiştir)

Bu sayıdan diğer sayfalar: