5 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

5 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Süt veren —— FOSFATLI ŞARK MAL varurLar ) den: Bir borcun Ödenmesi için paraya çevrilecek olan on iki bin okka kömür Kumkapıda Kürkçü- başı Süleymanağa — mahallesinde İskele enddesinde Fettah Efendi- min dükkânında ,10 eylül . 30 çar- şamba günü saat 10da sat e dan talip olanların mahallinde memurine müracaatları ilân olunur. Hülâsası kullanın Her eczanede satılır e İ FILIPS 'ouu19s| — Radyo Makinesi (RADIO | Nişa;îaşında ŞİŞLİ K LEYL z NEHAR TARAKKİ KıIZ LİSESİ SS Teşkilâtim tevsi ederek “ANA ve İLK, | — Ttelefon: sınıfları ile “Kız Leyli, dairesini ittisalindeki | Beyoğlu 2517 eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir, — Nerker acentesit Galata köp- rü ba 1:da Beyoğlu 2362. Şube mcentesi: Sirkeci'de Mübürdar zade hanı altında Tel. İst. 2740 Kısa, orta ve uzun mev- celerle çalışan bütün İstanbul istasyonları lau'. ANA - İLK ii ORTA $ LİSE lı:î::ı:sğ: Sımıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde Başladı. Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat, Eve gâ"ü”;âiv Hilâliahmer Afyonkarahisar maden suyu satış Ve bümibl deposundan: Radyosunu Sirkecide Nur hanındaki Kara- hisar maden suyu satış deposunu bu kerre Yenipostane karşısında eski Zaptiye sokağında 20 numa- raya nakletmiştir. Telefon İstan- bul: 2653 Arnavutköyünde kâgir çifte saraylarda bi FEYZİATİ LİSELERİ *« « Ana sınıfı, İlk sınıfları ve ayrı teşkilât dahilinde kiz ve erkek orta velise kısımlarını muhtevidir. Asrın icap ettirdiği en mütekâmil vesait ve teşkilâtı haizdir. Kayit muamelesine başlanmış- tır. Kayit için mektebe veya bulda Basiret hanında iktısat şirketine müracaat edilebi- lir. İstanbul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesait iş- lettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 toşrinievvlde derslere başlanacaktır. Telefon İstanbul: 2867 KÂTİP ARANIYOR | i üdürlüğünden: ARANIYOR | Emvali Metruke Müdürlüğünden: muktedir &l yazısı güzel bir. kâ- Mğrrene z | Satılık arsa ve nısıf olanların 15 eylüle kadar perşem- k A . be dan maadı lerdi Danm ee ee ârgir hane Alak idare Haa Sabir Bex tab | Fıntdıklıda Molla Çelebi mahallesinde Mezarlık üstü soka: şaatları. ğında 5 numaralı arsa bedeli muhammeni 1590 lira: ——— —| — Fenerde Tahtaminare mahallesinde Narlıkapı sokağında BEŞİKTA uılıi—“.y*%umw küârgir. hanenin hazineye -ait msıf DIKIŞŞ YUâDU hissesi bedeli mühamemeni 1742 lira: - İNLiebE Bardi aei ira Balâda evsafı yazılı emvalin tekarrur edecek bedelleri dört İ eylülde açılacaktır. Akaretler 62 | taksiti senevide ödenmek üzere 15-9-930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin *& 7,50 terainat makbuzlarile İstanbul Milli Emlâk Feyzi Ahm et müdüriyeti satış komisyonuna müracaat eylemeleri, Zührevi hastalıklar mütehassısı | Gümrükler Umum müdürlüğünden Cumadan maada her gün An- kaput yaptırııacaktlro çaddesi No. 43 İK 1 — Gümrük muhafaza memurları için 800-900 kaput yap- " tırılması kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Doğum ve kadın hastalıkları 2 — Şartnamenin müsaddak süretleri - Ankarada " Gümrük Radyo Makinesi « Elektrik cereyanı Müesseseleri Galata; Hezaran Han No. 14 Posta kutusu 400 EERO LT S G e a TANBUL DEFTERDARLIĞI - İLÂNI IK DÜKKÂN — No, 26 Mehmet Ali Paşa hanın alt katı, Karaköy senelik kirası 180 lira. Kiralamak pazarlıkla 24 eylül 930 çarşam- ba 15 defterdarlıkta ( H - 281 ) . 6 eylül cumartesinden İti- Istanbul belediyesi Ka- çe vt ötme İİraağaç müessesatından saat 18 de kalkacak- lardır. 4 Teşrinievel 930 tarihinden sonra mezbaha ve pay mahalli ahırlarında kalacak ve ondan sonra birikecek olan koyun ve | sığır gübreleri bir sene müddetle müzayedeye konulmuştur, tasının kahve ocağı bir sene | Bedeli haddi kifayede görüldüğü takdirde 14-9-930 pazar gü- müddetle kiraya verilecektir. Ö| nü saat ikide ihalesi icra edilecektir. Talip olanların iki yüz Hiralık teminat akçasile teklif mektuplarını müesseseye teslim etmiş bulunmaları lâzımdır. levanım müdürlüğüne gelme- leri. Büyük Tayyare Piyankosu YEVMİYE 5 KURUŞ- VEREREK ZENGİN OLMAK İSTERSENİZ : îthARE PİYANKOSU BİLETİNİ ALINIZ İKİNCİ 11 Eylül 1930 dadır... İstanbul 3üneü iera dairesin- # A — Ü ga B E BAA Bakteriyolog, Patalog Prof. Dr. M. Lütfi j SADAR K Tevi ğ R Sön L EE İ GüYük İkramiYe 35000 LiRaDIR AMĞ b keire DSN GRRE yolojik ve patolajik muayeneleri Ankara caddeslüde vilâyet karşı- sında 15 Nö.da kabul etmektedir. Mazyenehane: Telefon İstanbal 27913 İkametçâhı x . masl 3 — Münakasa: İstanbulda Gümrük Başmüdürlüğü binasım- da Gümrükler umum müdürlüğü satım alma komisyonu tara- ş fından yapılacaktır. | Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası No. 10 Telefon İst. 2622 4 — Münakasa 2t eylül 930 tarihine rastlıyan cumartesi: günü saat 14 dedir. * 5— Teklif mektupları kanundaki - kükümler dairasinde gün ve saatinden evvel İstanbul'da komisyona verilece'tir. 6 — Münakasaya girecekler, Ticaret odasında kayıtlı bu- lunduğunu gösterir vesika gösterecektir. 7 — Her istekli, muhammen bedelin 47,5 u olan 1553 liralık tsminatlarile belli sastten evvel komisyomna gelmeleri: 8 — Kumaş ve kaput örneği İstenbul'da Gümrükler umm Maarif Vekâl__ti Akşam Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden : 1 — Mektebe talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. 2 — Eski talebe yeniden kayt yaptıracaklardır. 3 — Kayt ve tecdidi kayt muamelesi 15 Eylüle kadardır, Muzyeaehane — Nakli DOKTOR Ömer Abdurrahman Cilt, Saç, Frengi ve Belso- gukluğu Mütehassısı Muayenzbanesini Ankara cad- Büyük esbap terziha- desi hük j » — SI Giki îkıî:ı“ ::_ ::;f' :':::::;._ 1 4 — Hanımlara şapka, biçki, dikiş, çamaşır, dersleri gösteril- nesine oğramadan geç- müdürlüğü Lfnıııı ambarındadır. İstekliler orada görebmılıe!; T1 mumaralı dalreye nakletmiştir.l | mektedir. meyiniz. 9 — Belli olan saatte tutulması mutat olan zabıt varak t sının tanziminden sonra hiçbir teklif kabul edilmez. Her gün birden ikiye, dört Z Mes'ul ür : im Ragıp buçuktan akçama., kadar. | —ii 5 — Fazla malümat mektep idaresinden verilir. Adres: Sultanahmet Di1f|an'y.ı

Bu sayıdan diğer sayfalar: