7 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

7 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 Haziran SON POSTA ? k 23 —— ——— ——— FAYDA İKİ MİSLİ KUVVETLİ VE DÖRTTE BİR UCUZDUR. Sinek, tahtakurusu, pire, güve ile hayvanat, nebatat ve eşya üzerindeki pireleri ve böcekleri ve bütün haşaratı yumurtalarile kökünden imha ve sülâlelerini tahrip ve — izale eder. Fayda san'at ve rekabet sahasında bütün ecnebi markalarına duman arttırmakta ve dehşet vermektedir. Ihtar: Fayda istediğiniz halde size gaz veya benzin verir gibi kutulara petrol dolduranlardan sakıtfinız. Bu sizi çok aldatır. Sakın açıktan almayınız. Daima kapalı, daima mühürlü tenekelerde Fayda'nın ismine ve markasına dikkit diniz. Kutusu 30, 1/2 litre SO, litrelik BO voe altı litrelik 400, büyük tenekelerde kilosu 70 kuruştur. Toptancılara yüzde on tenzilât. PARLAK BiR IZDİVAÇ YAPMANIZ için muhtaç olduğunuz en büyük yardım Bu sene parlak bir izdivaç yapınak ister misinlz; tahayyül ettiğiniz erkeğin dikkat nazarmı celp için ne yapmak İüzim geldiğini - bilmelisiniz. Ben, içlerinde bir çok ta milyoner bulunan birkeç yüz kişi ile görüştüm. Onda dokuzu, herşey- den evvel beyaz, mermin, kadile gibi yamuşak bir cilt, fevkalâde güzel bir ten ararlar, Bunları az masraf ve cüz?1 bir zahmetle elde edebilirsiniz. “Tokalon kremi,,nin terki binde, buşka buna benzer hiçbir müstah- tarda mevcut olmiyan, cilde kuvvet ve güzellik verici maddelerin bulunduğunu Tal Kabul İsmi dÜÜ ea miklar — mlktar NUİGı' Verke vekili Yuda 2241 2241 Avram Habip Ef. 262,50 - 262,50 Roben Saatçiyan Ef, 2380 — 2380 Kirkor Taramanyan Ef. 1000 — 1000 Avram Acimyan Ef. 440 — 440 Maks Rotenberg Ef. vekih 885 — 885 Ferit Davut Ef. Jak Rotenberg Ef. vakili 467,35 467,35 Ferit Davut Bey Davit Ventora vekili Ferit 148,63 148,63 Davut B. Livyo Şnor Ef. vekili Ferit 236,24 - 336,24 Davut B. İsak Revidi Ef. vekili Ferit — 182.37 182,37 Davut B. Ato Vegerhof Ef. vekili 153 153 Ferit Davut B. Jak Rene Margoşeş Ef, 115 Sadi Behar Ef, 296 Moiz Salamon ,, 399,60 Demirciyan Biraderler 58,39 Apkar Bıçakçı Ef. 100 $9604,03 59274,00 S 8 SYNRU EEE 8888 & £ & &8 6 6 6 6 6 6 6 6 ŞA 1770,20 Alman Mar- kı mukabili. 937,65 Alman markı mukabili. t 306 Alman Markı mukabili. 1851,70 Çek koronu mukabili. 4762 Çek — koronı mukabili. n âs Adare Araları: İsmall Agâh, Yusuf Kenan İIstanbul 2nci Hhâs Memurluğundan : lstanbulda Mercanda Tığcılar caddesinde 43 No. da kundura malzemesi ticaretile müştegil Civan Yakupyan Efendiye ait sıra defteri tanzim edilmiştir. İkinci toplanma için ve konkordato müzakere etmek üzere alacakları kısmen veya tamamen kabul olunan alacaklıların 28 / Haziran / 934 Perşembe =l saat on allıda davetlerine karar verilmiş olduğundan alâkadarların yevmi mezkürde ikinci iflâs iresinde bazır bulunmaları ilân olunur. (218) i 3 tekeflül ederiz. Hiçbir vakit muvaf- fakıyetsizlik görmemiştir. Akşam yat- mazdan evvel, “cilt gidası pembe retk- li “Tokalon kremi,, ni sürünüz? Siz üyürken, cildinizi. besliyecek, genç- leştirecektir. Sabahları da cilt gıdasnı beyaz ( yağıız ) Tokalon kremi,, ni #ürünüz. Cildinizi beyazlatacak, kuvwvetlen. direcek, sıklaştıracak, geniş mesamatı ve siyah noktaları defedecektir. “Tokalca kre ıe bır miyoner le, evİeneebllecek genç kız mi,, ni hemen kullanmağa başlayınız, ten ve cildiniz ne kadar çirkin oluran olsun, neticesinden pek memnun ve mütehayyir kalacaksınız. Müvaliakıyeti tekeflül eder, Denizyolları I LETMESıâ i Acenteleri : Karaköy — Köprül Tek 42362 — Sirkeci Mühürdarsade Tel, 72740 Sür'at Yolu ANAFARTA — 'iğlm 8 Cuma li de Sirkeci rıhtı- mından kalkacak. Gidişte İz- mir, Antalya, Mersin'e. Dö- nüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkale'ye uğraya- caktır. (3008) Trabzon Sür'at * Yolu CUMHURİYET — Yapıra 7 Perşembe 20 de Galata rıhtımından kalkacak. Gidişte İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'ya, Dö- nüşte bunlara ilâveten Pazar, Of, Polathane'ye uğrayacak- tır. (3009) Bartın Yolu 7 BURSA gz aeti Perşembe 19 da Sirkeci nhtımından kalkacaktır. (3010) Üsküdar icra memurluğun- gdan: Bir borçtan dolayı maheuz olup paraya çevrilmesine karar verilmiş olan bir Kınm kırması buvası ve iki adet ineğin ve 4 adet düvenin 10-6-934 paxar günü saat 10 ilâ 11 de Üzküdar Atpazarında — satılacağından — taliplerin mahallinde bulunacak memuru mahsu- suna müracaat etmeleri ilân olunur.(242) Süpogliserin fitileri en muannit kabızlarda, makaltan kullanılarak kat'i ve şafi bir tesir temin eder, Her eczanede bulunur. (86) DABCOVİCH ve Şürekâsı Tel: 44708 - 7 - 41220 Avrapa ve Şark limanları aramında m== Merdam, Hamburg ve Tükmd lmanları için yakında hareket edecek vaparları ve dünyanın başhea li larında tzansbor demen Yakında gelecek vapurlar Güudrun vapura 12 Hazirana doğru. Yukında hareket edecek vapurlar Gudrun vapuru 15 Hazirana doğru. Fazla tafilât için Galata, Frengyan han umumi acenteliğine müracaat 'Tel. 44707/8 - 41990 TERO REPPEN vapur acentalığı Polish — Palestine Line of the polish Transatlantio Sihpping Co Ttd. Gdynia - America Line. 15.000 tonluk “POLONİA, Yransatlanlik vapuru Ho Köstence - İstanbul- Hayfa - Yalfa- Pire arasında muntazam ve lüks arimet ve mvdet seferleri 1, 9 ve Büncüsm kamaraları vy_dır. ” Hayfa - Yafa-ve Pire için seferler: 14 Haziran saat 15 te 28 Haziran ssat 15 te 12 Temmuz saat 15 te 20 Temmuz saat 15 te Doğru Köstence için seforler: 11 Haziran sast 19 da 2b Haziran osat 19 da 9 Haziran saat 19 da 23 Haziran saat 19 da 6 Ağustos sasat 16 da Seyahat müddeti : İstanbul — Köstence 15 sani İstanbul — Yafa & $ İstanbul — Hayfa 1 , Farzla tafsilât için Galatada Freng- yan hanında umumi acantalıklara müracaat Tel 4-4707/8-41220- Yolcu için atlantik vupuru — acentasına. Gelata rıhtim caddesi Tel. 40019 ve Vagonli - Kok ve Natta seyahat mi acent 63)

Bu sayıdan diğer sayfalar: