13 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

13 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

» Ziya Şakir Babıâli Baskınının Beş Ölü, — Saraya gidiyorum. Sen de gel. Demişti. Enver Beyin bu hare- keti, Babnâli faciasımn temadisine meydan vermemişti. Enver Bey, elinde Kâmil Paşanın istifanamesi olduğu halde binek taşında göründüğü zaman kapının önündeki ibtilâlelar ve halk tarafından şiddetle alkışlan- dı ve bu, onun beyecannı bir kat daha artırmıştı. Açık renk kapo- tunun eteğinde, Nazım Paşanın cesedinden şıçrayan kan lekeleri görünlüyordu.. ( 10 Temmuz ) inkı- lâbının kahramam Em ver Bey, nihayet (10 kânunusani) ibtilâlinin de sahibi olmuştu... Bu muvaffakiyetin ( gururile sermest olan Enver Bey, yanındaki Üç arkadaşile Şeyhislim Cemalettin Efendinin £ otomobiline binerek, Kâmil Paşanın istifanamesini biz- zat padişaha götürürken Babiâli- nin üç muhtelif yerinde beş kanlı zeset yatıyor; Alemdar Mustafa Paşanm © ölümile neticelenen © muazzam hâdiseden sonra tarih sayfasına, kanlı bir haile daba kaydolunuyordu. Ölenlerin biri Nazım Paşa idi. Diğer dördüne gelince, bunlardan biri, Şeyhislâm Cemalettin Efendinin maiyetine memur bir sivil komiserdi. Bu komiser, ihtilâlcılar sofaya girer girmez karşılarına atılmak istemiş fakat İttihatçılardan Hilmi Beyin attığı bir kurşunla yere serilmişti. İkinci ölü İttihatçılardan ve cemi- yetin en eski erkânından Mustafa Necip Beydi. O gün hasta yatağım dan kalkarak ihtilâlcı arkadaşlarına ütihak etmiş olan bu zat, Babıali sofası işgal edildiği zaman sada- ret yaverlerine mahsus olan oda- mn önünde gezinmiye başlamış ve sonra merak saikasile odanm kapısını açmış. Fakat o anda, elinde rovelver bulunan sadaret yaveri Nafiz Beyle karşılaşmıştı. Odasında arkadaşı, - Nâzım Pa- ganın yaveri- Kıbrıslı Tevfik Bey ile tath tatl konuşan Nafiz Bey, Babıalinin £ basıldığını hisseder etmez, masasının gözünden ta- bancasım alarak kapıdan ç.kmak istemiş.. Mustafa Necip Beyle karşılaşır o karşılaşlaz, tabanca- sını - cidden necip ve faziletkâr bir zat olan- Mustafa Necip Be- yin boynuna çevirerek ateş et- mişti. Mustafa Necip, ağır bir yara almakla beraber itidal ve kuvvetini kaybetmemiş; oda ta- mİ 1 — Gazetenin esas yazısile bir sütanen iki satırı bir (santim) sayılır. 2 Sayfasına göre bir santi- min ilân fiatı şunlardır: sayfa isli RE. 4001250 |200| 100 Kış. | Krş, | Kaş. | Kıs sayfa | sayfa | asya 2 3 va yerler 3—7Bir santimde o vaseti (8) kelime vardır. 4— ince ve kalın yazılar tutecakları yere göre sentimle ölçülür. İTTİHAT . TERAKKİ ” — Her hakkı mahfuzdur — Dördüncü Kısım No. 150 rna ran sa saman Muhtelif Erkânıharp binbaşısı İsmail Hakkı Bey bancasını çıkararak Nafiz Beyi bir kurşunla devirdikten sonra, odada ( bulunan ve bulunduğu yerden tabancasını çıkararak ken- disini nişan alan yaver Tevfik Beyin üzerinede (ateş etmiş.. Onu da yere serdikten sonra kendisi de oraya düşerek son nefesini vermişti. Babıllide bu beş ölünün vü- cudünden sızan kanlar, pıhtı pıbrı etrafa yayılırken Enver Bey son sür'atle saraya gitmiş; doğruca padişahın a çıkarak Kâmil Üç Çocuk Birlik Olup Bir Kunduracı Dükkânını Soymuşlar iv Refik ve Salâhattin isminde üç çocuk Çarşıkapıda Ahmet ve Yusuf Beylerin kundu- ra mağazalarının arka penceresin- den girerek bütün kundura kalıp- » Bunların en bü- yüğü on yaşındadır. Sonra da bu kalıpları kunduracı Seyit, Mustafa, Moşo, Mehmet, Durmuş, Ahmet, Abdülmesih, Danyal ve Rasim Efendilere satmışlar. Polis çocuk- ları yakalamış ve kalıpları sattık- ları yerlerden istirdat ettikten sonra dün hepsini de suçlu sıfa- tile müddeiumumiliğe vermiştir. Sultanahmet ikinci sulh ceza mah- kemesi derhal bunların mubake- melerine başladı. Yaramaz çocuk- lar hâkim önünde bütün suçlarını itiraf ettiler. Kalıpların bazılarını beşer onar kuruşa sattıklarını söylediler. Öteki, suçlular da be- şer, onar çift kalıp aldıklarını itiraf ettiler. Pejmürde kıyafetli ve çıplak ayaklı suçlu çocuklar yaptıklarına o nedamet etmemiş olacaklar ki hâkimin huzurunda İ konuşuyorlar ve gülüyorlardı. Hâ- kim bunların farik ve mümeyyiz İ olup olmadıklarının tabibi adilden ve şimdilik diğer sorulmasına İ kunduracıların tevkif edilmesine karar verdi ve muhakemeyi de Eylülün onuna talik elti. Suçlu çocuklar da şakalaşarak mahke- meden çıktılar. Nasıl Doğdu ?.. Nasıl Yaşadı?.. 1347. 984 © Nasıl Öldü?, Kanlı Blânçosu: Yaralılar .. ş EE minin an ŞA Balkan harbinin fedakâr şehitlerin- den süvari yüzbaşısı Mustafa Kâmil Bey merhum Paşanın o istifanamesini vermiş. Ve Beşinci Sultan Mehmede va- ziyeti kısaca izah etmişti... Babı 4li vak'asını henüz haber alarak bu ateşin saraya da sirayet edip etmiyeceğini düşünmekle meşgul olan padiş, Enver Beyin sözlerini dikkatle dinlemiş. Bu sözlerden, kendi hayat ve masum kaldığını hisseder etmez: — Çok memnun oldum, oğ- lum, Beni şu (bunak) tan kur- tardınız. arada diğer Hasanın evine gitmiş- ler ve kavgaya başlamışlı . Bu sırada ağız kavgasından el kav- dönen hâdisede Mehmet oğlu İsmail ve Hasanm karısı Lâtfe ölmüş, Hüseyin oğlu Ha- san, Mebmet ve karısı yaralan mışlardır. * » Muş, (Hususi) — İki üç gün evvel burada bir cinayet olmuş, intikam hrsile i müş, biri de ağır surelte yaralan- mıştır. Hâdisenin mahiyeti şudur: Sekiz sene evvel Bidri aşiretinden Norşin köylü Seyfo isminde biri di Rizo'yu öldürmüş ve arak on iki seneye mahküm edilmiştir. Seyfo af hanunundan istilade ederek köyüne dönmüş ve çalışmıya başlamıştır. Birkaç gen evvel köyden şehre inen Seyfo arkadaşı Mehmet Ali ile ti yapan ve y Zinde iki şahıs olduğu anlaşıl- mış ve katiller yaralanmışlardır. * Unutma ki bankadaki tasarruf hesabın kazancının (tasarrufatını bekliyor. Bugün herhalde tasarruf hesa- bına para koy. MUM İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Kadınlarimizin © Vücutları .. a mm Güzelleşiyor Mu, Yoksa Bozuluyor Mu Acaba? Frânsiz kadınlarından da daha kalındır. Fransız kadın modelinin beli (64) santimi bulurken bi- zim hanımlarımızın beli bugün vasati (70) santimdir. Kadınlarımızın Boyları Kısalıyor Mu? İsmail Hakkı Beyin tetkikle- rine göre hanımlarımızın Avrupa kadınlarına nazaran vücut mu- kayeseleri çok (dikkate şayan neticeler vermiştir. Kadınlarımızın bedenleri Fran- sız kadınlarından daha kısa ok masına rağmen arkanın omuz nişliği Fransız kadınlarından fazladır. Ismail Hakkı B. diyor ki: — Alman kadınlarını belden yukarısı yüksektir. Fransızlarınld tetkikatile meşgul olmuş 10,000 Türk kadını üzerinde aldığı ölçü- lerden bugün terziliğimize esas olan vasati Türk kadını ölçü tab- lolarını vücuda getirmiştir. Ismail Hakkı Bey bu uzun tetkik ve tecrübelerinden kadınlarımızın vücut tekâmül ve vücut değişme- leri hakkında çok dikkate şayan | neticeler almıştır. Kendisini biçki o yurdundaki çalışma odasında ve (150) senelik eski, antika Asya haritaları ker- şısmda, matbu ve gayri matbu Türkiyata ait kitaplar arasında yeni tarih tezini dikte ettirdiği sırada ziyaret ettik. Ve kendisi- ne 21 senedenberi (10000) Türk ( Baştarafı 1 inci sayfada ) | z enberi (10004 ME ehe. e —— alçaktır. İtalyanların ve Vileitler > Güzelleşiyir | poze bilim yla İsmail Hakkı Beyin tetkikle- Yine nazaran kadınların vücutleri belleri; dalin incediz. iliz kadın- n larımn (o belleri ise ve 20 senedenberi gittikçe güzelleş- E i Fransızlardan daha incedir. Ak mektedir. Bunda kadınlarımızın | anların boyunları kalındır. Fakat yeni hayatı ve bol hareket âmil olmuştur. Eskiden kadınlar kapalı gn ve ve gayet az hare- et ettikleri için yağlanmış ve bozuk vücutler ekseriyeti teşkil etmekte idi. Hatta korse giymek bütün Türk kadınları için umumi bir mecburiyetti. Hem eskiden kadınlarımızın giydikleri korseler bugünkü (bildiğimiz ( korseler- den değil. Boyunlarına kadar bütün bedeni bir cendere gibi sıkan büyük korseler içinde Türk Fransız kadınlarının boyunları bi- zim hanımlarımızın boyunlarından daha incedir. (20) sene evveline nazaran hanımlarımızın bedenleri daha kısalmıştır. Bu da, kadın larımızın boylarının o kısaldığına delâlet ediyor (o zannederim. Buna mukabil omuz geniş liği Fransızlarda (32), bizim he- nımlarmızda (34) santimdir. Göğüsler Değişiyor Mühim olan diğer cihet te eee cehennem ear Hanimlarımızın gö içinde bunalmıya mahkümdu. leri eskisine nazaran büyü- buki kadınlarımızın hayata girmesi | mektedir. İsmali Hakkı Bey bunun ve bol harekette bulunmaları, mekteplerdeki bedeni terbiyeleri kadınlarımızın vüculerinden fazla belâsm kaldırmış, çevik yağlanma ei çevi gelmesine sebep olmuştur. sebebini şöyle izah ediyor: — Göğüslerin değişmesinde Evvel- aleyeh kadın göğüsleri nema bula Türk — PA ği maz, küçük kalırdı. Bugün göğü a Elkt m yi İm — Her milletin vücut teşek- yonlar - göğüsleri » geniş SEE külleri ayrıdır. Her milletin nor- ve ya eskisine mal vücut ölçülerinin vasatileri 7 a biribirine uymaz. Meselâ Alman 20 sene zarfındaki kadınlarının (arka uzunluğu) de- deği e mare ag yukarı kısımları Bu tetkikler hülâsa edilince DM yen mein önemi elini Fransızlardan (i- 1,5) santim | rupa alm pi farkeder. Bizim kadınlarımızın ise daha kısadır. Meselâ Alman ka- dınının o bel çukurundan ense çukuruna kadar olan arka uzum buğu (40-41) santimdir. Fransız- ların (39), birim kadınların (38) santimdir. Kadınlarımızın Belleri Kalınlaşıyor İsmail Hakkı Bey kadınlar» mızın Yücutlarında esaslı deği meler olarak bellerinin tığını tesbit etmiştir. Bunu da şu seretle izah ediyor: — Msene evvel hanımlarımız korse (giyerlerdi. Bu korseler bütün bedeni saran büyük kor- selerdi. O tarihlerde Avrupalılar da genç kızlarını bu korselerle büyütürlerdi. . Çinlilerin demir ayakkabı modaları nasıl ki onların ayaklarını küçültüyorsa bu demir gibi korseler de kızların bellerini inceltirdi. Fakat bu korselerin” fennen o mazarratları o anlaşılınca a şekil korseler atıldı. Onun için Avrupalılarda bugün alelimum beller kalınlaşmıştır. Hanımları- mızin da belleri 20 sene evvele nazaran daha kalınlaşmıştır. Me- selâ Fransız kadınlarının belleri vaktile, eski korsa zamanında - tam bel ölçüsü olarak - 60 san- timdi. Bugün vasati Fransız ka- dın modeli beli 64-66dır. Alman ların, belleri esasen bizden de, neticelerden dolayı telâş etme- sinler!,. Çünkü Türk kadınma wk büyük bir müyesseriyet bah- şetmiştir: Amerikalılar güzellik müsabakalarında en güzel kadın tipini (42) bedeni üzerine yap- mışlardır. Amerikalıların en zel kadın vücudu olarak kabul ettikleri (ölçüleri bizim Türk - hanımlarının elde ettiği vasati tip ölçülerile (tevafuk ediyor. Amerikahlarm en güzel kadın vöcudü tipindeki kalça, bel, ğö- ğüs nisbetleri bizim bulduğumuz la pek az bir fark göstermekte- dir! Binaenaleyh hanımlarımızın vücudü dünyanın en güzel vücu- düne en yakın tiptir. Netekim * Keriman Halis Hanım dünya bi rinciliğini almıştır. Onun için ba Bımlarımız, ırklarının kendilerine bahşettiği bu hasusiyetle mağrur olabilirler, İstanbul Muhabirl

Bu sayıdan diğer sayfalar: