10 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

10 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Teşrinievvet 10 —— ge e ON YOT : —SON POSTA DAHİLİ HABERLER Savfa İ l | |Halkın Sesi Valinin Beyanatı Gazi Hz.nin İstan- Ve Halkın Fikri İstanbul Valisi sıfatile Muhiddin bey intihabat şikâyetlerini gayri varit gördü. Valinin beyanatına | göre bunların azim ekseriyeti yay- garadır; '&klyet'vı densin,, d: SAT teğlir aa şerlarıle İste dün balka sorduğumuz sual Şimdi bu ce ım okuyabilirsiniz. Nail B. Yusufta 13) — Vali gelsin görsün, bu kadar. Fakat gö için gelsin. Vali B. gelsin de zabıtları gör- sün. Bitaraf polisin tesbit etti- ği cürmü mıdllldln* görsün. Rıza Ef. ( Şehremininde, Uzun Yusuf'ta Raif Pş. soka- ğında 2) — Ben (25) senedir ayni mahallede —otururum. İsmimi bulamdım, yalnız valdemin ismi var. Vali Beyden istediklerimiz şikâyetlerimizin dinlenmesidir. * Raşit Ömer Ef. ( Haydarda, mahallesinde Tekke bunları görmüyor mu? * Hayri B. (Cibali, Üsküplü mahallesi, Nalıncı sokak - 15) mumarada. F — Gözümüzle — görüyoruz; vıknıluldıı yılmakla bitmez. ,H ali B., ınrı neden bunları | — görmüyor? ğ Ahmet Ef. (Kantarcılarda 18) — Vali, intihaptaki yolsuz- Şuklar asılsızdır diyor; demek binlerce kişi yalan söylüyor? Son Posta'nın Resimli Hikây, |Son Posta'nın Resim Yusuf Akçora Bey Diı'nî Üsküdar Halkını Dinledi.. Dertler, Şikâyetler Deşildi Ve Akçora Bey Teessür İçinde Halka Hak Verdi... Kadıköy'de Sinop Meb'usu Fehmi Beyin Bir Konferansı... ( Baş tarafı 1 nei sayfada) eli Vakit epeyi ilerlemişti. Bura- da bir muhtarın “nüfus küğıt- ları yabılmak üzeredir! ,, diye eline ilmübaber verdiği birisi rey atarken ve bu ilmühaber makbul addedilirken zabıt tu- tuldu, cürmü meşhut tesbit edildi. Az sonra kaymakam B.c yaklaşan bir Ef. “ saat beş ,, dedi. O da emir verdi! — Sandık kalksın ve sandık kaldtı. 15 Tıp talebesi burada mu- tat faaliyetlerini göstermişler- dir. * Bir Tokat Meselesi Kadıköylü avukat İhsan B. tokatlarken halk, üzerine yü- rümüş, — Üsküdar — Serbest fırka —azasınm — müdahalesile hadise yatıştırılmıştır. Kadıköy'de Şen Bir Hadise Kadıköy intihabı dün sükünla geçmiştir. Atılan reylerin ek- seriyeti, bunları atanların ade- dine bakmak icap ederse Serbest fırka lehinde idi ve bu hal havanın kısmen yağmurlu — olmasına — rağmen böyle oldu. Sandık kontrolsüzdü, Serbest firkanın sandık başında aza bulundurmak için yaptığı bütün teşebbüsler beyhude oldu. Vali muavini Bey, yaptığı vadi buraya tebliğ etmemiş- ti. Kaymakam da kapıdan ay- rılmıyanları — zabıit — tutmakla tehdit edip aşağıya indirdi. evvelki işle — meşgul detmişti. Fakat her nedense gelmemişti ve Serbest fırka- nn bu şikâyetleri bu şekilde kaldı. Dün Kadıköyde şöyle tuhaf bir hadise de oldu: Serbest fırkanınm müntehip- lerini de bedava taşımak için Abali — Halk fırkası da gramofon çalarak onun sesini bastırmak İstiyor. esi: | tahsis ettiği otobüslerden bi- Lrinden Sinop meb'usu Hasan Fehmi Bey çıkmıştı. Derhal bir alay hanım ve genç etrafını aldı Serbest fırkanın rey puslalarinı vermiye teşebbüs ettiler. Ha- san Fehmi B. derhal konferans vermiye başladı: — Hanımlar, — beyler, sizi yedi senedenberi bu hale ge- tiren, bu terakkiye isal eden Halk Fırkası değil midir? Ba- şınıza şapkayı koyan, yeni harfleri öğreten o değil midir? Niçin Halk Fırkasından uzak- laşıyorsunz? cevap verdi: — Hayır, bütün. bu dedik- lerinizi, milletin ihtiyacını an- hyan Gazi yaptı ve verdi. Ya- şasın Gazi, Hasan Fehmi B. oradan rey sandığına gitti, reyini kullan- dı. Tekrar ayni otobüse gelip binecekti. Halbuki reyini Halk fırkası lehinde kullandığı için Serbest fırka otobüsünden istifabe e- mesine imkân yoktu. İtizar edildi ve bu şen hadise de bu suretle bitmiş oldu. ,; Bolşevik Propagan> dası Mı? ; Fatihte Gülcamii intihabatı da sinirli bir hava içinde cereyan $ etmiştir. Birçok halk, ellerinde rey pusulaları olduğu halde atamadıkları için çok sinirlen- mişlerdir. Saat beşte sandığın mühürleneceği — işitilince — bu sinir buhranı büsbütün artmiştı. Mütekait yüzbaşı Nafiz bey isminde biri camün merdiven- lerine çıkarak şöyle bir kon- ferans vermek istedi: — Muhterem halk, Serbest fırka aranızda zehirli propa- ganda yapıyor, Bolşevizm 80- kuyor. Ey balk, onları dinler- seniz iki evinizden birini alırlar, dört kat elbisenizden üçünü alırlar... Bu saçma sapan sözleri işi- ten halk, bu efendiden, daha fazla devam etmemesini rica etti. Gürültü arasında mevkiini terketti. Bu arada: — Yalancı, iftiracı! sedaları yükseliyordu. eee Tabancalı Hatip Burada Ahmet Bey-isminde biri de konferans verirken bir elini”sık sık arka cebine” gö- türüyordu. -Bu hal, — halkın nazarı dikkatini celbetmişti. Bu adam tabanca taşıyordu. Memurlar geldi, bu, efendi de karakola götürüldü, silâhi alındı ve serbest bırakıldı. Reji Amelesi Gelirken Tütün fabrikasının paydos düdüğü çaldıktan sonra halk arasında heyecan başlamıştı: — Geliyorlar... Reylerini tazyik altında vere miyen (500) kadar tütün ame- lesi ellerinde, büyük bir kâğıt üzerine iri harflerle şu keli- meler yazılmış bir istida ol- duğu halde geliyorlardı: — Serbesti, adalet isterir. Reyimizi vereceğiz. Fakat ax bir zaman kalmıştır. Şimdi sandığı kapatacaksınız. Kay- makam Bey bu istidamızı oku. Ya bizim reylerimizi tamam sandığa atlır veyahut yarına tehir et.,, Kaymakam Bey — bur- ların istidalarını kabul etmedi ve polisler tarafından sandığın mühürlendiği kendilerine tef- bim edilince orada toplanan şhalk: — “Reyimizi — vermeden gitmeyiz. — Biz — sabahtanbe- ri bekliyoruz.,, Diye şikâyete başladılar. Bu kesif kütle coşken bir dalga halinde camiin kapısına üç defa ilerlemiş, fakat kap- lar arkasından — demirlendiği için içeriye girilememiştir. Merkez Memurunun Nutku Bu sırada Fatih merkez me- murüu Mazlum B. merdivene çıkarak demiştir ki: —Efendiler ! Bugün reyinizi Hükümet intihap — müddetini bir hafta daha temdit etmiştir. reyinizi yarın da verebilirsiniz.,, | dir Merkez memurunun bu hi- tabesini halk hep bir ağızdan: 'lam Bey bu sırada camiin öbür kapısından çıkmış, mer- keze gitmiştir. Otomobilin Önüne Atılan Adam.. Halkın bu tehacümü karşı- sında saat altıda kaldırılması icap edeh rey sandığı saat yediye kadar camide — kalmış- tır. Polisin nasihatine rağınen halk hâlâ camü bırakmak iste- miyordu. Bu sırada sandığı almak için gelen otomobilin önüne birdenbire birisi atılarak uzanmış, bağrıyordu: “— (30) senedir bu mahal- ledeyim, Dört saattir burada bekliyorum. Defterde ismimi gözümle gördüğüm halde yok dediler. Kimseye dinleteme- dim. Vak'ayı cürmiye olmayın- ca polis bakamazmış. Ben öle- yim de zabıta defterde ismi- mi bulsun ve bu yapılan fe- nalığı kanımla tevsik edeyim,, diye bağırıyordu. Bir Bitarafın Konferansı Bu sırada birisi masa üzerine çıkarak heyecanlı bir. nutuk söylemiş ve sokakları alkış tu- fanmına boğmuştur. Bu efendi demiştir. ki: *— Pek muhterem ve aziz kütle! bugüne kadar müs- takil idim. Ve buraya reyimi: müstakillere vermek için gel- Fakat şimdi bütün vicda- nımla, bütün imanımla koyu bir Serbestçi oldum. Bunu na- musumla temin ederim. Efen- diler, Hanımlar size itidal tav- siye ederim. Mutedil olalım. manen kazanmışlardır.,, Müddei Umumiliğe Müracaat Cibali tütün amelesi dün müddei umumiliğe şu protes- toyu vermiye karar vermişler- “Bugün Cibali fabrikası deru- nunda yapılan belediye intihabın- — Bunu tevsik ediniz, zabıt |da Serbest fırkaya ait rey pusu- tutalım, diye bağırmışlar. Maz- I Burası intihap yeri mi, köy düğünü mü? (Devamı 3 üncü sayfamızda| Pazar Ola Hasan B. Ve Propagandacılar im öyle isel Düyunuumumiye ama parsayı Halk fırkası toplıyacak, erenler? bula Cevapları İstanbul'un kurtuluş bayramı münasebetile çekilen tazimat tele graflarına cevaben Reisi cümhur Gazi Hz. gerek İstanbul Valisi nettarım. Teşekkürlerimin ve se- lâm ve muhabbetimin iblâğımı rica ederim.,, REİSİCÜMHUR GAZİ M. KEMAL Paris'te Bir Tebliğ Neşretti Osmanlı Düyunu Umumiye meclisi Pariste şu tebliği neşret- miştir. “Eski Osmalm İmperatorluğu taksim edilmiş düyunu meclisi , idaresi 10 haziran ve 8 temmuz & 1930 tarihli tebliğlerinde Türkiye hükümetinin — tediyat hususunda Şit teshilât gösterilmesini talep etti- iinden hamilleri haberdar etmişti” Bu husuta bir itilâf olmamasına — rağmen — Türkiye hükümeti 1 haziran 1930 tarihine denberi ancak mukavelenamade mevcut ayhk taksitin üçte birini tesviye — etmiştir. Düyunu umu- miye — meelisi de bu — tarihte 184,500 İngiliz lirası almıştır. Bu teshilât Türkiye hükümeti tarafından kambiyo — buhranının içayı hükmettiği zamanda ve Mösyö Ristin raporuna intizaren talep edilmiştir. O zamandanberi kambiyo piyasası şayanı ehemmi- yet derecede iyileşimniş ve Mö.ya. Rist te raporunu 15 Eylül 1930 — 1 Türkiye lülıllıııe!ı'ıııEı vermiştir. n Düyunu umumiye ve hamillelektr meclisi 25 teşrinisanide bulopçul edecek taksit için Türkiye hül metinden 928 itilâfnamesinin mamen tatbikini, yani mürettebat "W seneviye hesabının — mukavelede mevcut şerait dahilinde tediyesi zaruri olan miktara kadar, tesvi- sini talep etmişlerdir.. Düyunu umumiye ve hamiller meclisleri, hamillere Türkiye hükümeti tara- fından lâzım — gelen tedabirini *d cevap itasını da istemişlerdir. “ TAN,, NE DİYOR? “Tan , gazetesi bu % diyer kiz erzse ları oldukları teselliyi bahşede .".' diği anlaşııyor. Türkiye hükümeti nihayet dünyadlaki kredisinin kendi tarafından tasdik edilmiş olan taahhüdatına riayet etmekte gös- tereceği istical ile münascbettar olduğunu anlıyacak mıdır? , —

Bu sayıdan diğer sayfalar: