25 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

25 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Bu rakamların konuşuşunu dinleyiniz; FİATI :160'T. Lirasından itibaren MASRAFI: Diğerlerinden */, 80 daha ucuz FRiGELUX Mükemmel Buz Dolabı Diğer bütün buz dolaplarının yaptığını Motörsüz ve kompresörsüz yapar Havagazi, elektrik ve petrolla işler ;, SAHIBINİIN SESİ, istiklâl caddesi 210 - Nurettin ve Şeriki Sahş mahalli: Ankara : A. Vottor ve Şeriki, Izmir - Alâiyeli Zade Hasan, Eskişehir 1934 MODELİ Denizyolları İŞLETMESİ ğ # “: Acenteleri : Karaköy — Köprübaş A € DE F ,b 620 Tel. 42362 — Sirkecl Mühürdarzade || YENİ Wt b ı_, H % Han Tel. 22740 e Ayvalık Yolu Fotoğraf makineleri BANDIRMA — Yapuru 25 KODAK 620: 6/9 Makinelerir Çarşamba 19 da Sirkeci KODAK 616: 6.50/11 en ufağı rıhtımından kalkacaktır. "4081,, Rolfilim makinelerin incileri Bir defa görünüz. Trabzon Sür'at | Yolu En şık İK KARADENİZ — Şapuru 26 Temmuz En sağlam Perşembe 20 de Galata i Z u rıhtımından kalkacak. Gidişte Ob]ekhfıerl İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö- kuvvetli ve parlak nüşte bunlara ilâveten Pazar, Of, Polathane'ye uğrayacak- Mekanizması daima sabit B Ş tır. (4139) 90100 muvaffakiyet B — Bartın Yolu BURSA vapuru 26 Temmuz Perşembe 19 da Sirkeci kopyalarınızı “Veloks,,kâğıdına bastırınız iktünndan kalkanaklar Gidü) Resimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, senelerce sararmadan dayanır. Kopyaların arkasında “ VELOX ,, kelimesini Son Posta Matbaası teminet olarak arayınız. Bahibi: Ali Ekrem Neşriyat Müdürü: Tahir Para,her kilidi açan bir anahtardır! W”// / Y 4 | llli AAA N _*x__, A _IŞ bankasından kum- Siz de / ç bara zlan on binlerce W i BANKASI’H(!U" vatandaş, biriktirdikleri Z para ile, bir kaç sene l)ıı' kumbara alınız içinde, birer sermaye ve iş sahibi olmuşlardır. Temmut n . A — | | Yerli mallar sergısındc ziyaret rekorunu “2'7»| numaralı paviyon kırdı!| & Kumı_çları ' bu paviyonda teşhir ediliyor. | Sergi müddetince tenzilâtlı saıış! YEDİKULE HAVAGAZİi ŞIRKETİ Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: KOK KÖMÜRÜ (merkezi teshin için) ZiFT (sert, orta, yumuşak) KATRAN (bilhassa yol inşasına elverişlidir. ) BENZOL (ham) ASiT FENiK SATGAZOL (Karbolineum tipi) SiYAH BOYA (Bilhassa demir için çok elverişlidir. ) Her türlü malümat almak için: Beyoğlu'nda, Tünel meydanında Metro Hanında satış şubesine müracaat edilmesi ( 928) Türkiye Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehirde Hilâliahmer anbarında fazla miktarda bulunan muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kılı galvaniz saç, otomobiller, hayvan örtüleri İnşaat malzemesi, eğe takım- ları vesaire az ve çok kullanılmış, yünlü, pamuklu, keten eşya 15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Eskişehirde Merkez anba- rında kısım kısım açık arttırma surerile satılacaktır. Bu eşya ve malzemeyi görmek isteyenler istedikleri zaman Eskişehirde Hilâliahmer anbarındaki satış komisyonuna, satılacak eşya ve malzemenin nevi ve miktarlarını anlamak isteyenler de: A) Ankarada Yenişehirde Hilâliahmer merkezi umumisl mu- hasebesine, B) İstanbulda eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar Hanında Hilâliahmer oyun kâğıtları satış deposu müdiriyetine, C) İzmirde Hilâliahmer merkezine müracaat etmeleri ilân olunur, (972) AAA F a Tan Pa e RR e F RR Te a eet - Salon, Salamanje ve yatak M OBI LYA odalarının envamnı ucuz fiyatla istanbul'da Riza Paşa yokuşunda 66 numerolu ASRi MOBiLYA mağazasında bulıbılımmı Telefon: 23407, AHMET FEVZI. # KEMAL NU Rİ DABCOVİCH ve Şürekâsı ım ve /u hrevi hastalıklar mütehassıl Te 44708 -7- 41220 ı.,ogıu Rumeli han 16 Avrupa ve Şark limanları arasında Tel: 40153 muntasam posta. Anvera, Rotterdam, Hamburg ve Takandinavya limanları için yakında |W hareket edecek vapurları ve dünyanın başlıca limanlarında transbor demen Yakında gelecek vapurlar || Hansburg vapuru 8-10 Ağustosa |H coğru İi Olga S. vapuru 22 - 28 Ağustosa ( doğru Yakında hareket edecek vapurlar Hansburg vapuru 10-12 Ağustosa doğru. AM Olga S. vapuru 24 - 25 Ağustosa Çiga PETROL NiZ Fazla tafsilât için Galata, Frangyan Saçları kuvvetlendirir - 0" han umümi acenteliğine müracaat Kepekleri ve yı.lın izale Tel. 44707/8 « 41920 iyi saç İlâcıdır. ıuw“'* (33) hulııııu

Bu sayıdan diğer sayfalar: