2 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

2 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Fğütek — SÖON POSTA Son Posta'nın Müsabakalı Hikâyeleri : 7 [ BORSA | Sıı% Sıhhat Ve Güzellik .. İstanbul 31 Temmuz 1930 Sirkeci Otelindeki Cinayeti Kim Veya Kimler İşledi?... Bu Cinayetin Cevabınız Açık Olsun | İstanbul'da Sirkeci — otelle- rinden birinde şöyle bir cina- yet olmuştu: Konya eşrafından zengin bir adam, bu vak'adan bir hafta kadar evel İstanbula gelmiş ve her gece bu iyYormuş, Kendisi tek başına bir'adam olduğu halde, otelde tek ya- taklı oda bulunmadığı için; Konyalı, iki kişilik bir odada Yatiyormuş ve bazı geceler, Onun —yanında yabancılar da Yıhxomw_ Bir sabah, otelci bakmış ki Konyalı, gayet erken kalkmak olduğu- — halde — hâlâ Byuyor; uyandırmıya karar ver- gidip oda kapısını vur- muş, fakat içerden hiç bir Sevap alamamış. O gece de Konyalı ile be- Taber ayni odada bir yabancı ’::m! ve o da, hâlâ uyanma- Nihayet kapıyı kırmışlar ve Zörmüşler ki, bir yatakta Kon- Yah kama ile öldürülmüş ve öteki adam da sımsıkı bağla- harak ağzi tıkanmış, yatağına atılmış. Ağzından tıkacı alınan ve bağları çözülen bu adam vak'- Ayı şöyle atlatıyor: “ — Ben bu otele dün ge- S& saat on raddelerinde gel- ve yarım saat sonra da bu Konyalı geldi. ötelde yatıp Doğru Neticesini Dikkat Ediniz | Müsabakalı hikâyelerimizin se- risi bitmek üzeredir. Karilerimiz, onuncu — hikâyenin — İntişarından itibaren nihayet bir hafta zarfında cevaplarını göndermelidirler. Gerek — İstanbul'dan, gerekse taşradan gönderilecek - cevaplar, “SON POSTA,, idaresinde “15,, Agustos akşamına kadar kabul edilecek ve ondan sonra idareye gelen” cevaplar muteber - olmi- yacaktır. 15 Agustos - günü, “10,, hikâye- nin de gevapları — neşredilecek müsabaka meticesi, karilerimize birkaç gün sonra bildirilecektir. Oda arkadaşı - olduğumuz | için bir iki kelime konuştuktan sonra yattık ve ben aydınlıkta uyuyamadığım için elektrikleri söndürdüm, Biraz sonra uykumun ara- sında : “Ah,, der gibi Bir inilti duydum ve etrafa kulak vere- yim derken, birkaç kişi üstüme atıldı, kollarımı iyice bağladılar ve ağzımı tıkadılar. Bağırmak şöyle dursun, yerimden hiç kı- mıldıyamadım. ,, Zabıta tahkikatından şunlar anlaşıldı: Katiller, sirkat kasdile bu odaya girmişler ve Konyalı'nın beş bin lira ihtiva eden cüz- danı ile öteki adamın yüz elli lira ihtiva eden cüzdanmı çal- mışlardır. Binanm ikinci katında bulu- ! nan otel odasına, arka taraftaki viraneden ip merdiven atmak | kırarak Araştırınız... süretile — girmişlerdir. — Fakat, |içerden sürgülü olduğu halde bu sürgüyü dışardan nasıl açabilmişler ve bu gürültüyü, sağ kalan müşteri nasıl duymamıştı? Evvelâ bu sürgünün dışardan kırılması hemen hemen imkân- K siz bir şeydi; ikincisi de, çıka- cak gürültüden en ağır uykulu bir adamın uyanmamasına im- kân görülemezdi. Zabıta, * öotel odasını iyice taharri edince, pencerenin - kı- rılmış sürgüsünü- bütün- parça- ları ile büldü ve kilidin kırıl- müş0'değil; dekile İkesel bir testere ile muntazam kesilmiş olduğunu tesbit 'etti. Fakat, pencere cam, ne ke- silmiş, ne de kıilmış bulu- nuyordu. n İstanbul zabıtası hiç kimseyi tevkif etmedi, fakat lüzum gördüğü bir veya — birkaç adamı gizlice takip ettirdi, böylece katillerin izini buldu ve onları tevkif etti. Şunu ilâve edelim ki, bu vak'ada ne otel sahibi, ne de hizmetkârlar methaldardır. Karilerimiz şu $tallere cevap vereceklerdir: 1—Polis, hangi emarelerden, hangi neticeye intikal etiniştir? Nasıl? 2 — Takip edileh X4âdam veya adamlar kimlerdir?lm aedenip merüren Winek VO CA Gikayeni Sporculanmızı Alâkadar Eden Bir Seyahat Meselesi Daha Meydana Çıktı.. Balkan Olempiyatları.. D inci sayıfadan mabaat | #anlarımız daha başka şeyler mi üyorlar ? Alâkadar heyetin bu mese- keyi eikârı umumiye muvace- i şimdiden — münakaşa €tmesi, seyahat avdetinde yapı- lacak neşriyat için çok hayırlı bir başlangınç olabilir. Mahi- Yeti malüm, evvelce anlatılmış L” orataü “haz Tahip B iva etiği| Avukatlar Tenezzüh Yaptılar . r halde | y hir etmek istediği sporcuyu | yazınızı okudum. İhtiva ettiği p "'ğ' '_mıl:vilıkh iınh'd:'b";;— Si yakkabela " kza: v ehemmiyetli meselelere dair, * — "” ğ,’:g:f;""' U itibarla atletizm heyeti- | , : : - bi j K E az Dİn iştirak meselesi hakkındaki irşat “etmesi, alai UAkOrda :::;llhu;a;';:rd:;hle ee Hepimizin hayatında her gün düşüncelerini, esbabı mucibeli ELa " . | edegelen bu pürüzlü mevzuu | — O arada sizin fikirlerinizden manları — gölgede — bırakacak Jî:ıııı_bu aet baliarie : bkiir da bir hamlede deşmesi ve | de çsırası geldikçe bahsede- ıuvıkılıı'.ıfıu » ve komedi- alenen münakaşa edilebilme- | ceğiz. Kaç defa kendi kendinize: O raporun meşrinden sonra Azami müzaheret — vazifemizi Yapmağa bazınız. Bize direktif *rsinler ki biz de ahaliye der- Zi onların noktai nazarile SÇabilelim. Fedınıyonlmmu.dı bugüne | spor sütunlarımız dalma açık | ların intizamla cereyanı için Yazamıyacağınızden — kor- t.'.d" maalescf bir türlü teş- | kalacaktır. Kasıtsız hüsnü ni- | Jâzımgelen bütün tertibat alm- karak _Lnıenlik_ gösterme- | olunamıyan bir neşriyat | yetle yapılan münakaşaların | mıştır. Bugünkü beş koşuya un yokluğu bizi - fede- Tasyonlarımızdan izahat bekle- vaziyetine düşüröyor. EŞ. Tei c Allü:'m);ıde Bıllı'ıı elempi- Mıntaka atletizm heyetinin HİI'( Ağulüğl M, İ elük n Yatlarına iştirakimiz mevzubahs | tebliği: için istifede — edil ; S aralarında tertip etmişlerdir. Resmimiz bunları Yakacıkta neşeli ;l:î...m ortada | — Birçok fedekâebiklerla. cip rin harekct santleri şudür — | Balde bir gösteriyor. atletizm enörü Al- | ve sporcularımızın desini ö n z Ü Hlr A rakea ehliyet | temin için iki senedenberi | | Sirkeciden: 12, 1,30, 1,50 SON NEŞRİYAT | Seybzade Burhan Beyin bedil- Ve liyakati münakaşa ediliyor. | mıntakamız dahilinde fedakâ- | (Büsvusi) 2:30. “Görüş,, Mecmuası — |Ştta dair ve Ahmet Hikmet Mıntaka atletizm heyetinin | rane mesaisi ile teşkilât ve ce- Veli Ef. den: 17,20, 17,36 rüş, SCCM Beyin “Paul Valâry, hakkında Atağıya dercettiğimiz manidar | miyetlerin boşnudi ve minnet- (hususi) 18,22, 19,06. İlk nushasının — vakur ve | etütleri, hakiki bir ilim ve || göndermenizi rica cd tebliği bize kapalı bir surette | tarisini celbeen atletizm hocası Kayık Yarışları ciddi —münderecatı arasında: | anlayış mahsulü yazılardır. Imzanızın neşredilmemesini; Sok şeyler söylüyor, Bu tebliğ | Aleksi Abraham hakkında ce- Bugün Moda Koyunda, hu- | Ahmet Kutsi Beyin “Şark ve Mecmuada Kutsi Beyin üç vakadaki şahısların ifşa bir SPorcuyu — al, hir "sahiyetindedir. — Mintaka h , 'i te eyetini, böyle bir bliğ Neşrettirecek derecede hiddetlendiren esbabı bilemi- yoruz. Yalnız atletizm bir ilim ve bir fen olduğuna göre bir antrenörün chliyetini müdafaa için beş altı yazı ile meticeye varmak ve aleyhtarları tama- men iskât etmek pek kolaydır. Mıntaka heyetimiz böyle fenni bir münakaşanın — açılmasına şimdilik taraftar görünmüyorsa, aylardanberi gizli gizli devam sine vesile olması bir zaru- rettir. İntişarımızın - ilk günlerinde de söylediğimiz veçhile böyle ilmi ve fenni münakaşalar için zararından ziyade faidesi oldu- ğu muhakkaktır. Bekliyoruz.. raitte muayyen bir imza ile neşredilen müzeyyifane ve istih- fafla dolu yazılar görülmektedir. Şahsi bir takım düşüncelerin ve haksız iğbirarların - tevlit ettiği bu mütaleaları mıntakar, nın atletizmle alâkadar mües-. sesatı namına reddeder ve mu- harririnin düşüncesizliğini tak- bih ederiz. Miıntaka heyeti * AHMET ŞEVKET BEYE — Beden — terbiyesi hakkındaki * Yarışlar Bugün Başlıyor *930,, at yarışlarına -bu- günden itibaren Veli Ef. sa- ,hasında başlanacaktır. Yarış- (83) hayvan kaydedilmiştir. Koşuların çok heyecanlı — ola- susi mahiyette kayık yarışları da vardır. Bu yarışlara Fener ve Altmordulular iştirak eder ceklerdir. , — Kapanan fiatlar — NUKUT 20 Drahmi İ 3 3ö $ # 3i 1 47 ŞilinAy 399125 1 4 m Pereta 4,21.75 &e Mark 17 — Darn Zeti — 41975 D m Pengo 26875 Y aan Dinar — 2665 HİSSE SENETLERİ ç İş Bankası — 9,65 | Terkas 39,$0 | Asadolu D.Y. — 18 | Çimento Ara, 25,35 Ğ PE H ğ“u: ”p b Umumi Siş YOŞIS | Şark merkezEc, 3,25 Bomoenti —— 43,90 | Telelon B İSTİKRAZLAR ı TAHVİLLER Dahili 98,50 4,32,50 Şark D.Y. 5,50 435 Düy Muvah. 119,50 1895 Siydimila Ze | eee t SS Bağdat 1908 — S7— go siçs Techi. Azkeriye — 3 ü— 'TİCARET - ZAHİRE Yukarı fiatler Buğday Ke. Para | Uni Yumuşak 12 15— | Ekstira ' Kınlkka B. yamuşak — 10,50 Sümter 'i. B. sert 8,50 St DAHİRE İHRAÇ EŞYASI Çavdar —— Hüzrebolu Jes- Sule yapak Ank. kir. — Nobut Tiftik Kasta, — 125 Kuş yemi 4 Fındık iç Gire, 80 Bir Memur Mahküm Oldu Adanadan — bildiriliyor Rüşvet cürmü ile mahkemeye verilen Adana sabık - iskân müdürü İsmail Hakkı Bey üç ay hapis vememurluktan mah- rumiyete, elli lira para cezasına mahküm olmuştur. Temyiz bu - Ocak Balosu Dün gece Büyükada'da, Yat kulüpte Türkocağı tarafından bir balo verilmiştir. Balo temiz ve eğlenceli olmuştur. Tramvay Tünel Rohtım 75 640 , Mmaruz Güneş Banyosu Nasıl Yapılır? Sırtlarınızı , Güneşe Fazla Göstermeyin... Çünkü Beyninize Tesir Yapar.. GÜNEŞ BANYOSU Yaz olduğu için herkes deniz ııhıll::ı:: dökülür; ve güneşten istifadeye çalışır. Sıhhat ııolıtıı!ndıı bundan daha faydalı bir şey olmaz. Fakat itina etmek gerektir. Yaz sonunda birçok kimse- lerin - kendilerini lüzumundan fazla güneşe maruz - bıraktık- ları ve bu yüzden hastalandık- lınt&Nnr. ilhassa yaşını başını almış lan lâzındır. Hele - tepeleri açılmış olanlâr açık başla neşte oturmaktan çeki, ı ler. Güneş banyosu yapanların arkalarını güneşe çok göster- memelerini tavsiye iz. Çün- kü beynimizin bir kısmı belke- miğimizin içindedir. Bu parca- nın fazla ısınması ması denilen hıdıqı'hqvgx Mgc— uklar, büyükler kadar e tahammül edemezler, lar; esmerlerden daha az mukavimdirler. Vücutları kıllı olanlar güneşe herkesten daha çok mukavemet gösterirler. Güneşin faydası, havi ol- duğu “ÜLTRA - VİYOLE,, şu- alardan dolayıdır. Ten, evvelâ * sonra tunç rengii ahr. Bu renk, cildin leı&ıi'!ıi muhafaza için aldığı bir. ted- birdir. Bu sayede cildin ak tındaki huceyreler yanmaktan lnııtulE ur. ğer vücet çok eşe bırakılırsa bu ıngug:fıı vasıtasının teşekkülüne imkân kalmaz. O vakit — güneşten istifade yerine zarar görülür. Buna mani olmak için ilk günlerde gü todricen çık- malıdır. — Teni tunç — renk basıl olduktan sonra güneşte fazla kalmanın o kadar zararı olmaz. Yalnız veremliler, vereme istidadh olanlar; kalp hastalı- sml hlhl—h::: güneşte çok garp, isminde — kuvvetli bir tetkiki, darülfünun — müderris- metafiziğe dair bir mıkılul.l i güzel şiiri, yeni neşriyata dair notlar ve tenkitler, resim ve musiki hareketlerini aksettiren yazılar da vardır, I Günlük İdman Ht I—Sağ ayağınızı sandalyeye dayayınız ve ellerinizi belinize ! bağlayınız. : 2 — Bu vaziyette başınızı dizkapağınıza deyecek surette öne eğiniz, 38 — Yine ayni variyette başınızı arkaya yatırınız ve bu hareketi diğer ayağınızla tekrar ediniz. okuduğumüz hikâye ve ro- yoruz. Bize- hayatınızın en mühim vakasını yazınız. & emesini istiyorsanız, aza- mi derecede kelumiyet gös- tereceğimize — emin olmanızı rica ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: