30 Ağustos 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

30 Ağustos 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Terfi Eden Zabitlerimizin Listesini Neşrediyoruz Bugün Kendilerine Tebliğat Yapılacak Ankara, 29 — Asker! terfi, âli tasdika iktiran etmiştir. Lis- teyi aynen bildiriyoru.u: Binci kolordu kumandan ve- kili mirliva Hasan Abdullah Paşa ferikliğe, 15 inci fırka kumandan vekili Hüseyin Avni, ikinci kolordu 1 inci fırka kumandan veki'i miralay Ahmet Adil, İzmir müstahkem inevki topçu kuman- danı miralay Mehmet Zihni, se- kizinci kolordu. ©a — birinci firka — kumandan — vekili mira- lay İlyas, beşinci kolordu beşinci — fırka — liva — kuman- danı — miralay — Salih, birinci Ordu sıihhiye mütehassısı miralay Hüseyin Avni, Sıhhat işleri daire- si reisi miralay Ali Reşit, doku- zuncu kolordu Üçüncü fırka liva kumandanı miralay Abdi, birinci kolordu on altıncı fırka kumanda- m Şevki, Mayin ve torpito ku- mandanı sabık deniz müsteşarı Mehmet Ali, harbiye dairesi reisi muavini Hayrullah, levazım işleri reisi muavini Mehmet Rafet Beyler paşalığa — terfi edilmiş- lerdir. Erkâmı harbiye miralaylığına terfi eden Kaymakam Beyler şunlardır: Mehmet Cemal Manisa, Ri- fat Yenimahalle, Ziya Preveze, Nuri Preveze, Emin Karahisar, £ Remzi Toygar, Fadıl Manaatır, Suphi Erzurum, Riza Elâziz, Âdil İzmir, Arif İstanbul, Sadık Eyüp- sultan, Mehmet Rasim Edirne Beyler. Erkânı harp binbaşılığına terfi edenler: Behçet — Mustafapaşa, Mehmet Adapazarı Beyler. Piyade — miralayliğına rfi edenler: Vefik Kastamonu, — wuri Urla, Emin Bursa, Lâtif Harput Fethi Şehremini, Nuri Fatih. Ra- gıp Erzincan, İzzet Harput, Naim Harput, Refi Adana, Nuri Hır- kaişerif Kemal İstanbul Beyll:'nn Piyade kaymakamlığına: Yuııı?ı’nşı, s.iı?m, xııı:.f Vefa, Emin Kasımpaşa, Süleyman Ye rebatan, Beyler. Cemil Kozan, Abdürrezzak Gemlik, Nâzim Bursa, Asım Dev- rek, Cemal Urfa, Sadettin Of, Şükrü Tokat, İbrahim Çanakkale, Faik Bağlarbaşı, İsmail Hakkı Sı- vas, Hamdi Erzincan, Lâtfi Fatih, Cemil Diyarbekir, Abdurrahman İstanbul, Sait Sıvas, İbrahim Su- tanahmet, Mehmet Dimetoka, Süleyman Eskihamam, Nazif Üs- küdar, Fehmi Beşiktaş, Kemal Âşıkpaşa. Mustafa Cihangir, Necmi Es- kişzhir, Rıza Üsküdar, Ömer Şem- F Z met, İevfil onya, ç Arif Niğde, Mazhar İstanbul, Muhittin Berut, Cemaleddin Sıvas, Aksaray Ali Adana, Ziya - Edirne, Hakkı Üsküdar, Hasan Bahri Batum, Avni Trabzon B.ler Binbaşılığa terfi eden piyade yüzbaşılar: Şemsettin Üsküdar, Cemal, Kastamonu, Hamdi Şam, Sadık Kirim, Hakkı Erzincan, Tevfik Bozüyük, Fehmi Bağdat, Hulüsi Beşiktaş, Neşet Erzincan, Halit Van, Cemal Kastamonu, Hakkı Rusçuk, Hamdi Bandırma, Hasan Balıkesir, Kasım Erzincan, Hayri Bayburt, Hasan Kırklareli Celâlettin Afyon, Sadık Pazar- cık, Mehmet Ünye, Cemal Er- zincan, — Salâhattin Yenibahçe, Fikri Cerede, Arif Lüleburgaz, Hasan Kampiya, Vehbi Gegba- za, Ali Kasımpaşa, Mazhar Sul- stanahmet, Sadi Vefa, Zekâi Ha- eki, Necdet Yenice Vardar, Ali Maraş, İzzet Süleymaniye Gülçük, Zühtü İstanbul, Şevket Dibakiye, Süleyman Fatih, Nazmi Amasya, Salim Sıvas, Necip Ünye, Fahri Çengelköy, Saffet Ahırkapı Ha- | di Üsküdar, Enver Beykoz, Hüs- nü Hafızpaşa, Kadri - Isparta, Hamdi Maraş, Sıtkı Çorum, Ta- rik Üsküdar, Cavit Harput, Ha- san Karamürsel, Remzi Kabasa- kal, Hasan Harput, Lütfi Beşik- taş, Vehbi Taif Beyler. Binbaşılığa terfi eden süvari | yüzbaşılar: Şemsettin Üsküdar, Cemal Kastamonu, Hamdi Şam, Halit Niksar, Ali Kars, Sadık Ki- lis, Hakkı Erzincan, Tevfik Bozü- yük, Fehmi Bağdat, Hulüsi Beşik- taş, Neşet Erzincan, Halit Van, Cemal Kastamoni, Hakkı Rusçuk, Hamdi Bandırma Hüsnü Balıke- sir, Salih Erzincan, Hakkı Erzin- can, Mustafa Hasköy, Cemal Be- şiktaş, Talât Erzincan, Haydar İse tanbul, Emin Hasköy, Ziya Har- put, Şahin Tophane, Kâzım Kır- şehir, Kâzım Bursa, Ahmet İş- kodra, Kâmi Razgrat, Fevzi İs- tinye, Talât Selânik, Nazmi Edir- ne, Salih Razgrat, Ali Girit, Sırrı Nişantaşı, Osman İstanbul, Şev- ket Odabaşı, Hüseyin Erzincan, Sırrı Mürefte, Ziya Urla, Ziya Kasımpaşa, — Zeki — Kasımpaşa, Nazif Alasonya, Hakkı Fındıkhı, Nabi Sıvas, Ahmet Kemaliye, Ha- lit Gelibolu, Zeki Yanya, Remzi İzmit, Kâzım Sıvas, Sırrı Bursa, İlhami Harput, Şefik Van, Burha- nettin İğrikapı, Ali Trablusgarp, Refik Erzincan, Mahmut Bitlis, Sa- dullah Beylerbeyi, Hakkı Trabzon, Cemal Silifke, Hakkı Trabzon, Hamdi Edirne, Ali Avni Sinop, Refik Üsküdar, Muhlis Debre, Kerim — Akoda, Hüsamettin Kasımpaşa, Rıza Antalya, Lütfi Kastamonu, Lütfi Güm- rük, — Salih Parga, Server İzmit, — Esat Van, — Şevket Erzircan, Bahri Üsküdar, Fikri Resne, Necdet Haydarpaşa, Sa- dık Nişantaşı Beyler, Piyade birinci mülâzimliğin- den yüzbaşılığa terfi edenler: Kâzım Trabzon, Hikmet İs- tanbul, Hayri, Üsküp, Hakkı | Yanya, Talât Sinop, —Mustafa î Bursa, Abdurrahman tanbul, Saim Tophane, Asaf Aksaray, Şevket Sıvas, Raif Pirzerin, Mu- hiddin Kayseri, Nuri Salihli, Ah- met Salihli, Şefik Keşan, İbrahim Kütahya, Nuri İsparta, Durmuş Bolu, Naci Düzce, Hilmi İstanbul Ibrahim Manastir, Naci Edirne, Cemal Piriştine, Atıf İstanbul, Tevfik Silifke, Vedat Diyarbekir, Emin Beypazarı, Ethem Harput, Mehmet Elâziz,İhsan Gerede,Emin Koluva, Hidayet Harput, Hidayet Trabzon, Naci Musul, Şükrü Bol- vadin, İsmail İstanbul, i Er- zincan, Seyfi Karamürsel, Seyfi Musul, Naim Harput, Tahir Eyüp Cemal Nişantaş, Remzi Kabataş, Remzi İsparta, Lüfi Antep, Nu- rettin Çengelköy, Vecaettin Pirle- pe, Seyfeddin Varna, Mehmet Se- lâmi İstanbul, Muzaffer Bevkoz, Bedri Manastır, Celâleddin Üskü- dar, Nedim Adana, Celâl İstanbul, Mehmet Ünyeğ Adnan Üsküdar, Ethem Erzincan, Necat Aksaray, Şevket Maraş, Şükrü Oluborlu, Zeki Sürt. Hakkı İstanbul, Bali Kocamus- tafa Pş., Süleyman Afyon, Fah- rettin İstanbul, Nejat Manastır, Hü- sameddin Manastır, İhsan İstanbul, Seyfi Rize, — Celâl — Erzincan, Sait Trablusgarp, Hidayet Yan- ya, Sıtkı De;i;li. Yaşar âl;: saray, Reşat leymaniye, zum r Te İnadiye, Hâlis Kemalpaşa, Avni Sıvas, € “Asdülmecit | lifke, Recai İstanbul, | Hâmit | Kasımpaşa, Hüseyin Hırkaişerif, Nuri Samat- ya, Kâzım İşkodra, Sırrı Erzincan, Remzi Mardin, Sabri Vidin, Mu- | kim Erzincan, Zeki İstanbul, Nı- rettin, Razlık, Nafiz İstanbul, Ce- mil — Selânik, Hakkı — Trabzun, Naim Zile, — Cemal, — Galata, Talât İstanbul, —Tahir Antep, Nazmi Manastır, Hayrettin Top- hane, Süleyman Girit, Osmau Gergök, İdris Kocamustafapaşa, Halil Aksaray, Tacettin Razlık, | Bekir Erzurum, Sâlim Ordu, Ragıp Manastır, Hakkı Sıvas, Akif Halep, Abdülkadir İstanbul, Kemalettin İstanbul, İhsan Kasımpaşa, Nuri Silifke, Talip Erzurum, Emin Se- rez, Bedri Süleymaniye, Nazif Pir- lepe, Zeki Yanya, Saim Samatya, Tahir Kasımpaşa, Nurettin Bakır- köy,Tevfik Trabzon, Saim İstanbul, Kâzım İstaabul, Emin Ortaköy, / “mi Erzincan, Tevfik Gedikpaş a, Selânik, — Kuddusi İstanbul, Ziya Palanga, Şakir Bayburt, Cevdet Üsküdar, Rıza Aydın, Mekki Mekke, Emin Tarab. lus, Mustafa Serez, Nurettin Kuru- çeşme, Şerafettin [ıtanbul. Cevdet İstanbul, Mustafa Bakırköy, Tahsin Adana, Cemal Selânik, Nuri Si- Mehmet Cahit Harput, Nazmi Harput, Alâeddin İstanbul, Sırm Girit, İstanbul, Kadri Süley- Sakip —Van, Reşat Kemal Edirne, Hikmet İstanbul, Tevfik Harput, Cemal Kavala, Aziz Musul, mal Edirne, Şefik Aksaray, Kâni Selânik, Ali Bayramiç, Kâzım İstanbul, Rıza Trabzon, Talât Beykoz, Bahri Kavala, Nuri, Mal- tepe, —Rıza Elâziz, Fahrettin İstanbul, Şefik Erzincan, Hakkı Sarayköy, Tevfik Sayda, Celâl Beşiktaş, Celâlettin İstanbul; Ha- san Bursa, Lütfi Akhisar, Naci maniye, | Üsküdar, Şefik Kadıköy, Celâl | Nişantaş, Celâl Selânik, Salih İs- parta, Yahya Kadıköy, Nuri Fa- tih, Neşet Varna, Rıza İstanbul, Sadık Aksaray Beyler. Piyade birinci mülâzimliğine terfi edenler: Sabri Selânik, Kadri Manastır, Mustafa Soma, Mustafa Bursa, Ab- durrahman Bitlis, Fehmi Kosva, Celâl Çorum, Kâmil İnegöl Hü- seyin Nişantaşı, Cemil Malatya, Hakkı Eyip, Şahin Kasımpaşa, Abdülkerim Preveze, Hüsamettin Alyon, Esat Naci İstanbul, Rahmi Erzincan, İzzettettin Erzurum,Ziya Unkapanı, Suphi Fatih, Fethi Beylerbeyi, Enver Tırnova, Avni Bolu, Hikmet, Mehmet Cemil Zafranbolu, Bahattin Kayseri, Zünbül İskeçe, Nuri Erzincan, Necati Trablus, Yusuf Erzincan, Ali Erenköy, Ziya Erzincan, Kâmil Erzurum, Cevdet Ergene, Fuat Kırklareli, Necmettin Kes- kin, Muzaffer İstanbul B. ler. Muhabere yüzbaşılığına terfi edenler: Hüsnü Üsküdar, Cevat Mer- meraltı, Hüsnü İstanbul, Muhittin Nevşehir, Zeki Kasımpaşa, Mu- hittin Nevşehir, Hayri Erzincan Beyler. Muhabere birinci mülâzimliğine terfi edenler: Haydar İstanbul, Mehmet Manastır, Ali Manastır, Mustafa Erzurum, Abdurrahman Bursa, Beyler. Demiryolu binbaşılığına terfi edenler: Fuat İstanbul, Hilmi Be- şiktaş, Beyler. Demiryolu yüzbaşılığına terfi edenler: Salih B. Fatih, Demiryolu — birinci mülâzim- A | teessüs: etse, Ke- | HAY YA Eğer İstanbulun bütün s0- kakları asfaltla döşense, hayat pahalılığı ortadan kalksa, buh- randan eser kalmasa, cihan sulhü İstanbul halkı bu kadar hayret içinde kalmazdı. Bu haberi duyan, çoluk, ço- cuk, kadın erkek: — Yaaa.. diye hayret et- mişler ve bir türlü inanamamış- lardı. En adi sokak katingolarından, en dilber aile kadınlarına, en masum genç kızlara kadar hepsi bu haberi duyar duymaz derin birer göğüs geçirmişlerdi. Katingosu dizlerini döverek: — Vire kale, bu da gitti elden diye çırpınmışlar, Dilber aile kadınları: — Onu artık sosyetemizde göremiyeceğiz. Ne neşeli adam- dı, güzel konuşurdu, diye sızlanmışlar. Masum genç kızlar, gözyaşla- rüyalar görmüşlerdi. Sade bu kadar mı ya.. Garsonların, lokan- ta ve bar sahiplerinin, kumarha- nelerin, kokaincilerin, heroincile- rin, bar kadınlarının, şoförlerin de ağzını bıçak açmıyordu.. Garson- şen kahkahalarla çınlıyan saha- lardaki: sinekleri — kovalıyorlar. Daha birkaç gün evveline kadar aldıkları bahşişlerin — şıkırtılarını duyar gibi oluyorlardı. Lokanta ve bar sahipleri içe- riye giren her müşteriyi ona benzetiyorlardı. Büfedeki - tozlu a rile ıslanan yastıklarında korkunç | lar boyunlarını bükmüşler, eskiden | Bu Sütunda VHergün ŞA | havası l A ğ tae D0 Ras —S0 HİKÂYE | Muharriri: Sabah K YASIN! şampanya şişeleri ne vakitten- beri burada duruyorlardı, nerede ise hiddetten — patlıyacaklardı! Cazbandın saksafoncusu çoktan- beri borusuna bir beş veya 10 liralığın girdiğini görmemişti. Bakaracılar, pokerciler gün- lerdenberi onu bekliyorlardı. Po- ker heyecansız. dönüyor, bakara masası bir türlü hararetlenmiyor, onun çılgın: — Bankooo sesleri artık du- yulmuyordu. Kokainciler ve heroinciler alış verişten durakalmışlardı. Onun hoşlandığı “halisinden,, paketleri onun bulunacağı bütün yerlere götürüyorlar. Fakat onu bir tür- lü göremiyorlardı. Günlerdenberi bar kadınları- nn ağızları kurumuş, tek bir kadeh şarap ve şampanya içme- mişlerdi. Ya şoförler, otomobil taksitlerini, benzin borçlarını öde- yemez olmuşlardı. Hulâsa, bütün eğlence ve sefahet yerlerini ağır bir matem kaplamıştı. Her yerde, herkes onu bekliyordu. Peki amma o, ne olmuştu? Bir otomobil kazası veya bir ko- canın kıskanç — kurşunu — ile mi ölmüştü. Fazla kokain çekmek- ten bir kalp sektesi mi gelmişti, bir zevk gecesi dünyaya gözlerini mi kapamıştı? Hayır... Bu fena ihtimallerden hiçbiri doğru değildi. Ona hiç- bir şey olmamıştı. Sadece genç, güzel bir kızla evlenmişti.Mesuttu. Hayatından memnundu. Karısına: — Hay yaşıyasın! Diyordu. — Hay_darpaşa Hamalları n ; Haber aldığımıza göre, Haydarpaşa hamalları kendi aralarında muntazam bir teşekkül halinde birleşmişler, bir de yük tarifesi yapmışlardır. Bundan sonra Haydarpaşa garında eşya nakliyati bu tarife mucibince yapılacak, fazla para istiyen hamallar derhal polise şikâyet edil, mallara “el'an i takdirde ceza göreceklerdir. Bu suretle halk, ha- » demekten kurtulmuş olacaktır. Diğer yerlerdeki hamallar hakkında da bu usulün tatbik edilmesi temenni oluamak- tadır. Bu münasebetle Haydarpaşa hamallarının bir arada çektir- diğimiz bir resmini dercediyoruz. ğ ç liğide terfi edenler : Kemalettin SUADİYE PLÂJINDA Bey Giresun. Harita kaymakamlığına terfi edenler : Fuat Aksaray, Feridun Eskizagra, Eyüp Kumkapı, Hüs- nü Beşiktaş B. ler. Harita binbaşılığına terfi eden- ler: Ahmet Nevşehir, Hulki Har- put, Niyazi Çanakkale, İrfan ls- tanbul, Fehmi Trabzon, Nazif Küçükayasofya, Beyler. Harita yüzbaşılığına terfi eden- ler: Cemal Manastır, Abdullah Edirnekapı, Rufi İstanbul, Kadri, Önümüzdeki perşembe Akşa- mı Suadiyo plâjında verileceği ilân edilen artistler balosunun programı tesbit edilmiştir. Raşit Rıza ve arkadaşları, Leman Ek- rem Hanımın konseri, mükemmel bir caz ve varyete vardır. Baloya Erkânı matbuat ve güzide aileler davet edilmiştir. L Tirhale Şükrü İstanbul, Cemal İstanbul, Fahrettin İstanbut, Sa- lim Drama, Muhittin İstanbul Beyler. (Listenin mütebaki kısmını yan neşrediyoruz.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: