10 Haziran 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

10 Haziran 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10_ Hııifın ti Haziran Salı Bükreş — 13: duyumlar, 13.05 Jan Marko orkestrası, 13.45 duyumlar, 13.05 konserin devamı, 14.15 sözler. 14,35 konserin devamı; 18 plâk, do duyumlar, 19,15 plâk, 20 söz- ler, - plâk, 21 sözler, 21.20 Berlin aata operasından nakil, Ricbard rauss'un “Ariadne Auf Naxos tonunda duyumlar. Moskova 17.30 — karışık konser, 19.30 hafif muzik, 22 Al- Manca —yayım, 23.05 Fransızca Yayım, 24.05 Felemenkçe, Budapeşte — 20.20 radyo pl- Yesi, 21.50 Berend radyo kongseri, 22.30 duyumlar, — 22.50 şarkılar 2430 Çingene orkestrası, 1.05 duyumlar. Belgrad — 20,30 u'usal ya- Yim, 21 plâk, 21.10 Berlinden ?öle (nakil) “Ariadne Auf Nak- 804,, adlı R. Stravuss'un operası, 22.45 sözler, 23.25 orkesira ve larkılar. Varşova — 20.30 oda musikisi BÖzler, 21.10 şarkılı solist kon- Seri duyumlar. 21.55 konferans, senfonik konser, 23 dans ko- Fosu, 23.30 spor. 23.40 küçük tTadyo orkestrası. Hamburg — 21 duyumlar. 21. 15 Ariadne auf Naksos oporası. 22.45 çift piyano müziği, 23 du- Yumlar, 23.25 spor, 23.40 müzikli Ptogram arası. 24 gece konserl. Münih — 20.20 şer müzik, 21 Lyuılır. 2115 — Ariadne auf 04 operası, 22.45 sözler, 23 duyumlar, 23.20 program — arası 23.30 gece müziği. Breslaun — 21 duyumlar. 21.15 “Ariadne auf — Naksos,, adlı R. Strauss'un operası, 23 duyumlar, 22.30 gece müziği, 12 Haziran Çarşamba Bükreş — 13-15 Plâk ve du- Yumlar, 18 Sibiceanu orkestrası, l9 duyumlar, 19,15 konserin de- Yamı, 20 sözler, 20.20 plâk yeni Busiki, 21,05 Enesco — süvaresi tenfonik eserlerden, 21.45 Enesco tarafından piyano konseri, 22 radyo #rkestrası, 22.30 duyumlar, 23,05 nakli, 23,15 Alm. ve Fr. tuyumlar, 23.35 konserin devami. Moskova — 17,30 Gürcü mu- kişi, 18.30 opera — parçaları, 30 edebiyat, 21 gşarkılar, 22 kçe yayım, 23.0$ — Ingilizce, 05 Almanca. Peşte — 21.10 Filharmonik 'T. dan konser, Beethoven, 8,20 duyumlar, 23.40 Çingene Musikisi, 24 Macaristan Üzerine Lllliuı şilrler, 1.05 duyumlar. Belgrat — 21 Hafif havalar, 21,30 konferans, 21.50 plâk, 22 Tadyo piyesi, — 22.30 şarkılar ve Bopüler konser, 23 — duyumlar, 820 radyo orkestrası. Varşova — 20.30 Schumanın Tarkılarından, — 20.50 — reportaj, ÖL10 salon musikisi, 2145 du- "lılır. 22 Chopin konseri, 22,30 “lhlyıt. 22.40 Polonez şarkıları, & #por duyumları, 23.10 küçük “kostra konseri. d Hamburg — 21 115 Ulusal yayım, Hansa, 21,45 h!lll proğramı, 22 film revlsü, & duyumlar, hafif muzik, Münih — 20 Akşam muziği Üzler, 21 duyumlar, 21.15 karı- İk Slusal müzik, 23 duyumlar, »20 sözler, 23.30 proğram ara- 24 Sehubert şarkıları. 13 Haziran perşembe Bükreş — 13-15 plâk ve du- Mmlar, 18 radyo salon orkestrası duyumlar, 19.15 konseria de- Mı, 20 sözler, 20.20 plâk Fran- b' Muziği 20,45 plâk, 21 plâk ile Sökettinin “Don Pasguale,, ope- Duyumlar, Yü RADYO SON POSTA I rası, istirahatlerde duyumlar. Moskova — 17.30 parti yayımı 18.30 radya ri ve orkestra konseri. 19.30 solistlerin refakati ile orkestra, 22 Almanca, 23.05 Fransızca, 24.05 lepanyolca yayım. Budapeşte — 20.50 plâk, 21.20 duyumlar, 22.30 Çingene müriği, 23.20 Budapeşte konser orkestrası 24.15 Fransızca — geçen aya bir bakış, 24.30 Heinemann — cazı, 1.05 duyumlar. Belgrat — 20.30 Zagrep ope- rasından — role nakil — Verdinin Traviata operası, 23,15 duyumlar, 23.20 Popüler şarkılar. Varşova — 21.10 şarkı-piyano 21.45 duyumlar, 22 senfonik kon- ser, 22.30 tiyatro, 23 spor du- yumları, 23.10 küçük radyo or- kestrası, 24.05 — piyano musikisi plâk, Hemburg — 21 — duyumlar, 21.10 dans, 23 duyumlar. 23.20 sözler, 23.30 dans, 24 küçük or- kestra kouseri, | gece müziği, Münih — 20 bando muzika, 21 duyamlar, 21.10 — radyo piyesi, 21.50 radyo orkestrası, 23 duyum- lar, 23.30 kadın saati, 24 dans. Breslau — 21 duyumlar, 21.10 sonsuz bir şarkı — adlı ekeç, 23 duyumlar, — 23.30 dans müziği, 24,15 yeni koro müziği. 14 Haziran Cuma Bükreş — 13-15 plâk ve du- yumlar, 18 radyo orkestrası, 19 duyumlar, 19.15 konserin devamı, 20 sözler 20.20 plâk, 21.15 radyo orkestrası, 22.05 oda musikisi, 22.40 duyumlar, 22.50 radyo or- kestrası, 23.15 ecnebi dilde du- yumlar. Moskova — 17.30 konser, 18.30 oöpera parcaları — 19.30 solist — konseri, 21 Bizet'nin “Carmen,, operasının radyo adap- tasyonu, 22 Çekçe yayım, 23.05 Tngilizce, 23.45 Almanca. Budapeşte — 20.30 Peşte operasından Puccini'nin “Madame Butterfiy ,, operası, duyumlar, 23.45 çingene müziği, 24.30 Len baker cazı, 1.05 duyumlar. Belgrat — 20.30 ulusal yayım, 21 Zagrebden nakil, 23 duyumlar, 23.20 plâk, Varşova — 20.30 piyano mü- ziği, sözler, 21.10 radyo orkestra- #, 2145 duyumlar, 22 senfonik konser, 23 spor duyumları, 23.10 küçük radyo orkestrası. Hamburg — 21 ulusal yayım “koro ve solist konseri ,,, 23 duyumlar, 23.25 müzikli program aras', 24 karışık yayım. Münih — 21 klâsik konser “haendel ,,, 23 duyumlar, 23.20 program arası, 23.30 musiki ve sözlü karışık yayım, 24.30 şen müzik. Breslau — 20 mearş mızıkası, 20.50 sözler, 21 ulusal müzikli yayım * koro, solo ve org,, , 23 duyumlar, 23.30 “ Alman ruhu ,, adlı yayım, 24.30 danı. 15 Haziran Cumartesi Bükreş 13-15 plâk ve duyum- lar, 18 radyo orkestrası, 19 di- yuümlar, 19.15 konserin devamı, 20 sözler, 20.20 plâk 20.40 söz- ler. 21 radyo cazı, 22.30 duyun- lar, 22.50 harp ve keman fanta- zileri, 23.15 duyumlar “ ecnebi- lere ,, 23.35 konser nakil. Moskova — 17.30 perti ya- yımı, 19,30 radyo konseri, 22 Almanca yayım, 23.05 Fransızca, 24.05 İsviçre yayım. Budapeşte — 20.,20 — şarkılar, H l ı' — Erzakın cinsi — Mıktarı Kilo Ekmek Koyun eti Sığır eti Sadeyağ Zeytinyağı Zeytin Tanesi Sabun Pirinç 2200 Kurufasulye 1000 Un 1000 Makarna 600 Toz Şeker 1500 Benzin 3500 Mazot 1500 Gazyağı 600 3500 2000 1500 700 400 500 Bas|a) s ai BÜ 33 23 Tahmin Bedeli Kuruş 19500 Narh © 8 7,50 BiRik TirREN RAHAT-EDER İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: Teminat Tarihi Lira K. 131.62 25 Haziran 935 25 Haziran 935 28 Haziran 935 142.50 95.62 19.95 10.50 10.50 46.20 11.25 7.12 11.25 42.75 86.62 B.44 10.35 28 Haziran 935 28 Haziran 935 25 Haziran 935 Eksiltmenin günü Saati Şekli 14 14,30 — Açılı Açı Salı Salı Cuma 15 Cuma 15,30 — Açık Cuma 16 Açık Salı 16,30 — Açık Mektebin Mayıs 936 sonuna kadar yukarıda miktar ve cinsleri yazrlı yiyecek ve sair ihtiyaçları şartnamelerine göre eksiltmeye konmuştur. Bu eksiltmenin ne suretle, hangi gün ve saatlerde yapılacağı yanlarında gösterilmiştir. Eks'itme İstanbul Kültür Müdürlüğü binasında Liseler muhasebeciliğinde Toplanan komisyonumuz- da yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı arttırma, ekslitme ve ihale kanununun 2, 3, 4 üncü maddele- rinde yazılı şartları haiz olmaları ve mezkür maddelerde gösterilen belgeler ve Ticaret odasının 935 yılı Be'gesile yukarıda yazılı gün ve saatlerde eksiltmeye gelmeleri. Noterlikten tesdik edilmiş vekâletnamelerini ibrazlarında eksiltmeye girebilirler. Açık eksiltmelere gireceklerin teminatlarını vaktinden eksiltme şartoamelerini almak ve görmek üzere liseler Muhasebeciliğine gelmeleri ilân olunur. 21 “Kalbin gözleri ,, adlı radyo piyesi, 22,15 Çingene müziği 23 duyumlar, 23,45 opera orkastrası, 1,05 duyumlar. Belgrat — 20,30 ulusal yayım, 21 Granichstaedtenin “ Orlov ,, opereti 24 konser * Röle,, Varşova 20.30 şarkılar, sözler, - 21.10 koro konseri, 22.45 duyum- evvel lar, 22 sözler, 21.30 büyük kon- ser, 23 spor duyumları, 23.10 edebiyat, 23.30 küçük radyo orkestrası, Hamburg — 20.20 halk haf- tası, 21 duyumlar. 21.10 karışık yayım, 23 duyumlar, 2325 Mü- zikli yayım 24 dans. Münib — 20.05 oda müziği, Ticarethane namına gelecekler muhasebe veznesine yatırmaları, “3118,, 21 duyumlar, 21.10 “ Frühlings bift,, adlı. operet, 23 duyumlar, 23.20 spor, 23,40 program aranmı, 24 danı. Breslau — 20,15 Alman koro şarkıları, 20.40 hafta duyumları, 21 düyümlar, — 21.10 — Spiker müsabakası, 23.30 dans.

Bu sayıdan diğer sayfalar: