13 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

13 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞAlmanyanın Ha- irici Siyaseti Alman M. Hitler, hâdiseleri — karşısında öyledi. Sanıyorurz ki Son Posta,da siz de başvekili ilk bunu okudu- M lerini Hitler, dahili bitirdikten sonra harici siyase- vaziyete ait eöze le de geçiyor ve diyor ki: be O SOA kargaşalıklar Almanyanın ögünkü rejimini ve bilhassa harlel "İyasetini değiştirmiyecektir. Almanya | dün ve istiyorsa bu gün de ve yarın d4 ayni istekler için haykıracaktır.,. çimizdekini açığa vurmak İâzım Eelirse biz bu eözleri, biraz olsun ters manada alıyoruz ve diyoruz ki * — Almanya, bu güne kadar Tarla güttüğü haricl siyaset pret- S *iplerini değiştirmek niyetindedir.. Bu iddiamızı şu suretle ispata Yalışabiliriz Almanyada Hitler rejimine karşı, Te Hitlerciler tarafından ilen ihtilâlin en kuvvetli sebâbi, anyanın harief siyasetteki muvaf- fakiyetsizliğidir. Çünkü o, Avrupa Muntak içinde yalnız kalmış bir Vaziyettedir. Onunla beraber hareket eder gö- Tünen İtalyanın bile hosaplı hareket | *tüği gözönündedir. Böütün komşularının sistem — tatihkâmlarla — takviye *taek lüzumunu duymaları İse bir bedahettir. Bu vaziyettö Almanyayı hakaz, diğerlerini haklı buluyor de- #iliz. Fakat ne çare ki hakikat bu Merkezdedir ve Almanya kısmi bir tecerrüt halindedir. Şimdi neticeye gelelim: M. Hitler Franmuz diplomatlarının, Fransayı ha- Yici siyasette kuvvetlendirmek için Kiriştikleri ve kismen de muvaffak E oldukları teşebbüslerden ibret almış görünüyor. İşte, Alman başvekilinin, ortada hişbir münasebet yokken, bugünkü siyasetinde 1srar edeceği sözünü tek- Ş rarlaması, Almanyanın bu siyasetin- den, biraz olsun fedakârlık yapmak hissetmiş — bulunduğuna son lüzumunu delildir. Öylü zannddiyoruz ki bu İddlanın Filf ispat unsurları yakında köndiai recektir. Amma ne şekilde? tahmin — şimdilik mümkün t Zeplinde Bomba Mı? Berlin, 12 ( A.A. ) — Graf zeplin “lonunda bir bomba — bulunduğu hakkındakt şayinlar teksip diliyor. “Son Posta, mn Milli ve Edebi Tefrikası: 49 yapılmak | hudutlarını | İngilterenin Beş Senelik Hava Plânı | Yeni Tayyare Filoları İçin | Milyonlar Harcanacak Loadra, 12 (A.A.) — Deyli Telgraf gazetesinin 'yazdığına göre, Başvekli Muavini M. Baldvin !ırı'ındı_ı düşü- nülen bava programında — İngiltere hava kuvvetlerinin en kuvvetli ecnebi hava kuvvetlerile müsavi oluncaya kadar kuvvetlendirilmesi | mektedir. Bu iş için baeş senelik bir plân | tasavvur — edili Plânın unda İngiliz a kuyvetlerin8 1 50 filotilla daha ilâve edi Bununla beraber, beynelmilel - siy: vaziyotte değişiklik olduğu takdirde, h artmasında da Programın ilk | hava nin | değişiklikler olabilir. | seneye ait kısmı İngiliz lirası sarfedilecektir. Bu gazeteye göre, bahriyö neza- reti kavvetlerinde — İngiltere, | Amerika ve Japonya arasında, denliz | kuüvyetlerindeki nisbetta olduğu gibi, | 5.5-3- misbetinin tesisini arzu etmek- hava tediz. Bahriye” nezareti, daha ziyade | Amerik ve rinin tenzilini İstemektedir. Amerikaya Gelince.. Vaşington, 12 (ALA.) — Kongre terafından — reisicümhurun talebi üze- rine teşklil edilen tayyare komlayonu, azalarından birini, tatkikat yapmak üzere Avrupaya gönderecektir. ' Musolini - Dolfüs Görüşmesi Viyana, 12 (A.A) — Siyasi | mebafil, M. Musolini He Avusturya Başvekili M. Dolfüs arasında mu- sammem mülâkatın temmuz niha- yetinde şehrir- de vukubulacağını tahmin etmek- tedir. Japon hava kuvvetle- | İki devlet reisinin bu mülâkatı | haiz bulun- mamakla — beraber, bu esnada beynelmilel — siyasi — mesi rin gözden geçirilmesi mümküdür. | Romanya Başveklliinin ' Paris Görüşmeleri Paris, 12 (A A.) — Romanya Başvekili Hariciye Nazırını ziyaret etmiş, görüşme bir buçuk - saat #ürmüştür. siyasi bir mahiyeti 18- 7 Mebrure Sami ÇÖL Yalnız -bunus için de ge ceyi nerde — geçirmiş — olduğu- nu söylemek icap ediyor. Eğer bu Mmenhus kaza olmasaydı ne diye- coklik bix? Sadinis ' Barısiada; Müzehherde kaldığını değil mi? Süheylânın iyi ahbabı olduğu için ben de tanıyorum. Ne yapıp edip, kadımı da bu yalana ortak ede- tektik. Ayni şeyi neden şimdi de Yüpmıyoruz? Ne mani var? Kocan Seni yeniden sağ bulmanın verdiği Sevinçle zaten işi fazla kurcala- Maz dedi. Gözlerimin ondan fazla ken- dime, kendi benliğime karşı duy- düğu tiksintiyi örtmek İsteğile Panışını görmeden telefonun Aşına gitti, Şadi Beylere telefon ediyordu. Karşısına Müzehherin erkek ardeşi çıktı: — Ne dedin? Ya her ikisi da - x mi? Ablan da mı beraber? Ayas- tafanosa ha? Ne zaman? Allah saklamış. Olur şey değil, Tam kazadan evvelki trenle ha? Ya evet duydum... Haberim var.. Ne ladık,, dedi, telefonu vururcasına yerine kapadı. — Bu çare de suya düştü. Onlar gece yatısına dün size gitmişler. Saat 3 treninde imişler. Geceleyin merak etmesin diye Rifata telgraf ta çekmişler... Şim- | di ne olacağız? Ne yapacağız? Yanaklarından, dişlerini gıcır- dattığı belli idi. — Kuzum Allah aşkına, senin geceyi evlerinde geçirdim diyebi- | gidecektir. | müştür. İ SON POSTA | Avusturyada Gürültü Her Tarafta Bombalar Patlıyor, Tevkifler Devam Ediyor düşünülk | için 4 - 5 milyon Hiç durmak Bilmiyen Avusturgya ihtilâline ait bir görünü, Viyana, 12 (A. A.) — Gratı divamı- | harbi, bir Nazi tahrikçisini müebbet | küreğe mahküm etmiştir. Suç ortak- larından Üçü, 10 ile 15 sene arasındı tahavvül eden cezalara çarpılmışlardır. Puş, 12 (A. A.) — Polis, Alman- yadan gelmiş olan 25 dinamit fişeği | ile 7 metre fitil bulmuştur. | ihtimale 924 | Oğlunu gel beraber kandıralım, leceğin hiçbir kimsen, bir ah- | | babın yok mu diye sordu. — Kaynanamın evinden başka | kimse- yok. Oaa da ıidip: şııı jgecıyi filân adamla yeçirdim. Amerika Grev Hâdiseleri Korku V; halk, her bulunarak | ilânı tehdidi - üzerine kargı — ihtiyatlı erzak tedarik otmektedir. Portland'da 80 sendika mümeasili, umumi grev için bir plân müzakere etmişler, — diğer şehirlerin nakliyat İşçileri de tesanüt için grev yapacak- larını, lerdiz. San-Fransleko, — Losanjeles — ve Portland . patronları, Relsicümhur ta- rafından yeni teşkil edilen ihtilâflar | gre tehdit makamında bildirmiş- Amerika Cümhur Relsli Bristobal (Amorika) 12 — Cüm- hur rele M. Ruzveltin P olduğu | Huston kruyazörü Panama kanabaa girmiş, M. Ruzvelt gece Panamada | kalmıştır. Bugün Havay adalarına | Bir Portekiz Harp Gemisi Lizbon, 12 ( A.A. ) — “ Persee , | isimli denizaltı — gemisi, yüzdürül- | Viyana, 19 (A A. ) — Viyananın 20 inci belediye dairesinde bir bomba patlamıştır. Zararlar büyüktür. Bir bahçede 2 bomba daha patlamıştır. Bronoda, jandarmalar bir ahırda Nazi propagandasına ait beyanname- | vaziyetinde iken yaptı mı; çocu- ler bulmuşlardır. komisyonunun tavassut teklifini kabul etmişlerdir San-Fransisko gemi — mücehhezleri de bu teklifi kabul etmişlerdir. Limaan sendikası reisi, aynl teklifin | edilmemesi hakkında kabul işçilerin edilip derhal reylerine müracaat | edileceğini bildirmiştir Portlad (Amerika) 12 — Poliş, bir marşandiz trenini durdurmak — istiyen grevciler üzerine ateş etmiştir. Birisi ağır olmak üzere dört yaralı vardır. Bir Madoen Faclı Essen, 12 ( A. A.) — Bir maden kazası neticesinde 3 madenci ölmüş- tür. Dortmund civarındada İki ma- denci ölmüştür. Fransa İstikraz Yapıyor Parls, 12 (A. A.) — Maliye neza- retindeki birkaç toplantıdan sonra üç | 3) Lehistar milyar franklık bir istikraz yapılma- sına karar verilmiştir. —————————————————. diyemem - tabil. Durdu. Yüzüme baktı. Aklına yeni bir kurnarzlık gelmişti galil Oyuncu maskesini taktı. İşi tat- hlıkla idareye kalkıştı : — Yavrum — Nihalkciğim, halde 'olduğumu görüyorsun. Bu tabil yine senin namına. Yoksa başbaşa kalmamıza imkân ölsa, elbette ki benim için bu eşsiz bir cennet hâyatı sayılır. Amma | düşün bir kere... Seninle bir yere | kaçamayız. Bunun için hele, bu bir sürü muameleler biz bunu yaptıramayız. ne | zamanda, ister ki | | | . | | Giyelim... Doğru. Allaha 1smar- | Çünkü senin hüviyetini gizlemeye | mecburuz. Burada kalımıya gelin- | ce ona da imkân yok. Cahitle | beraber oturuyorum, biliyorsun... | Seni tanıyor... Bir kere © hissetti | mi, bütün İstanbul da duydu, iş ! | tamam demektir. Şu halde yapı- lacak, ne kalıyor. Evine çoluğuna | çocuğuna dönmek. Bundan daha | hayırlı bir çaresi yoktur, bu işin | ç Nihal. Kocan seni çok sever. | Bizim Süheylâ İstanbulda olsaydı, | mesele yoktu, iş kolaylaşırdı. Am- ma mademki onu katmanın da im- | kâmı yok, şu halde gider, adama | benden bahsetmeden, güzel güzel | yalvarır yakarırsın... Hattâ olanı biteni söylemiye bile lüzum yok. | | dersin. Muhakkak ki kanar, Sadece “senden ayrılmıya karar vermişlim, bir tecrübeolsun diye | gece gelmedim... Otelde kaldım. Beni affet, çocukluğuma ver! ,, Za- ten seni sağ salim bulmanın se- vincinden gözü başka bir şey | görmer. Yutkundu ve sustu. Bir an için aklımdan 13 sene | sonraki şeyi, o dakikada yapmak, | bu soytarımnın gırtlağına atılmak geldi. Halbuki gözlerimi bile yüzüne kaldırmadan, onun varlığını değil, kendimi daha çok öldürmek, ce- zayı, işkenceyi ona değil, evini evlâdını bırakan bütün bu yaldı- za süse kapılan, beyinsize vermek isteğile, bu alçak insam daha çok söyletmek için : — Sonra?.. Sonra?.. Dedim. Bu sualime başka bir mana verdi. Kanıyorum sandı : — Sonra da... Sen ve ben... Yine dün geceki rüyamıza... Elini belime uzatıyordu. Faz- na “dayanamadım. Rüya, hulya, lir, esir, musiki, daha da bilmem ne. Yok. Kâfi idi. Bu lâkırdılar- dan iğreniyordum artık. Kolunu ittim, yerimden - fırla- dım ve gözlerim kin, nefret, is- yanla dolu : — Susl.. Artık sus! Diye bağırdım. Dünyada senden iğrenç senden alçak, senden rezil bir insan olamaz. Korkma, — başına | | | | | £ Genüllişleri * Annelik Hakkını Kaybeden Kadın Aldığım mektuplardan birinde bütün fecaatile çarptı, alâkadarlarının bittabi yazmayacağım. Fakat hâdiseyi kısmen anlatabi- lirim: bir gözüme isimlerini alle faclası “ Sakiz seneden beri evli idim, | bir de çocuğum vardı, mes'ut bir | hayat yaşıyordum. Fakat refikam son zamanlarda taşındığımız evde bir adamla tanıştı, sevişti, beni ve çocuğunu — birakarak kaçıp | gitti. Kendisini tutturmayı düşün- | beni öldü düm. Fakat adamın evinde değil- dir, adamın annesiiin sevindedir. Muvaffak olamadım. Karımı el'an seviyorum, ne dersiniz, ne ya- payım? , Yavrum, zevceniz sizden bik- miş ve (başkasımı sevmiş olabilir, ne yapalım, dünyada his buhran- larının ve yanlışlıklarının önüne geçmek — kabil değildir. Bazan hâdiseyi mazur görmeye çalışmak için sebepler de — araştırılabilir. Fakat bir kadın bu hatayı anne ğgunü birakarak kaçıp gitti mi? Affedilemez. O, annelik hakkını kaybettikten başka kadınlık sıfa- tını da kaybetmiştir. Kendisile iadei münasebeti tavsiye etmem. Resmen — ayrılmak sevgini de unutmak — müraccahtır. Maa- ve | mafih bu söylediğim umumi kak dedir. — İstisnalarını da gördüm. Meselâ takriben 25 sene evvel oturduğum — mahallede komşum böyle bir felâket geçirdi, bir müd- det kadını kendi haline bıraktı ve sefalete düştükten sonra nadim ve biçare bir vaziyette döndü, | kocasının affını istihsal etti. El'an birlikte yaşamaktadırlar ve ço cuklarıda şimdi (30) yaşında bir delikanlıdır. Hâdiseden tamamen bihaberdir. HANIMTREYZE Almanya - Lehlistan Varşova, 12 (A. A.) — Almanya mdaki iticaret müna- sebetlerinin genişletilmesi için müza- kerelere başlanmıştır. kalacak değilim, gidiyorum, de- dim. Önüme durdu: — Nereye? Nereye gidiyor- sun, kocana mı7? No diyeceksin ona? Diye kekeliyerek kapının önüne dikildi. Yüzü sapsarı idi, — Çekil, dedim. Hiç korkma. Kocama seni anlatmıya, ayağına kapanıp kadınlığımı affeftirmiye gidecek değilim. Yazık olur, Bari onlar nasıl Ebir çirkefe yuvarlandığımı bilmesinler. Varsın İçin rahat geçeyim, olsun, sansınlar. olsun korkma, Çekil dokunma bana, dedim. Bunu — suratına tükürürcesine söyledim. O çekildi.. Ben de geçtim. Yürüdüm. — Merdivenler indim, kapılar ittim ve çıktım. O çatının altında, kadınlığımı, bütün temiz güzel hislerimi, gön- lümü, her şeyimi bırakıp çıktım | Nesrin. Oraya girerken, kocası, evi barkı, şerefi olan bir kadın, bir ana idim. Bozuk bir kafanın bir- kaç saatlik bir zafı ile rüyada | yürür gibi oraya girmiştim. Şimdi | de © kapıdan, ne kocası, ne evi, ne şerefi, ne evlâdi. olan bir insan, hattâ ismi bile kütükten silinecek bir ölü halinde çıkı- yordum. (Arkası var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: