8 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

8 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hilâliahmer Afyonkarahisar maden sahş deposundan: Sirkecide Nur hanındaki Kara- hisar maden suyu satış deposunu bu kerre Yenipostane karşısında eski Zaptiye sokağında 20 numa- raya nakletmiştir. Telefon Istan- bul: 2653 yüksek Orman mektebi Boğaziçi'nde Büyükdere - Bahçeköyü'ndedir. Tahsiz müddeti üç senedir. Leyli ve meccani- dir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi ikmal edenler “ Orman mühendisi ,, diplomasını alırlar. Orman mühendisi olmak için Taliplerin 1 teşrinievvel 930 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut vilâyet orman müdürlüklerine müracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri lâzımdır. .. .. $ Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartları ğ 1— Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tabaasından olmaları. 2— Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması. 3— Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maârif vekâletince tasdikli lise ve muadili şahadetnameye. 4— İyi ahlâklı olduğu ve hiçbir güna cezayı müstelzim ef'al ve harekâtta bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve '©— Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuvvei sem'iye, basariye ve lisaniyesi tam ve diğer noksanlardan beri ve gezip yürümiye, suvaruiğe mütehammil olduğunu müş'ir tabip raporuna malik olmaları lâzımdır. 6— Talipler yüksek orman mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istilaya en son mektep şahadetnamesini, sıhhat raporunu, aşı şahadetnamesini, hüsnühal mazbatasını, hüviyet cüz- danını raptederek -bizzat mektebe veya vilâyet orman müdürlüklerine müracaat ederler. 7— Mektebe kaydolunduktan - sonra mektebe dahil olmak için olbaptaki -şartlarına tevfikan noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek lüâzımdır. 8 — Taşradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra mektepçe tesviye edilecek ye dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. 9 — Fazla tafsilât istiyenler Büyükdere 70 No. ya telefon edebilirler. ALDANMAYINIZ Fantazi- Kaşa Pantalonlar 5 liradan başlar Zarif Çocuk Elbiseleri 5 l'ıııdı.nı başlar Sof Ceketler 7 liradan başlar Yazlık Keten Elbiseler 8 liradan başlar Kostümler 10 liradan başlar Pardesüler 13 liradan başlar İsmarlama Kostümler 25 lizadan başlar Sirkeci'den hareketle Ereğli; | KAZM l R C İ A Lİ RI ZA Zongüldak, Bartın, Kurucaşile, İB N A, Kostantinidis Müessesatı İstanbul'da Eminönünde _' ve Cideye azimet ve avdet (B Efendiye müracaat olunma: el LA Şi ç : v Bakteriyolog, Patolog Dr. Ao KUTIEL edecektir. K YAK AŞ ÇTT D E Mekteplerin Küşadı | Ve takarrüp eden kış mevsimi münasebetile Merkez acentesi: Galata köp- rü barııda Beyoğlu 2362. Şube acentesi: Sirkeci'de Mühürdar zade hanı altında Tel, İst. 2740 İSTANBUL'DA - BAHÇEKAPIDA ETABLİSMAN OROZDİ-BAK Mağarzalarında tilâ 15 Eylül 930 da devam edecek olan BÜYÜK REKLÂM SATIŞINDAN İstifade etmek menfaatiniz iktizasındandır.. Büyük stok mallarında /0 10 Tenzilât İzmir sürat postası ( Gülcemal ) — vapuru 8 eylül — Pazartesi 14,30 da Galata Rıhtımından kalka- rak Salı sabahı İzmire gideceki ve Çarşamba 14,30 da İz- mirden kalkarak Perşembe Sabahı gelecektir. Vapurda mükemmel bir orkestra ve cazbant mev- cuttur. Trabzon Birinci Postası ( Reşitpaşa ) vapuru 8 W Eyiül -Pazartesi 12 de Galata Rıhtımından kalka- rak İnebolu, Samsun, Gire- son, Trabzon, Rize'ye gide- cek ve dönüşte Sürmene, Trabzon, Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, İne- bolu, Zongulda'ğa uğrayarak gelecektir. Hareket günü yük kabul Ayvalık Sürat Postası (Mersin) vapuru 9 eylül sah 17 de Sirkeci rıhtı- mından kalkarak Gelibolu Çanakkale, Küçükkuyu, Ed- remit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altmoluğa uğrıyarak gelecektir. Gelibolu için yalnız yolcu alınır yük alımmaz. Mersin sürat postası ( İnebolu ) vapuru 10 Ey- ll çarşamba 11 de Galata — Rıhtımından — kak- karak Çanakkale, — İzmir, Küllük, Fethiye, Finike, Antalya, Alâiye, Mersin'e gidecek ve dönüşte Taşucu, Anamur, Alâye, Antalya, Bi| Finike, Fethiye, Küllük, İ- | mire uğrıyarak gelecektir. Çanakkale'de yalnız yol- cu verilir yolcu alınır. BARTIN'"ALLE“POSTASI AYD[N";';';&' 8 Pazartesi KOLONYA SULARI BOĞUCU SICAKLARA KARŞI .HAYAT SİGORTASIDIR Münhasıran kibar mağazalarda bulunur. CENUBİ Hazır ve sipariş üzerine son moda kadın elbisesi yapan bi- rinci sınıf bir ecnebi terzi iş arıyor. Beyoğlu : 1620 numara- ya müracaat ediniz ee b e B İNGİLIZ İ ROYAL MAİL LAYİN Kumpanyasının MUAZZAM hıdır. ... . « Tel. B. 3126. Galata Rıh- Prof. Dr. M. Lütfi Ş Mesrenehane ve tedavii elektriki | — Tafsilât içim Sirkeci Salonu (Ü tım caddesi No. 27-20 | laboratuvarı: Karaköy Topçular karşısında Mizan oğlu han No DÜNYANIN her tarafına & Büyük Tayyare Piyankosu ÜÇ YEVMİYE 5 KURUŞ VEREREK ZENGİN OLMAK - İSTERSENİZ : TAYYARE PİYANKOSU BİLETİNİ ALINIZ İKİNCİ 11 Eylül 1930 dadır... BÜYÜK İKRAMİYE 35000 LİRADIR l : F AMOBE FAŞA ) e de l Dabili, intani hastalar, bakteri- öellel <B 44 yolojik ve patolojik muayeneleri T Ankara caddesinde vilâyet karşı- sında 15 No.da kabul etmektedir. Dr. Horhoroni ilsayenakana Telefen İetanbel T Ü — Bevoglu Mektep sokak No. |— — — —i İS Feyziye Lisesi Kız İstanbul - mŞANTAŞİ Leyli ve | ve Erkek — ( Telefon: Beyoğlu 4039 ) — Nehari Tam devreli Lisedir - İlk kâsmı ve çocuk yuvası vardır. Talebe kaydına başlanmıştır Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşında, Karakol karşısında bulunan mektebimizde - ziyaret kabul olunur. POSTA İLE MÜRACAAT edenlere tahrirdn izahat verilir. VAPUR ve ŞİMENDİFER 2 Telefon İst. 354. bileti verilir. 35, muayene sabahtan akşama kadar Muayenehane — Nakli DOKTOR Ömer Abdurrahman Cilt, Saç, Frengi ve Belso- gukluğu Mütehassısı Doğum ve kadın hastalıkları |: mütehassısı Doktor Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası No, 10 Telefon İst. 2022 Muayenehanesini Ankara cad- desi hükümet konağı civarında eski İkdam yurdu - karşısındali 71 numaralı daireye nakletmiştir.ij | Her gün birden ikiye, dört buçuktan akşama kadar. Mes'ul müdür : Selim Ragıp ETAÇCÇANRI | ' CI Limon ieklerind;:n müstahzâf bir harikai HASAN KOLONYASI: ç_îan'at olup 90 derecedir. ötü i in itriyat mü l kalmışlardır. Fransa, Ajmanya ve Amerika bu Bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikaları Hasan kolonyasının' gnfes ve ruhnuvaz kokusu k_ır,ıııııdıı lâl ve hayran kalmışı ı a f N g nefis Şark müstahzarından külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibâr, zevatı Hasan kolonyası istimal eimekh olup daima ve daima uhılıııılıuı "t;lbıık 'e::âthî:::. Hastalara hayat ve şifa ğ'_fi" Baygınlık, sinir, heyecan, başağrısı, çarpınti zamanlarında bir - arkadaşıdır. Fiatlarda müthiş tenrilât yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 ak şişi » a 4 y Ai a a G E VAT İ x

Bu sayıdan diğer sayfalar: