25 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

25 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA — Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinden: 1 — Aşağıda müfredatı gösterilen binaların inşaatı kapalı usulile toptan münakasaya konulmuşlur: Arabistandaki Gi * * rin İçyüzü vi F çe A KŞ AT Yazan : Onların endişesi Suriyede ve karşıki müstemlekelerindedir. Ib- nissuudun ise Suriyeye saldıracak kadar kuvvetlenemiyeceğine ka- nidirler.! Bugün Fransız gazete'ezinin bu husustaki endişeleri, Ibnissuu- dun Yemeni istilâya başlamasın- .dandır. (Yemenden sonra neresi?) diye sormakta hakları yok değik- dir. Ancak unutmamak lâzımdır ki ayni endişe İbnissuudun kuv- vetlenmesini isteyen, ve İbnissu- udu İbnissuut yapan İngilizlerde de başgöstermiştir. Çünkü Ingiltere Ibnissuudun kuvvetlenmesini — isterken, onun günün birinde bütün Ceziretlil'- araba hükmedecek kadar kuvvet- lenmesini istemiş değildir. O, sadece Necit ve Hicazda kuvvetli bir Ibnissuut istemektedir. retül'arabın bir ucunda Hint yo- lunun — bekçileri, bir köşesinde Hint yolunun pişdarları vardır. Bu bekçiler ve bu pişdarlar hiç kimse tarafından rahatsız edilme- lerini istemezler. Fakat Hicazda ve Necitte kuvvetli bir hükümet olmadıkça asayiş düzgün olamaz, asayiş düzgün —olamayınca da ticaret durur ve ticaret durunca... Size tuhaf bir hikâye anlatayım. Beş sene evvel bir sabah Cidde ufuklarında beliren bir duman büyüdü, büyüdü... Kızıl denizin bu noktasında bu duma- | nın arkasından bir vapur göründü, geldi, şehrin önünde demir attı. Cidde kayıkçıları daima vapur | daha ufukta bir nokta halinde iken onu karşılamağa çıkaı Çünkü şehrin önü bir hayli adacıklarile tıkanmış olduğu için | vapura varmak bir saatlik iştir. Bu yeni gelen vapuru kargıla- mıya kimse gitmedi, Neden acaba? Limanda o sırada başka va- pur da bulunmadığından bu za- vallı' yeni vapur denizin ortasında yapyalnız kaldı. Mütemadiyen dü- dük çalıyor, bayraklar çekiyor, işaretler veriyordu. Neden sonra pratika vermek GYYMN YReN FTKLER A KA NSALARA DrBA ae acseLaekAn KA SA rErYeR Son Posta * Halk gazet Beki Zabtiye, Çatalçeşme sokuğı, 25 İSTANBUL Gazetemizde — çıkan yan ve resimlerin bütün hakları muhfuz ve güzetemize aittir. ABONE FiATLARI ' | | ! TÜRKİYE | YUNANİSTAN İ ECNEBİ Abone bedeli peşindir. değişlirmek 25 kurüştur. Hânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi lâzundır. onposta fon :20203 | bikehfin Yoksa kim unutabilir ki Cezi- | | etmiş ve bir | üzere kem Konsoloshanede bir üzere giden resmi motör da av- det etti ve vapur yine kendi ken- dine olduğu yerde kaldı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. — Vapurda hastalık mı var? — Hayır — Ne bekliyor? — Kimbilir., Kimsenin evvelâ birşey bildiği | yoktu. Yalnız Mister Filbi piposunu tüttürmüş, evinin üst katındaki cunbasından dürbüniyle uzaktaki vapura bakıyor ve kahkahalarla gülüyordu. Şehrin öbür ucunda bir başka binada başka insanlar asabiyet içinde konuşuyorlar, — telefonlar işliyor, gidip gelenler, çoğalıyor, bir harkettir kaynıyordu. Hac mevsimi haricinde Esha- uykusuna dalan Cidde şehri çalkanıyordu. Bütün neticesi paraya daya- nan, karmakarışık bir iş birçok insanları yoracak, uğraştıracak üzecekti. Bir mese'e çıkıyordu. Vakıâ vapur oracıkta yordu, fakat mesele büyüyordu. Ve Mister Filbi keyifli gülüyordu. durü- Çünkü bu işi yapan da yine o idi. Ve şimdi | yaptığı işi seyrediyordu. Sizi fazla merakta bırakmamak için haber vereyim ki, bu vapur bir Sovyet vapuru idi. On beş senedir. Rus vapurlarının uğra- madığı bu liman şimdi yeniden, ilk defa bir Rus vapuru görü- yordu. O halde nezaketen olsun onu karşılamaları lâzımgelmez mi idi? Öyle amma karşılamadılar, ve bilâkis bu vapura düşmanca bir vaziyet takındılar. Çünkü Mister Filbi öyle isti« yordu, Bahriahmer inhisar — altına adeta bulunan kıyılarını almış | İngiliz ve İtalyan gemileri ne güne duruyor, onlar aralarında anlaşmışlar, buralarda vızır vızır işlemiyorlar mı? Şimdi bu müna- sebetsiz sefinenin, davetsiz gelen bir misafir gibi burada ne işi var? Bahusus bu Sovyet vapurunun ambarları tıklım tıklım Sovyet fabrikalarının ve tarlalarının ma- mulât ve mahsulâtı ile de dolu olduğu malüm. Hicazdaki Sovyet siyasi mü- | messili Hekimof yoldaş böyle bir mukabeleye uğriyacağını hiç ak- ima bile getirmediği için tzün tetkikat neticesinde Hicaz pazar- larına yarayabilecek şeyleri tesbit başlangiç “ölmük sergi açmık, hem de ilk parti | bazı şeyler sattırmak için Mos- | kovadan böyle yüklü bir vapurun gönderilmesini — istemiş.. bu vapur. gelmişti. Şimdi Hekimof yoldaş mahalli hükümete müracaat ediyor. — Ne yapalım, kayıkçılar grev yapmışlar, gitmiyorlar cevabını alıyor.| Mekkeyi — telefonla buluyor. Kıral Naibi ve İbnissuudun oğlu Emir Feysala müracaat ediyor. — Kayıkçıları, hamalları döve döve göndermeye hakkım yok, gitsinler, siz ikna edin diyor. Belediye reisi, kayıkçılar kâh- ve işte yası ile görüşüyor... Nafile, Köpek balıklarile dolu - kızıl hâlâ keyifli | 25-7-934 denize attığınız bir onluğun peşin- den denizin dibine dalacak kadar para gözlü Ciddeliye ne oldu ki saatlerle, Hattâ günlerle çalışarak boşaltacağı (bu vapura yanaşmı- yor bile. Ona: — Çift — yevmiye vereceğirz, diyorlar, (Arkanı var) Matbaalar Mahkemede Dün asliye üÜçüncü ceza mah- kemesinde bir neşriyat davasına başlandı. İddia edildiğine göre suçun mahiyeti resmi müsaade olmadan gazete ve mecmua neş- retmektir. Suçlular da Mahmut Saim Ef. ile İsmet Matbaası sa- | hibi Refika Salih H, ve Sinan, Refik, Jozef, Nuri, Ahmet Seyit, | Keteon ve Paskal Efendilerdir. Bunlardan Sebat matbaası sahibi | hakkında ilk tahkikat yapılma- dığı için müddeiumumi ikmal edilmek Üzere evrakı geri istedi. Mahkeme de bu talebi kabul ettiği için muhakeme tatil edildi. Müddeiumumilik - tahkikatını —ik- mal ettikten sonra muhakeme tekrar başlıyacaktır. Yeni Noeşriyatı 7 Gün — Bu haftalık meomuanın 72 n0i sayım güzel bir kap zengin münderecatla çıkmıştır ye ederiz. Tavai- Holivut — Holivut'un 25 temmuz | nüshası güzel resimler ve en son si- nema baberleri ile intişar etmiştir. içinde | A) İdarehane binası - Maden sahası üzerinde. B) Hastahane binası - Maden sahasından iki bin metre mesafedt- C) Müdir evi binası - Maden sahasından üç bin metre mesafede D) Dört aile ikametine mahsus olarak bir çatı altında inşa edir lecek memurin evleri binası - Maden sahasından üç bin met” re mesafede. On iki aile ikametine mahsus olarak bir çatı altında in$f edilecek usta başı evleri binası - Maden sahasından bin met” re mesafede, Talipler evvelce bu gibi İşleri başarmış olduklarına dair müf teber evrak ibraz ederek şartname ve mukavele suretleri il€ vahidi kıyasi fiat cetvellerini Şirketin Bahçekapıda Taş Hat da kâin İdarei Merkeziyesinden beş lira mukabilinde alabilirler: Teklifler nihayet Ağustosun dokuzuncu perşembe günü sağt on beşe kadar kabul edilecektir. Münakasaya girmek isteyenler beşinci madde mucibince dol* duracakları fiat cetvellerini muhtevi kapalı zarfı ve şartnamt ahkâmının kabulünü mutazammın imzalı bir varaka ile istitâ” atı fenniye ve maliyelerini müsbit birer vesikayı, Türkiyedt müesses ve muteber bir banka tarafından verilmiş muvakkat teminat mektabu ile birlikte diğer bir zarfar koyarak, üçüncü , Mmaddede tayin olunan vakte kadar, Şirket Müdüriyeti Umu” miyesine makbuz muk:b'linde tevdi edeceklerdir. Muvakkat teminat mektubu yirmi bin liralık olacak ve ihalenin te* karrüründe teminat miktarı iki misline iblâğ edilecektir. Teklifler her bina için ayrı olmak Üzere vahidi kıyasi Hialı esasına göre hesap ve tayin olunacaktır. Tekliflerin şartname ile fiat cetvelleri münderecatına tamâa" men uygun olması meşruttur. Fiat cetvellerinin tetkikinden sonra Şirket bu inşaatı müna* sip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi tehir veya yapılat münakasayı fesheylemekte muhtar olacaktır. İnşaat hakkında fazla malümat almak ve mevcut plânlari görmek istiyenler Temmuzun Yirmi dokuzuncu gününe kadar (dahil) hergün saat ondan saat on Üçe kadar Şirketin Merkezi idaresine müracaat edebilirler. 'BiRiİKTiİREN RAHAT-EDER — a — a a 4 Pa e HG <ca p bt t

Bu sayıdan diğer sayfalar: