10 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

10 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayfa FATİHTE.. Rey îa—ndığ Yerini Nasıl Değiştirdi... -— Yışasm Serbest Fırka! — Yaşasın nnrn. — Yaşasın Gazi! — Yaşasınnnann. — Yaşasın Fethi Bey! — Yaşasınnnan. Burası Cibali'de tütün inhi- sarı fabrikası idi. Fatihin bazı mahallelerinin intihâbı yapılıyor- du. İhtiyat zabitlerinden Suat B. kürsüde nutkuna devam ediyordu: Yer Değiştiren Sandık — İntihap “Gül baba,, ca- miüinde yapılacakken ve öyle ilân edilmişken tütün inhisarı fab- rikasında yapılıyor. Yoksa bu adamların kanaati inhisar al- tına mı alınmak isteniyor? Biz hiç olmazsa nnd.ığı gö- relim. Zararı yok yirmi adım geride duralım, Encümen aza- sından doktor İhsan beye iti- madımız yoktur. (Yoktur, yoktur sesleri.) — İhsan Beyin tarafkirliğini zabıtlarla tesbit ettik, Suat beyden sonra kürsüye Rizeli Yunus Ef, çıktı. Kendisi hatip değildi, yalnız içinden geleni söylüyordu: — Bu kadar çalıştım, bir iş bulamadım. Vergiler ağır; bıktım.. Ynnns “Ef, karakola götü- rüldü. Ahali: — Birşey söylemediş. doğ- ruyu söyledi. Ne diye götürü- yorlar. Bu kadarcıkta nu söy- lemiyelim ! İmtiyazlı Kimseler İntihap sandığı Cibali tütün fabrikasının içersine yerleşti- rilmişti. Sandık Serbest fırka taraftarlarının göremiyecekleri bir yerde idi. Halk fırkasından amelebaşı Ali, Halk firkası mutemedi Hikmet, Şehrema- neti müzayede memurlarından ve Halk fırkası azasından Ali Efendiler sandığın yanında bu- kunuyorlardı. Serbestçiler buna kazıyoklardı. Cibali Tütün fabrikasındaki amele muhtelif mahallelerde oturur, bunların kendi mahal- lelerinde rey vermeleri kanuni şartların tahakkuku için daha muvafık olurken her nedense fabrikada âmirlerinin gözü ö- nünde rey vermeleri muvafık görülmüştü. Serbest fırkacılar buna itiraz ettikleri gibi ameledn birçok- Jarı da gazetemize telefon ede- rek Halk fırkasına mensup Amirleri önünde rey verme- lerinde Halk fırkası lehine bir mana olduğunu söyleyip şikâ- yet etmişlerdir. Nerede O Nasihatçiler? Ameleden sandık başına ge- lenlerin isimleri ve hüviyetleri tetkik edilmiyor, yalnız Halk fırkası namına rey vermesine itina ediliyordu. Belediye intihap kanununun maddeleri bu noktalarda gayet saribtir : Rey verenin ismi, hü- viyeti tetkik edilecek, rey ver- me hakkı olup olmadığı anla- şılacaktır. Halbuki nerede idi © kanun mamına nasihat ve- renler ? İçerde bu şekilde rey alınır- ken bina pencerelerinden de amele “ Yaşasın Serbes fırka,, SON:- POSTA İMUHTELİF | FAKÜLTELER HtiZIMA. TALEBESİNİN ŞIKAYETI Serbest Fırkaya Rey Veren Feriköy Ve Civar Atelyeler Amelesinden Bir Gnıp> Görüyoruz Ki Bu İntihap Kanunu İle İyı, Bitaraf Netice Almak Müm Dün sabah — matbaamıza Darülfünunun muhtelif fakülte- lerine mensup yirmi beş kişilik .| bir grup geldi. Bu efendilerin bize söyle- dikleri şudur: — Biz, birkaç gündenberi reyimizi kullanmak için taraf taraf dolaşıyoruz. Nihayet san- dığı Aksaray muvakkitanesin- de bulduk. Bizi grup halinde görünce “buyrun,, dediler ve üzerinde Ilâvha — bulunmıyan içi sıcak bir odaya koydular ve: — Buyurun rey varakaları- nızı dediler. yazılı kağıtlar atıyorlardı, Şube Müdürü Hüsnü Beyin Faaliyeti Tütün inhisarı ikinci şube müdürü Hüsnü bey tütün de- polarını — gezmiş; Cümhuriyet Halk fırkasının kazanması için ameleye propagandada bulun- muştu. Bundan müteessir olan ame- lederi bir kısmı evelki gün - ve gece telgrafla Serbest fırka vilâyet ocağına müracaat etmiş; Hüsnü beyin bu hareketinin manasız olduğunu söylemişler ve şikâyet etmişlerdir. Varakı Mihrü Vefa... Leylâ H. (Unkapanı, Yeşil- tulumba, Tepebaşı Elvanzade maballesinde (10) numarada. ) — Serbest fırkaya rey ver- mek istiyordum. Sandık başın- da birisi bana: Halk fırkasına rey ver dedi. Kâğıdımı kendi elile yazdı ve bana parmak bastırdı ve gene kendi etile reyimi sandığa attı. Efendim, ben Serbest fırkaya rey ver- mek istiyordum. İşte; varakı mihrü — vefa, kabilinden bir şikâyet daha.. Kimdir Kıl Kuyruk? Baktık. Halk firkasi rey pusulaları. Dedik ki: — | — Hayır, biz Scrbeeâfırkı- ya rey vermek istiyoruz. * Bu cevabı alır almaz: — Öyle ise dışarı buyurun, di- ye çıkıştılar ve bozuk şiveli bir adam ilâve etti; Reylerin — Kıl kuyruklar. kün Değildir... | düşündük ki böyle bir mukabele Öz Türk şivesile söylenmi- bizi bu sözü söyliyenin dereke- yen bu son teşyi kelimesi o kadar acı geldi ki geri dön- mek ve bize, haksız yere bu hakareti yapan adama, bunu | yahız sözle değil, biraz da cl pesrevi ile we mi'akbi ilesinde etmek istedik. Fakat bir an Nerelerde Verecegınıjr Biliyor Musunuz? Bugün hangi semtlerin nereler- de ve saat kaçta rey verecekleri- ni aşağıki satırlarda bulabilirsiniz. Beyazıt - Eminönü — Alemdar ve Binbirdirek mahalle- leri saat 7-10 arasında Firuzağa camlinde. Sultanahmet, Cankurta- ran mahalleleri 10 - 14 arasında Akbıyık camünde. İshakpaşa ve Küçük Ayasofya mahalleleri 14- 16 arasında K. Ayasofya camiin- de, Mollafenari mahallesi 16 - 19 arasında Alik Alipaşa camiinde. ; İslâmbey, Rami Ye- Kat — T Cani Kasımpaşa, Eyip, —Abdülvedut, Fethi çelebi, Gümüş suyu, Dök- ııecüq Nişancı Mustafa paşa, Üç şehitler, Cuma, Topçular, A- libey köyü sabahtan akşama ka- dar Fukaraperver Iıi;;ıındı.d' Si irun Bewğı“ ” tanpaşa, K:l'ı Mehmet Ef., Camiikebir, Hacı Ah- met, Bedrettin, Yenişehir, Piyale, Hacıhusrev, Yahyakâhya vanhalle- leri saat 9-18 arasında Camüke- bir avlusunda. Yeniköy - Sarıyer — Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme mahalleleri saat 9-17 arasında Arnavulköy ihtiyar heyeti -oda- sında. D, Hisar-Beykoz — ı,.ı'.:.. İncirköy saat 8 de, Çubuklu 11 de, Kanbea 12,30 da, Göksu yeni “mahalle 14,30 da, Anadoluhisan 16,30-20 arasında, Valideletik, Üsküdar —Arakaıyeci hacı Mehmet, Hacıcafer, Tabaklar, Ka- zasker Ahmedefendi, — Ahçıbaşı mahalleleri — sabahtan — akşama kadar Valideiatik camlinde. - Zühtüpaşa , Kadıkoy B 'ruıı.u,Pnaı— tep, Merdivemköy, Sahrayıcedit, Suadiye, ğ Adalar — Hiz Bi Zeytinlik, Ce Bakırköy — Tiik sant &. 12, Sakızağacı ve Yeni mahalle saat 13-18 arasında. z adasını gazinc - Sütlücede De Garip Tezahürlere Şahit Olundu.. Beyoğlu intihabatma — dün Sütlüce —ve Hasköyde de- vam edildi. Burada reylere müdahale göze batacak, hatta çıkaracak — dereceyi buluyor- du. Burası, mezbaha gibi, so- ğguk hava depoları gibi olduk- ça kalabalık bir balk kütlesi- nin toplandığıi yerlerdi. Bunlar, Amirlerinin nezare- ti altında geliriliyor, reyleri alımıyordu. —Âmirlerinin gözü önünde rey veren insanların reylerini nasıl — kullandıkları, malüm, sormıya değer mi? Bunlar hep Halk fırkasına rey veriyorlardı. Vermeleri de tabi idi Bu arada Kâzım Ef, isminde biri, etrafına bir takım|| kımn müdafaa edilmesini iş- kalabalık toplamış, bğırtıyordu: — Biz öz ayız, reyinizi bize verin, bizler sizi kurtardık. | sine — düşürecektir. — Sesimizi | çıkarmadık. Çıktık, Ne Azim Hata İşlemiş! Anlaşıhynr ki demin girdi- ğimiz oda Halk fırkasına ait 'Çöp Amelesi Rey Verirke Münakaşa Oldi Beyazıt intihabatı dün Şeb zade caminde yaj; . B tielie BN dikkate çarpan nokta, ilk ü güne nisbetle, müntehipler sında sükün hasıl olması idi Muameleye nezaret eden - ref mi memurlarda göze p derecede bitarafane hareki müşahede ediliyordu. Halk fırkası azasından bi zat sandık başına oturmi Serbest fırkaya rey verenle ledini, sandığın kenari birer — toj İ saplıya! tesbite q—,ıpllı:ıyoı'fhı.ğııe Fakat ya y makam itiraz ederek bıı yebi biçimrey sayma usulüne mat oldu. Gayretkeşler Belirince Bu sükün ve intizam öğley kadar devam etti. Umumi mayül Serbest fırka Jehind idi. Fakat bu sırada bir takıf gayretkeşlerin gelmesi ile esi nizam ve intizamdan da esd) kalmadı, arbede vesileleri ara mıya başlandı. Bunların arası! da Kemal Ef. isminde bir di Kikanlı, Serbest fırkaya verenlere hakâret edici sözlü söylüyor, mukabelesini görme te dr ecikmiyol ğclıkınhmn gu:ndelı hak kazanamadığı — hiçbi' suretle iddia edilemez. Burada münakaşaya bir d rülfünunlu —efendi de karışt Ferdi bürriyet etrafında bif hayli münakaşa oldu. İimi surette cevap vef miyeceklerini anlıyan çılar da seslerini kesip uzaklaf tılar. imiş, Fakat üzerinde Jâvhası |Nezafet Amelesi Geliy? olmâdığı için böyle bir hataya düşmüştük. Fakat hatamız ne azimmiş ki bu şekilde mua- mele gördük. Halbuki okuyoruz : — Serbest fırka gayrı Türk namzetler gösteriyormuş. Ya İnlihâp yerinde. Halk fırkasının kullandığı (Haso)lara emo)jlara ne diyelim ?.. Ve sonra Serbest Fırkaya rey vermek bu kadar azim bir cürüm müdür ki bize, o fırkanın kullandığı yabancı herifler : — Kil kuyruklar! diyorlar. Hangi hakla ? Buderece yalana, bukadar sıkılmazca hakikati saklama gayretine herkes için için kan ağlıyor. Bu Kanun Tadil Edilmelidir Ayni zamanda gördüğümüz- den çıkardığımız netice şudur: — İntihap kanunu, bugü- nün ihtiyacını — duyurmaktan çok uzaktır. Yalnız bir fırkaya murakabe hakkı veren bir ka- nuna bugünün kanunu diye- bilmek hiçbir insaf ehlinin söy- lemiye dili varmıyacağı bir şeydir. Bu kanun da beheme- hal değişmelidir. Son Posta: İntihaptan şikâ- yet yapılmadığını söyliyen vali beye bu vak'ayı da ithaf bazı gazetelerde ediyoruz. VATANDAŞ! Belediye meclisinde hak- Sabiha banıma rey ver. tersen Zekeriya İşte bu anda Şehremanf' tinin 50 den fazla çöpçü ıım lesi gurup balinde ve j ve çavuşlarının nezareti altınd âey sandığı başına getirilmişl Halk fırkasına rey ve ' ve fırka - taratarları tarafındöf| alkışlanıyorlardı. Bu hareke' karşı Fazıl Hakkı B. bağırdı! | — Efendiler bu, hüner €| gildir. Devairdeki ım:mıır da toplayıp getirseniz, J büyük bir yekün ıopı.ynbif siniz. Şu hal, memnun - olu? bilecek bir manzara t etmez. Bari bunları dağınık halde getirseydiniz. de c altında hareket ettikleri b olmua j FATİN-AARBİYE, Peyami Safarım En Son İ Eseri | Yakinda “İmdat Geliyor. F mindeki tefrikamız bitmek redir. Ondan sorra - edebi i yoman tehüka edecüğiz. Bu ,,m Peyami Safanın Fatib - Herbil) ismindeki romanıdır, — Eski yeni devrin tezadı içinde, kahif manlarımn geçirdiği rubi dekik meleri tahlil eden bu romabij kadın ve erkek bütün karileri” , kendilerisi alâkadar eden Yd ları bulacaklardır. v Fatilı- Harbiye, genç bir KÜ hem kendi kendisile, hem diği adamla, hem de u-n;’a,ı mücadelesinin hararetli bi *B canlı bir hikâyesidir. * mücadelenin dekoru ıçııd v ve garp bütün mınıııv-ı âdetlerile — görünür. "ı"'v Fatih - Harbiye romans ndı- kuvvetli bir aşk ihtirası, betiç bugünkü Türk cemiyetinin viri vardır. ;ı

Bu sayıdan diğer sayfalar: