4 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

4 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayfa BECERİKSİZLİĞİN NETİCESİ ADANADAKİ SON VAK'ANASIL ÇiKTI? Halk, Vakarını Muhafaza Etmektedir Adana, 31 (F M.) — Gön- derilen müfettişler dört gün- “ denberi belediye intibabı hak- kındaki şikâyetleri tetkik ve tahkik ile meşguldürler. Her- gün yüzlerce müşteki istida- larile —müfettişliğe — müracaat etmektedir. Fakat bir kadise, belki haklı, belki de haksız olarak, halki teftiş neticesinden şüpheye ve ümitsizliğe düşür- dü. Heyeti teftişiye reisi olan Tevfik B., geldiğinin ikinci akşamı Yeni oteldeki eşyasını alarak avukat Cemal Kümil B. isminde bir zatın evine nakletmiştir. Ortalık iyice ka- rardıktan sonra kapalı bir a- raba içinde bu eve belediye reisi Turhan Cemal Beyle ka- yınpederi de geldiler ve nıs- fulleyle kadar beraber oturdular. Buna şahit olanlar, o sırada, yanında ceza hâkimi ve birinci müstantik olduğu halde ora- dan geçmekte olan müddei umumi Beye keyfiyeti anlattılarsa da müddei umumi B. muh- birleri bekçi ile karakola gön- derip hüviyetlerini tesbit ettir- mekten beşka birşey yapamadı. Kırk Bin Kişinin Tezahürü Adanalılar Cümhuriyet bay- ramını bugüne kadar emsali görülmemiş hararet ve tezahü- , ratla tes'it etti. Öyle ki, Ser- bes fırkaya temayül gösterdiği için bir kısım halka mürteci diyenler, onun temiz - hislerin” den, asil seciyesinden şüphe edenler bu tezahürat karşısın- da lâlü mephut kaldılar. So- kaklarda kimseler kalmamış, Serbes fırkanın yaptığı - (120) metrelik büyük bayrağın altır da ve arkasında kadın erkek kırk bin kişi toplanmıştı. İki ucu görünmiyen bu muazzam alay caddelerden bir sel gçibi akarken evlerden ve muğaza- lardan kolonyalar — serpiliyor, konfetiler, serpantinler atılı- yordu. Merasim gündüz sükünetle geçti, fakat gece fener ala- yında, telgrefla - muhtasarar. bidirdiğim müessif hadise zü- hura geldi. Geceki Alay.. Gündüzkünden daha kesif ve kâmilen Serbes fırka men- subininden ibaret olan alay, önlerinde memleket bandosu, bü; ba; ve esnaf teşek- knl= bıî':.ıkklın 'olduğu l:î:e şehri dolaşıp Ocak binasına avdet ederken Polis kısım âmirlerinden Salih Niyazi B. “yaşasın Serbes fırka,, diyen bir genci o esnade açık bulunan bir berber dükkânına çekerek döverken halk müdahale etti. Bu, Bir Cürüm Değildir Bunun bir cürüm olmadığını söyledi ve dövmemesini rica eyledi. Sırf bir vak'a ihdasını iltizam eder gibi komise: bir hayli haşin — sözlerden sonra nefsini — müdafaaya mecbur kalmış gibi tabanca- sını çekti ve üç el endaht etti. Yaptığı hareketin fenalığını iş "işten geç'ikten sonra — anlıyan komiser, elinde çıplak taban- SON* POSTA Balıkesir belediyesi ve şehirn umumi vaziyeti. Kırşehir — Belediye intihabı münasebetile burada usulsüz bir hareket olmuştur. Alâka- dar makamatın kulağına ulaşması ümidile bu satırları karalıyorum. Müntehiplerden Muhar- rem efendi, Serbes fırkaya rey vermek iste- miş, fakat her nedense komiser muavini İbra- him efendinin muhalefetine maruz kalmış, hak- kında bir de zabıt tutulmuştur. nanlardan üç kişi, komiser muavini aleyhine Mezarlar Mülğa Rusya Üç Senede Bu İşi Tasfiye Edecekmiş Moskova — Sovyet hükü- meti, bütün mezarlıkları üç sene zarfında kaldırmıya karar vermişlir. Bundan böyle ce- setler yakılacak ve toprağa gömülmiyecektir. casilk kaçmıya başladı ve ka- çarken de birkaç kurşun attı. Kargaşalığın Sebebi Gencin dayak atıldığı dük- kânın önünde sükünet ve ter- biye dahilinde tezahürat yapıl- makta iken vak'anın olmasile halk arasında kargaşalık çıktı, dükkânın vitr'nleri kırıldı. İhtiyat Tedbirine Lüzum Kalmadı Halk — dağıldıktan epeyce sonra idi ki başta alay kuman- danile şehrin bütün mevcut jandarma kuvveti, asker ve süvariler —meydana geldilerse de o ane kadar sükünet ken- diliğinden hasıl olmuş, herkes evine dağılmıştı. Kenan Pş. dan Bir Rica Ayni zamanda fırka ku- mandanı Kenan paşaya gidi- lerek hadisenin iç yüzü an- latılmış, herhangi bir bece- riksizce — harekete — meydan verilmeden zapturaptın idare- sini ellerine almaları rica olummuştu. Bittabi bu tedbire lüzum kalmadan mesele kapandı. Salâhattin Orada bulu- Samsunda, intihapta müessir olan şoförler halinde.. Umum Erkânı İNTİHAP BAKİYESİ: YOLSUZ- LUKLAR NİHAYET BULMALI , Harbiye reisi Fevzi Paşanın YFokat ziyaretine ait intibalar.. şehadette bulnnduklarından — dolayı zabıtaya muhalefet maddesinden tevkif edilmislerdir, Mescle, adlt safhadadır. Adliye ve Dahiliye vekilleri Beyler vaziyeti tetkik ederlerse, bu işte şayanı dikkat bir yolsuzluk görecelerdir. Herhangi bir kanunsuz- luğun ve bir yolsuzluğun önünü almak için hadiseyi kaydediyorum. Kanunsuz bir harekete kanunsuz bir hareket denir. Buna, aksi bir isim vermek mümkün müdür?. Sıtkı Balıkesirde Mahkemeye Müracaat E istirahat denler Var Balıkesir — İntihabatta yolsuzluğa şahit olduklarını iddi meye müracaat etmişlerdir. ia eden bazı kimseler mahke- İntihap İşinde Adli Safka Bazı Müntehipler Mah- 'kemeye Müracaat Etti Belediye intihabatı birçok gürültü ve dedikodular arasın- da yapılıp bitti. Şimdi de ka- nuni safha başladı. Bazı mün- tebipler haklarını kullanama- dıklarından veya kanunsuz ha- reketlerden şikâyetle mahke- melere müracaat etmişlerdir. Bu arada — Bakırköyünün Safra ve Mahmutbey köyle- rinden yirmi imza ile Bakır- köy mahkemesine müracaat edilmiştir. Şikâyet — sahipleri, rey vermiye geldikleri zaman intihap heyetinin kendilerine: —" Siz rey verdiniz. İşte parmaklarınızı basmışsınız ! ,, diye cevap verip baştan sav- dıklarından - şikâyetçidirler. O izlerle kendi parmak izlerinin karşılaştırılmasını — istemekte- dirler. Hocapaşa civarında oturan Fevziye H. da mahkemeye mü- racaat etmiştir. Bu Hanım da intihap heyetinden bir zatın elinden intihap kâğdını ala- rak adeta cebren değiştirdiğini iddia etmektedir. Heyet azası ile müvacehe edilecektir. Sarıyerde de 3 kişinin müd- dei umumiliğe müracaatı kay- dedilmiştir. Bunlar intihap hak- larını kullanmak istedikleri za man eski müfus tezkereleri kabul edilmemiş, yeni nüfus defterleri istenmiştir. Kanunda böyle bir. mecbw- riyet olmadığından bu münte- hipler deva açmaktadırlar. Fındıklı ve Kabataş sakin- lerinden — birçok imza ile Beyoğlu kaymakamlığına bir müracaat vardır. İntihap 10 teşrinievvelde olacak iken ilân hilâfına bir gün evvel icra edilmiş ve bilâhare temdit günü de ilân edilmediğinden balkın 4601 reylerini istimal edememişlerdir. Kaymakam bey cevaben: “Keyfiyeti vakıa olbaptaki emir ve kanuna tatbikan icra ve ifa edilmiştir. , demektedir. Hemen her vilâyette intihap işleri hakkında müteaddit da yalar ikame edilmiştir. Serbes fırka intihap yol- suzluklarınin dosyalarını ikmal etmiş olup bu dosyalar yarın Ankaraya gönderilecek ve Fet- hi bey mecliste bu yolsuzluk- ları ayrı ayrı teşrih edecektir. Müskirat İnhisarı Bu Se-ı;eî)k Az Hasılat Yaptı Müskirat inhisar idaresi ge- çen sene (11) milyon liralık umumi hasılat yapmış ve fa- kat hükümete saf hasılat ola- rak ancak beş milyon üç yüz bin lira verebilmişti. Mütebaki beş milyen yedi yüz bin lirayı yeni tesisatile memur — ve m'istahdemlerinin maaş ve Üüç- retlerine vermiştir. Bu seneki hasılatı geçen seneye nisbetle gçok aşağıdır. Ancuk - iki sene evvelki hasılatı tutabilecektir, Şehirden — Ayrılan Köyler.. Evvelce şehre bağlı bulu- nan Küçükköy, Küğtane, Me- cidiye, Akbaba, Dereski, Um- raniye arayı umumiye neticesi şehir haricinde kalmaktadırlar. Buralarda, Köy kanunu tatbik edilecektir. AM HATIRAR, Rus Zabıtasının: sabik. Şark şubesi müdürü Agabekofun Hatıraları Haver Pş. Nasıl | Öldürüldü? Bu mühim - ilşaai silsilssinin neşriie — yakırda — başlıyoruz. » ?:EV n Soor © Mıntakacılarla Federasyoncular Anlaşıyor Mu ğ Geçen ay İstanbul kulüple” rini ikiye Aayıran — mıntak kongresinden sonra bu kulüple ayrı ayrı (Lik)ler halinde çalıf” mak üzere tertibat almışlardı. Şüphesiz her iki gurup tâ bu faaliyeti idame için lâzıf olan kuvvetli (eleman)lardat makrum olduklarından, bir — vasiyeti riyetile — bazı giriştiler. Herkes - biliyordu ki; — bit muvakkat bir vaziyetti ve umU” mi kongra ile beraber baller dilecekti, Muvakkat dabi olSf bu iki aylık atalet devresinit kulüplerin ve sahanın m tini ihlâl edeceğini zannedei” ler mukabil noktai nazar (” ragatile bir anlaşma teşebbilr süne girişmişlerdir. Yusuf Ziya ve Zeki Beyle rinidare etmekte olduğu Pt anlaşma — teşebbüsünün düö ayrılan kulüplerin yarın leşmesile neticeleneceğini yarr nediyoruz. Tefrika çıktığı gün teessilri” müzü — yazmıştık. ilhakikâ ayrılık fena idi. Fakat 2 dıktan sonra da böyle sudâğ sebeplerle —her - iki birleşmesini doğru bulamıy0” ruz. İstanbul klüplerini — ikiy* parçalıyacak kadar telâkkilerd? fark mevcut olduğu min kongresinden sonra belli oldu. İdarecileri böyle mühim karara sürükliyecek kadar kt” vetli olan sebeplerin iki kişir nin şöyle bir masa blî“" oturup - dertleşmesile ımued;'; verecek kadar ehemmiyt bulunduğunu kabul etmek 4 geliyor. Umumi kongreye kadar $ retmeyi — bile çok tehhwu p addedenlerin ©o gün a) mani olmak için elden $' herşeyi yapmaları lâzım ğil midi? İstanbullulara, bütün gençliğine beyannameler reden ve Türk sporunun metini, çok tehlikeli de olsa kı;’ iftirakla halletmek - istiyeni” fikırlerini birdenbire deği: a leri için yeniden peyda ol bir âcil vaziyet göremiyor” ( Şu neticeye bakarak, ::.ll' evvel yapılan bütün plîy rın şahsi iğbirarlar için yâl ğına inanacağımız geliyor" Anlaşma teşebbüslerif! dikkatle adım adım İMW yoruz. Her iki taraf ta aiy lara ait hataları kabul € ait rek şöyle Alaturka, İP'sa bir birleşmiye doğru ıld"Py prensip adamları - içiğ ü cak ilk iş, istifadan """ı,'. uzdaşça bövl ca! ı.ıhş:ıı ei okluğ takdirdi idame — mecbir teşebbüsler? de gak vr vak y fimbaat f:duuyo.’ll’_d' ”;;: ki almamak üzere istifâ Ve ceklerden biri de le ğım. Bakalım diğe ”f bu işi nazıl telâkki edif'ş,

Bu sayıdan diğer sayfalar: