5 Eylül 1938 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 5

5 Eylül 1938 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ege kıyılarının güzel bir kazası: Ayvalık Ayvalıktan güzel bir görünüş. Ayvalıktan Manisa muhabirimiz ya- yor: Ege bölgesinin (bir incisi olan vvalık cidden çok güzel bir kasaba - r. Bakımsız kalan bu kasabanın za - anla güzel evleri yıkılmış, harabi üz tutmuştu. Buraya iskân ediln 'an mübadil, muhacir ve harikzedele- » verilen zeytinliklerle maişetini te - in edemiyerek başka vilâyetlere nak- den mübadiller kazayı terkederlerken 'mış oldukları zeytin ağaçlarının be - »rini bir liraya kadar satmışlar ve öy- * gitmişlerdi. Bu ayrılma neticesinde “ywalığı kendisine öz yurd edinen mü- adillerle yerliler ucuz fiatlarla zey - in ağacı almışlar, bu suretle (şehrin xkiki sakinleri meydana çıkmıştır ve| n bir zeytin ağacının fiatı da 15-20) ya kadar yükselmiştir. Şehir sahil kenarındadır. e Arkasi) Ayvalık Halkevinde bir temsil sahnesi ığ ile çevrilidir. Pek çıplak olan bu EZER Zİ 41 “sile yığılı olduğundan çeşme başların - çok n Çorlulular kasabaya su getirilmesini istiyorlar Çorlu (Hususi) — Çorlunun öte - denberi devam eden su derdine şim - diye kadar maalesef bir çare buluna - mamıştır, Kasabaya yakın bir mesafe- de bulunan (Havuzlar) suyu akıp git- tiği halde bunu kasabaya getirmek için yapılacak tesisata aid tahsisat ayrıla - mamıştır. Kasabada mevcud çeşmele » rin başları kalabalık bir insan kütle - da su kavgaları eksik (olmamaktadır. Bu susuzluğa bir çare bulmak için be- lediyenin harekete geçmesi (o halkı su derdinden bir an evvel kurtarması bek leniyor, Bigadiçte bir koyun hırsızı yaralandı Bigadiç, (Hususi) — Bigadiçe bağ- lı Çekirdekli köyünden on altı yaşın - da Süleyman oğlu İsmail ayni köyden otuz İki yaşında Mehmed oğlu Ahme- di kasığından tabanca ile yaralamıştır. Vak'a gecesi İsmail kırda koyunla - rını otlatırken koyunlar (arasında bir Xarartı görmüş, bunun ne olduğunu anlamadan tabancasını çıkararak ateş etmiştir, Yaralanan adamın (Mehmed oğlu Ahmed olduğu, ve bir arkadaşile ko - yun hırsızlığı yapmak maksadile sü - rünün içine girdiği anlaşılmıştır. Samsunda 65 yaşında bir adam incir ağacından düşüp öldü Samsun (Hususi) — Ondokuz mayıs mahallesinde oturan 65 yaşında Ahmed incir ağacına çıkarak incir toplarken bastığı incir'dalı kırılıp aşağıya düşmüş. | hastaneye kaldırıldıktan sonra ölmüştür. Gemlikte köy yolları ve köprüler yapılıyor Gemlik, (Hususi) — Harman zama- Hereke üzüm bayramı eş'eli ığda, belediyenin teşebbüsü ve çalış- vasile dikilen binlerce fıstık ağaçları utmuş ve bu çıplaklık tamamen zail bütün gençler burada (toplanmıştır. | nının gelmesi üzerine; köy kanunu ahkâ- Müzik muallimi Halid Bedi Akçay|mına göre yapılmakta bulunan köy yel gençlere tam bir metodla müzik ders -| ve köprülerinin inşaatı durdurulmuştu. geçti leri vermektedir. Şimdi harmanlar bitmek üzeredir, Bina- k kasabaya bir kat daha fazla gü- ellik vermiştir. Bu arada rıhtım güzel ir hale konmuştur. Rıhtım inşaatı el-İda sık sık temsiller verilmektedir. ın devam etmektedir. Belediye sahill © yeski adı Cunda, yeni adı Alibey na- addesini parkelendirmiş ve çok güzel hiyesi ölan ve kasabanın kapısı vazife- ir hale ifrağ etmiştir. sini gören nahiye Ayvalık boğazının Diğer taraftan belediyenin iki tane lağzındadır Gerek hava ve gerekse man vüzer beygirlik gündüz cereyanını t6-İzara itibarile çok mutena bir yrededir. min için de elli beygirlik üç elektrik| gin günlerde burada büyük bir kal - notörü vardır. Elektrik işi bundan eY*İkınma başlamıştır. Nahiye (o müdürü vel on sene müddetle müteahhide Ve -İ Nebil Baran ile nahiye belediyesi elele ilmiş've son zamanlarda belediye İle| sererek burasının imarına başlamış - müteahhid arasmda tehaddüs eden ih-| yardır. Ve şimdiye kadar bir okuma ©- Halkevinin gösteri kolu tarafından enaleyh kaymakam Zeki Işığın çok e hemmiyt verdiği bu yol ve köprülerin inşasına yeniden başlanacak ve tamam- Janmalarına çalışılacaktır. Arabkirde Cumhuriyet bayramına hazırlık , ram ri (Baştarafı 4 ncil sayfada) Arabkir (Hususi — 15 inci yıldö -| Kaza ve vilâyet çavuş üzümü birin- nümünü kutlulamak için burada daha |ciliğini Gölcük kazasından Hat Ar - şimdiden hummalı faaliyet başlamış -İcan, vilâyet ikinciliğini Tavşancıldan tır. Bu arada fakir çocuklar vakıflar! Hilmi Arkan, Gölcük kazası üzüm mü- memurluğu tarafından sünnet ettirile-| sabakası ikinciliğini Değirmendereden cek ve bu yoksul yavrular sevindiri -| Sami Sezer, Gebze kazası (ikinciliğini ilâf yüzünden belediye (makinelere az'ıyed etmiş, ışık tevziini kendi ida- -esi altma almıştır. Belediye elektrik kilovatım 16 ku - ruşa indirmişdir, şehir baştanbaşa ışık» Iş muştir. Geceleyin çok güzel bir manzarası olan Ayvalık gün geçtikçe inkişaf etmektedir. Kazada belediyeye aid bir de park vardır. Her gün akşamları halkevi ban dosu bu parkta çalmakta ve Ayvalık- lıların güzel akşamlar (o geçirmelerine vesile vermektedir, Tablatın bütün güzelliğini tebarüz şttiren güzel çamlık da hastalara şifa ve can vermektedir. Bu yıl burası da- ba iyi bir hale konmuştur.

dası, bir spor klübü tesis edilmiş, sahil boyu rıhtım ile çevrilmiş, modern bir İplâj, bir mezbaha yapılmış, nahiyenin süyu getirilmiştir. Bütün bu faaliyette nahiyenin değerli müdürü Nebil Baran çok çalışmış, büyük bir titizlik göster- miş ve köylünün ihtiyaçlarını tam ve olgun bir şekilde temin etmiştir. Bu e- serler Alibey nahiyesinin yüzünü der- hal değiştirmiş, halkta bir tekâmül ve inkişaf obaşgöstermiştir. £ Ayvalıktan her gün bir çok halk buraya gelip geç vakitlere kadar eğlenmekte o ve plâja gırmektedir. Ayvalık kazasının en mübrem ih - kecektir. Çanakkalede bir kaza Frankocuların denizaltı gemileri tara - fmdan Bozcaada yakininde (batırılan! İspanyol bandıralı Armuro vapuru » nun enkazı çıkarılırken vincin (fren çarkının kırılması ve sapanın boşan - masile parçalardan bir kaçı kurtularak, çalışmakta olan Bozcaadalı Hasan kap- tanın başına ve İnebolulu Mehmed oğ- lu Hidayetin de bacağına düşmüştür. Hasan kaptan başından ve yüzünden derin bir yara almış, Hidayetin de ba- Tavşancıldan Tahir Tosun, Karamür - sel kazası müsabakasını Pazarköyden Tevfik Çakmak, ikinciliği Muharrem ne doyamadan yerlerine dönmüşlerdir. Çanakkale; (Hususi) — Geçen sene | “7mm ae üzüm yiyen kızlar Talay, İzmit üzümleri birinciliğini Zi- ya Ergin, ikinciliği Mehmed Pişkin, vi- lâyet Balbal üzümleri birinciliğini Tav şancıldan Bekir; ikinciliği Celâl Altan kazanmış, bir çok köylüye müsabakaya iştirak ettikleri için takdirnameler ve « rilmiştir. Geç vakte kadar hoş vakit geçiren davetliler ve köylüler bayramın zevki- Hatay kadınları da çarşaflarını attılar (Baştarajı,1 inci saytada) sonsuz minnet ve şükranla çarptı. Hatay çocuklarının bu tertemiz sevinç heyecan- larını, bu heyecana hiç şübhesiz uzaktan bütün kalblerile iştirak etmiş olan dün- yanın dört bucağındaki Türklerin bu is- tiklâl tezahüratını gözlerile görmek su- retile daha yakından duymalarını çok iş- tiyaçlarından biri de sudur. Belediye)cağı kırılmıştır. Yaralılar, bir motörle|terdim. Dün gece fener alayında binlerce Halkevi faaliyeti devam etmekte -İbu mesele üzerinde meşgul bulunmak-| Çanakkale memleket hastanesine kal - dir, Avukat Hilminin başkanlığında ' tadır. dırılmışlardır. de çiçek — Hasan Bey, garib şey wallabi... Pazar Ola H yirmi beş gün Için- Hatları fırlamış... buket yapılacak .. buna da sebeb piyasada bir hayli azalması imiş... asan Bey Diyorki: Hasan Bey — Merak etme birkaç gün içinde düzelir. Artık «Tanasa> rövüsü git-! ti. | çiçeklerin Hatay çocuğunun başları üstünde yükse- len meş'alelerin Âsi nehri boyunca teş- kil ettiği ışıktan zincir, Ulu Şeflerinin kendilerine çizdiği nurdan yolun sanki bir timsali, bir aksi idi, Halk geç vakitlere kadar evlere girmemiş, yaşasın Atatürk, ona minnet ve şükran sesleri her dakika göklere yükselmiştir. Gardenparti Belediye bahçesinde tertib edilen gar - denparti sabahın dördüne kadar devam et- Hatay marşı Müsamereyi istiklâl ve Marseyyez marş « larile açan Türk askeri bandasu, yerini caza terketmeden önce yeni bestelenmiş bir Ha- tay marşı çalarak davetlilerin haklı takdir ve alkışlarını topladı. Bando 1 teşkil eden kırk kişinin gerek tavir ve kıyafetleri, ge - rekse çaldıkları parçaları, hayranlıkla tak- dirde, yerli ve yabancı herkes müttefiktir. Kolonel Kole'nin intıhaları kemmel dedi, bu vesile ilede wrunca bir müddet hasbıhal ettik. İki büyük ve dost memleketin teşriki me- #aisi sayesinde süratle tahakkuk eden bu Mes'ud günde bazı basiretsiz memurların da dahil olduğu şuriş unsurlarının taketkâtı yü. zünden ilk intihab safhaları esnasında 88 - bebsiz yere ölenlerin hatırasını teessüçle an- mamak mümkün olmadı. Suriye ve Lübnan gazetecileri Birliğin hayranı oldular Sürlye ve Lübnan gazetecileri Hataydeki miş ve adedi 500 ü bulan davetliler ZENEİDİ muhtelif unsurlar arasındaki! Birliğin hay - bir büfede izaz edilmişlerdir. Türkiye fevkalâde murahhası Cerad A - çıkalınla,, Kolonel Kole, albay Şükrü Ka » matlı, Türk ve Fransız gazetecileri davetli ler arasında bulunuyordu. Çarşaf atıldı Bü çok güzel süvsreye iştirak eden da -İtaydaki birlik, dirlik, düzenlik vetdiler içinde çarşaflarını ilk defa olarak bu mili bayram Şerefine çıkaran bevanlar ga“ yılmıyacak kadar çoktu. “İburadan verilen haberlerin tanı oldular, Akşam yemeğini aralarında A- rab ajansının da bir mümessili bulunan bu meslek arkadaşlarle yemişim. Garetelerine çok yanlış ve hâdiselerle taban tabana xd olduğunu ken. ğileri de teslim ettiler. Memleketlerine Ha - ve bilhassa Türk unsurunu medeniyet sahasındaki take dirleri hakk'nân bambaşka fikirlerle - çeklerini söylediler, be

Aynı gün çıkan diğer gazeteler