10 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

10 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Yeni Mevsim Yaklaştı Galatada Karaköyde börekçi fırını Elbıse EİKSELSİOR , En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde nluık imal edilmiş ıeugiıı ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzanrı istifadelerine arzetmektedir. ERKEKLERE MAHSUS|ERKEKLERE MAHSUS wÇOCUKLARA MAHSUS küyiliz Müzütübaları |— 9'/, kzie 17'/ süztee | Kançük muşambölar — 4İ/, peda Kabilitebdil muşambalar 14'/, ,, | İyicinsyünlüpaltolar 13'/, ,, | Bivertin muşambalar 7'/; 19'/, 14'/, », | Trençkotlar 9'/2 het çe İ17'/, 18'/, ,, | Trençkotlar muflon ile13'/, Gabardin Şöğkter 2375 HANIMLARA MAHSUS | Yünlü paltolar 9'/, Meşhur Mandelberg marka empermeabilire 1 Deri taklidi muh. ı Gabardin pardesüler 29'/. M eli M“şambaluıg /3 B | — azği aa önllliri slinle öneiadi sislin Teşrinievvel 10_, Bu — münasebetle ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde Büyük Trençkotlar Muşambalar biverlin astarlı =m"h= Kostümler Lücivert ve Sair ” Müşambalar & i Mandelbf_;g_ p;çardesıder 37 /2 İngillz biçimi kumaşlardan Pardesüler 22'/, a * Muşambalar14'/, », vebelirgierie Trençkotlar 17'/3 » süler, paltolar, kostümler, ve muşambaların mün- tehap çeşitleri ve Hatımlara mahsus —mantolar ve ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri mevcuttur. ZARAFET VE İSTİFADEYİ MEZCEDİNİZ EMPERMEABİLİZE PARDESÜLER ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve K_OSTÜMLERİN en müntehap çeşitleri ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi MUŞAMBALARIN en müntehap çeşifleri dahi vardır. Merkez acentesit Galata köprü nda 2362. — Şube sepi Slrbci'de Mübürdar İ zade hanı altında Tel İst. 2740 lskendenye sür'at postası (Ege) vapuru 10 Teşrini- evvel Cuma 19 da Galata rıhtımından kalkarak cumar- tesi sabahı ir'e varır ve | İzmir'den saat 12de kalkarak puınuı saat 10 da İskende riye'ye varacak ve çarşambâ kkmdın) e'den — kalkarak İzmir'e uğrıyarak — İstanbul'a 12 de gelecektir. İSKENDERİYEDEN ak- tarma PORTSAİT için de eşya kabul olunur. Mudanya Postaarı İdare rıhtımından saat 9,30 da kalkarak cuma, çarşamba Mudanya'ya, pazar günleri Mudanya'ya uğrayarak Göm- | liğe gider ve gelirler. Yelkenci Vapurları Karadeniz Postası vapurul | ANADUL" Teşrinievvel Cumartesi Günü * akşamı 6 da Sirkeci $ rıhtımından hareketle doğru (Zonguldak, İnebolu, Sam- sun, Unya, Fatsa, Ordu, Gireson, Görele, Vakfıkebir, Trabzon, ) iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât —için Sirkecide “Yelkenci hanında kâin acen- Ü tesine müracaat. Tel. İstanbul 1515 HASAN KUVVET ŞURUBU | Terkibinde külliyetli miktarda iyot tanen ve fosfat mevcut olup ensicel uzviyeye sür'ati temessülü sayesin- | de, kansızlığa vereme istidadı olan- lar ve bilhassa emrazi asabiye ve Vi Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı nafiası pek seri olup renksiz, has- zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi, x talıklı, zayıf, sıraca veya kemik * hastalıklarına müptelâ çocuklar az zaman zarfında diş çıkarırlar. Ça- buk yürürler. Tombul tombul olur- lar. Sui itiyatla sabavetini ve genç- liğini sui istimal eyliyenlere, ademi 4 iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe teravet bahşeder. Bez, evram, cedir, çocukların yüz ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik | ve ekzemada pek müessirdir. Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birinciliği ihraz eylediği gibi bütün âlemi tababette takdir tevlit eyle- miş, ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. Deposu: Hasan ecza depoıudur Euıı:ılm ve leptıncıl.ırı büyük lennlı!. Opera(nr Doktor HALİL SEZAI BASUR MEMELERİ Ve cerrahi hastalıkları mütehassısı Di İ van yolü Dekter Emin paşa sokak No, 72 Beyoğlunda — Galatı yeni çarşı caddesinde No. 22 E.Y Atru mefruşat mağazası terkiticarete karar vermiş ve Tica- ret odasından vesikasını almıştır. Yatak ve yemek odası ve sa- lon takımları yeni ve müstamel olarak yarı Fiatına satılıktır. Başladi Sevda yaratah; Şen gözlerinin nuru, Kaderdenmi gibi çok sevimli eserleri büyük — bir * muvaffakiyetle — plâkta okumuş — olan. kıiymetli — muganniye ( Safiye ) Hanımı bu perşembeden itibaren Mulen Ruj'da dinleyebile- ceğinizi tepşif” ederim. Derviş zade İbrabim - BEKEAEEEEAINE j Po dö peş TRENÇKOTLAR ve İsmail Fuat ve Şurekası Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka memurlarına TAKSİTİLE Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilâtını müessese- nin — Sultanhamam'daki — manifatura — mağazasından Müdüriyet: Tel. İst. 192 gOSTUN BİRAKANESİ | ÇÜDi ibar ıılelennı hmaalıı mukemmel muıık ARNAVUTKÖYÜNDE Leyli ve Nehari-Kız ve Erkek FEYZİATİ Liseleri Ana sınıfı, İlk sınıfları ve ayrı teşkilât dahilinde kiz ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtevid'r. 1 Teşrinievvelde derslere başlanmıştır- Telefon İstanbul : 2867 - Bebek 210 İstanbul |Baş müdürlüğünden Gümrük İlevazım anbarının aleni münakasa ile ve tadili mukarrerdir. Talipler keşif ve '.muıckd münakasanın yapılacağı 25 - 14 de teminat evrakımı müstashiben başmüi misyona müracaatları. gumruklei“ı ' tamif ı"'” 10 - 930 Cumartesi ı“’ düriyetteki A// Mes'ul Müdür: Burhanettin Ai

Bu sayıdan diğer sayfalar: