13 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17

13 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1713—28 UYANIŞ 447 Hazreti Ibrahim diyarında Gözleri zümrütten altın boğa başı >" sene zarfında Filistin havalisinde, bil- hassa Beytüllahim de yapılan hafriyat neticesinde Hazreti Ibrahim devrine ait olduğu anlaşılan pek çok kiymetli eski eserler bulun- muştur. Bu sayfada resimleri görülen kiymetli taşlar ve meskükâtile altın boğa başı buna delildir, Bunlardan maada daha pek giranbaha mücevherler bulumuştur Elli asır topraklar al- tında uyuyan bu mücevheratın bir kısmı sanki cevahircinin elinden yeni çıkmış gibi parlak ve temiz olması da Avrupa mecmuaları tarafından hayretle kaydolunmaktadır. Hükümdarlar me- zarından çıkarılan âsar meyanında bilhassa Şunları zikrediyorlar: Altın şeritli bir saç zineti, bilezikler, yü- zükler, mökürler, silahlar, gerdanlıklar... Bütün bu definenin yanındada bir sürü insan kemik- leri ve iskeletleri de bulunmuştur. Fransızca «Lektür pur tus» mecmuası bu insan bakayası İçin vaktile ölen hükümdarların bir çok kurban- larıda beraberlerinde mazara sürüklemesini ispat eden bir vasikadır diyorlar. Filhakika bazı müverrihler tarafından hükümdarın yalnız im b» 4 > < Eski zinetler Altın, gümüş, lâciverttaşı, akik mücevherler : bütün bu iğne başları, gerdanlıkiar ve kemerler o kadim medeniyetin zinet ve ihtişamını isbat eden nelis nümunelerdir. eşyası ve mücevlerleri değil, aynı zamanda ka- dınları, beraber defnedildiği yazılmaktadır. hizmetçileri sarayının memurlari da Yer altındakı makber tarlası içinde muhteşem bir altın harp ta bulunmuştur. Bu musiki aleti, rivayete göre, katliam ayini esnasında kurban edilen insanlara teselliamiz mısralar terennüm edilirken çalınmış ! Bu aletin sert telleri se- mavi mukaddes boğanın sesini taklit ediyormuş. Bu böğanın pek çok resimleri bu son hafriyatta ayrıca ele geçmiştir. Hairiyata Londuradaki «<Britiş Müzeunı» azasından Müsyü Hall ile Wo- olley nezaret etmişlerdir. Bu gömülü hazineyi ve bu mezarları meydana çıkarmak için tam sekiz sene çalışmak lazımgelmiştir. El'an da hafriyrtin sonu alınmış değildir. o Netiçe yakın addolunuyor ve daha pek çok şeyler keşfedileceği söyleniyor. Bu sebepten hafriyata hâlâ devam edilmektedir. a

Bu sayıdan diğer sayfalar: