15 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 9

15 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— (0 mayıs) 15 Ağustos Her hakkı mahfuzdur, Ayvalık Zaferi, Istiklâl Mücadelesinin OSMANLISALTANATI GÖÇERKEN (Mütareke devrimin tarihi ) p Yazan: » Ziya Şakir SON POSTA Not15 15/8/85 « En Metin Nüvesini Teşkil Ediyordu.. Kaymakam Ali Beyin mütevazı bir lisan ile yazdığı şu telgraf pek büyük ve pek derin bir ma- nayı ihtiva etmekte iİd.. Bu üç satır yazı; evvelâ, koskoca ( vü- kelâ meclisi )nin kararını bir anda hiçe İndirmiş; ve sonra da, artık bu memlekette her kuvve- tin fevkinde bir ruh, vatan aşkın- dan doğan sarsılmaz ve yıkılmaz bir ruh ve iman olduğunu- bilhassa Babıâğli ve saray sakinlerinin yüzüne çarpmıştı. * Mütarekeyi müteakip, Istan- bula ayak basdığı güudenberi; muhtolif vasıtalarla -Anadoludaki ordu erkân, Ümera ve zapitlerine ve bütün münevver vatanperver- ler arasına bu ruh ve imamı dam- la damla akıtan ve bu suretle de Türk tarihinde eşsiz. bir (ruhlar mucizesi ) — yaratmıya — çalışan (Mustafa Kemal Paşa); ( Ayvalık) zaferini duyduğu zaman kalbinde, amsalsiz. —bir haz ve meserret hissetmişti. Çünkü bu zafer- bu büyük kumandanın: (Milletin vicdanında ve Istik- balinde keşfettiği ve bütün heye- Hi İçtimalyeyo tatbik ettirmek| is- tediği büyük ve Nâhi kudretin en bâriz bir eseri idi. Aylardanberli ekilen tohumlar, nihayot feyzini göstermiş; ordunun bir kıt'ası - haln ve korkak hükümetin kat' amirlerine — rağmen - memlekelin hak, hayat ve İstiklâlini, elindeki silâhı kadar kuüdretli olan İman ve vledanile müdafaa etmişti. Şu halde (Ayvalık) zaferi. müstakbel (Türk istiklâl mücadelesi)jnde ka- zanılacak büyük zaferin. en emin ve en metin nüvesini teşkil et- mekte İdi. Fikir ve kanaatindeki isabeti bu suretle görmüş olan Mustafa Kemal Paşa, artık başına geçmi- ye karar verdiği asil milletin; her içetin işl başaracağına kal'iyotle hükmetmiş, işlerine daha büyük bir faaliyet vermişti. (25 Mayıs 1335- Pazar) günü karargâhile ( Havza ) ya* gelen Mustafa Kemal Paşa, bütün faa« Hiyetini şu noktalar üzerinde tek- sif etmişti: 1 — Umumi vaziyeti kavraya bilmek icin ordu kumandan ve erkânı ile muhabere, 2 — Sivil vatanperverler ta- #afından Anadoluda vücude ge- tirilen teşekkülleri bir noktada teksif edebilmek için, Anadolu- Bun merkezinde bir kongre akti. 3 — Hükümetin muhalefetine rağmen; Yunan İstilâ kuvvetlerine karşı kuvvetli bir müdafaa cep- hesi tesisi, 4 — Anadoluda yer yer ihti- İâller hazırlayan Rum ve Ermeni komitecilerile mücadele edarek #sayiş ve emniyetin tanzim ve tominl, Artık, (Havza) telgraf merke- zi, durup — dinlenmiyordu. Tol- graf — makinelerinin — maniplâları şakır şakır işliyor, tellerden geçen #ifrelerin arkası — kesilmiyordu. Mustafa Kemal Paşa, beş gü- Hünü bu gifreler ve telgraflar #rasında geçirmiş, ve altıncı gün gaa ıııııııııdı (Havza) enmisine — giderek — ilk defa olarak halka hitap etmişti. l Fakat bu hitap, #adece © gün köylerden ve cıvar kasabalardan koşup — gelen halka münhasır değildi. Buradan yükselen hitabın bütün Anadofu ufuklarında dal- galandıktan sonra, İstanbula ka- dar aksederek sarayın ve Babiâli nin duvarlarına kadar çarpacağı ve pek tabil idi. Niteklm — çarpmış; k korkunç bir tesir yapmıştı. [g. 'er- hal saray ve Babıâli muhafilinde: — Mustafa Kemal Paşa, ordu müfettişidir. Bir ordu müfettişinin — camiye giderek halka nutuk ver- mesi, ne demektir? Bu işte, bi- yük bir tehlike var. Sözleri, dolaşmıştı. Bu sırada, Samsunda — bulunan — İngiliz mü- meseslli yüzbapı — (Solter)de, bu hâdiseyl derhal Istanbula yaz- muştı. İstanbulda İngiliz karargl- hında da bir telâş uyanmıştı. Aymı zamanda — İstanbulda; gerek — İngilizlerin ve — gerek saray ile Babıâlinin — Mustafa Kemal Paşa hakkında endişeye düşmelerine sebebiyet veren bir takım haberler de gelmiye başla- mıştı. ( Arkası var ) Pzarlıkla Satılık Arazi Depozito No. sı Mevkii ve nevi 613 — Bakırköyünde. Çırpıcı ve Veliefendide 50 Harita No, li 2 Hektar 4336 metre murabbaı arazi. 212 Yukarda yazılı yer 8 takaltle ve pazarlıkla satilacaktır. Alıcı- ların 19-8-1935 Pazartesi günli saat 10 da Şubemize gelmeleri|208) Satılık Emlâk Esat No, Mevkli ve Nevi Deporito Lira 811 — Böoykoz Yalıköy mahallesi İshak Ağa sokağında eski 15 mükerrer yeni 53 No. l1 215,50 - metre murabbat arsa 22 527 — Kuzguncukt'a seki Tcadiyo yeni aralık sokağında eski 143, 143 mükerrer yeni 3, 5 Nollı dükkân enkazını havi 2,50 metre murabbaı arsa 20 642 Büyükada'da Nizam caddesinde eski 21 yeni 21/1 No. lı bahçeli köşk 1200 652 — Sultanahmet'te Alamdar mahallesinde Karanlık Sebzevatçı sokağında Yerebatan Sarayı karşısın- da 6 ilâ 14 No. li eskiden boş şimdi dört dükkân 440 Yukarda yazılı emlâk peşin para ile satılmak Üzere açık art- tırmağa konulmuştur. Ihale 19 Ağustos 1935 Pazartesi saat onda yapılacaklır. İsteklilerin Şuhımlıı ıılmılırl. (192) Kiralık Emlâk Esas No. Mevkil ve Nevi Dej 165/4 — Galatasarayında Avrupa pasajında No. 4 dükkân 67.— 165/6 ” » " w& »« ST.— 202/2 — Galatada Kuledibinde 5-13 numaralı kahvehane arsası 428 Tophanede Kışla altında 335/345 mumaralı dükkân u— 1/3 — Teşvikiyede Hamamcı Eminefendi sokağında eski 3 mükerrer yeni 19 mnumarlı Teşvikiye apartımanının 3 numaralı dairesi Yukarda yazılı yerler bir yahut üç sene milddetle kiraya veri- mek Üzere açık arttırmıya konulmuştur. Isteklilerin 15 ağustos 1935 Perşembe günü saat onda şubemize gelmeleri. (196) Büyük Serbest Güreş Müsabakası Amerika'daki müteaddit güreşlerile ün alan ve pederini göre mek Üzere memleketimize gelen Dinarlı Mehmet pehlivanla yine evvelce Amerika'da bulunmuş olan ve halkımızca da sevilan Mülâ- yim pehlivan arasında Türk Hava Kurumu namına 1 Pazar

günü saat 16 da Takslm stadında Amerikan usulü serbest güreş yapılacaktır. Aynı zamanda Federasyon tarafından amatör güreş- çiler arasında bir seçme müsabakası tertip edilmiştir. Seçme müsa- bakasına tam saat 14 do başlanacağından bilet sahiplerinin bu amatör güreşlerden de İstifade etmek Üzere saat | de stadda bu- lunmaları' rica ediliyor. Mevki biletleri Hava Kurumu İstanbul İukoı şubesile Istan- bul Piyango Müdürlüğü ve Galatasaray sırasındakl Piyango satış kişelerinde satışa çıkarılmıştır. Seyircilerin yahatsız olmiyarak görebilmeleri için suretl mahsusada tertibat alınmış ve tam bir Inzibat temin M Biletler mahdut oldıllndıı acele temin ._,, ü KA ı Emlâk ve Eytam Bankası ilânları ı Sayfâ 9 Moda Düş_manlığı Hoş Görülmedi Bayanlar Diyorlar Ki: Kadın İçin Moda Ve Tuvaletten Vazgeçmek İmkânsızdır gün Öönce, bazı genç kızların, “tuvalet ve moda düş- manları,, adıyle bir cemiyet kura- caklarını yazmıştık. Bunlar, Mo- dayı çok gülünç şekillerile müca- deleye geçeceklerini, bir yandan da pudra, krem, ruüj, rimel gibi tuvalet —vamtaları — kullan mamak' propagandası yapacak- larımı Öne sürüyorlar. Bu İşle meşgul olan muharririmiz, ta- nınmış - bayanlarımızdan — baziıla- rile görüşmüş, böyle bir cemiyeti nasıl karşılayacaklarını öğrenmek İstemiştir. Bayanlarımızın, muhar- ririmizin sorgularına — verdikleri covapları aşağıya yazıyoruz. Şehir tiyatrosu artlstlerinden Bedia Muvahhit: — Ben, diyor, — san'atkârım. Sahneye çıktığım zaman tuvale- time itina göstermezsem, soylİr- cilere karşı — hürmetsizlik etmiş olurum. Sahne haricinde İse, tu- valete, modaya düşman olacağım deye, gülünç kılıklara giremem. Hem ben, böyle bir cemiyetl kurmak iİsteyenlerin ııııkııdırııı anlayamıyorum. * Moda ,,, çok mütereddi ve Adi zevklerden doğduğu zaman gülünç ve garip şekiller alıyor. Fakat böyle oluyor diye, “moda,,nın geçirdiği tabit ve güzel İstihaleleri inkâra, redde kalkışamayız ya? Bu itibarla, bence modaya ve tuvalete değil, tuvalet ve moda adıyle ortaya çıkarlan bütün acayiplikleri maymun gibi taklit eden züppelere düşman olmak lâzım! * Rakipsiz golf şampiyonu Azi- ze, böyle bir cemiyetin kuruluşu» nu hayretle karşılıyor ve hayre- tinin sebeplerini anlatıyor: — Son zamanlarda, garâbet gösterme şamplyonluğunu Ameri- kalılardan —alacağa benziyoruz. Modaya düşman kesilmek iste- yenler, modayı takip Imkânından mahrum olanlardır. Bu mahrumiyetin verdiği ha- setle, yetişemedikleri moda kata- rına sulkast yapmak istiyorlar... Fakat modanın ve tuvaletin bu tabil düşmanları, merhum Kadın- lar Birliği kadar da aza bulam- yacaktır. Çünkü teşbihte hata olmazsa moda ve tüvalet, kadın denilen balık için, dışında yaşanılemaya- çak bir deniz gibidir. Bu denize girmeyenlerin düş- manlığı ise lâfta kalmaya mah- kumdur | y * Romancı Suat Derviş bu İşi eiddiye almıyor, gülüyor. Ve diyor ki: — Birçolk modaları geçmiş kadınlar vardır ki, moda ve tu- valet sayesinde barinırlar. Eğer moda ve tuvalet ortadan kaldırılırsa, onların — yaşları ve çirkinlikleri, ârâzı beliren gizli bir illet gibi meydana çıkacaktır. Moda ve tuvalet denilen ka- lenin kapısi, böyle gönüllü nö- betçiler tarafından beklendikçe, içeriye düşmanın — gölgesi bile giremez! * Böyle bir cemiyeti kundakla- mak iİsteyeceğine şüphe olmayan ...ı..ı terzi Calibe, cevap ver- —"39'6'*6*' » g' l Dudağına raj sürüyor mokten gösteriyor: — Bu hususta diyor, hiçbir şey düşünmedim. kaçınmak — kurnazlığını Soruyorum: — Insanlar her şeyi evvelden düşünebilselerdi, dünyaya gel- mezlerdi! Bu itibarla, vaktile dü- şünmemiş olmanız, bu teşebbüsü haber aldığınız. şu anda bize Gevap vermenize mâni değildir ! Calibe, aynı cevabı tekrarlıyor: — Hiç düşünmedim ! Ve giü- lerek İlâve ediyor: — İnsan #ilhakika her şeyi düşünmüş olarak doğmaz. Fakat sorduğunuza benzer bazı şeyleri de ölünceye kadar düşünmemek istiyebilir | * Kabile Atiye Hanım, böyle bir cemiyetin kurulmasına o cemiyeti kuranlardan bile taraftar : — Çok şükür, diyor, nihayet, bayırlı bir cemiyet kurmak alkıl edilebildi. Ben, bu cemiyet Için elimder geldiği kadar çalışmıya hazırım. Çünkü moda ve tuvalet ipt lâsı, kadınları maşkaraya çevirdi. Salkım salkım yırtmaçlar, açı! saçık elbiseler, kadınların zarâs fetlerindeki asil ve gizli ciddiya te, hafifmeşrep ve kötü bir ılıonl veriyor. Şimdi, kadınların lıoyıdıı gö rünmoyen yüzlerinde; eski kadın ların tertemiz — yüzlerindeki baki: güzellikten de eser kalmadı. Bahsettiğiniz şekilde bir ce- miyet, gözlerimizi mahrum ka'; dıkları bu şeylere kismen olsu » kavuşturabilecektir ümidindeyim! Bir Işçi Toprak Altında Can Verdi Dün sabah Kâğithanede tuğ- lacı Sabrinin harmanında bir çö- küntü faciası olmuştur. Ameleden Ali iki buçuk metre yüksekliğin - de bir toprak altında kazma ile çalışırken birdenbire toprak üs- tüne göçmüş ve altında ezilerek ölmüştür. Tabibi adilt Bay Salih Haşim hâdişe mahalli »e gitmiş ve toprağın altından cesedi çıkare tarak morga kaldırtmışlır. Müd- de'umumilik, ameleyi böyle teh- Hikeli yerde çalıştıran harman #2 hibi hakkında tahkikat yaktırt- maktadiır. - Ğ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler