17 Haziran 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

17 Haziran 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e .—— İ gY — M Sayfa R A D Y O 18 Haziran Salı Bükreş — 13-15 plâk ve du- yumlar, 18 Plâk, 19 duyumlar. 19.15 plâk, 20 sözler, 20.20 Ta- nınmış şarkılar (p'âk), 20.50 pro- gram içnla sözler, 21 konferans, 21.15 radyo senfonik orkestrası, 22 duyumlar, 22.15 — senfonik konseln — süreği, 23 yabancı dillerde duyumlar, 23.15 Gazino- nun birladen konser ( röle ). Varşova — 21 Ekim yayımı, 21.10 küçük radyo orkestrası ile solist konser, 21.45 duyumlar, 21.55 sözler, 22 denizaltı gemi- sinden röle, 22.25 senfonik konser, 23 plâk, 23.30 spor duyumları, 23.40 küçük orkestra konseri. Moskova — 18.30 isteğe göre müzik yayımı, 20.30 karışık yayım, 22 Almanca yayım, 23.05 Fran- gızca yayım, 4.05 Felemenkçe yayım. Prag — 20.10 plâk, 20.15 duyumlar, 20.25 süel konser, 21.10 Sözler, 21.25 Caz, 22 konserva- tuvardan röle, 23.15 duyumlar, 23.30 plâk, 23.45 yabana dillerle duyumlar, Budapeşte--20.35 piyano birliği ile şarkı'ar, 21.10 konferans, 22.10 duyumlar. 22,30 Budapeşte konser orkestrası. 24 Çingene müziki- duyumlar. Viyana — 2030 kilise konserl (Beethoven), 22 sözler, 22.10 ha- va tehikesi, 22.25 şarkılı radyo cazı, 23 duyumlar, 23.10 dansın süreği, 24.20 sözler, 24.25 plâk (ulusal havalar). Münih — 21 duyumlar, 21.10 hafif müzik, 22 Hamburgdan röle, 23 duyumlar, 23.20 program arası, 23.30 radyo orkestrası, Stuttgart — 20 hafif müzik, 21 duyumlar, 21.15 dans müziği (eski ve yeni), 22 ekeç, 23 du- yumlar, 23.30 gece müziği, 1-3 gece konseri. Hamburg — 21 duyumlar, 21.10 radyo piyesi, 22 “Mit Pau- ken und Standarten,, adlı müzik- li yayım, 23 duyumlar, 23.25 ka- dın için sözler, 23.45 gece yarısı müziği (şarkılı). 19 Haziran Çarşamba Bükreş — 13-15 plâk ve duyum- lar yayımi. 18 Grigoras Dinico or- kestrasının konseri, 19 Duyumlar, 19.50 Sözler, 21.10 Kilise korosu, 20.40 Amatöre cevap, 20.50 Söz- - ler, 21.5 Klasik konser, (şarkılı) 22 Radyo salon orkestrası, 22.30 Duyumlar, 22.50 Hafif müziğin süreği, 23.15 Yabancı dillerde duyumlar, 23.35 Konser röle, Varşova — 20.30 Sehumann'ın şarkılarından, 20.50 Reportaj, 21 Sözler, 21,10 salon orkestrası, 21.45 Duyumlar. 21.55 Sözler, 22 Cho- pin konseri, 22.30 Roman tefri- kası, 23 Spor duyumları 23.10 Küçük klâsik orkestra koönseri. Moskova — 18.30 Konser, 22 Çekçe yayım, 23.05 Ingilizce, 24.05 Almanca ya: Prız—Nî&porlıi. 21.30 Jere- nlas radyo orkestrası 22 Duymlar, 22 Kral Rudolf adlı tarih! piyes 23.15 Son duşumlar, 23.30 Plâk 23.45 Yabancı dillerde duyumlar. Budapeşte — 20.05 piyano konseri, 20.45 “Bank Ban,, adlı piyes (stüdyodan), 22.40 du- yumlar, 23 piyanolu şarkı, 23.40 Almanca —aylık — duyumlar, 24 çingene müziği - duyumlar. Viyana — 20.30 — elektrikli enstrümanlar müziği, 21 Bierba- um'un eserlerinden konser, 21.40 haftanın duyumları, 22.05 Lehran- nın eserlerinden konser, (Orkestra ve plâk ile) 23.10 Holzer radyoa orkestrası. 23.25 Oda müziği 23. 35 sözler (Esperanto dilile). 24. 40 sözler, 24.56 yeni dans mü- ziği, Münih — 20.40 reportaj, 21 duyumlar, 21.15 genç nesil için yayım, 21.45 “Undine,, adlı ope- ra noveli, 23 duyumlar, 23,20 program arası, 23.30 reportaj, 24 dans müziği. Stultgart — 21 duyumlar, 21. 15 ulusal yayım, 21.45 hafif müzik 23 duyumlar, 23.30 hafif müzik ve dans parçaları, | — 2,45 gece müziği Hamburg — 21 duyumlar, 21. 15 genç nesil için yayım, 21.45 köylü yayımı, - 22 halk müziği (Amele için ) 23 duyumlar, 23.25 müzikli program arası, 24 oda müziği. 20 Haziran Perşembe Bükreş — 13-15 plâk ve du- yumlar yayımı, 18 plâk, 19 du- yumlar, 19.15 plâk, 20 sözler, 20.20 oda müziği plâkları, 20.50 sözler, 21 Massenet'in “ Manon ,, ile, aralarda duyumlar 20.50 sözler, 21 se-fonik konser, 21.45 duyumlar, 21.55 sözler, 22 Litvanya müziği, 22,30 sözler, org müziği, 23 duyumlar, 23.15 sözler, 23.20 küçük orkestra konseri, Moskova — 17.30 sözler, 18.30 konser, 22 Almanca yayım, 23.05 Fransızca yayım, 24.05 İspanyolca yayım, Prag — 20.15 radyo popurisi şarkılı, 21.45 radyo piyesi, 22.15 koro konseri, 22.40 kahve konseri röle, 23.15 son duyumlar, 23.30 plâk, 23.35 duyumlar Almanca, 23.40 plâk, 23.45 hafif müzik. Budapeşte — 19,30 Wagnerin Tannhacuser — operasının — ikinci perdesini röle, 21 sözler, 21.30 çingene müziği, 22.30 duyumlar, 23 sülel konser, 24.20 Heineman cazı, duyumlar. Viyana — 20.25 piyano mü- ziği, 21.05 reportaj, 21.35 sevgi şarkıları, 23 duyumlar, 23.25 yeni Viyana orkestra konseri, 24.30 sözler, 24.45 dans müziği. Münih — 20 Konservatuvar talebesinin konseri, 21 büyük halk müziği yayımı, 23 duyumlar, 23.30 program arası, 24 solo, koro ve orkestra konseri. Stuttgart — 21 duyumlar, 21.10 karışık artistik yayım, 22.45 sözler, 23 duyumlar, 23.30 şar- kılar, 24 yeni müzik. Hamburg — 20.12 Koro mü- ziği, 21 duyumlar, 21.10 — dana müziği, 23 duyumlar, 23.25 dansın süreği, 24 yeni müzik. 21 Haziran Cuma Bükreş — 13-15 Plâk ve du- yumlar yayımı, 18 radyo haff müziği, 19 duyumlar. 19.15 konserin süreği, 20 sözler, 20.20 yeni opetetlerden plâklar, 20.50 Sözler, 21.15 Şark müziği 21.45 oda müziği, 22 ilân müzliği, 22,30 duyumlar, 22.50 konser (röle) 23.15 yabancı dillerle duyumlar, 23,35 konser (röle) Varşova — 21.10 şarkılı kon- ser. 21.45 duyumlar, 21.55 konfe- rans, 22 senfonik konser, 23 spor duyumları, 23.10 Iyi sesler (plâk) Moskova — 18.30 23_"2 kon- seri, 22 Çekçe yayım, 23.05 Ingi- lizce yayım, 24.05 Almanca y'ı- m. n Prag — 20.25 reportaj, 20.55 Varyete, 21.15 müzikli yayım, 21.50 sözler, 22.05 redyo orkes- trası, 23 duyumlar, dls plâk, 23.30 Rusca duyumlar. - Budapeşte — 20 Mikropların yaşayışı adlı diyalog, 20,30 plâk, 21.30 dış sıyasaya — bir. bakış, 21,50 Buda korosu, 22,40 duyum- lar, 23 Çingene müziği, — 24,15 piyano konserli, Viyana — 20,30 — Senfonik konser, 21.35 Dergrosse Ramses geht durchs zlel adlı piyes, 23.20 duyumlar, 2330 dans - müziği, 24.30 sözler, 24.45 Silvlag kuaretti. Münih — 20,05 Şen karışık yayım, 20,40 reportaj, 21 duyum- lar, 21,15 — ulusal yayım, 21.45 Aktüalite, 22 Skeç, 23 Duyum- lar, 23.20 repörtaj, 23,30 Beet- hovenin — eserlerinden — orkestra konseri keman ile. —21 Duyumlar, !I.m Loren'l — hatırlayış konseri, 23 duyumlar, — 23.30 F K radyo piyesi, 1,3 gece konseri. Hamburg — 20 — Eğlenceli müzik, 21 duyumlar, 21,15 Ulusal yayım, 21.45 hafif piyano müziği, 22 radyo piyesi, — 23 duyumlar, 23.25 reportaj, 23.45 halk şarkı- ları ve müzik parçaları, 22 Haziran Cumartesi Bükreş — 13-15 plâk ve di- yumlar. 18: Süel (askeri) müzik 19 duyumlar. 19.15, süel konserin sü- reği, 20 sözler. 20.20, yeni plâk- lar. 20.50 Reportaj. 21, posta ku- tusa, 21.20 radyo salon orkestra- Bı. 22.15, duyumlar. 22.30 Kon- serin süreği. 23.15, yabancı dik- lerle duyumlar. 23.35 konser (röle). Varşova — 20.30, piyano bir- liği ile Leh şarkıları. 20.50, Ak- talite. 21 ekim bahsi, 21,10. Mü- LAİ e ar lT ĞNÜ , 21.55 sözler. 22: an- c ülkelerdeki Lehliler için yayım. 23, spor duyumları. 23.10 sözler ye müzik yayımı. 23.30 küçük radyo orkestrası. Moskova — 17.30 parti yayı» mı. 18.30 konser. 22; Almanca yayım. 23.05 Fransızca, 24.05: Prağ — 20.30 Hafif müzik — Sözler, 21.10 mizahi yayım, 21,45 sözler, 22 karışık yayım. 23.15 duyumlar, 23.30 plâk, 23.45 Po- püler konser (röle). Budapeşte — 2015 Radyo selâmları, 20.50 Macar garkıları, ( Çingene orkestrası birliğile ), 21.40 karışık hafta sonu yayımı, 22,50 duyumlar, 23.10 caz, 24 Budapeşte konser orkestrası, Viyana — 20.20 Liszt-Schubert şarkıları, 21 sözler, 21.30 sörzler, uıduyıılıı, 23.10 piyano mü- ziği, 23,50 sözler, 24,05 eğlenceli müzik. Münih — 20,30 Alman şar. BİR ğİ'ıN DEAZIK oxdlw Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekâleti Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden : Trabzon Sahil Sıhhiye merkezi için yeniden yaptırılacak takâ biçimi motörle eski Trabzon motörünün tamirl eksiltmeye ko- nulmuştur. A — Her ikisinin keşif bedeli (2950 ) Ulradır. Bu işler için fennt ve Idari şartname ve resimler İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden parasız alınır. Cü Eksiltme 27 Haziran 935 Perşembe günü saat 14 de Gale- tada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye morkezinde açık ekslltme usulile yapılacaktır. D -— c Muvakkat teminat Akçesi 227 lira 50 kuruştur. — İsteklilerin geml inşaatı ve motör tamiri İşlerinde ehil olduk- larını gösterir Ticaret odasından ve davet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacaktır. Şarttır. Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeye başladığı da- kikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış — olmaları — . 432784 — İstanbul Evkaf müdüriyeti llânları | 1 — Bahçekapıda 4 cü vakıf hanın asma katında 16, 31, 32, 37, 39, 40 odalar. 2 — Hanın 1 ci katında 10, 22, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 40 No — odalar. 3 — Hanın 2 el katında 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 16, 31, 32, 21, — 23, 24, 25 No. odalar. 4 — Hanın 4 eli katında 12, 18, 29 No. odalar. Yukarıda yazılı odalar 936 senesi Mayıs bitimine denlü kiray& verilmek Üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler 24 Hazirat — 935 Pazartesi günü saat 15 e denlü _Evhl Müdürliyetinde Kalemine gelmeleri. kıları, 20.40 reportaj, 21 duyum- lar, 21.10 radyo piyesi, 23 du- yumlar, 23.20 sözler ve müzik, 24 hafta sonu dandı. Stuttgart — 21 Duyumlar, 21,10 karışık yayım, 23 duyum- lar, 23.20 reportaj, 24 dans, İ-3 Varidat — 4327İn , — —if gece konseril. .İ* Hamburg — 21 Duyumlafı — 21.10 solist ve karo konseri, ”_î duyumlar, 23.25 reportaj, 2345 & t hafta sonu dansı, 1 dansın ıl'";_ (2 ye kadar). z A /

Bu sayıdan diğer sayfalar: