8 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

8 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aksamları Cıker Gunıuk Gazete - Telefon t 20827 Fgsad Mahmud ğ İ î İ Olunceye Kadar | v.ıuıa. Subalet Kitabevi tarafn: $ İ dilecı Adıes İstanb.ıl SON TELGRAF Frânsa ile İtalyanın arası açılıyor - GeneralFrankonun Madrideyapılan yardımlarkarşısında Fransayataarruz etmesinden endişe edilmektedir Frankonun notası Avrupayı telâşa verdi, Iİspanya vaziyeti yeni bir dünya harbi çıkarabilir Almanlar asker gönderdiler Italya ile Fransanın arasını açan hadise nedir? Italyanın Fransaya şiddetli bir nota vereceğini Deyli Telgraf habçr vermekledır, vazi yet ger gln Londra 8 (Husust Muhabiri - mizden) — İspanyada ihtilâlci- lerin baş kumandanı general Frankonun Fransa hükümetine verdiği şiddetli nota Londra, Paris, Roma ve Berlinde çok e- hemmiyetle karşılanarak mü - him akisler yapmıştır. İhtilâlci- ka radyosu nota bütün dünyaya Şeğ ilân etmiştir. 20 şubattan itiba- ren İspanyaya gönüllü ve yar- T SZA dim — gönderilmiyeceğine — dair en, etine yardıma de- vam ettiklerini neral Fraânkonun, Fransa top - korkulmaktadır. İhtilâlci gene- nl '”lm artta Madri: i Tr ırxxıhnn iddia eden ge- 5 '“ik' < eli < raklarına hücutm ederek umu - ©. a mi bir harbe sebep olmasından ““ - — ruza hazırlanmaktadır. İhtilâl » (.5 Vekil İstanbul mek- Maarif Vekili Geldi !Saffet Arıkanın gazetemize be- yanatı teplerini teftiş edecek >ı-— < ü — a izeaam ” ciler 25 marta kadar Madridi ( Jevamı 2 incl say/ ada) Fine umumi ve müthiş bir taar- Kudüste m İda- re ilân edildi. Ingilizler çok şid- detli tedbirler al- mağa başladılar. Hadiseler çoğalmakta dir Silâhlar, bombalar Patlayor, ölenler var. Kudüs 8 (A. A.) — geçen hafta Filistin'de Araplar ile Yas hudiler arasında çıkan kanlı hâ- diseler dolaşısile nına karar verilmiştir. Aynı za- manda bir takım inzıbati tetbir« ler de alınacaklır. Bu tedbirler, seyrüselerin durması, mağarzalar- sinemaların kapanması, askerle. rin kışlalardan dışarı çıkarılmas, devriyeler dolaştırılması, dörtyol ağızlarına altı müfrezeler ikamesi gibi şeylerdir. Öti idarenin ilâmı, alınacak pek şiddetli tedbirlere bir baş- langıç olduğu söylenmektedir. Bombalar patlıyor Kudüs 8, (AA) — Hâdise. | (Devamı ikincide) örli idare ilâ. || “a6Geplani ,"'*""""" rend cet accord )Asy amısakı Fransa ve '[ngıltere için büyük bir tehlike imiş!, Bu sabah gelen . Övr gazetesinde çıkan makale DÜCUVRE ol | Gvaravu venv NULARE. — Jai £ manı YnT. “_“"“4'—'_::— & Ae böşedeönund «dr Te Okdme ada Parm& Temmlil P PMTE ASTATIOYE i loyale 6 id gee y enire da Turgule, Dlran - İrak et lltqhanrstan LVamitiâ i#alo-turgue hedednems | Tolede ideni Kaereydi ize relatlomı inguletant Ti7 g.'poıırlcFııııuıı'I'Aıı.l.loı'ı'ıı__—!? Lî:.â.. (Vazıat 2 inci savfada) —T a dirr g teğra ZLK ET Macar hükümetini devirmek istiyenlere ceza verilemiyor enire | Başvekılın ilin icraatına göre,par- tılermudahaleye hazırlanıyor. (Yezısı 2 int sayfada) Maarif Vektli Saffet Arıkan — Yazısı 2 inet sagfada) Başbakanın Seyahati İnönünün seyahati 18 Martta başlıyor | killeri de refakat edecekler Başbakan İsmet İnönü yakında Anadoluda bir tetkik seyahatine çıkacaklardır. Orta Anadoludan başlıyacak 0« | lan bu seyahatin yakın Şark vilâ- | yetlerine kadar uzatılması ve Baş« vekilimize Dahiliye ve İktisat Ves killerinin ve bazı mütehassısların da refakat etmesi çok muhtemel görülmektedir. MAKİNEY VERİRKEN İMuhtelit komite bugün gene toplandı Müşahit hey'etin şifahi izahati dinlenmektedir ı Ankara müşahitlerin izahatını merakla bekliyor ı Cenevre 8 (Hususi) — Hata» | lan müzakerelerin, bu tezde gözce yın statüsünü tesbit edecek olan | tilen esaslar dahilinde neticelene- muhtelit komite bugün tekrar top« ceği kuvvetle ümit edilmektedir. lanmıştır. Törk tezi üzerinden açı (Devamı 2 inci sayfada) Ölümün kucağından alınan adam! Atatürkün kurtardığı sandalcı ile konuştuk Ahmed diyor ki; “Maaşım cebimdeydi, ölüyordun, son ne- fesimi alırken karımın ve çocuğumun aç İkalacakları gözümün önüne gelmişti..,, Rüponıjı yapan: — Abdurrahman ş. Lüç . Seyahat tarihi olarak 18 Mart söylenmektedir. | Başvekile İç ve İktisat Ve- | * — ai Her gün böyte sakin duran ve süküent imanet edilen tekneleri berrak satkında muhafaza «eden deniz o gün kudurmuştu! Gece, Saat 22,30. Bekçi Selânikli İzzetle Üs « küdarın karanlık sokaklarında yürüyoruz. — Çare yok, bulacağız. Diyor bekçi ve düdüğünü ça- hyor: — Friwuuuu!! Başka bir bekçi düdüğü cee vap veriyor: — Friwuuuu! Sonra iki bekçi buluşuyorlar ve konuşuyorlar: — Sanda.lcı Ahmedin evini lıı liyor musun? — Atatürkün kurtardığı san- Mükeim? Sağlığını — Atatürke borçlu — Evet., — Bizim mahalede oturmaz | ©. Siz onu «Ballı bahçe» den so- rTun. olan sandalcr Ahmed Yürüyoruz, Karanlık, dar sokaklar, Bir (Devamı 2inc: suşfad.)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler