5 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

5 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bartında Mühim Bir Hukuk Da- vası Neticelendi Bartın ( Husust ) — On yıl evvel vefat eden şehrimizin maruf zenginlerinden Hacı Arif kaptan memlekete su getirmek için sağ- hığında iki yüz elli bin kuruş altın para vakfetmiş ve vefatında bu altınlar kasasından çıkmış ise de altmış beş bin lira evrakı nakdiye bir okadar da kereste ve eşyayı ticariyesini taksim eden varisler bu paraya da el uzatıp onu da paylaşmışlardır. Müteveffanın ev- lâdı yoktu; varişleri kardeşlerile zevcesinden ibaretti. Hacı Arif kaptan bu para ile beraber bugün on dört bin liza kıymetinde tah- mip edilen 9 parça mülkünü de vakfetmiş ve bunlardan hayatta oldukça kendisi, vefatından sonra da zevcesi ve kardeşinin çocuğu- nun müteneffi olmasını ve iradıle Bartının Serdar köyündeki cami ve çeşmesi ile bu mülklere bakıl- masını şart koymuştur. Bu mesele ötedenberi herke- sin malümu olduğu için, memle- keti sevenlerden müteaddit zevat tarafından, memlekete vakfedil. miş olan bu emlâk ve nukudu alâkadarların — fuzulen ellerinde bulundurdukları yüksek makam- lara şikâyet edilmiştir. Bu şikâ- yetler üzerine Başvekâletin iş'a- mına atfen, Evkaf Umum Müdür- lüğü, bü muamelelerin ikmal ve intacı için Evkaf idaresine kat'i emirler vermiştir. Esasen işi ta- kip etmekte olan Evkaf idaresi derhal harekete geçmiş ve ilk iş olarak 2500 altın liranın tahsili için alâkadarları icraya vermiştir. Fakat vârisler borcu icrada inkâr ettikleri için mesele mahkemeye intikal etmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan merhum Hacı Arif kaptan ve merhum zevcesi Zeliha H. taraflarından - vakfedi- lerek tapuya raptolunan 14 bin Hra k.ymeündeld emlâke Evkaf idaresince derhal el konulduğun- dan dolayı bu emlâki, mütevelliye sıfatile şimdiye kadar elinde bu- kunduran — Hacı Arif kaptanın zevceimetrukesi ve elyevm Yir- mibeş oğlu Hasan !Bey zevcesi Ayşe H. tarafından Evkaf aley- hine dava açılarak müdahalenin meni istenmiştir. Bu busustaki muhakeme Bartın Asliye Hukuk mahkemesinde görülmüş ve Hacı Arif kaptanın vefatından sonra zevcesi Ayşe Hanımın şimdiki zevci Hasan Bey vasıtasile ve mütevelli olduğu iddiasile bu emlâki fuzu'len zaptettiği, halbuki mütevellilik için usulen berat ve onun makamımnma kaim bir ve- sika almamış, almak için de müracaat etmemiş olduğu gibi 926 Benesnde çıkan bütçe kanun ile bundan sonra da kendisine tevcih yapılarmyacağı cihetle Evkaf ida- resinin bu emlâka elkoyduğu tes- bit edilmiş ve mahkeme Ayşe Hanımın davasının reddile elinde bolunan diğer emlâkin de Evkafa teslimine karar vermiştir. Adanada Çocuk Balosu Adana 4(A.A) — Hilâliah- mer Cemiyeti Adana merkezi tarafından Ordu evinde bir çocuk bgloıv.ı verilmiş ve büyük rağbet görmüştür. Adana Fırka Kongresi Adana 4(AA) — C. H.F. Seyhan vilâyet kongresi toplan- mıştır. Dilekler ve encümenin mazbataları — Özerinde hararetli münakaşalar yapılmıştır. Kongre azası şerefine Belediye tarafından yeni otelde bir ziyefet verilmiştir. Sinop (Hususi) — 481 yılında İsfendiyar — oğullarından — İsmail Beyin — elinden İkinci Sultan Mehmet tarafından muharebesiz alnan Sinop ozaman çok zengin, ticaretgâh ve işlek bir şehir oldu- ğu için Fatihin hoşuna gitmişti. Hoş manzarası dolayısile de bura- ya Cerziretülüşşak ismini vermişti. Bu ismi taşıyan kitabe hâlâ müze ambarında mahfuz bulunmaktadır. Büyük harpte iki büyük yangın geçirmiş olan bu kasabada nüfus azalımış olduğundan eski hareket ve canlılık — kalmamıştır. — Vali Abdülhak Bey kasabanın eski balini alması ve güzelleşmesi, zenginleşmesi için çok çalışmak- tadır. Şehrin 30 bin lirayı geçmi- yen belediye bütçesi ile birçok faydalı — işler — başarılmaktadır. Sinop limanı çok büyük ve her türlü tesisata elverişlidir. Büyük rehber ve kurtarıcı Gazi Hz.nin bir büstü ile süsle- nen büyük park şehre cidden SON: POSTA L a Sinopta Gazi heykeli güzellik vermektedir. Boyabat şo- Akşehirde Gençlik Teşekkülleri | E&îğ Akşehir gençlik Spor Yurdu azaları Akşehir (Hususi) — On sene evveline gelinciye kadar kazamız- da hiçbir gençlik teşekkülü mev- cut değilken bugün beş gençlik teşekkülü vardır. Gençler biribirlerine kardeş Sevgisile bağlanmışlardır. Sağlam bünye ve sağlam dimağa malik olabilmesi için var kuvvetlerile çalışmaktadırlar. Bu teşekküller arasında bulunan Akşehir Gençler Spor Yurdu her sahada faaliyet- lerini arttırmıştır. Zaman zaman temsiller verilmektedir. Seneler- denberi gençliğin mahrum kaldığı ve iştiyakla beklediği kütüphane de Halk Fırkası reisi ve azaları- nın himmetile pek yakında açıla- caktır. Memleketimiz — gençliğini bir araya toplamak gayesile bir Halkevi açılması için de teşekkük. ler yapılmaktadır. Kızılcahamam Postaları Kız lcahamam, (Hususi) — Ka- zamız Ankaraya otomobil ile iki saat gibi yakın bir mesfede ol- duğu balde haftada ancak iki postası vardır. Buraya gelen ga- zete ve mektuplar günlerce An- karada toplanmakta ve sonra buraya gelmektedir. Postanın şimdilik hiç olmazsa haftada üç defa olsun tahriki pek lâzımdır. Hususile yazın ve kap- hea zamanlari — etraftan birçok ziyaretçiler gidip gelmekte oldu- ğüundan bu lüzum ziyadeleşmek- tedir. sesi gayet güzeldir. Gerze ve İbrahim Tali Bey Mehmet Çavuş Abidesine Çelenk Koydu Keşan 4 ( A A. ) — Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey refa- katinde vali ve maliye erkânı olduğu halde Seddülbahir ve Ki- lidölbahir harp sahalarını gezmiş ve oradan Ece Abat kaza mer- kezine gelerek halkın tezahüra- İbrahim Tali tile karşılanmıştır. | Bey bundan sonra Mehmet çavuş abidesine giderek abideye altı ok — işaretli — bir çelenk koymuş | ve orada toplanan köylülere Türk istikbal ve istiklâlini Çanakka'ede koruyan ve kurtaran Büyük Gaziyi ve Çanakkale — harbini anlatmıştır. Nutuk şiddetli alkış- larla karşılanmıştır. Umumi — mü- fettiş oradan Geliboluya geçmiş ve Geliboludan itibaren yol Üze- rindeki köylere uğrayıp köylü- lerle konuşarak Keşana varmıştır. İbrahim Tali Bey burada te- zahüratla yaşasın Gazi yaşasın Cümhuriyet avazelerile karşılan- mış ve doğruca belediyeye inmiş- tir. İspartada Halkevi, Köylülere Bir Ziyafet Verdi İsparta, 4 (A. A.) — Civar köyler halkı Halkevi tarafından davet edilmiş ve kirar bayramı olduğundan köylüler daha kala- balık bir halde bu davete icabet etmişlerdir. — Misafirlerin — sayısı 500 ü mütecavizdi. Halkevinde kendilerine çay ikram edilmiş ve Halkevlerinin güttüğü gaye hak- kında izahat verilerek hasbihaller yapılmıştır. Eundan sonra temsil şubesinin köylüler için hazırladığı İstiklâl harbi menakıbini muhtevi (Kızıl Çağlayan ) piyesi temsil edilmiştir. Köylülerimiz, büyük sevinçle köylerine dönmüşlerdir. Maraş Elektrik Fabrikası Maraş, 4 (A. A.) — Çoltik fabrikasma ilaveten yaptırılmakta olan un ve elektrik fabrikalar- mın inşaalı bitmiştir. Pek yakır- | da şehrin elektrikle tenvirine başlanacaktır. Sinop’n Ticari _İnkişâfı İçin Samsun Sahil Hattından İstifade Etmek Lâzım ayancık yolları da yapılmaktadır. Samsun sahil hattının Bafra üzerinden Sinop ile iltisakı temin edildiği takdirde şehir ticaret sahasında da eski mevküni kaza- nacaktır. Bu sayede Sinop limanı da bugünkü halinden çok daha faydalı bir liman haline gelmiş olacaktır. Kars'ta Gazi Büstü Kars 4 ( A.A )— Gazi Hz. nin büstlerinin açılma resmi yapılmış- tır. Merasimde Vali ve Kolordu kumandanı şiddetle alkışlanmış- tır. Halk çok harareli tezahürat yapmıştır. Karsta Sit kurutma fabrikası Kars 4 (A.A.) — “Süt iş,, ta- rafından kurulmakta olan süt ku- rutma fabrikasının bir buçuk ay- danberi devam eden montaj ame- Kyesi ikmal edilerek makinelerin tecrübelerine başlanmıştır. Yakında fabrikanın merasimi yapılacaktır. açılma Bizim Hasan Beye Rakip! Beyin narziri küçük Yaşar Resmini koyduğumuz "Küçük Hasan Bey ,, Adapazarında Ozan- lar mahallesinde 8 yaşında Ya- şardır. Kocaman bir kafaya nis- betle, küçük, cılız bir vücut ta- şımaktadır. En büyük numara bir melon şapka Onun başında bir limon kabuğu gibi kalmaktadır. Yaşar küçücük frakı, papyonu ile tam bizim Hasan Beyin bir naziridir. Yaşar hayatım, elinde taşıdığı bir deste kendi fotoğra- file kazanmaktadır. Her cuma Adapazarından, Sapancaya ine- rek, İstanbuldan gelenlere * mer- haba ağalar, safa geldiniz, hoş geldiniz!,, Diyerek kartlarını sat- makta, ve akşam öteberi n tekrar Adapazarma dönmektedir. Garibi şuki küçük Yaşar Merhum Hasan Beyin tam bir modelidir. Yüzünün bütün hatları Hasan yi andırmaktadır. Sürt'te Müsamere Sürt 4 (A.A ) — Halkevi sa- lonlarında halka bir müsamere verilmiştir. Sinkarada Tifo Kalmadı Kütahya 4 (A.A.) — Armutlu nahiyesinin Sinkara köyünde zu- hur eden tifo hastalğı ittihaz edilen tedabir sayesinde tama- men bertaraf edilmiştir. Ev Doktoru Alkaloz Hastalığı Bu hastalık, bünyenin kal Arızaları | Mabiyetinin 1 nelerdir ? masından — baş bilhassa bir şey değildir idrarın renginde hu olan değişiklikle kendini göste: Bazı insanda, birdenbire id rengini değiştirir, bulanır we bembeyaz bir renk alır. Bitt; bu renk değiştirme ile beraber alâkadarda şafak atar. Fal burada dikkat edilecek bir nol vardır: İdrarın renginin bozuklu durduktan sonra — hasıl olm değildir. Başlangıçta da bozuk Eğer bu idrardan bir miktar | tecrübe tübüne konup ısıtılac olursa kesif bir bulut tortu basıl olur ve albomin zann hasıl eder. Halbuki değildir. Eğ bu tübün içine bir dam hamızıhal — damlatacak — olursi mucize kabilinden idrarın ren derhal yerine gelir. Bu da, bir idrarın fazla fosfatlı olduğu h “.W ÖİI.İII. 'e Yalnız fikrimizin takılması | zım gelen Hökta, idrarın ihtir ettiği fosfatların nasıl böyle bi denbire tehallül ettiğidir. Bu ha €ümlei asabiyenin zaafına mı yokt vücudün — fosforsuzluğuna mı b âlâmet sayılmak gerektir ? Ne | ne de öteki. İdrarda bulunan b kısım fosfatların böyle birdenbir tehallül etmeleri idrarın ihtiv ettiği fosfatların terekküp nisbel lerile alâkadar olabilir ki onlar da şan lardır: Sebepsiz yorgunluklar; hazırl güçlükleri, iştihasızlık, böbrek aği rıları, romatizma, cümlei asabiyel nin bozukluğu, Bunun çaresi vücuda idma yaptırmak, fazla sebze yemektel mütevellit ârızayı, bu sistemi dd Kiştirerek aslah etmek, — kalcı ilâçları fazla kullanmamak, asi fosforik almak. (Bittabi doktor taı siyesile) Bu suretle ve kısa zamand hazım variyetimizi ıslah ve m razi haletimizi gidermiş olu: Ba iİşte mühim olan bastalığ kendisi değil, yanlış teşhis yalış tedavi edilmesi ihtimalidi Maamafih Alkaloz mühim diğd birtakım hastalıkları da maskel yebilir. Bu da gözden uzak tulmamak gerektir. — » Antalya'da Antalya, 4 (A. A.) — Kırşgâ su membaları 18 kilometrelik b kanalla — Antalyanın — Tepezü: mevküne kadar gelirilmiştir. bu suretle önbinlerce — hektarlı arazi sahasının sulanması temi edilmiştir. Kanalın beşte dörd köylüller tarafından imece usuli parasız — yapılmıştır. Sa akıtılın merasimi köylülerin Cümhuriyı hükümetine büyük muhâabbet ve':i sulanan arazide derhal x riyata başlanmıştır. Tavşanlı Maçı Teahhur Etti Tavşanlı (Hususi) — Eskişi hirlilerle Tavşanlılılar yapılacak maç Eskişehbirlilerin maçlarile — meşgul — bulunma! dolayısile tehir etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: