June 5, 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

June 5, 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Rande M Kadannlemı Mündericatımızın çoklu- gundan dercedilememiş- tir. Üanyeineesi - BLE L Ş N Masallarda Olduğu Gibi Haydutlar Bir Mağarada Bir Hazine Buldular Silma 4 (Hindistan) (A.A.) — Hasar kazasında bir magaraya an baydutlar, mühim bir keşifte bulunmuşlardır. Hıyqutlırdan birisi, bir kaya- Din Üzerinde bulunan tarih! bir kulnrlrııa reıı:n tesadüfen do- bmuş ve doğru kaymıştır. Mey.j:nı"bn: tünel gıkı!nşur.l :ıl:!dullıı meşalelerle içeri girmü larla e- mazlar bulmuşlardır. v Ecza Fiatlerine Narh Ü. Konacak erilen malümata Ş Sihe hat Vıklleüıecııyı ı:üı": ki ::ğıkkıııı vermiş, bu iş için ir komisyon teşkil edilmiştir. Bundan başka, Vekâlet Ankara Nümune hastahanesi — ve yeni açılacak Merkez Hıfzıssıhha mü- essesesi için Almanyadan on ka- dar mütehassıs getirtecektir. Yevmiyeler Tesbit . Edildi Küçük Esnaf Ne Kadar Kozanç Vergisi Verecek? " i göre san'atkür sayıla: on iki ıund.,iğin?ıu,'.m kazanç vergisi olarak ödeyecektir. Bu gündelikleri tesbit eden komisyon vazifesini bitirmiştir, Iç sınıf - üzerine tertip edilen listeye göre kundura boyacıları, fotin bağı — satanlar, eskiciler, kondura ve emsali ticaretha- neler müstahdemleri, tezgâbtarlar ye kalfaların —günlük kazançları a 5 kuruş arasında tesbit Küş'ılı San'atlar Ve unan Tebaası ğ Atina, 4 — Türkiyede tat- bik edilmiye başlanan Küçük San'atlar Kanunundan — Yunan tebeasının istisna edilmesi için Cenevrede bulunan Harici, azırı M, Maksimosun T Rüştü teşebbüste ettiği sulh şartları İdrisilerden iki roisi İbnissuut'a teslim etmiştir. Ye. menliler dağlık araziyi — birkaç içinde tahliye ı:ieuklordiı. i;mirde Bir Define Bulundu İzmir, 5 (Hususi) — Mütcahhit Niyazi - B. m—,iııdıı 30 amele ile yangın yerinde hafriyat yapı- hrken bir boca yıkılmış, içinden altin ve mücevherattan mürekkep bir define çıkmıştır, Ameleler defineyi derhal pay- ::l::;tdm Zıllı:n meseleden usun bir. mik- üıı.ı.""'“" Tahkikat Taksimde Millet Kavgası su almak yüzünd. çıkan neticesinde Sıl:ı 'Eyüp bir ==ı ile saka İsmaili başından .ı,:: surette yaralamıştır. Yüksek Deniz Ticaret 2 Mektebi Ankara 5 ( Hususi İktısat Vekâleti Yülı.(ıek Den:ı— Tıcın: mektebine bir sınıf ilâve edilme- Sine karar vermiştir. Bursada Ver(gı' Kaçakçılığı Bu lusust) — ':'lnikr'—.ıl?ııubet.le bazı I.f kah _'ulln:ı—çıım .;vlııiı:l: ı'ı.lıılı ladıkları anlaşılmış, evleri aranmış ve kendileri yakalanmıştır. Resimli Makalı lar kendilerine ye nnn Dün Mecliste Kanunlarımızda Ecnebi Kelimeler Kullanılmasına İtiraz Edildi Ankara 5 ( Hususi Meclisi dünkü toplantısında İs- tanbulda ve vilâyetlerde Bele- diye daireleri namma istimlâk olunacak — mahallerin — istimlâk sureti hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun layihası kabul edilmiştir. Şarkta bazı vilâyetlerde — mül- teci ve mühacir iskânına dair kanun lâyihası bir müddet mlza- kere ve bazı maddeleri kabul edildikten sonra lâyiha encüme- nine tevdi edilmiştir. Türkiye Cümhuriyeti ile Çin Cümhuriyeti arasında aktedilen dostluk — muahedesinin tasdikine, Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet Ne Aslı Var Ne De Astarı Japonyanın Bize ıttif_ık Teklif Ettiği yiası İf- mamen Hayal Mahsulüdür Moskovada çıkan gazetesi, Japonyanın bize, Sov- / yet Rusya aleyhine müteveccih bir ittifak teklif ettiğini, buna mukabil bizim Kafkasyayı işgal euıemhla; eden de geçenlerde Japonyadan buraya gelen Japon harp gemi- lerinin kumandanı Amiral Matsu- hita imiş. , Bünun tamamen hayal mahsulü | t şayiadan iberet olduğu ispat | edildikten sonra deniliyor ki: Tür- kiye böyle bir teklife kulak as- madı değil, işitmedi bile. 'asen bize bu türlü teklifler yapılamazdı. Türkiye Cümhuri- yetinin Rusya aleyhinde teklifler dinleyecek devlet olmadığını bu- gün bütün dünya biliyor. Ankarada Taşhan Ankara, 5 — Taşhan binası Sumer Bank - tarafından satın alınmıştır. Gelecek sene yıktırılacak, yerine modera bir bina yapılacaktır. ER $ Maarif Vekâleti, kitapçıların neşriyatı arasında fay- dalı bulduğu eserlerden bir miktarımı satın alır. Maksat faydalı neşriyata yardım etmektir. Bir kısım kitapçılar Maarifin hüsnüniyetle ve muayyen bir maksatla yaptığı bu yardımı sulistimal etmenin yolunu bulmuşlardır. Basacakları kitabın üzerine yüksek fiat koyarlar, bu fiat üzerinden Maarife şattıkları kitapların parasile masraf- larını kapatirlar. - Elteriade kaljan mütebaki kitapları ik insan şimşekten korktu ve bunu izah edemediği İçin Allaha sığındı. Şark milletleri Allahın gazabını susturmak için kurbanlar verdiler. Garp medeniyetine medsup insan- bir Allah icat ettiler| Altır.. Bugün İNAN 1I*€TER depolarına atarlar. Bu kitaplar peyderpey satıldıkça kâr sSON POSTA Ruhi buhran. Sosyalist Cümhuriyetleri ittihadı arasında hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında aktedilmiş — olan — mukavelena- menin altı ay uzatılmasına dair protokolun — tasdikine ve bele- diye kanımunun yedinci faslına bir madde ilâvesine, Yunan parlementosu azasının Türkiye Devlet demiryolları üzerinde mec- canen seyahatlerine, Türkiye cüm- huriyeti ile Bulgaristan kırallığı ve —Türkiye — cümhuriyeti — ile İtalya Hükümeti arasında akte- dilen ticari itilâfnamelerin kabul ve tasdikına dair kanun lâyiha- ları müzakere ve kabul olun- muştur, Bursada | Beş Eski Mezar Bulundu Bursa, 5 (Hususi) — Eski lı::lıcı civarında hafriyat yap- hrken etrafında bakır şamdanlar ve hamam tasları da olan beş eski mezar bulunmuştur. Mozarların hıristiyanlıktan ev- velki devirlere ait olduğu anla- şılmaktadır. Tetkikat için Anka- radan mütehassıs İstenilmiştir. Vekiller Heyeti Toplandı Ankara, 5 (Hususi) — Dün Millet Meclisinde Başvekâlet da- iresinde uzun süren bir Heyeti Vekile içtimaı yapılmıştır. İçtimada harici vaziyetin gö- rüşüldüğü söylenmektedir. Bugün fırka grupu toplanacak, hususi idareler vaziyeti görüşülecektir. İzmire Giden Vekiller Ankara, 5 (Hususi) — Nafia Vekil Ali ve Adliye Vekili Saraç- oğlu Şükrü Beylerin İzmir-Kasaba hattının tesellümü için bu akşam İzmire hareketleri mukarrerdir. Hususi Otomobiller Abkara, 5 (Hususi) — Hususi #tomobillerden vergi alınmaktan sarfınazar edilmiştir. lerler. Maarifin yetindedir. Hade memlekette enun da manasir olduğu anlaşılınca ruhlar - boş lııldı: Dünyayı sarsan iktısadi ve maddi buhran yamında belki de ondan daha mühim ikinci bir ardımı onlar için bir mevi kitapçılardan biri maarife 1 sattığı bir kitabı piyasaya S0 kuruştan çıkarmıştır. Bu nevi kitapçıların bu hareketlerinin dürüst ve maarifla gayesine uygun olduğuna ve bu şerait dahi- İnanmıyoruz sep de ey buhran başlamıştır: İnhisalar idaresi hesabatının Divanımuhasebatça tetkik edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair maz- batanın ve gedikli küçük zabit membalarına ve matbuaları top- lama hakkındaki — lâyihalarının birinci müzakereleri yapılmıştır. Burada Manisa meb'usu Refik Şevket Bey baytar yerine kulla- nılan Veteriner kelimesine, mat- buaları toplama kanununda kuk lanılan gravour, prozpektüz, ge- eografi gibi kelimelere itiraz ederek bunların yerine Türkçe kelimeler — kullanılmasını — teklif etmiş, bu —kelimeler hakkın- da izahat verilmiş, hararetli mü- nakaşalar olmuştur. Meclis per- şembe günü toplanacaktır. Yol Faciası Bir Otomobil Devrildi, 6 Yaralı, Bir Ölü Var Sürt, îlnıııull.— birkaç gün evvel, şehrimizde 12 - kilometre mesafede bir kamyon kazası olmuş, Siirt'ten Diyarıbekire git- ııolıı?ı' olan şoför Beşir Efendinin kamyonu devrilerek altı kişinin yaralanmasına ve bir kişinin de ölmesine sebep olmuştur. Kaza, kamyonun rodusunun — kırılması yüzünden vukua gelmiştir. Yara- hların üçü kadındır. Şoför mua- vini Urfalı Abdullah aldığı ağır yaralar neticesinde ölmüştür. Çimento Fiatleri Ankara, S (Hususi) — Çimen: to fabrikalarının 1 hazirandan itibaren alınmakta olan elektrik istihlâk resmini vesile ittihaz ede- rek ton başına 175 kurüş zam yapmaları nazarıdikkati celbet- miştir.Bu resim bir zammı icap et- tirse bile ıııı:ıkı ı:oıı başına 55 kuruş yani çuval başına yüz para kadar bir zam yapmak icap et- mektedir. Bu fahiş zam etrafın- da tetkikat yapılmaktadır. İNANMA! mahi- kuruştan kitap satışının artabileceğine biz :ıü. Az Sarfe_kmige Değil, Çok Kazanmıya Bakmalı ? A E 934 senesinin ( Haziran ) ayı ( Mart ) ayına benzedi. Bir sabah gıîılirimiıi açtığımız zaman bak- ti ü İktısat — Vekâletinin - teşkilâtı değişmiştir, Nafıa — Vekâletinin — teşkilâtı değişmiştir, Maliye Vekâletinin hesapları değişmiştir, Ve yeni ihtas edilen vergiler dolayısile her evin bütçesi değiş- :ıl.h'r. İktısat ve Nafıa Vıkllıllel:l ile pek alış verişim yok; değişik- liğin bana dokunan kısmı geri ka- lanında, Bunun ilk tesirini ciğara ahrken tütüncüde, sonra da kah- ve içerken vapurda hissettim. &iılırfleı Cuma, az o;;;l_ Maliye memurları uğramışlar, kânın tütün Mllt' sormuşlar, beyannamesinin tanzimine kadar satılmamasını söylemişler. — Peki, şimdi ne olacak? — Dostlarınızdan üçer beşer tane ister, satış müsaadesi gelin- ciye kadar idare edersiniz. Adadayım. Muhit yabancı. Etrafıma bakınıyorum. Tek adam tanıdığım yok. Tiryakinin vaziye- tini düşününüz! Kahve; ünce; ben onu isteyince yüzüne baktım. — Zam var da ondan! İşte sabah sabah bir hesap 25 kuruştur, bir 100 kahve çıkar, Fincan 10 para eder, fazla - iste- iniz 100 paranın nereye Şke Pranın Üü — Efendim, siz yine (5) ku- ruş veriniz! * Güvertede — büyük bir se- vinçle selâmladığım bir dost, ba- na bir sigara uzatırken bütçesin- K 7) kuruşluk serkıldoryan içi- 'an ,_,.3'.,._.,.. günden itibaren(i 1,5)- lik birinciye i=ı kuruş kazancım var. un UN nu, günde (2) okkadan ekmeğin artan fiatına karşı koyarsam, B': riye elimde (60) para kalır. nun (40) parası ile bira zammını, (20) parası ile de makarna yülk- sekliğini karşılarım. — Peki kumaş fiatının artma- sına ne diyeceksin?. — Bana vız gelir; elbise al- mamıya nasıl olsa alıştım, mev- cudunu evvelâ tornistan, sonra tornayt edeceğim. ,, İki adım ötede talih karşıma başka bir dost çıkardı, ondan da bir cigara aldım, ondan da bir mütalea dinledim. — Zengin değilim amma, itiyatlar rımdan hiçbirini dîişlirııiyu:eiill biraz fazla para gidecek ; muhak- kak, bu para bende yok, o da muhakkak. Fakat kafamı yoraca> ğım, fazla kazanınıya çalışacağım. * Ben birinci şekilde düşünen- leri yüzde, belki de binde bir bulurum. İkinci şekilde düşünen- ler arasında ımufhlqyete erişe- ceklerin sayısına gelince, bunu Allah bilir. Fakat muhakak olan bir şey varsa hepimizin de şu veya bu şekilde yeni verigilere intıbak edeceğimizdir. * Maamafih —ben hükümete yeni dığımız paralar müna- DAT ivar) keltmasini" kullanız. ken içimde bir Üzüntü duyduğumu saklayamam. Dilimin ucunda daha ziyade ( Sigorta bedeli ) cümlesi do- Taşıyor. Madem ki bu para, bize onu kazanmanın imkânını veren vatanın mahfuziyetini İdameye sarfedilecek- tir, o halde en münasip — kelime (sigorta ) kelimesi olmak lâzım de- gil mi? Bu takdirde yapılacak şey az sarfetmek - değil, çok kazanıp, çok sarfederek #sigorta ücretini. mümkün ifetn - kadar. getekaalamillerele

Bu sayıdan diğer sayfalar: