6 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

6 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Bugün Neşrolunamadı gından Karilerimizden Özür Dileriz. —.. Bir Facia 101 R. Balonu Düşüp Yandı. Buve, 5(A.A.) — 10 R işaretli kabili sevk balon Hin- distana giderken şiddetli bir Tüzgâra karşı uçuyordu. Balon Yolcuları balondan ani bir alev Şıktığını görmüşler. Az sonra İon yere düşmüş, parçalan- miştir, İçinde elli beş kişi var- dı. Ancak on kişi kurtulmuş- tur. Sekizi yaralıdır. Ikisi an kaz altındadır. Ateşten Obalonun (yanına Yaklaşılamıyor. İngiliz o hava Mazırı lort Tomsonun ölenler Arasında olduğu söyleniyor. Şehir Stadı Belediye O Hâlâ Tetkikat Yapıyor Be'ediye, Stadyum hakkında tetkikata devam etmektedir. Son defa olarak Burhanettin tarafından teklif olunan Pangaltıdaki Ermeni mezarlığı, heyeti fenniye tarafından tetkik *dilmektedir. Küçük çiftlik ise fazla arızalı olduğundan çok Masrafı mucip olacaktır. Kanlı Kaza Yeniköy Yolunda Bir Otomobil Musademesi Dün gece Yeniköy'de Avus- turya sefarethanesinde veri- ziyafetten avdet etmekte olan oAÂhmet Cevdet beyin Oğlu Ferit Cevdet bey, sabık ibari milli bankası müdürü M. Rosinin zevcesi Madam Rosi, Türkiye Mili Sigorta eti müdürü M. Herman Ve zevcesi, Alman bankası memurlarından M. Nikola Kanlı bir kazaya uğramışlardır. avetlileri: | bindikleri oto. önerinden — gitmekte “an Bulgar sefarethanesine “İt otomobili geçmek için ma- vra yaptığı sırada ağaca Farpmış, şoför Ciyondi derhal nüştür, diğerleri yaralanmış- dır. Yaralılar Şişlide Malama iâhesine kaldırılmışlardır. Bir İntihar. Samatya'da oturan 75 yaş- kında Jozef Andriya E€ bu yebah odasında duvardaki çivi- İP bağlayıp boynuna" tak- Sea Suretile intihar etmiştir. ei , Andriya Ef. Polise, taş dei umumiye ve akraba- ma larda hitaben yazdığı mektup- intiharının sebebi parasır- ed Ve yoksuzluk olduğunu bil- r, Bir Kuyumcu... Bir Kadına Tecavüz D Etmek İstedi he gece polis memuru ban €fendinin zevcesi Asıme Serk, Koska caddesinden ge ie» kuyumcu Emin isminde Mobi me hanımı cebren oto- ile almak istemiş buna e istiyen şoför Sa- . ile kaygaya tutuş y Müdahale eden polis Ali 4 ER yi dövmüştür. Emin yakalanmış ve hakkında >xikata başlanmıştır. 1— Hayatımızda bizi kızdirin birçok insanlara ve amillere rast geliriz. bu hadiseleri ciddi telâkki eder, hasetlenir, kendi kendilerini yerler. Bazıları olzmazlar. olurlar. Sâysiz, 2 — Bazıları bu hasedi getirirler. O vakit irade ve hislerine hâkim bir kin haline bedbin ve. bedbaht kümdur. 3 — Haksızlığa karşı sakit olmayınız. Fakat lüzumlu Tüzumsuz hadiselere kızıp kindar olmakta zaaf alâmetidir. Kindar adam davasını daima kaybetmiye mah- BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ Fırka Menfaati Böyle Korunmaz! Vilâyetlerde İntihabat Konyada Vaziyet Konya,2(H.M.)— Şehrimizde belediye intihabatına 1 teşri- nievvel çarşamba günü başlan- mıştır, İki gün zarfında 31 ma- halleden dörtte üçü reyini 5. fırkaya vermiştir. Daha 87 ma- halle vardır. Intihabat 7 teşri- nievvel salı günü bitam bula- caktır. İlk günü, iki fırkadan da taşkınlık. yapan iki kişi tevkif edilmiş, bilâhare serbest birakılmışlardır . Belediyenin karşısında bu- lunan elektrik şirketinin binası C. H. Fırkasının merkezi ha- lini almıştır. Sabahleyin gelen meb'uslar, omutemetler burada toplanmakta, emirler buradan verilmektedir. $. Fırka, halkı intihap ma- halline her gün otobüs ve oto- mobillerle taşıttırmaktadır. Kazalarda Mahallinden verilen haber- lere göre Akşehirde belediye intihabatını S. Fırka kazan mıştır. Yeni ( fırkanın (oOKaraman, Ereyli, Ermenak, Bozkır kaza- larında da kazanması ihtimali kuvvetlidir. Diğr kazalarla na- hiyelerde C. H. fırkası kazan- muştır. Bir Haksızlık Pederinin $. fırkaya girmesi üzerine (o elekirik şirketinden çıkarılan omuntör Emin Ef, maruz kaldığı bu haksızlık karşısmda Başvekâlete müra- caat e Emin Ef. tekrar girmesi için yapılan ricaları reddetmiştir. Sinan Oğlu Çankırı'da Çanıkrı 4 — İntihabat mü- dahaleler içinde devam ediyor. Serbest fırka mümessili Niğde meb'usu Galip B. şimdi geldi. Halk sevinç içindedir. Şükrü Devlet Bankası Çok Yakında Açıla- cak Mı? Ankara, 5 (Hususi) — ik- tısat vekili Şeref B. Devlet bankasının ir an evvel açılması hazırlıklarının bitiril- mesini emretmiştir. Faaliyetle çalışılmaktadır. Devlet banka- sı çok yakında açılacaktır. Bir Saralı Boğuldu Unkapanında (Keresteciler sokağında oturan 16 yaşında Alâettin isminde bir çocuk Kadıköy iskelesinde dolaşmak- ta iken sar'ası tutmuş, zavallı çocuk denize düşerek boğul- muştur. Arandığı halde cesedi bulunamamıştır. HakkıŞinasi Pş., Sizdeni .. Fırkanız Da Memnun Olmıyacaktır.... Dün belediyeye aza intibabımn arifesindeydik. (Son Posta) vazi- fesini tamamen müdrik, müstakil bir gazete sıfatile, hem Serbest fırkamn hem de Cümhuriyet Halk fırkasmın, namzet listelerini ve beyannamelerini almak, ayni sahi- fede yanyana neşretmek istedi ve bir muharriri vasıtasile 5. fırkaya müracaat etti, istediklerini aldı, fakat Halk fırkasına müracaat ettiği zaman nezaketsiz bir mua- mele karşısında kaldı. Bizi kabul eden bizzat fırka müfettişi Hakkı Şinası Paşa idi. Hüviyetimizi öğrenir | öğzenmez ayağa kalktı ve tek bir cümle ile mukabele etti! Gene Temettü Vergisi Mi? Bazı tüccarlar Kazanç ver- gisinin kaldırılarak yerine eski temettü vergisinin alınmasın! istemektedirler. Bunun için bazı teşebbüslerde muştur. Şişe İle Başma Vurdu Beyoğlunda Fatin (efendi kn çırağı Dimit- ri, kahveci Varnak diyi şişe ile başından yaralamış ve yakalanmıştır. Hakla li pekde Mi İsa paşanın m mfatile vazifesi, - bizi, kendisine aleyhtar bile telâkki etse gene kabul etmek, beyanna- mesini vermek, on binlerce karle karşı fikirlerini ilân etmek fırsa- İ tam kaçırmamaktı. Fakat Hakkı Şinasi paşa vazifesinin ehemmiye- tini idrak.edemiyordu. Bununla beraber biz öinir safına uğramadık, namzet listesini ve beyan- nameyi menbardan aldık, karilerimize kurgı vazifemizi yaptık. TASI farka “müfettişi sefetile ve bu hareketlerile fırkamza verdiğiniz zarar- dan ve kâmil bir insan olmanız lâzım huririne yaptığını bu gayrinizik mua meleden dolayı teessürümüzü beyan simekten kendimizi alamadık. '“Hırsızlıklar 1 — Hapisane imalât me- muru Çemal Ef, pazardan al dığı: amerikan vidalasını taşı- mak için bir hamala vermiş, | hamal alıp kaçmıştır. 2 — Beşiktaş'ta eskici Ni- şanı dükkânma gelen Lâtife İ isminde bir kadın bir çift is- | karpin çalarken yakalanmıştır. 3 — Mumhane'de (Yani efendinin evine giren hırsız (60) lira ve bazı eşyayı aşır- miştar. İster İnan, İster İnanma! Bugün İstanbulda bele- diye intihabatı yapılıyor. | Fakat, memleketin her tarafında defterler hazır- lanırken, listeler asılırken, halk arasında bir vaveylâ- dır koptu: “ Listelerde isimler ek- siktir, defterler yanlıştır. » Ve bir çok yerlerde de halk, intihabata cebrile müdahale © edildiğinden şikâyet etti, Gazetemize memleketin her tarafından mektuplar rm o i küme küme, Serbest Fır- kaya müraacat ettiler. Birçok“ yerlerde halk, reyini vermekten istinkâf etmiş, meydan Halk fır- | kasına kalmıştır. Bugün herşeye rağmen, İstanbul intihabatını şu veya bu fırka kazanabilir, fakat memleketin her tarafında kopan | şikâyet çığlıklarını duyduktan sonre bunun hakiki ve ciddi bir intihap oldu- ğuna inanmakta tereddüt ederiz. Fakat, aziz kari, İster İnan, İster İnanma! stanbulda İntihabat Nahiye (o Ocak Heyeti Poliste Serbest “Cümhuriyet fırkam- mın Galata nahiyesinin reisi de dahil olmak üzere dört kişilik azası polis tarafından merkeze götürülmüştür. Bunun sebebi intihabata ait beyanname da- iıtmaktır; Güya Defterdarlık bu kâğıtların pulsuz olmama- larını emretmiş, polist e buğem- ri icra etmiş “imiş, Serbet fır- ka hükümet nezdinde teşebbü- satta bulunmuştur. Bu tsşebbüs neticesinde Galata polisinin Defterdarlığa ait bir tamimden yanlış ilham aldığı görülmüş, itiraz edilerek 5. F. azası serbest bıralal- mıştır. Bu beyannamede “Va- tandaş, çekinme, korkma reyini ır gelmesi hüsebile müstakil bir. gazete mİ serbestçe ver, | denilmektedir. Lâtife Bekir Hanım Emir Veriyor Posta ve telgraf müfettişi Bekir beyin zevcesi ve Kadın birliği reisi Lâlife Bekir ha- nım, Postane memurları evde bulunmadığı sırada evlerine giderek memur ailelerine muh- tarlardan rey pusulaları alma- larını ve Halk fırkası namzet- lerinin isimlerini yazmalarını, emreder gibi ev ev dolaşıp tenbih etmektedir. Memurlar şikâyette bulunmuşlardır. Söke'de Bir Kanunsuzluk Söke'den Serbest Cümhu- riyet fırkası merkezine gelen malümata göre Söke kayma- kamı hilâfı kanun"Serbets firka merkezine © gelerek (o evraka vazıyet etmiş, binayi işgal etmiştir. Rize'de Valinin Müdahalesi Rize — Belediye intihabatı zabıta, Halk fırkası mutemedi- nin nezareti altında ve Halk fırkası salonunda yapılıyor. Kisdilerine > rey vermiyeh halk envai çeşit müşkülütla serbest reyden mahrum bıra- kılıyor. Halk Omütemadiyen telgrafla Oomakamatı âliyeye müracaat ederek şikâyet edi- yor. Bu hal halkı çok mü- teessir etmektedir. Dava vekili Ahmet ağa oğlu Ahmet Serbest Fırka Vilâyet Heyeti Reisinin Beyannamesi Vatandaş muhalefete kıyma : Vatandaş,sana düşünme, söy- Sözün Kısası Parklarda | çtimai Hayat Hakimiyeti Milliye o refiki- kimiz, Antalyada yapılan park- lardan bahsederken, bu güzel bahçelerde içtimai hayatim in- kişaf edeceğini, bilhassa kadın: larımızın yeni bir âleme gire- * ceklerini memnuniyetle kayde- diyor. Antalya parklarında inkişaf edecek olan içtimai hayatın ne güna şey olacağını öz buçuk tahmin eden bulunabilir; fakat bilhassa kadınlarımızın gire- cekleri yeni âlem nasıl şey acaba? Geliniz, şu hükümet gazcte- sinin müjdelediği haberi bera- ber tahlil edelim: Muharririn o tepşirine göre Antalya parklarının en mühim faydası, içtimai hayatımza te- min edeceği inkişaftır ve bun- dan'da, yeni bir âleme girmek suretile, » kadılarımız. iisti- fade edeceklerdir. Şu halde, Türk kadını içtimai hayat der- sini parklarda alacaktır. Top- lu bir halde orada bulunacak, dostlarile (orada” buluşacak, misafirlerini orada kabul 'ede- cek, yabancılara orada takdim edilecek, nişan, düğün gibi merasimi orada yı . Ok, hem salon, hem | hem bütün lüzumlu odaları mevcut © ev, hem kâşane, hem bahçe.. Antalya parklarına bu har- saların nereden geldiğini bil- mem, fakat bu parklardaki iç- timai a şu iğ yeri hizmetini gören birç > lardaki hayata biye yandık, İntihabat Başladı (Baş tarafı 1 nci sayfada) EET niz, demiş. Ve aynı zamanda da ilâve etmişti: — Reyinizi mutlaka Halk fırkasına vereceksiniz! Tavsiye- nin arkasında bir de tehdit vardı: — Serbest fırkaya rey ve- renlere iş vermiyeceğiz. Sandalcıların rey vermeleri bu şerait içinde başladı. Rey pusulalarını “içlerinden birkaç tanesi dolduruyor, imzalıyor, i sonra sandığa atıyordu. Bir aralık Serbest fırka men- supları cemiyet azasının böyle nezaret (altında rey vermek mecburiyetinde bırakılmalarına itiraz ettiler. — Siz ne kanşıyorsunuz, ce * vabıni aldılar, birkaç tane ağu kelime teati edildi, Fakat sandal- cıların rey vermeleri bitmiş, tek tük de halk gelmiye umaşta. İntihabat işte böyle ag başlamış oluyordu. Neticeyi yarın bildireceğiz. - leme ve toplanma hürriyetini getiren muhalefete kıyma |... Vatandaş, siyasi (o rakibine (hürmet ve muhabbet et ) di- yen yeni teşekkülden korkma. Vatandaş muhalefeti sev, çünkü hürriyetin bekçisi odur. Vatandaş sakın o muhalefete kötü niyetler sıçrama. çünkü temizdir. Vatandaş muhalefetsiz, mü- nakaşasız ve hürr'yetsiz hürriyete inanma. Vatandaş bugün muhalefe- tin bir buçuh aylık çocuğu senden rey istiyor. Ey benim sevgili kardeşim hürriyetin bu minimini ve ma- © sum çocuğunu çiğneme, Vatandaş muhalefete kıyma. üderris - iş İsmail Hakkı Müstakil Namzetler Müstakil olarak namzetlik- lerini koyanlar Sabiha Zekeriya H., Leon Taranto Ef. ve Halit Bey isminde bir gençtir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: