4 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

4 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: Halkın Sesi Tasarruf Meselesi| Gece Ve Halkın Fikri Herkes tasarruftan bahsediyor. Bunun resmi tarafı olduğu kadar bususi ve ferdi tarafıda vardır. Bugünkü vaziyette, devlet, bütçe- sinde ne derece tasarruf yapmıya mecbur İsefertte © vaziyette bulunuyor. Gazi Hz. de, bir teş- rinisani nutku münasebetile bu mühim zaruretten bahsetmiye lü- Halbuki isin «Yula: biyeli - yapılan. Bu “> kıt kanaat geçin- olan halk ekseriyetine şamil değildir. Fakat ni- gelerimiz vardırki tel kin verirken kendimiz salkımı yutmak İstiyoruz, Bu münasebetle dün, bir muharririmiz, bir kısım karilrimile banbübel yapmış intibalarını şöyle nakledi fert bunu bir borç bilmelidir. Jin * sera B. (Tıp talebe i be 1: Hasan Bey — Ağaoğlu Hazretleri. yumurtayı iç bakayım. Yarısı Feryat!.. Gece Kumkapıda Hayli Heyecana Sebep oz Kumkapıda oturan terzi Yahya Ef. dün gece yanı evine giderken yolda hiç ta- nımadığı üç kişinin ansızın taârruzuna uğramıştır. Yahya Ef. bu vaziyet karşısında fe- na halde korkmuş, derbal bağı.» mıya başlamıştır. Terzinin bu feryadı üzerine meçhul mü- tecavizler kaçmışlardır. Fakat gece. yarısı bu acı sesleri duyup uyanan maballe halkı da hayli korku geçirmişler. dir. Meçhul adamlar henüz âranmaktadır. Yankesicilikler çarpılmıştır. 3 — Kadıköyünde oturan komisyoncu Mehmet Raşit Be- yin Köprüde, tramvayda için de 11 tayyare bileti ve evra- kı bulunan cüzdanı sapi maniye mahallesinde 1) aileler tanırım; Hal vE pet o kadar iyi değil- ; böyle olduğu halde bun- bk ipekliler içinde yüzdük- lerini o görüyorum. ların hareketleri yanlıştır. Bir insa- nın, elinde ve avcundakini lüzumsuz şeylere sarfetmesi fena neticeler doğurur. * Mukittin B. (Beşiktaş Kılı cali maballesinde 5) — Ben şimdilik hayatımda reket olur. el Yol Parası İçin Yeni Karar Çalıştırılmıyanlardan Oç Meçhul Şahıs Din Gene Para Alınacak iyi yol paran vermeyip te (amelci mükellefe) anıldı. olarak bizzat çalışmak istiyen 20 bin kişi Bunl; tlerine göre Topkapı-Silivri, Alem. Tay ar semi - Beykoz - Mahmı Şile utşevketpaşa , ikişer gün çalışacakları tarafından çadır, kürek, elen, ve Yalova on için Vilâyet nafia başmühendisliği kazma tedarik edilmişti. Bu 20 bin kişiden şimdiye kadar ancak 500 kişi müracaat etmiştir. Bu vaziyet karşısında başmühendislik bunları paraya Muayyen günlerde mecburiyetinde (kalmıştır. çevirmek gelip çalışmı- yanlardan 10 lira olan yol parası yüzde elli zammile ve heili emval Okanununa tevfikan le e a dilecek emvali olmıyanlar hapsolunacaklardir. Bir Cinayet Topane Kâhyasını V Vurdular Bugün öğleye, doğra Topa* nede i olmuş, sandalcı tarafından kur- şunla öldürülmüştür. Atılan kurşunlardan biri de orada bulunan bir kebapçının ayağına tesadüf (etmiştir. Cinayetin sebebi henüz an- laşılmamıştı. Vuranın (ismi (o Ömerdir. İlk tahkikata göre cinayetin sebebi sıra beklemek mesele- sinden doğan iğbirardır. mer, cinayetini gayet so- |. ğuk kaknhlıkl esasen arkadaşı olan Musta fanın önüne gelerek mükem- mel surette nişan almış ve kuktan: Tahir, kurşunu atmış, cinayetini işlemiş | tin Adil, Ebül'ulâ B. ler. tir, katil tutulmuştur. Nafia Başmühendisi İngiliz Talebesi © Sandacılar |Memleketimizin Vaziye-) sine tini Etüt Edecek Bep «agi Ebil İml * İtupla İstanbul ticaret odasına müracaat ederek memleketi- mizdeki mahsulât hakkında ve Darülfünun Divanı Azaları Dün Darülfünunun muhtelif fakültelerinde yeni (divana ap © edilecek & müdder- a icra Etmiş | rislerin intihabile meşgul olun uştur, Divan azalığına intihap lele re Hukuktan: Muslihüt- Tıptan: Hasan Reşat bey, Kadri Raşit paşa. Ke Mustafa Şekip Ömerli yolunda sahte bir) ve Şerif be senet tanzimi meselesi üzerine lâkaydisinden dolayı da tahkikat yapılan Vilâyet Nafia başmühendisi Avni B. hakkındaki evrak henüz dev- let şurasından çıkmamıştır. Muallim Muavinleri hakkın»: Fenden : yeri ve Ekrem beyler. Şehir Meclisi Daveti- yeleri Tebliğ Edildi Hazırlandığını — yazdığımız şehir meclisi azalarının İstanbul mıntakasından(!! muallim muavini grammar GE in hanma girmiştir. Bunların im- — aveslinm An Maarif ve 2: Ağaoğlu — Ne olacak Hasan Bey? Hasan Bey — Sabret biraz! 4 — Kânunusani emi dan muteber olmak üzere beş aylık bitenin tevdii, 3: Hasan Bey — Dur senin çenene de biraz | masaj yapayım.. İki Cerh Hadisesi Dün İki Kişi Hiç Yoktan Sebepler Yüzünden Ağır Surette Yaralandılar Dün iki mühim cerh hadi- sesi olmuştur. Tahkikatımıza göre bu vak'alar çu şekilde geçmiştir: 1— "de oturan Tevfik efendi dün akşam evi- ne gitmekte iken tanımadığı bir adam önüne çıkmış, ve hiçbir şey söylemeden bıçakla Tevfik Eyi yaralayıp kaçmış- tır. Tevfik EE, nin yarası ağır se Beyoğlu hastane- kaldırılmıştır. 2 — Fatihte kahveci Tevfik EF, öteden beri müşterisi olan şoför Bahtiyar EF.den alacağını .stemiş, buna kızan Bahtiyar EF. Bıçakla Tevfik EF, yi göğ- sünden yaralamıştır. “Şarj, Fabrikası Memleketimizde çıkan ipek- li kumaşlara zarafet ve ağırlık verecek bir fabrika olmadığın- #an o ipeklilerimiz Avrupaya gönderilmekte; “Şarj, denilen bu a ve zarafet verme ameliyesine tabi olduktan son- ra iade edil e ve piyasa- ya çıkarılmakta idi. Bu ame- memleketimizde yapılması için bir Şarj fabri- kası açılacaktır. 4: Hasan Bey — Ha şöyle. Şimdi medi İ eetele irt ot, biç korkma! Bulgar Kıralı Reisicümhur Hz. ne Teşekkür Etti. Bulgar kıral ve kraliçesini se kür etmiştir. Relaleimhur Hz. teşekküre saadet temennisi ie mukab” dede bulunmuştur. y Yunan Hükümeti | Hariciye Vekilimize Teşekkür Etti. M. Venizelos ile M. Mihalakepuif” memleketimizde gördükleri hüsnü W bulden dolayı telgrafla Hariciye Vek De teşekkür Yunan Gazetecileri D€ iz telgrafla teşek Madam Mihalakopulos Şehrimizde konsoloshanenin misafiri olarak şeb” EMEN Alinaya perşembe gö “Atina Hadiselerinin Müsebbibi Atinada yapılan darbei bi kümet teşebbüsünde Pangal&” sun melhaldar olduğu anlar şılmıştır. £ Tahkikat (o deva” etmektedir. Macar Başvekili Seyahatten Son derec8 Memnundur Kardeş milletin Başvekili b* sabah Peşteye varmış ve büsnü kabulden dolayı hüküm€” timize teşekkür etmiştir. Başvekil Rahatsız İsmet Paşa gripten biraz muf” Elektirik Naha vekületi reddetmiştir. İngiliz Belediye İntihabi Londra, 2(A.A intihabatının a amele fırkasırın sekse daire$? kaybettiğini ve muhafaraki” ların kamanamı güzeli Garip Bir Sefaret Berlin, 2 ( A.A ) — Kabi” Münihteki İmperatorluk tini ilgaya karar v eritir. Ey karara sebep olarak Yk Ea

Bu sayıdan diğer sayfalar: