1 Şubat 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

1 Şubat 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dün limanı kesif bir sis kapladı Dün sabah limanımızı kesif bir sis ta- bakası kaplamıştı. Şehrin maarif işleri hakkında yani *| ve mühim kararlar verilecek ,Maarif Vekili dün Gureba hastanesinde tetkikat yapa-| yi. am yaparlar golu ye Biden rak fakülte talebelerinin çalışmalarını gözden geçirdi, | mek imkim bulamadıklarından genye Alacak yüzünden kanlı bir şekilde neticelenen hâdisenin muhakemesi bitti Davacıların davadan vazgeçmeleri üzerine suçlu yalnı$ yaralamak suçundan bir sene 25 güne mahküm oldu öğleden sonra da Maarif Müdürlüğünde meşgul oldu Birkaç gündenberi şehrimizde maarif işleri hakkında tetkiklerde bulunmakta o lan Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, dün de tetkiklerine devam etmiştir. Maarif Vekili dün öğleden evvel refakatinde hu- sust kalem müdürü bulunduğu halde Gur reba hastanesine gitmiş, hastanenin teş - kilâtım ve Tıb Fakültesi talebelerinin çalışmalarını gözden geçirmiştir. Hasan Ali Yücel hastanede üç sast kadar kal « mış, profesör, doçent ve asistanlarla gö- Tüşerek çalışmalar ve htiyaçlar hakkın - da kendilerinden izehat almıştır. Maarif Vekili öğleden sonra maarif müdürlüğüne gelmiş ve maarif idaresin- de geç vakte kadar meşgul olmuştur. Ve- kfl bu sırada maarif müdürü Tevfik Kut ve Maarif Vekâleti müfettişleri ile de gö- Poliste: Üç beyaz zehir kaçakçısı yakalandı Emniyet o Müdürlüğü memurları dün Unkapanında üç beyaz zehir ka - çakçısı yakalamışlardır. Bunlar. sabı kalı eroin kaçakçılarından Fethi, Ah - med ve Bürhaneddin #dlarındaki şa - hıslardır. N Alâkadar memurlar, üç kaçakçıyı da buzı kimselere eroin gatarlarken cür - mümeşhud halinde yakalamışlardır. Bir manav dükkânda çıkan yapsın söndürüldü Evvelki gece sabaha karşi Bevoğlun- da Dörtkuyu caddesinde devriye vazi- fesi gören memurlar 24 sayılı manav İbrahime ald dükkândan duman çiktı- Kını görmüşlerdir. Telle bağlanan dük- kılmış bir portakal sandığının yan a olduğu - nu görerek. ateşi söndürmüşlerdir. Zabıta tahkikata başlamıştır. Devimarkalı sahte gazeteci hudud haricine çıkarılıyor Bir müddet evvel, kendisine gazete- Gi süsü verdiğinden dolayı sahtekârlık suçundan hapse mahküm edilen Dani. markalı Kari Nortfort, mahkümiyetini #kmal ederek iki gün eavel hapishane- den çıkmıştır. Sahte gazeteci, Dahiliye Vekâletinden gelen bir emirle yarın Emniyet Müdürlüğü tarafından hudud harici edilecektir. mangal Üzerine Vapur Birkaç gündenberi beklenmekte olan 'Tirban vapuru dün sabah saat 5,5 da A- “ Sırhan ,, dün geldi jrüşerek muhtelif meseleler hakkıda mi- talealarını dinlemiştir. Maarif Vekili Hasan Âli Yücel şehri -İ mizde birkaç gün daha kalarık tetkikle-! İrine devam edecek, Üniversitenin muh -| jtenit faköltelerile, yüksek okul'ar ve barı! iliseleri ziyaret edecektir. İ Maarif Vekili şehrimizdeki tetkikleri sıramnda Maarif Vekâletine bağlı mües- seselerin bilhassa yeni sene ları ü- zerinde meşgul olacak ve bu (htiyaçların İyeni sene bütçesinin hazırlanmasında €-| İhemmiyetle gözönünde bulundurularak |* İlmin nisbetinde temin edilmesine çalı-| şılasaktır. Haşan Âli Yücelin Ankaraya dönüşün- den sonra İstanbulun maarif işleri hak- kında yeni mühim kararlar verileceği zanneğilmektedir. Müteferrik: Vali bu akşam Ankaraya gidecek İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lüt- fi Kırdar bu akşamki ekspresle Anka - raya gidecektir. Vali, Ankarada birksç gün kalacak. şehre aid işler etrafında alâkadar makamlarla temaslar yapa - cktır. 8 yasında bir çocuk denize düştü Zeytinburnunda 18 sayılı demir eş-| va fwbrikasinda çalışan İsmailin 8 yaş-| larımdaki oğlu Mustafa, nündeki iskelede oynarken müvazene- sini kaybetmiş. denize düsmüştür. ELİ raftan yetisenlerin yerdrmile güçlükle boğulmaktan kurtarılan Mustafa, ifade veremivecek bir halde Etfal hastane - sine kaldırılmıştır. Bir çocuk mangala düştü Beyoğlunda Mandıra sokağında otu- ran Abdullahın $ yaşlarındaki kızı Kad riye. odada bulunan mangala düşerek vücudünün muhtelif yerlerinden yara- lanmıştır. Kadriye tedavi edilmek Üze- re çocuk hastanesine kaldırılmıştır. Köfte yiyen bir adam zehirlendi Kumkopıda İpekcicami (o sokağında! 20 sayılı evde oturan Hızır adında biri, | dün öğle yemeğinde bir köfteciden köt te yemiş. bir müddet sonra zehirlenme alâimi göstermişti Hızır tedavi edilmek üzere Cerrah- başa hastanesine kaldırılmış. hâdise et- rafmda tahkikata başlanmıştır. limanımızda bir şekilde tamir edilmesi için evvelâ e- saslı bir şekilde tetkik olunmasını iste- evlerinin ö -/Ti # dönmüşler, bir kısım vapurlar da bukun- dukları yerde beklemek mecburiyetinde kalmışlardır. Sis bilhassa Boğazda son derece kesif | olduğundan, Karadenizden limanımıza gelmek üzere yola çıkmış olan bazı va - purlar, Boğazdan içeriye girememişler, geç vakte kadar beklemşilerdir. Sis öğleden sonra hafifleyince, vapurlar harekete geçmişlerdir. #velki günkü kar tipisinde birkaç san "kenlinin kaybolduğu zanne - dilmektedir. Bunun için mımtaka liman reisliği ve tahlisiye teşkilâtı Boğazda bazı araştır - malar yapmak üzere dün tahlisiye müf - rezeleri sevketmişlerdir. Vapurlar ihrac emtialarını sevke kâfi gelmiyor Harbin ilk günlerine nazâren limanı « mıza işliyen eğnbi vapurlarının adedi artmış olmasına rağmen bunlar ihraç em tialarını sevke kâfi gelmemektedir. Bil » hassa ihraç faaliyetinin günden güne te- zeyâdü karşısında vapur darlığı artmış - tır. Yarın İtalyaya Bosfero, bir gün sonra da Fransa ve Holândaya Aşil vapuru ve bu hafta içinde Amerikaya da bir A- merikan vapuru ihraç emtialar götüre - ceklerdir. Acentalar fazla yük bulunduğunu ile- sürerek limanımıza fazla vapur tahsi- temişlerdir. Dün Amerikaya normal piyasa fiatm- dan 40 bin ki'oluk küçük bir parti iç İm- dık satılmıştır. Bu, ihraç emtaları dan bir kısmının dünya piyasalarile ayni seviyeye yaklaşmış olduğunu göstermek bakımından mühim görülmektedir. Ame- rikan piyasaları tuzlu uskumru ve lâker- de ta ini de arktırmışlardır. Yumurta fiatlarındaki yükseklik de - vam etmekte, bir aralık sandığı 13 iireya kadar satı'an sanayie mahşus buzhane yu murtaları 45 liradan müşteri bulmakta - dır, İtalya bu tip yumurtalara müşteri - dir. Çekler piyas carlar âyçiçeği tohumu istemişlerdir. Bu talebler iMraç piyasasında bir yenilik teşkil etmektedir. Kömür buhranının önüne geçilecek Zonguldak limanmın ağa bir takım gemi leş'eri vesaire ile kapanmış oldu - ğundan vapurlar limana serbestçe girip çikamamaktadır. Bu yüzden son günlerde İbu limandan Kmanımıza ömür muva - ridatı bir hayli azalmış, kömür buhranı baş göstermiştir. Kömürün azlığı yüzünden de kömür flatlarının her gün bir miktar yüksel - mekte olduğu alâkadarların nazarı dik -" katını celbetmiştir. Şehrin kömür ihtiyacile yakından alâ- kadar olan belediye bir taraftan bu me- sele ile meşgul olurken, diğer taraftan vaziyet kendisine bildirilen Münakalât Vekâleti de kömür nakliyatını sekteder eden bu engeli ortadan kaldırmak üzere alâkadarlara derhal talimat vermiştir. Bu maksadla limenın derhal temiz - lenmesi wmeliyesine yeniden büyük bir hiz verilmiştir. Ayrıca Devlet Denizyollarma da bu hususta bazlı talimat verilmiş, en sağlam vapurlardan bir kısmının kömür nakli - yatına tahsis edilmesi emredilmiştir. Bu vaziyete göre; kömür sıkıntısmın pek kısa bir zamanda zail olacağı kuv - lemdar tahlisiye gemisinin yedeğinde ola-| yn, rak limanımıza gelmiş, köprünün açık Melgtir. bulunduğu sırada Halice girmiştir. Vapuru Almanyada tesellöm eden A- Vapuru, Ahırkapı önlerinde Denizyol- | 7:2 kaptan ile Denizyolları başenspektörü larının kılavuz vapuru karşılamış ve Ji- Mustafa Erciveleğin dehti bulundukları | manımıza kadar getirmiştir. bir heyet, bugün esaslı bir şekilde mua- Tırhan Almanyadan en son alınan vas) yene edeceklerdir. Bundan evvel Vekâ - şurlarımız arasında olduğundan, tami -İlete veri Tatnâ büyük bir ehemmiyet atfedilmek- | rapor eki ee ai Münakalât Vekâleti vapurun iyi İrun tamirine geçilecektir Yi eğ tedir: velle umulmaktadır. Şehir işleri: Şebir Meclisi bügün toplanıyor İstanbu Şehir Meclisinin Şubat ayı toplantılarma bugün saat 14.30 dan i- tibaren başlanacaktır. Bugünkü top - lantıya İstanbul Vali ve Belediye Rei- si Lütfi Kırdar riyaset edecektir. lan ham ipek, Ma -! p Alacak yüzünden Galatada vukua ge - Jen kanlı bir kavganın muhakemesi | inci ağırcezada dün neticeye varmıştır. Hidise, suçlulardan Ahmedin, aşçı Mustafa isminde birinden alacağını İs - İtemesi yüzünden zuhur etmiştir. Bu se - bebden doğan kavgada Mustafa, Ahmed, Arif, Aziz, Sadık ve Dursun birbirlerine girmişlerdir, Suçlulardan bir kısmı Mus- tafanın dükkân camlarını kurmışlar, bir kısmı da Mustafayı adamakıllı dövmüş - lerdir. Hâdiseye müdahale eden zabıta me - murları kavgacıları ayırmış, yaralıları da İyakımda bulunan eczaneye götürmüşler - dir. Bu sırada memurların elinden kur- fulan suçlulardan Dursun, yeniden dük- klna dönerek, bıçağını çekmiş, Musta - fayı ağır, Bekiri de hafif şekilde yarala- mıştır. Ağırceza mahkemesi bu davayı dün neticelendirerek, davacıların davadan vâz geçmesi dolayısile dövme ve izrar dava - larının İskatına, suçlu Dursunun ise yara- Kültür işleri: | Bel Okullarda derhal sığınaklar yapılacak Maarif idaresi bütün okullara y bir tamim göndererek hava taarruzla- rından korunma talimatnamesine gö - İre okullarda yapılması icab eden sığı- nakların süratle ikmalini (istemiştir. Bu sığmakların yapılmasına derhal baş lanacaktır. ! Mektehlerde temizlik muayeneleri apılacak şehirde bir iki füs v rif Müdürlüğüne müracaat ederek bi İfün okulların temizliğine ve talebele İrin sik sik muayenelerinin yapıl! ı göstermiştir. Bütün okullar- gm Şehzadebaşı F E R A H Sivemada Te: 21859 HER PERŞEMBE - CUMA Yeni teozijAth KOMBİNE BİLETLER 2 Kşi 8 Kişi 4 Kişi MEVKİ 25 35 45 45 Kr. BıLKON 40 50 6 » İ Binemuya gelrkeı arkadaş ve akraba bulamayanlar daima gi- | şemiz önünde bu tenzilâtten istifade etmek istiyen birçok kişiler bularak grup teşkil ederler, Bugün 10 dan itibaren devsmlı seanslar 3 KIZLAR ETARZAN BÜYÜDÜLERZADASI | lamaktan 1 sene 25 gün müddetle hapsin& kârar vermiştir. Bir çuval ip çalan bir hırsız yakalandı Sirkeciğe araba vapuru iskelesinde İ> mir tüecarlarından birine aid (İspanko) tâbir edilen ipliklerden bir çuval sicim çalan İbrahim isminde biri, yakalanarak iadliyeye verilmiştir. İ Suçlu, Sultanahmed | inci sulh cezadâ yapılan duruşması sonunda 1 ay müddet» le hapse mahküm ve derhal tevkif edile miştir. Bir saat hırsızı bir sene beş ay hapis yatacak Sirkecide bir otelde oda komşusu seyinin 'bir saatini çalan sabıkalılirda Hasan Unutmaz yakalanarak, dün adli yeye sevkedilmiştir. Maznun, Sultanahmed 1 inci sulh ce- za mahkemesinde yapılan duruşma & «; munda, İ sene 5 ay müddetle hapse mah- küm edilmiştir. i İ Toplantılar: (Gülhane Müsamereleri) Gülhanenin senelik tibbi müsamerelerinin. dördüncüsü 2/Şubat/940 Cuma günü saat 1730 da Gülbane konferans salonunda in 4 ikad edecektir. Halkevinde konferans ve temsil Türkiye San'at mektebleri mesunları Ce miyeti tarafından Eminönü Halkevinde bis konferons serisi tertib edilmiştir. İlk kon. ferans doktor Hafız Cemal Lokmanhekim jlaratından 3 Şubat Cuma günü 18 de veri, lecpktir, Konferansı bir temsil takib edecek. Şehlı tiyatrosu Tepebaşında dram kısmında akşam saat 20,30 da © Kadın İstikiai esddesi komedi kusminan akşam srat 2930 da Oğlumuz Halk Opereti: Bu akşam © Ga Kediye Peynir SÜMER Sinemasında: o Bugün SON BESTE Güzeli Fransız inim tatlı musikisini dinleyiniz. B.ş Rollerde: KATA « NAGY ve GEORGES RIGAUD İlahi ve güzel seslerile sizi gaşy edeceklerdir. İlâveten: EKLER JURNAL ve CAFE BOHEME Musikli ve Danslı bir SKEÇ inni Zelerler yazarnr... Hayat tarihi aşklar.« süslenir... Sinema âlemi şuhe- L serler.6 bezenir,.. Bu Akşam ÂLE Paramunt Şirketinin Harikası | Gel ri | Y Güzel S OTEL EMPERYAL Fransızca sözlü filnile gan alacaklır. İSA MİRANDA - Sevimli RAY MİLLAND Bi Dünyanın en güzel aşkı... Hıyatın en buh- ranlı dev rini... Müziğin &n aleşli nağmelerini bü filmde yaşattılar. Programa ilâveten: 1 — Dünyanın gözü ve ( kulağı Poromunt Jurnalda en son ve en yeni habeder... ge RENKLİ MİKİ WALT DİSNEY Bu Akşam İçin nümaralı yerler mütemadiyen kapatılmaktadır. Tel: 43545

Bu sayıdan diğer sayfalar: