6 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

6 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- B Sayfa ERKEKLERE MAHSUS 9V pHm Kabilitebdil muşambalar 14'/, 2 » İngiliz muşambaları Müşaimbalar; bizem ü 197 » İ ea D7 Tz y Gabardin Şişiee 2A A —Gab:;âıılııım;hrdesuler 29'/ 2 » Mandelberg pardesüler 37'/, ,, 22 açi Müşambalar İagiliz biçimi kumaylardan Pardesüler —— KABIZLIK SUİHAZIM Trençkotlar elt bini Kostümler eee e DÇ HANIMLARA MAHSUS Di ekii se- Muşambalar13'/> — » moda biçimde ı.ı'ıııııııı.un Karaciğer ve böbrek bastalıklarında hamile kadınların gasyanında deniz tutmasında SON POSTA K” Yeni Mevsim Yaklaştı Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fırını — ittisalinde buvük mhıllebıcııuıı üstünde EKSELSİOR En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntebap elbiseler muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzetmektedir. ERKEKLERE MAHSUSİÇOCUKLARA MAHSUS İyi cins yünlü paltolar 13'/, ,, YA ai ki 18'/2 ” Muşınıbalır14'/3 ”» vöşiaşek Trençkotlar 17'/5 » 17'/2".'..'.11 Kauçuk muşambalar 4'/2 Bivertin muşambalar 7l/ 2 Trençkotlar 9'/ 2 Trençkotlar muflon ile 13'/ 2 Yünlü paltolar 9'/, Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık parde-f süler, paltolar, kostümler, ve muşambaların mün- tehap çeşitleri ve hanımlara mahsus —mantolar ve ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri mevcuttur. ZARAFET VE İSTİFADEYİ MEZCEDİNİZ Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERG marka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en mükemmel EMPERMEABİLİZE PARDESÜLER ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en müntehap çeşitleri ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve 'Po dö peş TRENÇKOTLAR ve _MUŞAMBAIARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATIŞ — TEDİYATTA BÜYÜK TESHİAT MAZON MEYVA TOZU sını camidir. Kolay bir hazım, rahat bir uyku temin eder ve vücuda lâtif bir ferahlık verir.” Bahçkapı'da Zaman, İzmirde Moreno Margunato ecza deposu. Mııı M. Rxfı! ecum Umumi depoıu Bı.bçelııpı İş bankası ııkııındı um Botton ecza” deposu. Buyuk pşeıı 120 kuruş. Elbıse Fabrikası Liradam itibarem aimak pek nafidir. Me vaların ekseri havassı na! Yelkenci Vapurları Karadeniz Postası HASAN Ecza deposu müstahzaratı T M D Galüye va ismlerı, dçieee ha a l Tleali I ni Hasan kuvvet şurubu Zaafı umumi kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, ıln|r. a arDER, sadeğij Tctidür, taralinb ııırıyhı, belgevşekli; hastalıklarına nafidir, şişesi 60 kuru: Hasan kolonyası Halis limon ççeğinden müstahzar bir harikal san'at olup 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimizin en büyük zevatı Hasan kolonyası istimal etmektedir. 35-60-110 ve 200 kuruşluk şişelerde, zeyünya, Yemeklerde ve tababette vYîıırıycıiıgıhımhklı- rında istimal edlir. Dünyanın en nefis yağıdır. Ok- kalık şişelerde yüz kuruştur. Büyük tenekelerde 90. Dantos Hasan Diş macunu Dî re ebedi hayat verir. İnci gibi parlatır. ürü- teıı vikaye eder. Ve diş ağrılarını, nezlı Hasan sürmesi Gözlere mukavemetsuz bir cazibe ve füsun ika e- der. Kadınların hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. Hasan glüten ekmekleri Şeker hastalıklarına ve diyabetik olanlara istihzar hasebile büyük edilmiş nefis ve bilhassa İıulı kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. bir rağbet a HAS balık yağı Norveçyanın halis Morina balığının baş İçmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk ııyıı temiz ve muakkam gçişelerde 100 kuruştur. Fayda Hasan Tahtakurusu, — sinek, gsivrisinek, pire, güve ve sair haşaratı yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. Trabzon Birinci Postası ( MAHMUTŞEVKETPA - ŞA) vapuru 7 teşrinievvel SALI AKŞAMI: Galata Rıhtımından kalka- rak Zonguldak İnebolu, “ Si- nop, Samsun, Gireson, Trab- zon, Rize'ye gidecek ve dö- nüşte Sürmene, Trabzon, Ti- rebolu, Gırenı.ı. Ordu, Ün-, io Sıılııuıı. Sinop, İneboln lecektir. İzmir sürat postası (Gülcemal) vaptıru 6 teşrini- İ Rıhtımından kalkarak Salı sa- bahı İzmire varır ve Çıı-şım- ba 14,30 da İzmirden kalka- Vapurda mükemmel bir or- İstanbul misyoga müracaatları. Seyrisefain Merkez acentesi :Galata köprü başnda Beyoğlu -2362. Şube acen tesi: Sirkeci'de Mühürdar zade banı altında Tel. İst. 2740 | (Çanakkale) vapuru 8 Teş- Tinievvel çarşamba 11 deGa- lata Rıhtımından kalkarak Ça- nakkale İzmir, Küllük, Bod- rum, Rados, Fethiye, Finike Antalya, Alâiye'ye uğrıyarak Mersin'e gidecek ve dönüşte ayni iskelelerle beraber Tar ucu, Anamora Kuşadasına uğ- rıyacaktır. Andifliden kalkan Fılı:ıı ve yükü gıdış ve gelişte thiye'de aktarma suretile alınıp verilir. Çanakkale için yük alınmaz. ulda'ğa uğryarak ge- 'X lersin) vapuru 7 Teşrinievel salı Mmından kalkarak Gelibolu evvel Pazartesi 14,30 da Galata| Çanakkale, Küçükkuyu, Ed- vemit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür ılıoleleılı birlikte Altınoluğa rak Perşembe sabahı gelir. uğrıyarak gelecektir, Badema Aıılılyı postala- kestra ve cazbant mevcuttur.| rı yapılmıyacaktır. gümrükleri Baş müdürlüğünden Günrük İlevazım anbarının aleni münakasa ile tamir ve tadili mukarrerdir. Talipler keşif ve şartnameleri görüp münakasanın yapılacağı 25 - 10 - 030 Cumartesi günü saat 14 de teminat — evrakını müstashiben başmüdüriyetteki ko- Mersin postası Ordu, ( Ünyaya alık Sürat Postası 17 de Sirkeci nhtı- Serı ve lü karadeniz Bulent 5 Te,nnımıl Euın akşam saat 18 de Sir- B || eci rıhtımından ( Zonguldak B İnebolu, Ayancık, Samsun, Gireson, Trabzon ve Rize ve ve Vakfıkebir, Görele, ve | uğrıyarak Müracaat mahalli: İstan- bul meymenet hanı altındaki azıhane Telefon İstanbal! | - Aylık cüzdanımı mulırmıık beraber kaybettim. | Yenisini alacağımdan eskisinin edecektir , hükmü yoktur. Tafsilât için: Sirkeci/ Sal s-v' Miralay Esat Beyin zevcesiz | kdiğümüda oğlu ban B Emine 2 Telefon 354. a— Taksim'de FİKRI TEVFıK OTOMOBİL İREEEEE Yeni devrenin ders- | lerine 8 teşrinievvel | EKTEBE: m-—:;,,, voğlu, . Ho Samsun 1.Çepırn 3 e vapuri oıuıı Hope ) ye azimet avdet Tel, İstanbul 1515 BARTIN't ePOSTAS AYDIN Şizinemi Pazartesi Sirkeci" dııı h: Ereğli, Zonııı(l:l&: 'K: rucaşile, ye azimc' avdet edecektir. Telefon: Beyoğlu 2508 aa Mlüdün Burkaratir ÂH # Ho c <i e w mal e EFLOo ŞW N L ” nocdokh ga. a aK

Bu sayıdan diğer sayfalar: