4 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

4 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Mündericatımızın çok luğundan dercedileme- Miştir. Özür dileriz. İyi Usul.. Tahan Ve Nebati Yağlar Şişelerle Satılacak.. Dün sabah tahancılarla ne- bati yağcılar Milit Sanayi bir- liğinde toplanmışlardır. Bu içti- - Mada tahan ile araşit, kopra, Süsam ve fındıktan — istihsal edilen yağların temiz ve mun- İatam sişelerde ve zarif ban- drollu kutular ve tenekeler satılmasını — kararlaştır- , , Şişe ve kutular üze- Fine tahan ve yağların miktar Ve fiatları da konacaktır. Yerli Mensucat Suryede Acentelik Tesis Olunacak Dün öğleden sonra Sanayi ide trikotaj mensucat fabrikacıları toplanmışlardır. Bu içtimada mensucatın cinsi- göre Üüzerlerine yün, pa- merserize gibi etiketler Yapıştırılması _eg'buıiyeu ka- bul edilmiştir. Türkiye men- Sicatının ve bilhassa trikotaj ül:lm Filistin, Surye ve 'da fazla rağbet görmesine binaen buralarda her fabrika- Bin birer acentelik tesisi fazla Masrafı mucip — olacağından hl"lklliideı'iıı müşterek yar- dımlarile birer acentalık tesi- Bi de kararlaştırılmıştır. İki Hamalın Kavgası Galata'da seyyar — hamal €t yük taşımak mesele- ile Meçhul hamal biçakla i sol bögründen yara- M. Mübadelede Bitaraflar Bugün Toplanıyorlar Muhtelit mübadele komisyonu- Bön bitaraf azaları bugün - topla- ::Hıı. Vanyet edilmiş ” iken Vet olunan — İstanbulda kâin Rhan emlâkinin vazıyet müdde- #t olup tahsil edilmemiş Yulunan kira bedellerinin. kime Köçileceği hakkında karar ittihaz llr. .:"lılıdı' bulunan murahhası- WTMR Kâmil Bey avdet Ya Zaman umum! bir içtima o'duı;ıuzda Macar Zabitleri —:*—l—vıuu“dmm © derece *tmlştir ki bazı Macar zabitlerinin G Elmie dij görmderi içia L bulunmuştur. Bn genç zabit- ı——:'- için ıır:: kolay olan Han_lc_ Fırkasının kilâtı Hak & le' Ha A ".ı"llhnd. İ_nıııhyıî l k"'-I.ııı; Vergııını te.; Veriniz... tu, ©n ceza alınacak- 1 — Kalabalık bir yerde, herhangi bir cür'etkâr tarafından haksızlığa ve hakarete uğrarsanız, 2 — Hele o cemiyet eğlenmek için top- lanılmış bir yerse, 3 — Susunuz, — hiçbir. cevap verme- yiniz, terbiyesizlik o Tadamda miyet te, onu ayıplar ve onu bayağı görür. kalır; — ce- BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ İzmire Yüz Bin Lira Gönderildi Ankara, 3 (H.M.) — Da- hiliye vekili Şükrü Kaya B. gripten biraz muztarip olması- na rağmen bugün İzmire hare- ket ederek vaziyeti yakından tetkik edecektir, İzmire yüz bin liralık bir yardım gönderilmiştir. Darülfünun Ve Barem Ankara, 3 (Hususi) — Da- rülfünun müderrisleri bu sene Darülfünun müderrislerinin Ba- reme ithal edilmeleri için te - şebbüsatta bulunmuşlardır. Kendilerine bu sene Bareme behemehal — dahil — olacakları vadedilmiştir. Bira Şişesile.. Bir Bekçi, Sirkecinin Başını Yardı Bomonti — fabrikası bekçi- lerinden Arif, Bomonti cad- desinde oturan Sirkeci Andon ile kavga etmiş. Arif bira şi- şesile Andonun başma vura- rak yaralamış ve kaçmak is- terken polis tarafından ya- kalanmıştır. Bu Çocuğu Kim Terketti? glun'da Ağacamli cad- de?ı:â:g Herman Efendinin kahvesi bahçesine yeni doğ- muş bir kız çocuğu terkedil- miş. Çocuk Münevver Hüseyin tesmiye ve Darülâcezeye tes- lüm edilmiştir. Çocuğu terke- den aranıyor. Çocuk Yüzünden Bir Kavga.. Kumkapıda — oturan — Ayşe H. ile komşusu Behiye H. arasında çocuk “meselesinden kavga çıkmış, Behiye H. sü- pürge ile Ayşe H. 1 gözünden yaralamıştır. Bir Sarhoş Kendini Yaraladı.. Mecliste Beklenen Münakaşa Fethi Beyin İstizahı Perşembeye Kaldı Dahiliye V., Cex;âıî/ ereceğim, Dedi Ankara, 3 (H.M.) — Fethi Bey hastalandı, gripten muztarip olarak yatmaktadır, Bugün meclise gidemiyecektir. Dün meclis riyasetine verdiği takrir şu mealdedir: “Son intihabatta hemen de memleketin her tarafında halkın hakkını serbesçe kullanmasına hükümetçe gösterilen mania ve müşkülât ile intihabat esnasında yapılan fesat ve yolsuzluklar hakkında Dahiliye vekilinden istizah yapmak üzere müzakerenin açılmasını teklif ederim. ,, FETHİ Fethi Beyin takriri bugün okunacak, nizamname mucibin- ce meclisin hafi reyine müracaat edilecek, müsaadesi alına- cak ve hükümet te resmen haberdar edilecektir. Bu istizah müzakeresinin gelecek perşembe günü açılması çok muhtemeldir. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey bu müna- sebetle: — Bittabi cevap vereceğim, demiş ve intihabat şikâyetleri bakkında da; — Altmış kadar mıntakadan şikâyet gelmiştir. Bunla- rın hepsini müfettişlere havala ettim, neticeye göre Şurayı Devlete vereceğim ve kanun-neyi icap ederse onu yapaca- ğım, demiştir. ! İster İnan, İster İnanma! Hakimiyeti — Milliyede | çıkan — şu fıkrayı geliniz beraber okuyalım: k “Yaşlı kadının biri İz- mir sokaklarında: “—Selbes sandığı ne- rede? Diyip aranıyor. “— Nine... Niçin bizim fırkaya rey vermiyorsun? “— Hangisi 0? “— Halk fırkası, “— Yoo, yavrum; Fethi Paşa yetmiş bin askerle geliyormuş; kim Selbese yazılmazsa kesecekmiş. “ Fakat — kadıncağızın merak ettiği birşey var- dır. Kelimeyi ağzında ye- di şekle sokarak soruyor: " “ — Fethi Paşanın ya- yüksek sesle okudu ve imzası öteki sayfada ka- lan bu safsatanm kimin tarafından kaleme alınmış olabileceğini sordu. Te- reddüt etmeden — cevap verdik : — Falih Rıfkı Bey. Misafirimiz inanmadı ve sordu: — Niçin? — Zirçımnkülı meşhur bir Fransız avukatın er- kek olduğunu bilmiyerek ismini “ Matmazel Moro de Ciyaferi ,, şeklinde ya- zan Falih Rıfkı Bey, bu sefer de “lider,, kelime- sini Fransızca zannetmiş. E Halbuki malüm ya, bu nında “ Lider ,, isminde | kelime bize — Fransadan biri varmış. O da kim?? || değil, bütün dünyaya İn- * Arkadaşımızın Hanı- | giltereden gelmiştir. Nükte mi cevap veriyor: .| yerinde değildir. “ Yaveridir, Fransadan' lıııî.hhkıâllft:: Bgı:'ı :ıögk getirmi: ve IDi lelerin- & '*.ğ de yaptığı daha birçok Hakimiyeti — Milliyenin | gafları da hatırlarsan, bu fıkrası burada bitiyor. | fıkranın onun tarafından Son Postada — misafir yazılıp yazılmadığına, ey olanlardan biri bu fıkrayı | kari, sen de: İster Inan, İster Inanma! Matbaacılar Vekâlet Matbaalarından Şikâyet Ediyorlar Ankara, 3 (H.M.) — Istan- bulmatbaacıları cemiyeti —mu- rahhasları vekâletlerin hususi matbaa — yapmasının — Zarar- larını anlatmak üzere buraya gelmişler, Pa- şadan bir mülâkat istemişler- dir. Muallimlerin Ders Saatleri Ankara, 3 (Hususi) — Orta mektep veya lise muallimi olup ta ecnebi ve akalliyet mekteplerinde ders alan ve almak istiyen muallimlerin res- mi ve hususi mekteplerdeki ders saatleri mecmuu (25)i geçmiyecektir. Bu gibi mual- limlerin hususi mekteplerde ders almaları müsaadesi Maarif eminleri tarafından verilecektir. Mesele Yokmuş Beyoğlu Kaymakamlığı Polisle İhtilâfa Düşmemiştir Beyoğlu —merkez memuru Emin Beyin polis müdüriyeti tarafından Boğaziçine nakledil- mesi üzerine Beyoğlu kayma- kamı Sedat Beyin bu nakli nazarı dikkate almadığı ve Emin Beyi eski vazifesinden ayırmadığı haber verildi. Bu hadise hakkında Fazlı Beyi gördük. Bu, garip görünen mesele hakkında malümat iste- dik. Fazlı Bey şu izahatı verdi: — Merkez memurları polis müdüriyetinin inhası ve vilâ- yetin tasdikile istenilen yere nakledilebilirler, Zabitai belediye memurla- rının nakilleri halen polis mü- düriyeti ile vilâyeti alâkadar eder. Esasen bu mesele hakkında Beyoğlu kaymakamlığı ile polis müdüriyeti arasında bir ihti- lâf çıktığıda doğru değildir. Muşamba Hırsızı Hüseyin isminde biri, Silivri kapı caddesinde Mihalin fırını önünden bir muşamba çalarken yakalanmıştır. Hırsızlık Sözün Kısası Hüseyin Cahit Beyin Yeni Vazifesi ”. Hüseyin Cahit Bey, Sanayi Maadin bankasi — idare meclisi — reisi — oldu. Artık, cebinde ne zamandır. kullan- madığı için pas tutan mürek- kepli kalemini tekaüde çıkarı- yor demektir. Bu kalemden, memlekete de, kendisine de ne hayır- gelmişti ki? Evvelâ hakiki hayattan sahneler yazan bu kalem, onu, tasvir ettiği fe- lâketzede insan tipleri ara- sında kalmıya mahküm etme- miş midi?Aç bir mideyle, dolu bir kafa arasındaki müvaze- nesizliğin verdiği baş dönme- sine daha nekadar katlamıla- bilirdi ? İnsanı, hakiki hayatın en feci sahnelerini yalnız sey- retmiye — değil, — yaşamıya da mecbur. eden — bir edebiyat, olmaz olsun; ve daha o zaman Cahit B. manen edebiyattan - istifa etmişti. Fakat onu daima kolundan çeken Fikret, bu sefer de, bir inkılâpçı sıfatile kalemini se- ferber etmiye çağırdı. Ca- hit Bey bu işi de yaptı. Fa- kat onu bir taraftan dostu Fikret, edebiyatçı ve inkılâp- çı Fikret kolundan tutup çe« kerken, öte taraftan da, bir diğer — dostu Cavit, pole- tikacı ve maliyeci Cavit ko- lundan tutüuyor, — siyaset ve menfaate çekiyordu. Bir ara- lık, iki kolu da gerilen Hü- * seyin Cahit, bir haç gibi ha- reketsiz ve mütereddit durdu. Poletikacı ve maliyeci dos« tun sol kulağına fısıldadığı vaitler, edebiyatçı ve inkılâpçı dostun sağ kulağına fısıldadı- ğ vaitlerden daha Çtatlı geldi ve Cahit kararını verdi: Artık e da poletikacı ve maliyeci olacaktı.. Ve oldu: Dainler vekili, Men'i — ihtikâr reisi, komisyoncu, — İdare meclisi reisi. Bu son meslek iyidir. İnsa- nı menfaya, sehpaya götürmez. Yaş ta ilerledi. Tramvaylar pek kalabalık oluyor. İttihat- çılar onu otomobilde gitmiye çok alıştırmışlardı. İtiyat haya- tın nüzimidir. Tereddüde lü- zum yok. Kabul. Büyüklere birkaç teşekkür mektubu.. Âlâ. Kendisine ümitle ba- kan birçok hayalperest ve bed- baht vatandaş gözü de başka simalara çevrilir. ve sukutu hayale mahküm olmaz. Âlâ. Merasim günlerinde korsayla iğilmek biraz güç ama, diğer günler kalorifer, havana siga- rası ve yağış günlerinde de etomobil... Üst tarafı lâkırdı. İN HATIRAL- Rus Zabıtasının sabık Şark şubesi - müdürü Agabekofun Hatıraları Enver Pş. Nasıl Öldürüldü? Bu mühim ifşaat silsilesinini

Bu sayıdan diğer sayfalar: