10 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

10 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Teşrinievvel SON -POSTA 7 Dışarda İntihabat Nasıl Oluyor? ı ııiîmınımı'zı "Birçok Yerlerde Pro- j testolar Verılmektedır bakasını Halle- in — teşkil ettiği Akhisarlı zade Bq'#imm'îm Hıt Ali Hacı Selim | bilmecesi ismi altında neşretti- fırka intihabatta muvaf- Kars'ta ğimiz —müsabakanın kura'nı öyetli surette çalışıyor. Kars — On bir bin nüfusa | Sekilmiştir. Kazanan karileri- Yapılan tazyik ve tesir kay- | malik olan ve bin bir tesir ile =:ı-uu aşağıya yaz- | Pekamlık nezdinde protesto | (1545) kişinin reye iştirakile bi çe Beli "—ı_ım.r.ı—xu.ı.m_., neticelendirilen bura intihabı- MÜWM"'““"“%._ Etem Vassaf Soma'da Soma — Aşağıda imza sa- olan bizler kendi iş ve de meşgulüz. Arzumuz olarak Halk fırkası tara- belediye namzedi gös- TT İzmir ( Karacasu ) & Berü | tedimişadir. İstifa; eğişeru %:nıınbıda e uıdjıı&nnykrhıu 234 tür. Bunlardan 200 tanesi Serbest fırkaya, 34dü Halk | , & fırkasına verilmiştir. Bu vaziyet | karşısında şaşıran mahalli fırka mensubini, tesir yapmaktadır- Sıtkı B. lar. llddei_uımı!ıieınln- Bugünün Meselelerinden IIı : alı Beyefendi; İğfal e k k.* 4 "—m..ıı lh:l sayfada) Yoksa İıl.ııbıldı bulunan, a Pınılnllerid dolaşan bir İnı kadar cesurane söz ılhddııw._qçzb “nberi gazetemiz bu şikâyet- tesbit ve neşrile meşgul- * Bunu sözle, mücerret iddia | " Yapmiyoruz. İsim, adres, '& ve mahal N evvel bu vak'aları tet- W. yalansa ayrı ayrı Tâzım lı—Mülbeı'ıl'lıllırey san- Hılı.ııımniy. zikrederek | O beyanatta bulun- i dilen Siz « Olmıyasınız?| 4” dıiıhh-yık!bvıkohııbqı- natınızı tekzip eden en- beliğ bir hadise değil midir? Uyanınız vali Beyefendi ve “Tavşan,, ,, Müsa- denlerin Listesi 2— Beyoğlu Yenişehirde 69 numarada Münevver Şükrü H. 3— Edirne Filyokuşu sokak No * — Kadıköy Mühürdar cad- No, 60 Ahmet Emin B. 5 — Ankara Maliye Vekâ- leti hesabat tetkik - memuru 6 — Beyazıt Cabi sokak No. | Mustafa B. 7 — Gedikpaşada Balipaşa yokuşu Seferoğlu apartımanı No. 3 Kirkor Salalyan B. 8 — Çarşı içinde Sahaf- lar bedesten kapısı No. 11 de Garbis Hacetliyan Ef. 9 — Millt Müdafaa vekâleti hesap işleri birinci mümeyyizi Müğyyet Beyin kıı Nazan H. 10 — Karilerimizden İ. Ali B. ( Haydarpaşa ) l — Sen Benuva Fransız kız. mektebi — talebelerinden Foto Karayanides H. 12 — Kapalı çarşı Kalpak- etrafınızı tetkik ediniz. Şehrin | çılar caddesi No. 124 Hüsa- en yüksek makamını işgal e- | mettin B. den bir devlet memuru sıfatile 13 — Kartal kazasının Şehli halkin şikâyetlerini dinlemiye | köyünde Kalender Halit B. ve haksızlıkları echnrıııııı. 1 ra karşı müsamahakâr vaziyet | almak, cümhuriyet — valisine yakışmaz. Cümhuriyet - valisi bükümetten — ziyade — halkın memurudur. ve balka hizmet | Tütün inhisarı umum | :£ Pnüdürlüğünden: İöze 'î,. K. Levazım deposunda mevcut m (1800) kilo balya çenberi satılacaktır. ,teminat akçelerile beraber 13 - 10-930 pazartesi günü KL lnhııınııdı mübayaat komisyonuna müracaatları. G ÜÖRÜLMEM UCUZLUK _.—Fl—“' Halka bir hizmet mamulâ'ından nefis taban üzere geçen sene muvaffakiyetle maktu fiat aeulile tekrar salışa başladım. an hasebile fiatlarda büyük tenzilât yaparak ISPARTA hahları metrel >al200 1900, NEZAKET 1200, GÜLİSTAN 1000, her tarafı yünlü TAHTA zade Kada N ; ACENTâAHMEI' TAHİR S _..E_m t .;'ğ;'_“nm olup oli | ıı di ve T (h » lcrl:oıyvıe eıl:itîri; | a "ilhq İP Glanlar mezkür €tat ederler. | î lıılılıııpuyıınıhııhd Askere Davet ir Mîrhlı t 37_ (adze;f Topula radı ıy:dıp:mfmdın ııudı ı:vkcâlmek üzcre hazırlıkla- rile ber.ber (15) Tqrımewel 930 çarşamba günü şubede is- palı vücut etmeleri ilân olunur. ıılı- 14 — İstanbul kız orta mektebi talebesinden Zehra Tevfik H. Mürefte Şarapçılığı 28 tarihli nüshanızın kari- ler sütununda Mürefteli şa- rapçılardan — Daniş Beyin şa- hakkımdaki — ya- elleftir. Sizden | sı bura şarapçıları tarafından Ğ %":...u,._ hayretle “karşılanımıştır. Şarap alımya hazır olduğunu bildir- ııddıqyn:ılııynd mucip Çhkl şarap amillerine böyk bir teklif dermeyan etmemiş- lerdir. Şarapçılar Daniş Beyin inhisardan memnunuz ve su- hulet görüyoruz, demek iste- (2100) bş teneke | iği hakkındaki — sözlerini te- essrüle karşılamışlardır. Mürefte Muhabiriniz Talât Behçet Dr. Horhoroni M sokak N: îz'og::. lektep 0-35. —— evmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi! İdare i İstanbal, Nuruosmaniye Şeref sokağı 35-37 Telefoni — İstanbul » 208 Gelen evrak geri verilmez. Hlânlardan mesuliyet alınmaz. İstifade ediniz 1 — Ülân 3 satırı geçmiyecektir. ? -- Her satır 4 kelime hesap edi- BEDAVA İLÂN KUPONU 10-Teşrinievvel- 1930 lllıd dera senesl talı aşladı. Divasyolu ı".î'.'ı.. Iİ'zĞ'ı"' — — HÜSEYİN ZEYTİN YAĞINI — Daima kullansaız. Yemekierinizi nefis ve lezzetli yemek İster misiniz? Behemehal Hüseyin zeytin yağı ile pişiriniz. İstanbul Zindan kapası Babacafer türbesi karşınındaNo.S3 ÜMİT SABUN VE ZEYTİN YAĞ TİCA RETİ —Taklit sabun ve mahlât yağlardan sakınmak İsterseniz eniyi, enucuz, c temiz mal satan depomuza bir defa uğrayınız. İstanbal Zindankapısı Babaca- fer türbesi karşısında NoS3 Hüseyin, HANIMLAR TERZİHAHESİ — Bahçe kapı Rasımpaşa bası 12 No, Telefon İstanbul 4057. ada dkli ğği küriğkeütirBkre a SATILIK — Denize nazır hâva- dar derunu yağlı boyalı hane, Ortaköyde Yeni mahallede ce- dît firin sokağında No 1 sxm_ıx KOÖŞK S gila; Kalr çe, kuyu, Beylerbeyinde Burhani- yede Bayır sokak merhum Hüznü Beyin'köşkü. Cuma günleri müra- caat, ZAYİ — Nüfus teskeremi, aakerlik ygnikama çaldırdım. Yenisini alacağım. Eskisinin hükmd yoktur. Saframbolu, Hacılarobası karyesinde" bayram oğ'u Mustafa bin MEHMET ALİ ZAYİ — Hgaz abzı askerinden aldığın vesikamı zayi ettim. Ye- nisini çıkaracağımdan hükmü yok- tur. — İgaz Bayramviran karyesin- den - Yuzuf - oğullarından Ahmet oğlu Dursun MÜTHİŞ TENZİLÂT — Ümit sabun ve zeytinyağ depozunda. Asmaaltı zından kapı No, 53 Hüseyln, Çekoslovak Şapkası Kelepir - fiatına Elden Çıkarıl Yü üğem li MÜZAYEDE İLE SATIŞ TeşrinievvelinlOuncu cuma günü sabah saat 10da Harbiye Nişanta- şında — Vaii-konak — caddesinde NURİ BEY apartımanının 4 No.lh dairesinde bulunan ve HAYK HOVAGİMYAN Efendiye ait eş- yalar müzayede suretile satılacak- tir, 9 Parçadan mürekkep vitrinli Aasri müzeyyen yemek oda takımı 14 parçadan mürekkep Luyi xvr gayet zarif yatak oda takımı, akaju 'renkte asri minyon diger yalak oda takımı, 9. parçadan ibaret ceviz ağacından güzel bir salon takımı, kırmızı. kadifeden mamul diğer salon takımı, Fran- sız mamulâtı bronzlu gayet şık bir bayü, portmanto, sansar kür- künden mamul mükemmel kadın mantosu, Çin vazoları, kesme | bronz ve lake karvolalar, yağlı |Evet, Bu İşe Ne Demeli? Türk ocağı reislerinin sekiz yüz lira aylık aldıklarını gaze- tede okudum. Kendi kendime bu miktar para ile birçok Türke yardım yapılacağını ve ta- lebe okutturulabileceğini düşün- düm. Binlerce lira tahsisat alan Türkocaklaı yardım yapmak şöyle dursun - akıllarına bile getir- mezler, Amerikadan gönderilen sene- de (13,000) lira ile bu mem- leketlerde —hiristiyanlık — pro- pagandası yapan Genç hiris- tiyanlar cemiyetinden — ibret alalım. Acaba bu işe ne de- meli? Tüccardan: Hasan Güzelim Lokomo- tiflerin Hali Ben Ercnköyünle oturuyo- rum, evimiz trene yakın. Bü- tün eğlencemiz - hele kışın - treni seyretmekten ibaret. Dev- let demiryolları bundan dört sene evel yeni, cicili, bicili lokomotifler aldı, fakat ahndı alınalı ne bir boya ve ne de bir tamir yüzü gördü. Yaz binlerce İliralar verilevek al- nan o güzelim makineler uyuz keçiye döndü. Yazık, günah değil mi? Bir Kari Bir Tütün İnhisar Me- murundan Şikâ * Naci , imzasile aldığımız bir varakada Dursunbey Tütün inhisar memura *Mahmut Ef. den şikâyet edilmektedir. Bu şikâyete esas olan maddeler şunlardır: 1 — İş sahiplerine fena muamele yapmak. Bu hal, bu zatın 1cki mensubiyetinin bir tezahürü olmak icap eder. 2 —K ba hıyıluuaıyemuâmıklıdr 38 — Ümmi bayilerin mua- melâtı karışık yapılmaktadır. Mütemadi ihtilâflar çıkmakta- dır. Çünkü bu ümmi adamların yazısını da o yazdığı için ba- yiler ziyana uğramaktadırlar. Bu itibar ile idarenin tahkikat yaptırmasını bekliyoruz. Posta Pulları Müsaba- kası Münasebetile Posta umum müdürlüğü ta- rafından tertip edilen posta pulları müsabakası eylülün yir- misinde hitam buldu. Şüphesiz bu müsabakaya — inemleketin birçok — san'atkârları — iştirak etti. Bu yüzlerce pul orijinali içinde üç tanesinin intihabı oldukça nazik bir san'at işidir. Bunun için teşekkül edecek heyetin pekçok titiz. hareket etmesi lâzım olduğu kanaatin- deyiz. Bu müsabakada bir Türk sanayii nefisesi — mevzubahiş- tir; eser. cihana dağılacağı için kuvvetli bir mevzua malik ve hakiki bir san't işi olmalıdır. boy tablolar, yanlane, İaşilz büfesi, kolon portmanto, bronz çocuk karyolası, kolon, sanda'ye- ler, divar tabakları, muşarabi eta- ger, porslen vazolar, elektrik avi- zeler, kadife wddu..dhvı;l: bo ve peşgirlik ve sair © l;:;ğ,._"w ve Acem bah- ları ve seccadeleri " Ebah ,, mar- kahı kuyruklu güzel bir Alman pinnosu. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat akmır. Simit Fiatları Geçen seneye nazaran bu seve ekmek fiatı yarı yarıya indiği halde, ayni derecede Iıdlnnııdısım teşkil eden si- senelerdenberi det evvel güya bu işe her nas sılsa atfı nazar etmiş ve fakat mık!oedllıiıdığıiîlîk te- min — edememişti. Takriten adedi elli gram gelen ve kilo- Karilerinizden: İ. Bilmi BİR MALÜLÜN SORDUĞU Ben vatan uğrunda bir ayağının kaybetmiş malâl bir İnsazam, Allera çek kalabalık olduğu için hiç kimseden bir yurdam beklemeden kendim karzanır ve onlan geçirdiririm.. Geçen sene belediye müfcttişi Nuri Beyle mahke- meye düştük, Bu xatf işime aarar ver mektedir. — Bunun — benden istediği medir? Karşıyaka, Fırtıkçı Ferhat Son poctar Bu müfettişin sizden ne istediğini belediye riyasetinden sorare sarız. Şafi cevap alamcısanız tekrar makkemeye müracnal ederelak. — Ankara Emanetinin Nazarı Dikkatine Ankara — Köylünün sat- mak üzere getirdiği yevmiye iki yüz, üç yüz parça sebze ve meyva istasyonda bir meydan- lıkta — satılmaktadır . Bunların beher parcasından ık:lümunı beşer kuruş alınarak dip ko- çanları imlâ edilmiyen mak- puzlar verilmektedir. Memura bu yolsuzluk ihsas ettirilince şü birkaç gün zarfında orta- dan kayboldu. Hatta köylü de hayrette kalarak ne için şimdi tayyare parası almımıyor diyorlar. Yevmiye yirmi, otuz Kraya baliğ olan tehsilâtın kıs- mı azamı cemiyet namı altın- da başka ellerde kaldığı me- murun — gaybubetile — anlaşıl- miştir, Tahsilât mukabili mak- puz verilmediği de vakidir. M. Nuri İşleri Böyle Görüyorlar Burada idari işlerde çak müşkülât çekiyoruz. Bazı me- murlar — yanlış — mütalcalarla, yanlış tezkiyelerlerle işleri uza- tıyorlar. Kendime ait bir tarlam -| var; tapu memuru bilmem her yerde böyle mi? â Altı aydanberi bilâfasıla baş ağrıtltığım halde tapuda boynu bükük yetimler gibi şahsımı ait bir iş için merhamet dile- niyorum. Ya ben iş bilmiyor anlamıyorum — veyahut işi an- hıyorlar da yapınmk işlerine gek- miyor. Şo haklı şikâyetimin neşrini rica ederim. Kalecikli: Mehmet Kemal Erenköy Telgrafanesi Geçen gün annem âni ol rak rahatsızlandı. Hemşiresinin gelmesi için telgraf vermek üzere Erenköy postanesine git- lüm. Szat bir olduğundan telg- raf kabul cümediler. Anak ikiden scara munmele başla- di. O gün bu yüzden teyzem gelemedi. Böyle şey olur mu ? Tatil zemanında postanede bir aöbetçi memuru olsa da ahalinin böyle mühim muhabereleri temin edilse olmaz mı? ekseri saat iki buçuk, üçte bile me« mur gelmediği oluyor. Erenköy karilerinizden Galin

Bu sayıdan diğer sayfalar: